Vector3 Yapı

Tanım

Üç tek duyarlıklı kayan nokta değeri olan bir vektörü temsil eder.Represents a vector with three single-precision floating-point values.

public value class Vector3 : IEquatable<System::Numerics::Vector3>, IFormattable
public struct Vector3 : IEquatable<System.Numerics.Vector3>, IFormattable
type Vector3 = struct
    interface IFormattable
Public Structure Vector3
Implements IEquatable(Of Vector3), IFormattable
Devralma
Vector3
Uygulamalar

Açıklamalar

Vector3 yapısı, donanım hızlandırma desteği sağlar.The Vector3 structure provides support for hardware acceleration.

Matris dönüşümleri için Vector2, Vector3, ve Vector4 örnekleri satırlar olarak temsil edilir: bir vektör v tarafından bir matris dönüştürülür M ile vM çarpma.For matrix transformations, the Vector2, Vector3, and Vector4 instances are represented as rows: a vector v is transformed by a matrix M with vM multiplication.

Oluşturucular

Vector3(Single)

Üç öğesi aynı değere sahip olan yeni bir Vector3 nesnesi oluşturur.Creates a new Vector3 object whose three elements have the same value.

Vector3(Single, Single, Single)

Öğeleri belirtilen değerlere sahip olan bir vektör oluşturur.Creates a vector whose elements have the specified values.

Vector3(Vector2, Single)

Belirtilen Vector2 nesnesinden yeni bir Vector3 nesnesi ve belirtilen değeri oluşturur.Creates a new Vector3 object from the specified Vector2 object and the specified value.

Alanlar

X

Vektörün X bileşeni.The X component of the vector.

Y

Vector öğesinin Y bileşeni.The Y component of the vector.

Z

Vektörün Z bileşeni.The Z component of the vector.

Özellikler

One

Gets a vector whose 3 elements are equal to one.Gets a vector whose 3 elements are equal to one.

UnitX

Vektörü alır (1, 0, 0).Gets the vector (1,0,0).

UnitY

Vektörü alır (0, 1, 0).Gets the vector (0,1,0).

UnitZ

Vektörü alır (0, 0, 1).Gets the vector (0,0,1).

Zero

3 öğesi sıfıra eşit olan bir vektör alır.Gets a vector whose 3 elements are equal to zero.

Yöntemler

Abs(Vector3)

Öğeleri belirtilen vektör öğelerinin her birinin mutlak değerleri olan bir vektör döndürür.Returns a vector whose elements are the absolute values of each of the specified vector's elements.

Add(Vector3, Vector3)

İki vektörün birlikte eklenir.Adds two vectors together.

Clamp(Vector3, Vector3, Vector3)

Minimum ve maksimum değer arasında bir vektörü kısıtlar.Restricts a vector between a minimum and a maximum value.

CopyTo(Single[])

Vektör öğelerini belirtilen diziye kopyalar.Copies the elements of the vector to a specified array.

CopyTo(Single[], Int32)

Vektör öğelerini belirtilen bir dizin konumundan başlayarak belirtilen bir diziye kopyalar.Copies the elements of the vector to a specified array starting at a specified index position.

Cross(Vector3, Vector3)

Computes the cross product of two vectors.Computes the cross product of two vectors.

Distance(Vector3, Vector3)

Verilen iki işaret arasındaki mesafeyi hesaplar.Computes the Euclidean distance between the two given points.

DistanceSquared(Vector3, Vector3)

Belirtilen iki noktaya göre Euclidea mesafesini döndürür.Returns the Euclidean distance squared between two specified points.

Divide(Vector3, Single)

Belirtilen vektörü belirtilen skaler değere böler.Divides the specified vector by a specified scalar value.

Divide(Vector3, Vector3)

İlk vektörü ikinciden böler.Divides the first vector by the second.

Dot(Vector3, Vector3)

İki vektörün nokta çarpımını döndürür.Returns the dot product of two vectors.

Equals(Object)

Bu örneğin ve belirtilen nesnenin eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether this instance and a specified object are equal.

Equals(Vector3)

Bu örneğin ve başka bir vektörün eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether this instance and another vector are equal.

GetHashCode()

Bu örneğin karma kodunu döndürür.Returns the hash code for this instance.

Length()

Returns the length of this vector object.Returns the length of this vector object.

LengthSquared()

Vektör kare uzunluğunu döndürür.Returns the length of the vector squared.

Lerp(Vector3, Vector3, Single)

Verilen ağırlığa göre iki vektör arasında doğrusal bir ilişkilendirme gerçekleştirir.Performs a linear interpolation between two vectors based on the given weighting.

Max(Vector3, Vector3)

Belirtilen iki Vektördeki öğe çiftlerinin her birinin en fazla olan öğeleri olan bir vektör döndürür.Returns a vector whose elements are the maximum of each of the pairs of elements in two specified vectors.

Min(Vector3, Vector3)

Belirtilen iki Vektördeki öğe çiftlerinin en az biri olan öğeleri olan bir vektör döndürür.Returns a vector whose elements are the minimum of each of the pairs of elements in two specified vectors.

Multiply(Single, Vector3)

Skalar bir değeri belirtilen vektörle çarpar.Multiplies a scalar value by a specified vector.

Multiply(Vector3, Single)

Bir vektörü belirtilen skaler ile çarpar.Multiplies a vector by a specified scalar.

Multiply(Vector3, Vector3)

Belirtilen iki vektörde bulunan her öğe çiftinin çarpımı olan yeni bir vektör döndürür.Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Negate(Vector3)

Belirtilen vektörü geçersiz kılar.Negates a specified vector.

Normalize(Vector3)

Belirtilen vektörle aynı yönle, ancak bir uzunluğu olan bir vektör döndürür.Returns a vector with the same direction as the specified vector, but with a length of one.

Reflect(Vector3, Vector3)

Bir vektörün belirtilen normal bir yüzey üzerindeki yansımasını döndürür.Returns the reflection of a vector off a surface that has the specified normal.

SquareRoot(Vector3)

Öğeleri belirtilen vektör öğelerinin her birinin kare kökü olan bir vektör döndürür.Returns a vector whose elements are the square root of each of a specified vector's elements.

Subtract(Vector3, Vector3)

İkinci vektörü birinciden çıkartır.Subtracts the second vector from the first.

ToString()

Varsayılan biçimlendirmeyi kullanarak geçerli örneğin dize gösterimini döndürür.Returns the string representation of the current instance using default formatting.

ToString(String)

Tek tek öğeleri biçimlendirmek için belirtilen biçim dizesini kullanarak geçerli örneğin dize gösterimini döndürür.Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements.

ToString(String, IFormatProvider)

Tek tek öğeleri biçimlendirmek için belirtilen biçim dizesini ve kültüre özgü biçimlendirme tanımlamak için belirtilen biçim sağlayıcısını kullanarak geçerli örneğin dize gösterimini döndürür.Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements and the specified format provider to define culture-specific formatting.

Transform(Vector3, Matrix4x4)

Bir vektörü belirtilen 4x4 matrisine dönüştürür.Transforms a vector by a specified 4x4 matrix.

Transform(Vector3, Quaternion)

Bir vektörü belirtilen Dördede döndürme değerine göre dönüştürür.Transforms a vector by the specified Quaternion rotation value.

TransformNormal(Vector3, Matrix4x4)

Verilen 4x4 matrisine göre bir vektörü normal olarak dönüştürür.Transforms a vector normal by the given 4x4 matrix.

İşleçler

Addition(Vector3, Vector3)

İki vektörün birlikte eklenir.Adds two vectors together.

Division(Vector3, Single)

Belirtilen vektörü belirtilen skaler değere böler.Divides the specified vector by a specified scalar value.

Division(Vector3, Vector3)

İlk vektörü ikinciden böler.Divides the first vector by the second.

Equality(Vector3, Vector3)

Belirtilen iki vektörde her öğe çiftinin eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether each pair of elements in two specified vectors is equal.

Inequality(Vector3, Vector3)

Belirtilen iki Vektörün eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether two specified vectors are not equal.

Multiply(Single, Vector3)

Skaler değeri belirtilen vektöre katın.Multiples the scalar value by the specified vector.

Multiply(Vector3, Single)

Belirtilen skalar değere göre belirtilen vektörü çarpanlara katın.Multiples the specified vector by the specified scalar value.

Multiply(Vector3, Vector3)

Belirtilen iki vektörde bulunan her öğe çiftinin çarpımı olan yeni bir vektör döndürür.Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Subtraction(Vector3, Vector3)

İkinci vektörü birinciden çıkartır.Subtracts the second vector from the first.

UnaryNegation(Vector3)

Belirtilen vektörü geçersiz kılar.Negates the specified vector.

Şunlara uygulanır