SamlAction.Action Özellik

Tanım

Belirtilen kaynakta konusunun gerçekleştirebileceği eylemi alır veya ayarlar SamlAuthorizationDecisionStatement .Gets or sets the action that the subject of the SamlAuthorizationDecisionStatement can perform on the specified resource.

public:
 property System::String ^ Action { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Action { get; set; }
member this.Action : string with get, set
Public Property Action As String

Özellik Değeri

String

SamlSecurityTokenGüvenlik belirtecinin konusunun belirtilen kaynak üzerinde gerçekleştirmek için arama eylemi.The action that the subject of the SamlSecurityToken security token seeks to perform on the specified resource.

Özel durumlar

Action özelliği null olarak ayarlanmıştır.The Action property is set to null.

-veya--or- Action özelliği Empty olarak ayarlanmıştır.The Action property is set to Empty.

IsReadOnlyÖzelliğinin değeri true ve Action özelliği ayarlanır.The value of the IsReadOnly property is true and the Action property is set.

Açıklamalar

ActionÖzelliği, <saml:Action> OASSıS SAML 1,1 belirtiminde tanımlanmış XML öğesinin metnine karşılık gelir.The Action property corresponds to the text of the <saml:Action> XML element that is defined in the OASIS SAML 1.1 specification.

Şunlara uygulanır