Nullable<T> Yapı

Tanım

Atanabileceği bir değer türünü temsil eder null .Represents a value type that can be assigned null.

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Nullable
public struct Nullable<T> where T : struct
[System.Serializable]
public struct Nullable<T> where T : struct
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
[<System.Serializable>]
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Nullable(Of T)

Tür Parametreleri

T

Genel türün temel alınan değer türü Nullable<T> .The underlying value type of the Nullable<T> generic type.

Devralma
Nullable<T>
Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, Microsoft pubs örnek veritabanındaki bir tablonun üç satırını tanımlar.The following code example defines three rows of a table in the Microsoft Pubs sample database. Tablo null yapılabilir olmayan iki sütun ve null yapılabilir iki sütun içerir.The table contains two columns that are not nullable and two columns that are nullable.

using namespace System;

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
value struct titleAuthor
{
  public:
    // Author ID; format ###-##-####
    String^ au_id;
    // Title ID; format AA####
    String^ title_id;
    // Author ORD is nullable.
    Nullable<short> au_ord;
    // Royalty Percent is nullable.
    Nullable<int> royaltyper;

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  static void Display(String^ dspTitle,
            array<titleAuthor>^ dspAllTitleAuthors)
  {
    Console::WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
    for each (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console::WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console::WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console::WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.HasValue ?
               dspTA.au_ord.Value : -1);
     Console::WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.HasValue ?
               dspTA.royaltyper.Value : 0);
     Console::WriteLine();
    }
  }
};

void main()
{
  // Declare and initialize the titleAuthor array.
  array<titleAuthor>^ ta = gcnew array<titleAuthor>(3);
  ta[0].au_id = "712-32-1176";
  ta[0].title_id = "PS3333";
  ta[0].au_ord = 1;
  ta[0].royaltyper = 100;

  ta[1].au_id = "213-46-8915";
  ta[1].title_id = "BU1032";
//  ta[1].au_ord = nullptr;
//  ta[1].royaltyper = nullptr;

  ta[2].au_id = "672-71-3249";
  ta[2].title_id = "TC7777";
//  ta[2].au_ord = nullptr;
  ta[2].royaltyper = 40;

  // Display the values of the array elements, and
  // display a legend.
  titleAuthor::Display("Title Authors Table", ta);
  Console::WriteLine("Legend:");
  Console::WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
  Console::WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
}
// The example displays the following output:
//    *** Title Authors Table ***
//    Author ID ... 712-32-1176
//    Title ID .... PS3333
//    Author ORD .. 1
//    Royalty % ... 100
//
//    Author ID ... 213-46-8915
//    Title ID .... BU1032
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 0
//
//    Author ID ... 672-71-3249
//    Title ID .... TC7777
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 40
//
//    Legend:
//    An Author ORD of -1 means no value is defined.
//    A Royalty % of 0 means no value is defined.
using System;

class Sample
{
  // Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
  public struct titleAuthor
  {
   // Author ID; format ###-##-####
   public string au_id;
   // Title ID; format AA####
   public string title_id;
   // Author ORD is nullable.
   public short? au_ord;
   // Royalty Percent is nullable.
   public int? royaltyper;
  }

  public static void Main()
  {
   // Declare and initialize the titleAuthor array.
   titleAuthor[] ta = new titleAuthor[3];
   ta[0].au_id = "712-32-1176";
   ta[0].title_id = "PS3333";
   ta[0].au_ord = 1;
   ta[0].royaltyper = 100;

   ta[1].au_id = "213-46-8915";
   ta[1].title_id = "BU1032";
   ta[1].au_ord = null;
   ta[1].royaltyper = null;

   ta[2].au_id = "672-71-3249";
   ta[2].title_id = "TC7777";
   ta[2].au_ord = null;
   ta[2].royaltyper = 40;

   // Display the values of the titleAuthor array elements, and
   // display a legend.
   Display("Title Authors Table", ta);
   Console.WriteLine("Legend:");
   Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
   Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
  }

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  public static void Display(string dspTitle,
                titleAuthor[] dspAllTitleAuthors)
  {
   Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
   foreach (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord ?? -1);
     Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper ?? 0);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
Class Sample
  ' Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database. 
  Public Structure titleAuthor
    ' Author ID; format ###-##-####
    Public au_id As String
    ' Title ID; format AA####
    Public title_id As String
    ' Author ORD is nullable.
    Public au_ord As Nullable(Of Short)
    ' Royalty Percent is nullable.
    Public royaltyper As Nullable(Of Integer)
  End Structure 
  
  Public Shared Sub Main() 
    ' Declare and initialize the titleAuthor array.
    Dim ta(2) As titleAuthor
    ta(0).au_id = "712-32-1176"
    ta(0).title_id = "PS3333"
    ta(0).au_ord = 1
    ta(0).royaltyper = 100
    
    ta(1).au_id = "213-46-8915"
    ta(1).title_id = "BU1032"
    ta(1).au_ord = Nothing
    ta(1).royaltyper = Nothing
    
    ta(2).au_id = "672-71-3249"
    ta(2).title_id = "TC7777"
    ta(2).au_ord = Nothing
    ta(2).royaltyper = 40
    
    ' Display the values of the titleAuthor array elements, and 
    ' display a legend.
    Display("Title Authors Table", ta)
    Console.WriteLine("Legend:")
    Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.")
    Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.")
  End Sub
  
  ' Display the values of the titleAuthor array elements.
  Public Shared Sub Display(ByVal dspTitle As String, _
               ByVal dspAllTitleAuthors() As titleAuthor) 
    Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle)
    Dim dspTA As titleAuthor
    For Each dspTA In dspAllTitleAuthors
      Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id)
      Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id)
      Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.GetValueOrDefault(-1))
      Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault(0))
      Console.WriteLine()
    Next 
  End Sub
End Class 
'This example displays the following output:
'   *** Title Authors Table ***
'   Author ID ... 712-32-1176
'   Title ID .... PS3333
'   Author ORD .. 1
'   Royalty % ... 100
'   
'   Author ID ... 213-46-8915
'   Title ID .... BU1032
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 0
'   
'   Author ID ... 672-71-3249
'   Title ID .... TC7777
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 40
'   
'   Legend:
'   An Author ORD of -1 means no value is defined.
'   A Royalty % of 0 means no value is defined.

Açıklamalar

Bir tür, bir değer atanırsa veya atanabiliyorsa null değer atanabilir olarak kabul edilir. Bu, null türün hiçbir değere sahip olmadığı anlamına gelir.A type is said to be nullable if it can be assigned a value or can be assigned null, which means the type has no value whatsoever. Varsayılan olarak, gibi tüm başvuru türleri String null yapılabilir, ancak gibi tüm değer türleri Int32 değildir.By default, all reference types, such as String, are nullable, but all value types, such as Int32, are not.

C# ve Visual Basic ' de, değer türünden sonraki gösterimi kullanarak bir değer türünü Nullable olarak işaretleyin ? .In C# and Visual Basic, you mark a value type as nullable by using the ? notation after the value type. Örneğin, int? C# veya Integer? içinde Visual Basic atanabilen bir tamsayı değer türü bildirir null .For example, int? in C# or Integer? in Visual Basic declares an integer value type that can be assigned null.

Bu Nullable<T> Yapı, başvuru türleri tasarım tarafından null yapılabilir olduğundan, yalnızca bir değer türünün null yapılabilir bir tür olarak kullanılmasını destekler.The Nullable<T> structure supports using only a value type as a nullable type because reference types are nullable by design.

NullableSınıfı, yapı için tamamlayıcı destek sağlar Nullable<T> .The Nullable class provides complementary support for the Nullable<T> structure. NullableSınıfı, null yapılabilir bir türün temel alınan türünü ve temel alınan değer türü genel karşılaştırma ve eşitlik işlemlerini desteklemeyen null yapılabilir türler çiftlerinde karşılaştırma ve eşitlik işlemlerini destekler.The Nullable class supports obtaining the underlying type of a nullable type, and comparison and equality operations on pairs of nullable types whose underlying value type does not support generic comparison and equality operations.

Temel ÖzelliklerFundamental Properties

Yapının iki temel üyesi Nullable<T> HasValue ve Value özelliklerdir.The two fundamental members of the Nullable<T> structure are the HasValue and Value properties. HasValueBir Nullable<T> nesnenin özelliği ise true , nesnesinin değerine özelliği ile erişilebilir Value .If the HasValue property for a Nullable<T> object is true, the value of the object can be accessed with the Value property. HasValueÖzelliği ise false , nesnesinin değeri tanımsızdır ve özelliğe erişim girişimi Value bir atar InvalidOperationException .If the HasValue property is false, the value of the object is undefined and an attempt to access the Value property throws an InvalidOperationException.

Kutulama ve Kutudan ÇıkarmaBoxing and Unboxing

Null yapılabilir bir tür paketlenirse, ortak dil çalışma zamanı nesnenin Nullable<T> kendisini değil, nesnenin temel aldığı değeri otomatik olarak işaretleyebilir Nullable<T> .When a nullable type is boxed, the common language runtime automatically boxes the underlying value of the Nullable<T> object, not the Nullable<T> object itself. Diğer bir deyişle, HasValue özelliği ise, true Value özelliğin içeriği kutulanır.That is, if the HasValue property is true, the contents of the Value property is boxed. Null yapılabilir bir türün temel alınan değeri kutudan kutulandığında, ortak dil çalışma zamanı Nullable<T> temel alınan değere başlatılan yeni bir yapı oluşturur.When the underlying value of a nullable type is unboxed, the common language runtime creates a new Nullable<T> structure initialized to the underlying value.

HasValueNull yapılabilir bir türün özelliği ise, false kutulama işleminin sonucu olur null .If the HasValue property of a nullable type is false, the result of a boxing operation is null. Sonuç olarak, bir paketlenmiş null yapılabilir tür bir nesne bağımsız değişkeni bekleyen bir yönteme geçirilirse, bu yöntem bağımsız değişkenin olduğu durumu işlemeye hazırlanmalıdır null .Consequently, if a boxed nullable type is passed to a method that expects an object argument, that method must be prepared to handle the case where the argument is null. nullNull yapılabilir bir türün içine kutulandığında, ortak dil çalışma zamanı yeni bir yapı oluşturur Nullable<T> ve HasValue özelliğini olarak başlatır false .When null is unboxed into a nullable type, the common language runtime creates a new Nullable<T> structure and initializes its HasValue property to false.

.NET Framework 4.5.1 ve Windows Çalışma Zamanı bileşenleri.NET Framework 4.5.1 and Windows Runtime Components

.NET Framework 4.5.1 başlayarak, bir Nullable<T> türü bir WinMD kitaplığına aktarılmış bir yapının üyesi olarak ekleyebilirsiniz.Starting with the .NET Framework 4.5.1, you can include a Nullable<T> type as a member of a structure exported in a WinMD library. Daha önce bu desteklenmiyor.Previously, this was not supported.

Oluşturucular

Nullable<T>(T)

Yapının belirtilen değere yeni bir örneğini başlatır Nullable<T> .Initializes a new instance of the Nullable<T> structure to the specified value.

Özellikler

HasValue

Geçerli Nullable<T> nesnenin temel alınan türünün geçerli bir değeri olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the current Nullable<T> object has a valid value of its underlying type.

Value

Geçerli Nullable<T> bir temel alınan değer atanırsa geçerli nesnenin değerini alır.Gets the value of the current Nullable<T> object if it has been assigned a valid underlying value.

Yöntemler

Equals(Object)

Geçerli Nullable<T> nesnenin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the current Nullable<T> object is equal to a specified object.

GetHashCode()

Özelliği tarafından döndürülen nesnenin karma kodunu alır Value .Retrieves the hash code of the object returned by the Value property.

GetValueOrDefault()

Geçerli Nullable<T> nesnenin değerini veya temel alınan türün varsayılan değerini alır.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or the default value of the underlying type.

GetValueOrDefault(T)

Geçerli Nullable<T> nesnenin veya belirtilen varsayılan değerin değerini alır.Retrieves the value of the current Nullable<T> object, or the specified default value.

ToString()

Geçerli nesnenin değerinin metin gösterimini döndürür Nullable<T> .Returns the text representation of the value of the current Nullable<T> object.

İşleçler

Explicit(Nullable<T> to T)

Bir Nullable<T> Örneğin temel alınan değerine açık bir dönüştürme tanımlar.Defines an explicit conversion of a Nullable<T> instance to its underlying value.

Implicit(T to Nullable<T>)

Nullable<T>Belirtilen bir değere başlatılan yeni bir nesne oluşturur.Creates a new Nullable<T> object initialized to a specified value.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.