Stream.ReadTimeout Özellik

Tanım

Akışın zaman aşımına uğramadan önce ne kadar süreyle okumayı deneyeceğini belirleyen bir değeri milisaniye cinsinden alır veya ayarlar.

public:
 virtual property int ReadTimeout { int get(); void set(int value); };
public virtual int ReadTimeout { get; set; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual int ReadTimeout { get; set; }
member this.ReadTimeout : int with get, set
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.ReadTimeout : int with get, set
Public Overridable Property ReadTimeout As Integer

Özellik Değeri

Int32

Akışın zaman aşımına uğramadan önce ne kadar süreyle okumaya çalışacağını belirleyen milisaniye cinsinden bir değer.

Öznitelikler

Özel durumlar

Devralanlara Notlar

Akış ReadTimeout için uygun davranışı sağlamak için özelliği geçersiz kılınmalıdır. Akış zaman aşımını desteklemiyorsa, bu özellik bir InvalidOperationExceptiontetiklemelidir.

Şunlara uygulanır