Double.Equality(Double, Double) Operatör

Tanım

Belirtilen iki değerin eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür Double .Returns a value that indicates whether two specified Double values are equal.

public:
 static bool operator ==(double left, double right);
public static bool operator == (double left, double right);
static member ( = ) : double * double -> bool
Public Shared Operator == (left As Double, right As Double) As Boolean

Parametreler

left
Double

Karşılaştırılacak ilk değer.The first value to compare.

right
Double

Karşılaştırılacak ikinci değer.The second value to compare.

Döndürülenler

Boolean

trueleftve right eşitse, aksi durumda, false .true if left and right are equal; otherwise, false.

Açıklamalar

EqualityYöntemi, değerler için eşitlik işlecini tanımlar Double .The Equality method defines the equality operator for Double values.

Double.NaNEşitlik işleci kullanılarak eşitlik için iki değer test edildiğinde, sonuç olur false ; iki Double.NaN değer eşit kabul edilmez.If two Double.NaN values are tested for equality by using the equality operator, the result is false; two Double.NaN values are not considered equal. Yöntemi çağırarak eşitlik için test edildiğinde Equals sonuç olur true .If they are tested for equality by calling the Equals method, the result is true. Değerinin bir Double sayı (NaN) olmadığını anlamak istediğinizde, yöntemi çağırmak için bir alternatif olur IsNaN .When you want to determine whether the value of a Double is not a number (NaN), an alternative is to call the IsNaN method.

Şunlara uygulanır