SqlCommand.NotificationAutoEnlist Özellik

Tanım

Uygulamanın ortak bir nesneden sorgu bildirimlerini otomatik olarak alıp almamayı gösteren bir değer alır veya ayarlar SqlDependency .Gets or sets a value indicating whether the application should automatically receive query notifications from a common SqlDependency object.

public:
 property bool NotificationAutoEnlist { bool get(); void set(bool value); };
public bool NotificationAutoEnlist { get; set; }
member this.NotificationAutoEnlist : bool with get, set
Public Property NotificationAutoEnlist As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true uygulamanın otomatik olarak sorgu bildirimleri alması gerekiyorsa; Aksi takdirde false .true if the application should automatically receive query notifications; otherwise false. Varsayılan değer: true.The default value is true.

Açıklamalar

Bu özellik, bir ASP sayfasında yürütülen tüm komutlar için SQL Server karşı bildirim almak üzere ASP.NET uygulamalarında kullanılır.This feature is used in ASP.NET applications to receive notifications for all commands executed in an ASP page against SQL Server. Bu, sayfayı işlemek için kullanılan sorgular farklı bir sonuç üretene kadar ASP.NET 'in sayfayı önbelleğe almasını sağlar.This enables ASP.NET to cache the page until the queries used to render the page would produce a different result. Otomatik kayıt.Automatic enlistment.

Bu özellik yalnızca sorgu bildirimlerini destekleyen SQL Server sürümleri için geçerlidir.This property applies only to versions of SQL Server that support query notifications. Önceki sürümler için, bu özelliği true uygulama üzerinde hiçbir etkisi olmaz.For earlier versions, setting this property to true has no effect on the application.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.