Enumerable.ElementAt<TSource>(IEnumerable<TSource>, Int32) Yöntem

Tanım

Bir dizideki belirtilen dizindeki öğeyi döndürür.Returns the element at a specified index in a sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TSource ElementAt(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, int index);
public static TSource ElementAt<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, int index);
static member ElementAt : seq<'Source> * int -> 'Source
<Extension()>
Public Function ElementAt(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), index As Integer) As TSource

Tür Parametreleri

TSource

Öğelerinin türü source .The type of the elements of source.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

' IEnumerable<T> Dan bir öğe döndürmek için.An IEnumerable<T> to return an element from.

index
Int32

Alınacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the element to retrieve.

Döndürülenler

TSource

Kaynak dizide belirtilen konumdaki öğe.The element at the specified position in the source sequence.

Özel durumlar

source, null değeridir.source is null.

index 0 ' dan küçük veya içindeki öğe sayısından büyük veya ona eşit source .index is less than 0 or greater than or equal to the number of elements in source.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, ElementAt belirli bir konumda bir öğe döndürmek için nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use ElementAt to return an element at a specific position.

string[] names =
    { "Hartono, Tommy", "Adams, Terry", "Andersen, Henriette Thaulow",

        "Hedlund, Magnus", "Ito, Shu" };
Random random = new Random(DateTime.Now.Millisecond);

string name = names.ElementAt(random.Next(0, names.Length));

Console.WriteLine("The name chosen at random is '{0}'.", name);

/*
 This code produces the following sample output:

 The name chosen at random is 'Ito, Shu'.
*/
' Create an array of strings.
Dim names() As String =
{"Hartono, Tommy", "Adams, Terry", "Andersen, Henriette Thaulow", "Hedlund, Magnus", "Ito, Shu"}

Dim random As Random = New Random(DateTime.Now.Millisecond)

' Get a string at a random index within the array.
Dim name As String = names.ElementAt(random.Next(0, names.Length))

' Display the output.
Console.WriteLine($"The name chosen at random is {name}")

' This code produces the following output:
'
' The name chosen at random is Ito, Shu

Açıklamalar

sourceUygulayan türü IList<T> , bu uygulama, belirtilen dizinde öğesini almak için kullanılır.If the type of source implements IList<T>, that implementation is used to obtain the element at the specified index. Aksi takdirde, bu yöntem belirtilen öğeyi edinir.Otherwise, this method obtains the specified element.

Bu yöntem, Aralık dışında bir özel durum oluşturur index .This method throws an exception if index is out of range. Bunun yerine, belirtilen dizin Aralık dışında olduğunda varsayılan bir değer döndürmek için ElementAtOrDefault yöntemini kullanın.To instead return a default value when the specified index is out of range, use the ElementAtOrDefault method.

Şunlara uygulanır