NumberFormatInfo.GetFormat(Type) Yöntem

Tanım

Belirtilen türde bir sayı biçimlendirme hizmeti sağlayan bir nesne alır.Gets an object of the specified type that provides a number formatting service.

public:
 virtual System::Object ^ GetFormat(Type ^ formatType);
public object GetFormat (Type formatType);
abstract member GetFormat : Type -> obj
override this.GetFormat : Type -> obj
Public Function GetFormat (formatType As Type) As Object

Parametreler

formatType
Type

Gerekli biçimlendirme hizmetinin Type.The Type of the required formatting service.

Döndürülenler

Geçerli NumberFormatInfo, formatType geçerli NumberFormatInfotürüyle aynı ise; Aksi takdirde, null.The current NumberFormatInfo, if formatType is the same as the type of the current NumberFormatInfo; otherwise, null.

Uygulamalar

Açıklamalar

Temel veri türleri tarafından desteklenen Format(String, IFormatProvider) yöntemleri, geçerli NumberFormatInfo IFormatProvider parametresi olarak geçirildiğinde bu yöntemi çağırır.The Format(String, IFormatProvider) methods supported by the base data types invoke this method when the current NumberFormatInfo is passed as the IFormatProvider parameter. Bu yöntem IFormatProvider.GetFormatuygular.This method implements IFormatProvider.GetFormat.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.