LambdaExpression.Type Özellik

Tanım

Bunun Expression temsil ettiği ifadenin statik türünü alır.

public:
 property Type ^ Type { Type ^ get(); };
public override sealed Type Type { get; }
member this.Type : Type
Public Overrides NotOverridable ReadOnly Property Type As Type

Özellik Değeri

Type

İfadenin Type statik türünü temsil eden.

Şunlara uygulanır