Random Sınıf

Tanım

Rastgele olan belirli istatistiksel gereksinimleri karşılayan bir sayı dizisi üreten bir algoritma olan sözde rastgele sayı oluşturucuyu temsil eder.Represents a pseudo-random number generator, which is an algorithm that produces a sequence of numbers that meet certain statistical requirements for randomness.

public ref class Random
public class Random
[System.Serializable]
public class Random
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Random
type Random = class
[<System.Serializable>]
type Random = class
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Random = class
Public Class Random
Devralma
Random
Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek tek bir rastgele sayı Oluşturucu oluşturur ve NextBytes Next NextDouble farklı aralıklardaki rastgele sayıların dizilerini oluşturmak için, ve yöntemlerini çağırır.The following example creates a single random number generator and calls its NextBytes, Next, and NextDouble methods to generate sequences of random numbers within different ranges.

using namespace System;

void main()
{
  // Instantiate random number generator using system-supplied value as seed.
  Random^ rand = gcnew Random();
  // Generate and display 5 random byte (integer) values.
  array<Byte>^ bytes = gcnew array<Byte>(4);
  rand->NextBytes(bytes);
  Console::WriteLine("Five random byte values:");
  for each (Byte byteValue in bytes)
   Console::Write("{0, 5}", byteValue);
  Console::WriteLine();
  // Generate and display 5 random integers.
  Console::WriteLine("Five random integer values:");
  for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
   Console::Write("{0,15:N0}", rand->Next());
  Console::WriteLine();
  // Generate and display 5 random integers between 0 and 100.//
  Console::WriteLine("Five random integers between 0 and 100:");
  for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
   Console::Write("{0,8:N0}", rand->Next(101));
  Console::WriteLine();
  // Generate and display 5 random integers from 50 to 100.
  Console::WriteLine("Five random integers between 50 and 100:");
  for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
   Console::Write("{0,8:N0}", rand->Next(50, 101));
  Console::WriteLine();
  // Generate and display 5 random floating point values from 0 to 1.
  Console::WriteLine("Five Doubles.");
  for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
   Console::Write("{0,8:N3}", rand->NextDouble());
  Console::WriteLine();
  // Generate and display 5 random floating point values from 0 to 5.
  Console::WriteLine("Five Doubles between 0 and 5.");
  for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
   Console::Write("{0,8:N3}", rand->NextDouble() * 5);
}
// The example displays output like the following:
//  Five random byte values:
//   194 185 239  54 116
//  Five random integer values:
//    507,353,531 1,509,532,693 2,125,074,958 1,409,512,757  652,767,128
//  Five random integers between 0 and 100:
//     16   78   94   79   52
//  Five random integers between 50 and 100:
//     56   66   96   60   65
//  Five Doubles.
//    0.943  0.108  0.744  0.563  0.415
//  Five Doubles between 0 and 5.
//    2.934  3.130  0.292  1.432  4.369
// Instantiate random number generator using system-supplied value as seed.
var rand = new Random();

// Generate and display 5 random byte (integer) values.
var bytes = new byte[5];
rand.NextBytes(bytes);
Console.WriteLine("Five random byte values:");
foreach (byte byteValue in bytes)
  Console.Write("{0, 5}", byteValue);
Console.WriteLine();

// Generate and display 5 random integers.
Console.WriteLine("Five random integer values:");
for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
  Console.Write("{0,15:N0}", rand.Next());
Console.WriteLine();

// Generate and display 5 random integers between 0 and 100.
Console.WriteLine("Five random integers between 0 and 100:");
for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
  Console.Write("{0,8:N0}", rand.Next(101));
Console.WriteLine();

// Generate and display 5 random integers from 50 to 100.
Console.WriteLine("Five random integers between 50 and 100:");
for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
  Console.Write("{0,8:N0}", rand.Next(50, 101));
Console.WriteLine();

// Generate and display 5 random floating point values from 0 to 1.
Console.WriteLine("Five Doubles.");
for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
  Console.Write("{0,8:N3}", rand.NextDouble());
Console.WriteLine();

// Generate and display 5 random floating point values from 0 to 5.
Console.WriteLine("Five Doubles between 0 and 5.");
for (int ctr = 0; ctr <= 4; ctr++)
  Console.Write("{0,8:N3}", rand.NextDouble() * 5);

// The example displays output like the following:
//  Five random byte values:
//   194 185 239  54 116
//  Five random integer values:
//    507,353,531 1,509,532,693 2,125,074,958 1,409,512,757  652,767,128
//  Five random integers between 0 and 100:
//     16   78   94   79   52
//  Five random integers between 50 and 100:
//     56   66   96   60   65
//  Five Doubles.
//    0.943  0.108  0.744  0.563  0.415
//  Five Doubles between 0 and 5.
//    2.934  3.130  0.292  1.432  4.369
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Instantiate random number generator using system-supplied value as seed.
   Dim rand As New Random()
   ' Generate and display 5 random byte (integer) values.
   Dim bytes(4) As Byte
   rand.NextBytes(bytes)
   Console.WriteLine("Five random byte values:")
   For Each byteValue As Byte In bytes
     Console.Write("{0, 5}", byteValue)
   Next
   Console.WriteLine()  
   ' Generate and display 5 random integers.
   Console.WriteLine("Five random integer values:")
   For ctr As Integer = 0 To 4
     Console.Write("{0,15:N0}", rand.Next)
   Next           
   Console.WriteLine()
   ' Generate and display 5 random integers between 0 and 100.'
   Console.WriteLine("Five random integers between 0 and 100:")
   For ctr As Integer = 0 To 4
     Console.Write("{0,8:N0}", rand.Next(101))
   Next           
   Console.WriteLine()
   ' Generate and display 5 random integers from 50 to 100.
   Console.WriteLine("Five random integers between 50 and 100:")
   For ctr As Integer = 0 To 4
     Console.Write("{0,8:N0}", rand.Next(50, 101))
   Next           
   Console.WriteLine()
   ' Generate and display 5 random floating point values from 0 to 1.
   Console.WriteLine("Five Doubles.")
   For ctr As Integer = 0 To 4
     Console.Write("{0,8:N3}", rand.NextDouble())
   Next           
   Console.WriteLine()
   ' Generate and display 5 random floating point values from 0 to 5.
   Console.WriteLine("Five Doubles between 0 and 5.")
   For ctr As Integer = 0 To 4
     Console.Write("{0,8:N3}", rand.NextDouble() * 5)
   Next           
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'  Five random byte values:
'   194 185 239  54 116
'  Five random integer values:
'    507,353,531 1,509,532,693 2,125,074,958 1,409,512,757  652,767,128
'  Five random integers between 0 and 100:
'     16   78   94   79   52
'  Five random integers between 50 and 100:
'     56   66   96   60   65
'  Five Doubles.
'    0.943  0.108  0.744  0.563  0.415
'  Five Doubles between 0 and 5.
'    2.934  3.130  0.292  1.432  4.369

Aşağıdaki örnek, bir dizideki dize değerini almak için dizin olarak kullandığı rastgele bir tamsayı oluşturur.The following example generates a random integer that it uses as an index to retrieve a string value from an array.

using namespace System;

void main()
{
  Random^ rnd = gcnew Random();
  array<String^>^ malePetNames = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido",
                  "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya",
                  "Prince", "Yiska" };
  array<String^>^ femalePetNames = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess",
                   "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia",
                   "Starlight", "Talla" };
   
  // Generate random indexes for pet names.
  int mIndex = rnd->Next(malePetNames->Length);
  int fIndex = rnd->Next(femalePetNames->Length);
   
  // Display the result.
  Console::WriteLine("Suggested pet name of the day: ");
  Console::WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames[mIndex]);
  Console::WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames[fIndex]);
}
// The example displays output similar to the following:
//    Suggested pet name of the day:
//     For a male:   Koani
//     For a female:  Maggie
Random rnd = new Random();
string[] malePetNames = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido",
             "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya",
             "Prince", "Yiska" };
string[] femalePetNames = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess",
              "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia",
              "Starlight", "Talla" };

// Generate random indexes for pet names.
int mIndex = rnd.Next(malePetNames.Length);
int fIndex = rnd.Next(femalePetNames.Length);

// Display the result.
Console.WriteLine("Suggested pet name of the day: ");
Console.WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames[mIndex]);
Console.WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames[fIndex]);

// The example displays output similar to the following:
//    Suggested pet name of the day:
//     For a male:   Koani
//     For a female:  Maggie
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   Dim malePetNames() As String = { "Rufus", "Bear", "Dakota", "Fido", 
                  "Vanya", "Samuel", "Koani", "Volodya", 
                  "Prince", "Yiska" }
   Dim femalePetNames() As String = { "Maggie", "Penny", "Saya", "Princess", 
                     "Abby", "Laila", "Sadie", "Olivia", 
                     "Starlight", "Talla" }                   
   
   ' Generate random indexes for pet names.
   Dim mIndex As Integer = rnd.Next(malePetNames.Length)
   Dim fIndex As Integer = rnd.Next(femalePetNames.Length)
   
   ' Display the result.
   Console.WriteLine("Suggested pet name of the day: ")
   Console.WriteLine("  For a male:   {0}", malePetNames(mIndex))
   Console.WriteLine("  For a female:  {0}", femalePetNames(fIndex))
  End Sub
End Module
' The example displays output similar to the following:
'    Suggested pet name of the day:
'     For a male:   Koani
'     For a female:  Maggie

Açıklamalar

Sözde rastgele sayılar, sınırlı bir sayı kümesinden eşit olasılığa sahip olarak seçilir.Pseudo-random numbers are chosen with equal probability from a finite set of numbers. Bir matematik algoritması seçmek için kullanıldığından, Seçilen sayılar tamamen rastgele değildir, ancak pratik amaçlar için yeterince rasgeledir.The chosen numbers are not completely random because a mathematical algorithm is used to select them, but they are sufficiently random for practical purposes. Sınıfın geçerli uygulanması, Random Donald E. Knuth 'nin subtractive rastgele sayı Oluşturucu algoritmasının değiştirilmiş bir sürümünü temel alır.The current implementation of the Random class is based on a modified version of Donald E. Knuth's subtractive random number generator algorithm. Daha fazla bilgi için bkz. D. E.For more information, see D. E. Knuth.Knuth. Bilgisayar programlama sanatı, birim 2: Umerik algoritmaları yayma.The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley, okuma, MA, üçüncü sürüm, 1997.Addison-Wesley, Reading, MA, third edition, 1997.

Rastgele bir parola oluşturmak için uygun olan şifreli olarak güvenli rastgele bir sayı oluşturmak için, RNGCryptoServiceProvider sınıfını kullanın veya ' den bir sınıf türetebilirsiniz System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator .To generate a cryptographically secure random number, such as one that's suitable for creating a random password, use the RNGCryptoServiceProvider class or derive a class from System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator.

Bu konuda:In this topic:

Rastgele sayı oluşturucusunun örneğini oluşturma Instantiating the random number generator
Çoklu örneklemeden kaçınma Avoiding multiple instantiations
System. Random sınıfı ve iş parçacığı güvenliği The System.Random class and thread safety
Farklı türlerde rastgele sayılar oluşturma Generating different types of random numbers
Kendi algoritmanızı değiştirme Substituting your own algorithm
System. Random ' i nasıl kullanabilirsiniz... How do you use System.Random to…
Aynı rastgele değer dizisini alRetrieve the same sequence of random values
Rastgele değerlerin benzersiz dizilerini alRetrieve unique sequences of random values
Belirtilen aralıktaki tamsayıları alRetrieve integers in a specified range
Belirtilen sayıda basamakla tamsayılar alınRetrieve integers with a specified number of digits
Belirli bir aralıktaki kayan nokta değerlerini alRetrieve floating-point values in a specified range
Rastgele Boole değerleri oluşturGenerate random Boolean values
Rastgele 64 bit tamsayılar oluşturmaGenerate random 64-bit integers
Belirtilen aralıktaki baytları alRetrieve bytes in a specified range
Rastgele bir dizi veya koleksiyondan öğe almaRetrieve an element from an array or collection at random
Dizi veya koleksiyondan benzersiz bir öğe almaRetrieve a unique element from an array or collection

Rastgele sayı oluşturucusunun örneğini oluşturmaInstantiating the random number generator

Bir sınıf oluşturucusuna çekirdek değer (sözde rastgele sayı oluşturma algoritması için bir başlangıç değeri) sağlayarak rastgele sayı oluşturucuyu örnekleyebilirsiniz Random .You instantiate the random number generator by providing a seed value (a starting value for the pseudo-random number generation algorithm) to a Random class constructor. Çekirdek değeri açıkça veya örtük olarak sağlayabilirsiniz:You can supply the seed value either explicitly or implicitly:

 • Random(Int32)Oluşturucu, sağladığınız bir açık çekirdek değeri kullanır.The Random(Int32) constructor uses an explicit seed value that you supply.

 • Random()Oluşturucu varsayılan çekirdek değeri kullanır.The Random() constructor uses the default seed value. Bu, rastgele sayı oluşturucuyu örneketmenin en yaygın yoludur.This is the most common way of instantiating the random number generator.

.NET Framework, varsayılan çekirdek değeri zamana bağlıdır.In .NET Framework, the default seed value is time-dependent. .NET Core 'da varsayılan çekirdek değeri, Thread-static, sözde rastgele sayı Oluşturucu tarafından üretilir.In .NET Core, the default seed value is produced by the thread-static, pseudo-random number generator.

Ayrı nesneler için aynı çekirdek kullanılıyorsa Random , bu değerler aynı dizi rastgele sayılar oluşturur.If the same seed is used for separate Random objects, they will generate the same series of random numbers. Bu, rastgele değerleri işleyen bir test paketi oluşturmak veya verileri rastgele sayılarla türeten oyunları yeniden oluşturmak için yararlı olabilir.This can be useful for creating a test suite that processes random values, or for replaying games that derive their data from random numbers. Ancak, Random .NET Framework farklı sürümleri altında çalışan süreçlerdeki nesnelerin aynı çekirdek değerleriyle örneklendirilseler bile farklı rastgele sayılar dizisi döndürebileceğini unutmayın.However, note that Random objects in processes running under different versions of the .NET Framework may return different series of random numbers even if they're instantiated with identical seed values.

Rastgele sayıların farklı dizilerini oluşturmak için, çekirdek değerini zamana bağımlı hale getirebilirsiniz, böylece her yeni örneği ile farklı bir seri oluşturabilirsiniz Random .To produce different sequences of random numbers, you can make the seed value time-dependent, thereby producing a different series with each new instance of Random. Parametreli Random(Int32) Oluşturucu Int32 geçerli zaman içindeki onay işareti sayısına göre bir değer alabilir, ancak parametresiz Random() Oluşturucu çekirdek değerini oluşturmak için sistem saatini kullanır.The parameterized Random(Int32) constructor can take an Int32 value based on the number of ticks in the current time, whereas the parameterless Random() constructor uses the system clock to generate its seed value. Ancak, saat sınırlı çözünürlükte olduğu için, yalnızca .NET Framework, birbirini izleyen bir şekilde farklı nesneler oluşturmak için parametresiz Oluşturucuyu kullanmak, Random rastgele sayıların özdeş dizilerini üreten rastgele sayı oluşturucuları oluşturur.However, on the .NET Framework only, because the clock has finite resolution, using the parameterless constructor to create different Random objects in close succession creates random number generators that produce identical sequences of random numbers. Aşağıdaki örnek, Random .NET Framework bir uygulamada art arda bir şekilde başlatılan iki nesnenin aynı dizi rastgele sayıları nasıl üretdiğini gösterir.The following example illustrates how two Random objects that are instantiated in close succession in a .NET Framework application generate an identical series of random numbers. Çoğu Windows sisteminde, Random bir diğeri 15 milisaniyelik içinde oluşturulan nesneler aynı çekirdek değerlerine sahip olabilir.On most Windows systems, Random objects created within 15 milliseconds of one another are likely to have identical seed values.

using namespace System;

void main()
{
  array<Byte>^ bytes1 = gcnew array<Byte>(100);
  array<Byte>^ bytes2 = gcnew array<Byte>(100);
  Random^ rnd1 = gcnew Random();
  Random^ rnd2 = gcnew Random();
  
  rnd1->NextBytes(bytes1);
  rnd2->NextBytes(bytes2);
  
  Console::WriteLine("First Series:");
  for (int ctr = bytes1->GetLowerBound(0);
    ctr <= bytes1->GetUpperBound(0);
    ctr++) { 
   Console::Write("{0, 5}", bytes1[ctr]);
   if ((ctr + 1) % 10 == 0) Console::WriteLine();
  } 
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine("Second Series:");
  for (int ctr = bytes2->GetLowerBound(0);
    ctr <= bytes2->GetUpperBound(0);
    ctr++) {
   Console::Write("{0, 5}", bytes2[ctr]);
   if ((ctr + 1) % 10 == 0) Console::WriteLine();
  }  
}
// The example displays output like the following:
//    First Series:
//     97 129 149  54  22 208 120 105  68 177
//     113 214  30 172  74 218 116 230  89  18
//     12 112 130 105 116 180 190 200 187 120
//      7 198 233 158  58  51  50 170  98  23
//     21  1 113  74 146 245  34 255  96  24
//     232 255  23  9 167 240 255  44 194  98
//     18 175 173 204 169 171 236 127 114  23
//     167 202 132  65 253  11 254  56 214 127
//     145 191 104 163 143  7 174 224 247  73
//     52  6 231 255  5 101  83 165 160 231
//    
//    Second Series:
//     97 129 149  54  22 208 120 105  68 177
//     113 214  30 172  74 218 116 230  89  18
//     12 112 130 105 116 180 190 200 187 120
//      7 198 233 158  58  51  50 170  98  23
//     21  1 113  74 146 245  34 255  96  24
//     232 255  23  9 167 240 255  44 194  98
//     18 175 173 204 169 171 236 127 114  23
//     167 202 132  65 253  11 254  56 214 127
//     145 191 104 163 143  7 174 224 247  73
//     52  6 231 255  5 101  83 165 160 231    
byte[] bytes1 = new byte[100];
byte[] bytes2 = new byte[100];
Random rnd1 = new Random();
Random rnd2 = new Random();

rnd1.NextBytes(bytes1);
rnd2.NextBytes(bytes2);

Console.WriteLine("First Series:");
for (int ctr = bytes1.GetLowerBound(0);
   ctr <= bytes1.GetUpperBound(0);
   ctr++) {
  Console.Write("{0, 5}", bytes1[ctr]);
  if ((ctr + 1) % 10 == 0) Console.WriteLine();
}

Console.WriteLine();

Console.WriteLine("Second Series:");
for (int ctr = bytes2.GetLowerBound(0);
   ctr <= bytes2.GetUpperBound(0);
   ctr++) {
  Console.Write("{0, 5}", bytes2[ctr]);
  if ((ctr + 1) % 10 == 0) Console.WriteLine();
}

// The example displays output like the following:
//    First Series:
//     97 129 149  54  22 208 120 105  68 177
//     113 214  30 172  74 218 116 230  89  18
//     12 112 130 105 116 180 190 200 187 120
//      7 198 233 158  58  51  50 170  98  23
//     21  1 113  74 146 245  34 255  96  24
//     232 255  23  9 167 240 255  44 194  98
//     18 175 173 204 169 171 236 127 114  23
//     167 202 132  65 253  11 254  56 214 127
//     145 191 104 163 143  7 174 224 247  73
//     52  6 231 255  5 101  83 165 160 231
//
//    Second Series:
//     97 129 149  54  22 208 120 105  68 177
//     113 214  30 172  74 218 116 230  89  18
//     12 112 130 105 116 180 190 200 187 120
//      7 198 233 158  58  51  50 170  98  23
//     21  1 113  74 146 245  34 255  96  24
//     232 255  23  9 167 240 255  44 194  98
//     18 175 173 204 169 171 236 127 114  23
//     167 202 132  65 253  11 254  56 214 127
//     145 191 104 163 143  7 174 224 247  73
//     52  6 231 255  5 101  83 165 160 231
Module modMain

  Public Sub Main()
   Dim bytes1(99), bytes2(99) As Byte
   Dim rnd1 As New Random()
   Dim rnd2 As New Random()
   
   rnd1.NextBytes(bytes1)
   rnd2.NextBytes(bytes2)
   
   Console.WriteLine("First Series:")
   For ctr As Integer = bytes1.GetLowerBound(0) to bytes1.GetUpperBound(0)
     Console.Write("{0, 5}", bytes1(ctr))
     If (ctr + 1) Mod 10 = 0 Then Console.WriteLine()
   Next 
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("Second Series:")    
   For ctr As Integer = bytes2.GetLowerBound(0) to bytes2.GetUpperBound(0)
     Console.Write("{0, 5}", bytes2(ctr))
     If (ctr + 1) Mod 10 = 0 Then Console.WriteLine()
   Next  
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    First Series:
'     97 129 149  54  22 208 120 105  68 177
'     113 214  30 172  74 218 116 230  89  18
'     12 112 130 105 116 180 190 200 187 120
'      7 198 233 158  58  51  50 170  98  23
'     21  1 113  74 146 245  34 255  96  24
'     232 255  23  9 167 240 255  44 194  98
'     18 175 173 204 169 171 236 127 114  23
'     167 202 132  65 253  11 254  56 214 127
'     145 191 104 163 143  7 174 224 247  73
'     52  6 231 255  5 101  83 165 160 231
'    
'    Second Series:
'     97 129 149  54  22 208 120 105  68 177
'     113 214  30 172  74 218 116 230  89  18
'     12 112 130 105 116 180 190 200 187 120
'      7 198 233 158  58  51  50 170  98  23
'     21  1 113  74 146 245  34 255  96  24
'     232 255  23  9 167 240 255  44 194  98
'     18 175 173 204 169 171 236 127 114  23
'     167 202 132  65 253  11 254  56 214 127
'     145 191 104 163 143  7 174 224 247  73
'     52  6 231 255  5 101  83 165 160 231   

Bu sorundan kaçınmak için, Random birden çok nesne yerine tek bir nesne oluşturun.To avoid this problem, create a single Random object instead of multiple objects. Random.NET Core sınıfının bu sınırlamaya sahip olmadığına unutmayın.Note that the Random class in .NET Core does not have this limitation.

Çoklu örneklemeden kaçınmaAvoiding multiple instantiations

.NET Framework, sıkı bir döngüde veya hızlı bir şekilde art arda iki rastgele sayı oluşturanlar başlatmak, rastgele sayıların özdeş dizilerini oluşturabilecek iki rastgele sayı oluşturucuları oluşturur.On the .NET Framework, initializing two random number generators in a tight loop or in rapid succession creates two random number generators that can produce identical sequences of random numbers. Çoğu durumda, bu geliştirici amacı değildir ve rastgele bir sayı oluşturucusunun başlatılması ve başlatılması görece pahalı bir işlemdir.In most cases, this is not the developer's intent and can lead to performance issues, because instantiating and initializing a random number generator is a relatively expensive process.

Her ikisi de performansı artırmak ve yanlışlıkla aynı sayısal dizileri oluşturan ayrı rastgele sayı oluşturucularının oluşmasını önlemek için, tek Random Random bir rastgele sayı oluşturmak üzere yeni nesneler oluşturmak yerine zaman içinde çok sayıda rastgele sayı oluşturmak için bir nesne oluşturmanızı öneririz.Both to improve performance and to avoid inadvertently creating separate random number generators that generate identical numeric sequences, we recommend that you create one Random object to generate many random numbers over time, instead of creating new Random objects to generate one random number.

Ancak, Random sınıfı iş parçacığı güvenli değildir.However, the Random class isn't thread safe. RandomBirden çok iş parçacığından Yöntemler çağırırsanız, sonraki bölümde açıklanan yönergeleri izleyin.If you call Random methods from multiple threads, follow the guidelines discussed in the next section.

System. Random sınıfı ve iş parçacığı güvenliğiThe System.Random class and thread safety

Tek tek Random nesneleri Random örnekleyerek, uygulamanız için gereken tüm rastgele sayıları oluşturmak için tek bir örnek oluşturmanız önerilir.Instead of instantiating individual Random objects, we recommend that you create a single Random instance to generate all the random numbers needed by your app. Ancak Random nesneler iş parçacığı güvenli değildir.However, Random objects are not thread safe. Uygulamanız Random birden çok iş parçacığından Yöntemler çağırırsa, tek seferde yalnızca bir iş parçacığının rastgele numara oluşturucusuna erişebildiğinden emin olmak için bir eşitleme nesnesi kullanmanız gerekir.If your app calls Random methods from multiple threads, you must use a synchronization object to ensure that only one thread can access the random number generator at a time. RandomNesneye iş parçacığı güvenli bir şekilde erişilebildiğinden emin değilseniz, rastgele sayılar döndüren yöntemlere yapılan çağrılar 0 döndürür.If you don't ensure that the Random object is accessed in a thread-safe way, calls to methods that return random numbers return 0.

Aşağıdaki örnek, tek bir rastgele sayı oluşturucusuna iş parçacığı güvenli bir şekilde 11 iş parçacığı tarafından erişilebildiğinden emin olmak için C# Lock ifadesini ve Visual Basic SyncLock ifadesini kullanır.The following example uses the C# lock Statement and the Visual Basic SyncLock statement to ensure that a single random number generator is accessed by 11 threads in a thread-safe manner. Her iş parçacığı 2.000.000 rastgele sayı üretir, üretilen rastgele sayıların sayısını sayar ve toplamlarını hesaplar ve ardından yürütmeyi tamamladığında tüm iş parçacıklarının toplamlarını güncelleştirir.Each thread generates 2 million random numbers, counts the number of random numbers generated and calculates their sum, and then updates the totals for all threads when it finishes executing.

using namespace System;
using namespace System::Threading;

ref class Example
{
private:
  [ThreadStatic] static double previous = 0.0;
  [ThreadStatic] static int perThreadCtr = 0;
  [ThreadStatic] static double perThreadTotal = 0.0; 
  static CancellationTokenSource^ source;
  static CountdownEvent^ countdown;
  static Object^ randLock;
  static Object^ numericLock;
  static Random^ rand;
  double totalValue = 0.0;
  int totalCount = 0;
  
public:
  Example()
  { 
   rand = gcnew Random();
   randLock = gcnew Object();
   numericLock = gcnew Object();
   countdown = gcnew CountdownEvent(1);
   source = gcnew CancellationTokenSource();
  } 

  void Execute()
  {  
   CancellationToken^ token = source->Token;

   for (int threads = 1; threads <= 10; threads++)
   {
     Thread^ newThread = gcnew Thread(gcnew ParameterizedThreadStart(this, &Example::GetRandomNumbers));
     newThread->Name = threads.ToString();
     newThread->Start(token);
   }
   this->GetRandomNumbers(token);
   
   countdown->Signal();
   // Make sure all threads have finished.
   countdown->Wait();

   Console::WriteLine("\nTotal random numbers generated: {0:N0}", totalCount);
   Console::WriteLine("Total sum of all random numbers: {0:N2}", totalValue);
   Console::WriteLine("Random number mean: {0:N4}", totalValue/totalCount);
  }

private:
  void GetRandomNumbers(Object^ o)
  {
   CancellationToken^ token = (CancellationToken) o;
   double result = 0.0;
   countdown->AddCount(1);
     
   try { 
     for (int ctr = 0; ctr < 2000000; ctr++)
     {
      // Make sure there's no corruption of Random.
      token->ThrowIfCancellationRequested();

      Monitor::Enter(randLock);
      result = rand->NextDouble();
      Monitor::Exit(randLock);
      // Check for corruption of Random instance.
      if ((result == previous) && result == 0) {
        source->Cancel();
      }
      else {
        previous = result;
      }
      perThreadCtr++;
      perThreadTotal += result;
     }   
    
     Console::WriteLine("Thread {0} finished execution.", 
              Thread::CurrentThread->Name);
     Console::WriteLine("Random numbers generated: {0:N0}", perThreadCtr);
     Console::WriteLine("Sum of random numbers: {0:N2}", perThreadTotal);
     Console::WriteLine("Random number mean: {0:N4}\n", perThreadTotal/perThreadCtr);

     // Update overall totals.
     Monitor::Enter(numericLock);
     totalCount += perThreadCtr;
     totalValue += perThreadTotal; 
     Monitor::Exit(numericLock);
   }
   catch (OperationCanceledException^ e) {
     Console::WriteLine("Corruption in Thread {1}", e->GetType()->Name,
              Thread::CurrentThread->Name);
   }
   finally {
     countdown->Signal();
   }
  }
};

void main()
{
  Example^ ex = gcnew Example();
  Thread::CurrentThread->Name = "Main";
  ex->Execute();
}
// The example displays output like the following:
//    Thread 6 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,491.05
//    Random number mean: 0.5002
//    
//    Thread 10 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,329.64
//    Random number mean: 0.4997
//    
//    Thread 4 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,166.89
//    Random number mean: 0.5001
//    
//    Thread 8 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,628.37
//    Random number mean: 0.4998
//    
//    Thread Main finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,920.89
//    Random number mean: 0.5000
//    
//    Thread 3 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,370.45
//    Random number mean: 0.4997
//    
//    Thread 7 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,330.92
//    Random number mean: 0.4997
//    
//    Thread 9 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,172.79
//    Random number mean: 0.5001
//    
//    Thread 5 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,079.43
//    Random number mean: 0.5000
//    
//    Thread 1 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,817.91
//    Random number mean: 0.4999
//    
//    Thread 2 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,930.63
//    Random number mean: 0.5000
//    
//    
//    Total random numbers generated: 22,000,000
//    Total sum of all random numbers: 10,998,238.98
//    Random number mean: 0.4999
using System;
using System.Threading;

public class Example
{
  [ThreadStatic] static double previous = 0.0;
  [ThreadStatic] static int perThreadCtr = 0;
  [ThreadStatic] static double perThreadTotal = 0.0;
  static CancellationTokenSource source;
  static CountdownEvent countdown;
  static Object randLock, numericLock;
  static Random rand;
  double totalValue = 0.0;
  int totalCount = 0;

  public Example()
  {
   rand = new Random();
   randLock = new Object();
   numericLock = new Object();
   countdown = new CountdownEvent(1);
   source = new CancellationTokenSource();
  }

  public static void Main()
  {
   Example ex = new Example();
   Thread.CurrentThread.Name = "Main";
   ex.Execute();
  }

  private void Execute()
  {
   CancellationToken token = source.Token;

   for (int threads = 1; threads <= 10; threads++)
   {
     Thread newThread = new Thread(this.GetRandomNumbers);
     newThread.Name = threads.ToString();
     newThread.Start(token);
   }
   this.GetRandomNumbers(token);

   countdown.Signal();
   // Make sure all threads have finished.
   countdown.Wait();
   source.Dispose();

   Console.WriteLine("\nTotal random numbers generated: {0:N0}", totalCount);
   Console.WriteLine("Total sum of all random numbers: {0:N2}", totalValue);
   Console.WriteLine("Random number mean: {0:N4}", totalValue/totalCount);
  }

  private void GetRandomNumbers(Object o)
  {
   CancellationToken token = (CancellationToken) o;
   double result = 0.0;
   countdown.AddCount(1);

   try {
     for (int ctr = 0; ctr < 2000000; ctr++)
     {
      // Make sure there's no corruption of Random.
      token.ThrowIfCancellationRequested();

      lock (randLock) {
        result = rand.NextDouble();
      }
      // Check for corruption of Random instance.
      if ((result == previous) && result == 0) {
        source.Cancel();
      }
      else {
        previous = result;
      }
      perThreadCtr++;
      perThreadTotal += result;
     }

     Console.WriteLine("Thread {0} finished execution.",
              Thread.CurrentThread.Name);
     Console.WriteLine("Random numbers generated: {0:N0}", perThreadCtr);
     Console.WriteLine("Sum of random numbers: {0:N2}", perThreadTotal);
     Console.WriteLine("Random number mean: {0:N4}\n", perThreadTotal/perThreadCtr);

     // Update overall totals.
     lock (numericLock) {
      totalCount += perThreadCtr;
      totalValue += perThreadTotal;
     }
   }
   catch (OperationCanceledException e) {
     Console.WriteLine("Corruption in Thread {1}", e.GetType().Name, Thread.CurrentThread.Name);
   }
   finally {
     countdown.Signal();
   }
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Thread 6 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,491.05
//    Random number mean: 0.5002
//
//    Thread 10 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,329.64
//    Random number mean: 0.4997
//
//    Thread 4 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,166.89
//    Random number mean: 0.5001
//
//    Thread 8 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,628.37
//    Random number mean: 0.4998
//
//    Thread Main finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,920.89
//    Random number mean: 0.5000
//
//    Thread 3 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,370.45
//    Random number mean: 0.4997
//
//    Thread 7 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,330.92
//    Random number mean: 0.4997
//
//    Thread 9 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,172.79
//    Random number mean: 0.5001
//
//    Thread 5 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,079.43
//    Random number mean: 0.5000
//
//    Thread 1 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,817.91
//    Random number mean: 0.4999
//
//    Thread 2 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,930.63
//    Random number mean: 0.5000
//
//
//    Total random numbers generated: 22,000,000
//    Total sum of all random numbers: 10,998,238.98
//    Random number mean: 0.4999
Imports System.Threading

Module Example
  <ThreadStatic> Dim previous As Double = 0.0
  <ThreadStatic> Dim perThreadCtr As Integer = 0
  <ThreadStatic> Dim perThreadTotal As Double = 0.0 
  Dim source As New CancellationTokenSource()
  Dim countdown As New CountdownEvent(1) 
  Dim randLock As New Object()
  Dim numericLock As New Object()
  Dim rand As New Random()
  Dim totalValue As Double = 0.0
  Dim totalCount As Integer = 0
  
  Public Sub Main()
   Thread.CurrentThread.Name = "Main"

   Dim token As CancellationToken = source.Token 
   For threads As Integer = 1 To 10
     Dim newThread As New Thread(AddressOf GetRandomNumbers)
     newThread.Name = threads.ToString()
     newThread.Start(token)
   Next
   GetRandomNumbers(token)
   
   countdown.Signal()
   ' Make sure all threads have finished.
   countdown.Wait()

   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("Total random numbers generated: {0:N0}", totalCount)
   Console.WriteLine("Total sum of all random numbers: {0:N2}", totalValue)
   Console.WriteLine("Random number mean: {0:N4}", totalValue/totalCount)
  End Sub

  Private Sub GetRandomNumbers(o As Object)
   Dim token As CancellationToken = CType(o, CancellationToken)
   Dim result As Double = 0.0
   countdown.AddCount(1)
     
   Try 
     For ctr As Integer = 1 To 2000000
      ' Make sure there's no corruption of Random.
      token.ThrowIfCancellationRequested()

      SyncLock randLock
        result = rand.NextDouble()
      End SyncLock
      ' Check for corruption of Random instance.
      If result = previous AndAlso result = 0 Then 
        source.Cancel()
      Else 
        previous = result
      End If
      perThreadCtr += 1
      perThreadTotal += result
     Next   
    
     Console.WriteLine("Thread {0} finished execution.", 
              Thread.CurrentThread.Name)
     Console.WriteLine("Random numbers generated: {0:N0}", perThreadCtr)
     Console.WriteLine("Sum of random numbers: {0:N2}", perThreadTotal)
     Console.WriteLine("Random number mean: {0:N4}", perThreadTotal/perThreadCtr)
     Console.WriteLine()
     
     ' Update overall totals.
     SyncLock numericLock
      totalCount += perThreadCtr
      totalValue += perThreadTotal 
     End SyncLock
   Catch e As OperationCanceledException
     Console.WriteLine("Corruption in Thread {1}", e.GetType().Name, Thread.CurrentThread.Name)
   Finally 
     countdown.Signal()
     source.Dispose()
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Thread 6 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,491.05
'    Random number mean: 0.5002
'    
'    Thread 10 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,329.64
'    Random number mean: 0.4997
'    
'    Thread 4 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,166.89
'    Random number mean: 0.5001
'    
'    Thread 8 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,628.37
'    Random number mean: 0.4998
'    
'    Thread Main finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,920.89
'    Random number mean: 0.5000
'    
'    Thread 3 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,370.45
'    Random number mean: 0.4997
'    
'    Thread 7 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,330.92
'    Random number mean: 0.4997
'    
'    Thread 9 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,172.79
'    Random number mean: 0.5001
'    
'    Thread 5 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,079.43
'    Random number mean: 0.5000
'    
'    Thread 1 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,817.91
'    Random number mean: 0.4999
'    
'    Thread 2 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,930.63
'    Random number mean: 0.5000
'    
'    
'    Total random numbers generated: 22,000,000
'    Total sum of all random numbers: 10,998,238.98
'    Random number mean: 0.4999

Örnek, iş parçacığı güvenliğini aşağıdaki yollarla sağlar:The example ensures thread-safety in the following ways:

 • ThreadStaticAttributeÖzniteliği, üretilen rastgele sayıların toplam sayısını ve her bir iş parçacığının toplamlarını izleyen iş parçacığı yerel değişkenlerini tanımlamak için kullanılır.The ThreadStaticAttribute attribute is used to define thread-local variables that track the total number of random numbers generated and their sum for each thread.

 • lock SyncLock Tüm iş parçacıklarında oluşturulan tüm rastgele sayıların toplam sayısı ve toplamı için, bir kilit (C# ' deki ifade ve Visual Basic), değişkenlere erişimi korur.A lock (the lock statement in C# and the SyncLock statement in Visual Basic) protects access to the variables for the total count and sum of all random numbers generated on all threads.

 • Bir semafor ( CountdownEvent nesne), ana iş parçacığının diğer tüm iş parçacıkları yürütmeyi tamamlana kadar blok aldığından emin olmak için kullanılır.A semaphore (the CountdownEvent object) is used to ensure that the main thread blocks until all other threads complete execution.

 • Örnek rastgele sayı oluşturma yöntemlerine yönelik iki ardışık çağrının 0 döndürülüp döndürülmeyeceğini belirleyerek rastgele sayı oluşturucunun bozuk olup olmadığını denetler.The example checks whether the random number generator has become corrupted by determining whether two consecutive calls to random number generation methods return 0. Bozulma algılanırsa, örnek, CancellationTokenSource tüm iş parçacıklarının iptal edilmesi gerektiğini bildirmek için nesnesini kullanır.If corruption is detected, the example uses the CancellationTokenSource object to signal that all threads should be canceled.

 • Her bir rastgele sayıyı oluşturmadan önce, her bir iş parçacığı nesnenin durumunu denetler CancellationToken .Before generating each random number, each thread checks the state of the CancellationToken object. İptal isteniyorsa, örnek CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested iş parçacığını iptal etmek için yöntemini çağırır.If cancellation is requested, the example calls the CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested method to cancel the thread.

Aşağıdaki örnek, Task nesneler yerine bir nesne ve lambda ifadesi kullanması dışında ilki ile aynıdır Thread .The following example is identical to the first, except that it uses a Task object and a lambda expression instead of Thread objects.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

public class Example
{
  static Object randLock, numericLock;
  static Random rand;
  static CancellationTokenSource source;
  double totalValue = 0.0;
  int totalCount = 0;

  public Example()
  {
   rand = new Random();
   randLock = new Object();
   numericLock = new Object();
   source = new CancellationTokenSource();
  }

  public static async Task Main()
  {
   Example ex = new Example();
   Thread.CurrentThread.Name = "Main";
   await ex.Execute();
  }

  private Task Execute()
  {
   List<Task> tasks = new List<Task>();

   for (int ctr = 0; ctr <= 10; ctr++)
   {
     CancellationToken token = source.Token;
     int taskNo = ctr;
     tasks.Add(Task.Run( () =>
      {
        double previous = 0.0;
        int taskCtr = 0;
        double taskTotal = 0.0;
        double result = 0.0;

        for (int n = 0; n < 2000000; n++)
        {
         // Make sure there's no corruption of Random.
         token.ThrowIfCancellationRequested();

         lock (randLock) {
           result = rand.NextDouble();
         }
         // Check for corruption of Random instance.
         if ((result == previous) && result == 0) {
           source.Cancel();
         }
         else {
           previous = result;
         }
         taskCtr++;
         taskTotal += result;
        }

        // Show result.
        Console.WriteLine("Task {0} finished execution.", taskNo);
        Console.WriteLine("Random numbers generated: {0:N0}", taskCtr);
        Console.WriteLine("Sum of random numbers: {0:N2}", taskTotal);
        Console.WriteLine("Random number mean: {0:N4}\n", taskTotal/taskCtr);

        // Update overall totals.
        lock (numericLock) {
         totalCount += taskCtr;
         totalValue += taskTotal;
        }
      },
     token));
   }
   try {
     await Task.WhenAll(tasks.ToArray());
     Console.WriteLine("\nTotal random numbers generated: {0:N0}", totalCount);
     Console.WriteLine("Total sum of all random numbers: {0:N2}", totalValue);
     Console.WriteLine("Random number mean: {0:N4}", totalValue/totalCount);
   }
   catch (AggregateException e) {
     foreach (Exception inner in e.InnerExceptions) {
      TaskCanceledException canc = inner as TaskCanceledException;
      if (canc != null)
        Console.WriteLine("Task #{0} cancelled.", canc.Task.Id);
      else
        Console.WriteLine("Exception: {0}", inner.GetType().Name);
     }
   }
   finally {
     source.Dispose();
   }
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Task 1 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,502.47
//    Random number mean: 0.5003
//
//    Task 0 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,445.63
//    Random number mean: 0.5002
//
//    Task 2 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,556.04
//    Random number mean: 0.5003
//
//    Task 3 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,178.87
//    Random number mean: 0.5001
//
//    Task 4 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,819.17
//    Random number mean: 0.4999
//
//    Task 5 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,190.58
//    Random number mean: 0.5001
//
//    Task 6 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,720.21
//    Random number mean: 0.4999
//
//    Task 7 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,000.96
//    Random number mean: 0.4995
//
//    Task 8 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,499.33
//    Random number mean: 0.4997
//
//    Task 9 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 1,000,193.25
//    Random number mean: 0.5001
//
//    Task 10 finished execution.
//    Random numbers generated: 2,000,000
//    Sum of random numbers: 999,960.82
//    Random number mean: 0.5000
//
//
//    Total random numbers generated: 22,000,000
//    Total sum of all random numbers: 11,000,067.33
//    Random number mean: 0.5000
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks

Module Example
  Dim source As New CancellationTokenSource()
  Dim randLock As New Object()
  Dim numericLock As New Object()
  Dim rand As New Random()
  Dim totalValue As Double = 0.0
  Dim totalCount As Integer = 0
  
  Public Sub Main()
   Dim tasks As New List(Of Task)()
   
   For ctr As Integer = 1 To 10
     Dim token As CancellationToken = source.Token 
     Dim taskNo As Integer = ctr
     tasks.Add(Task.Run( 
          Sub()
           Dim previous As Double = 0.0
           Dim taskCtr As Integer = 0
           Dim taskTotal As Double = 0.0
           Dim result As Double = 0.0

           For n As Integer = 1 To 2000000
             ' Make sure there's no corruption of Random.
             token.ThrowIfCancellationRequested()
   
             SyncLock randLock
              result = rand.NextDouble()
             End SyncLock
             ' Check for corruption of Random instance.
             If result = previous AndAlso result = 0 Then
              source.Cancel()
             Else 
              previous = result
             End If
            taskCtr += 1
            taskTotal += result
           Next  

           ' Show result.
           Console.WriteLine("Task {0} finished execution.", taskNo)
           Console.WriteLine("Random numbers generated: {0:N0}", taskCtr)
           Console.WriteLine("Sum of random numbers: {0:N2}", taskTotal)
           Console.WriteLine("Random number mean: {0:N4}", taskTotal/taskCtr)
           Console.WriteLine()
           
           ' Update overall totals.
           SyncLock numericLock
            totalCount += taskCtr
            totalValue += taskTotal 
           End SyncLock
          End Sub, token))
   Next

   Try
     Task.WaitAll(tasks.ToArray())
     Console.WriteLine()
     Console.WriteLine("Total random numbers generated: {0:N0}", totalCount)
     Console.WriteLine("Total sum of all random numbers: {0:N2}", totalValue)
     Console.WriteLine("Random number mean: {0:N4}", totalValue/totalCount)
   Catch e As AggregateException
     For Each inner As Exception In e.InnerExceptions
      Dim canc As TaskCanceledException = TryCast(inner, TaskCanceledException)
      If canc IsNot Nothing Then
        Console.WriteLine("Task #{0} cancelled.", canc.Task.Id)
      Else
        Console.WriteLine("Exception: {0}", inner.GetType().Name)
      End If  
     Next     
   Finally
     source.Dispose()
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Task 1 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,502.47
'    Random number mean: 0.5003
'    
'    Task 0 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,445.63
'    Random number mean: 0.5002
'    
'    Task 2 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,556.04
'    Random number mean: 0.5003
'    
'    Task 3 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,178.87
'    Random number mean: 0.5001
'    
'    Task 4 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,819.17
'    Random number mean: 0.4999
'    
'    Task 5 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,190.58
'    Random number mean: 0.5001
'    
'    Task 6 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,720.21
'    Random number mean: 0.4999
'    
'    Task 7 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,000.96
'    Random number mean: 0.4995
'    
'    Task 8 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,499.33
'    Random number mean: 0.4997
'    
'    Task 9 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 1,000,193.25
'    Random number mean: 0.5001
'    
'    Task 10 finished execution.
'    Random numbers generated: 2,000,000
'    Sum of random numbers: 999,960.82
'    Random number mean: 0.5000
'    
'    
'    Total random numbers generated: 22,000,000
'    Total sum of all random numbers: 11,000,067.33
'    Random number mean: 0.5000

İlk örnekte aşağıdaki yollarla farklılık gösterir:It differs from the first example in the following ways:

 • Oluşturulan rastgele sayıların sayısını ve her bir görevdeki toplam toplamlarını izlemek için kullanılan değişkenler görevde yereldir, bu nedenle özniteliği kullanmaya gerek yoktur ThreadStaticAttribute .The variables to keep track of the number of random numbers generated and their sum in each task are local to the task, so there is no need to use the ThreadStaticAttribute attribute.

 • Statik Task.WaitAll Yöntem, tüm görevler tamamlanmadan önce ana iş parçacığının tamamlanmamış olduğundan emin olmak için kullanılır.The static Task.WaitAll method is used to ensure that the main thread doesn't complete before all tasks have finished. Nesneye gerek yoktur CountdownEvent .There is no need for the CountdownEvent object.

 • Görev iptalinin sonucu olan özel durum yönteminde ortaya çıkmış olur Task.WaitAll .The exception that results from task cancellation is surfaced in the Task.WaitAll method. Önceki örnekte, her iş parçacığı tarafından işlenir.In the previous example, it is handled by each thread.

Farklı türlerde rastgele sayılar oluşturmaGenerating different types of random numbers

Rastgele sayı Oluşturucu, aşağıdaki tür rastgele sayılar oluşturmanıza izin veren yöntemler sağlar:The random number generator provides methods that let you generate the following kinds of random numbers:

 • Bir dizi Byte değer.A series of Byte values. Başlatılmış bir diziyi yöntemin yöntemine döndürmesini istediğiniz öğe sayısına geçirerek bayt değerleri sayısını belirlersiniz NextBytes .You determine the number of byte values by passing an array initialized to the number of elements you want the method to return to the NextBytes method. Aşağıdaki örnek 20 bayt üretir.The following example generates 20 bytes.

  using namespace System;
  
  void main()
  {
    Random^ rnd = gcnew Random();
    array<Byte>^ bytes = gcnew array<Byte>(20);
    rnd->NextBytes(bytes);
    for (int ctr = 1; ctr <= bytes->Length; ctr++) {
     Console::Write("{0,3}  ", bytes[ctr - 1]);
     if (ctr % 10 == 0) Console::WriteLine();
    } 
  }
  // The example displays output like the following:
  //    141  48  189  66  134  212  211  71  161  56
  //    181  166  220  133   9  252  222  57  62  62
  
  Random rnd = new Random();
  Byte[] bytes = new Byte[20];
  rnd.NextBytes(bytes);
  for (int ctr = 1; ctr <= bytes.Length; ctr++) {
    Console.Write("{0,3}  ", bytes[ctr - 1]);
    if (ctr % 10 == 0) Console.WriteLine();
  }
  
  // The example displays output like the following:
  //    141  48  189  66  134  212  211  71  161  56
  //    181  166  220  133   9  252  222  57  62  62
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim rnd As New Random()
     Dim bytes(19) As Byte
     rnd.NextBytes(bytes) 
     For ctr As Integer = 1 To bytes.Length
       Console.Write("{0,3}  ", bytes(ctr - 1))
       If ctr Mod 10 = 0 Then Console.WriteLine()
     Next 
    End Sub
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '    141  48  189  66  134  212  211  71  161  56
  '    181  166  220  133   9  252  222  57  62  62
  
 • Tek bir tamsayı.A single integer. Yöntemini çağırarak 0 ' dan büyük bir değere ( Int32.MaxValue -1), yöntemi çağırarak 0 ile belirli bir değer arasında bir tamsayı mi yoksa yöntemi çağırarak Next() Next(Int32) bir değer aralığı içinde bir tamsayı mi istediğinizi seçebilirsiniz Next(Int32, Int32) .You can choose whether you want an integer from 0 to a maximum value (Int32.MaxValue - 1) by calling the Next() method, an integer between 0 and a specific value by calling the Next(Int32) method, or an integer within a range of values by calling the Next(Int32, Int32) method. Parametreli aşırı yüklerde, belirtilen maksimum değer dışlamalı; diğer bir deyişle, üretilen gerçek en büyük sayı belirtilen değerden küçüktür.In the parameterized overloads, the specified maximum value is exclusive; that is, the actual maximum number generated is one less than the specified value.

  Aşağıdaki örnek, Next(Int32, Int32) -10 ve 10 arasında 10 rastgele sayı oluşturmak için yöntemini çağırır.The following example calls the Next(Int32, Int32) method to generate 10 random numbers between -10 and 10. Yöntemin ikinci bağımsız değişkeninin, yöntemin döndürdüğü rastgele değerler aralığının dışlamalı üst sınırını belirtir.Note that the second argument to the method specifies the exclusive upper bound of the range of random values returned by the method. Diğer bir deyişle, yöntemin döndürebileceğinden en büyük tamsayı bu değerden küçüktür.In other words, the largest integer that the method can return is one less than this value.

  using namespace System;
  
  void main()
  {
    Random^ rnd = gcnew Random();
    for (int ctr = 0; ctr < 10; ctr++) {
     Console::Write("{0,3}  ", rnd->Next(-10, 11));
    }
  }
  // The example displays output like the following:
  //  2   9  -3   2   4  -7  -3  -8  -8   5
  
  Random rnd = new Random();
  for (int ctr = 0; ctr < 10; ctr++) {
    Console.Write("{0,3}  ", rnd.Next(-10, 11));
  }
  
  // The example displays output like the following:
  //  2   9  -3   2   4  -7  -3  -8  -8   5
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim rnd As New Random()
     For ctr As Integer = 0 To 9
       Console.Write("{0,3}  ", rnd.Next(-10, 11))
     Next
    End Sub
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '  2   9  -3   2   4  -7  -3  -8  -8   5
  
 • Yöntemi çağırarak 0,0 ' den küçük olan tek bir kayan nokta değeri 1,0 ' den az NextDouble .A single floating-point value from 0.0 to less than 1.0 by calling the NextDouble method. Yöntemin döndürdüğü rastgele sayının dışlamalı üst sınırı 1 ' dir, bu nedenle gerçek üst sınırı 0.99999999999999978 olur.The exclusive upper bound of the random number returned by the method is 1, so its actual upper bound is 0.99999999999999978. Aşağıdaki örnek 10 rastgele kayan nokta numarası üretir.The following example generates 10 random floating-point numbers.

  using namespace System;
  
  void main()
  {
    Random^ rnd = gcnew Random();
    for (int ctr = 0; ctr < 10; ctr++) {
     Console::Write("{0,-19:R}  ", rnd->NextDouble());
     if ((ctr + 1) % 3 == 0) Console::WriteLine();
    }
  }
  // The example displays output like the following:
  //  0.7911680553998649  0.0903414949264105  0.79776258291572455  
  //  0.615568345233597   0.652644504165577   0.84023809378977776  
  //  0.099662564741290441  0.91341467383942321 0.96018602045261581  
  //  0.74772306473354022
  
  Random rnd = new Random();
  for (int ctr = 0; ctr < 10; ctr++) {
    Console.Write("{0,-19:R}  ", rnd.NextDouble());
    if ((ctr + 1) % 3 == 0) Console.WriteLine();
  }
  
  // The example displays output like the following:
  //  0.7911680553998649  0.0903414949264105  0.79776258291572455
  //  0.615568345233597   0.652644504165577   0.84023809378977776
  //  0.099662564741290441  0.91341467383942321 0.96018602045261581
  //  0.74772306473354022
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim rnd As New Random()
     For ctr As Integer = 0 To 9
       Console.Write("{0,-19:R}  ", rnd.NextDouble())
       If (ctr + 1) Mod 3 = 0 Then Console.WriteLine()
     Next
    End Sub
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '  0.7911680553998649  0.0903414949264105  0.79776258291572455  
  '  0.615568345233597   0.652644504165577   0.84023809378977776  
  '  0.099662564741290441 0.91341467383942321  0.96018602045261581  
  '  0.74772306473354022
  

Önemli

Next(Int32, Int32)Yöntemi, döndürülen rastgele sayının aralığını belirtmenize olanak tanır.The Next(Int32, Int32) method allows you to specify the range of the returned random number. Ancak, maxValue sayı döndürülen üst aralığı belirten parametre, dışlamalı bir değer değildir.However, the maxValue parameter, which specifies the upper range returned number, is an exclusive, not an inclusive, value. Bu, yöntem çağrısının 0 ile Next(0, 100) 99 arasında değil, 0 ile 100 arasında bir değer döndürdüğü anlamına gelir.This means that the method call Next(0, 100) returns a value between 0 and 99, and not between 0 and 100.

Ayrıca, Random rastgele t:System.Boolean değerlerioluşturma, rastgele kayan nokta değerlerini 0 ' dan 1 ' den farklı bir aralıklaoluşturma, rastgele 64 bitlik tamsayılarüretme ve dizi veya koleksiyondan benzersiz bir öğe almagibi bu görevler için sınıfını da kullanabilirsiniz.You can also use the Random class for such tasks as generating random T:System.Boolean values, generating random floating point values with a range other than 0 to 1, generating random 64-bit integers, and randomly retrieving a unique element from an array or collection. Bu ve diğer ortak görevler için bkz. System. Random 'yi kullanma ...For these and other common tasks, see the How do you use System.Random to… bölümünü içerir.section.

Kendi algoritmanızı değiştirmeSubstituting your own algorithm

Sınıfından devralarak Random rastgele sayı oluşturma algoritmanızı sağlayarak kendi rastgele sayı oluşturucuyu uygulayabilirsiniz.You can implement your own random number generator by inheriting from the Random class and supplying your random number generation algorithm. Kendi algoritmanızı sağlamak için Sample rastgele sayı oluşturma algoritmasını uygulayan yöntemi geçersiz kılmanız gerekir.To supply your own algorithm, you must override the Sample method, which implements the random number generation algorithm. Ayrıca Next() , Next(Int32, Int32) NextBytes geçersiz kılınan yöntemi çağırdıklarından emin olmak için,, ve yöntemlerini geçersiz kılmanız gerekir Sample .You should also override the Next(), Next(Int32, Int32), and NextBytes methods to ensure that they call your overridden Sample method. Ve yöntemlerini geçersiz kılmak zorunda değilsiniz Next(Int32) NextDouble .You don't have to override the Next(Int32) and NextDouble methods.

RandomSınıfından türetilen ve varsayılan sözde rastgele sayı oluşturucuyu değiştiren bir örnek için Sample başvuru sayfasına bakın.For an example that derives from the Random class and modifies its default pseudo-random number generator, see the Sample reference page.

System. Random ' i nasıl kullanabilirsiniz...How do you use System.Random to…

Aşağıdaki bölümlerde, uygulamanızda rastgele sayılar kullanmak isteyebileceğiniz bazı yollarla ilgili örnek kod ele alınmaktadır ve örnek kodlar sağlanmaktadır.The following sections discuss and provide sample code for some of the ways you might want to use random numbers in your app.

Aynı rastgele değer dizisini alRetrieve the same sequence of random values

Bazen, yazılım test senaryolarında ve oyun oynarken aynı sıra rastgele sayı dizisini oluşturmak istersiniz.Sometimes you want to generate the same sequence of random numbers in software test scenarios and in game playing. Aynı rastgele sayı dizisiyle test etmek, gerilemeleri tespit etmenize ve hata düzeltmelerini doğrulamanıza olanak sağlar.Testing with the same sequence of random numbers allows you to detect regressions and confirm bug fixes. Oyunlarda aynı rastgele sayı dizisinin kullanılması, önceki oyunları yeniden oynamanıza olanak sağlar.Using the same sequence of random number in games allows you to replay previous games.

Oluşturucuya aynı çekirdek değeri sağlayarak aynı rastgele sayı dizisini oluşturabilirsiniz Random(Int32) .You can generate the same sequence of random numbers by providing the same seed value to the Random(Int32) constructor. Çekirdek değeri, sözde rastgele sayı oluşturma algoritması için bir başlangıç değeri sağlar.The seed value provides a starting value for the pseudo-random number generation algorithm. Aşağıdaki örnek, nesneyi başlatmak için rastgele bir çekirdek değeri olarak 100100 kullanır Random , 20 rastgele kayan nokta değerlerini görüntüler ve çekirdek değeri sürdürür.The following example uses 100100 as an arbitrary seed value to instantiate the Random object, displays 20 random floating-point values, and persists the seed value. Daha sonra çekirdek değerini geri yükler, yeni bir rastgele sayı Oluşturucu oluşturur ve aynı 20 rastgele kayan nokta değerini görüntüler.It then restores the seed value, instantiates a new random number generator, and displays the same 20 random floating-point values. Örneğin, .NET Framework farklı sürümlerinde çalıştırıldıysanız, örneğin rastgele sayıların farklı dizilerini üretebileceğini unutmayın.Note that the example may produce different sequences of random numbers if run on different versions of the .NET Framework.

using System;
using System.IO;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int seed = 100100;
   ShowRandomNumbers(seed);
   Console.WriteLine();

   PersistSeed(seed);

   DisplayNewRandomNumbers();
  }

  private static void ShowRandomNumbers(int seed)
  {
   Random rnd = new Random(seed);
   for (int ctr = 0; ctr <= 20; ctr++)
     Console.WriteLine(rnd.NextDouble());
  }

  private static void PersistSeed(int seed)
  {
   FileStream fs = new FileStream(@".\seed.dat", FileMode.Create);
   BinaryWriter bin = new BinaryWriter(fs);
   bin.Write(seed);
   bin.Close();
  }

  private static void DisplayNewRandomNumbers()
  {
   FileStream fs = new FileStream(@".\seed.dat", FileMode.Open);
   BinaryReader bin = new BinaryReader(fs);
   int seed = bin.ReadInt32();
   bin.Close();

   Random rnd = new Random(seed);
   for (int ctr = 0; ctr <= 20; ctr++)
     Console.WriteLine(rnd.NextDouble());
  }
}
// The example displays output like the following:
//    0.500193602172748
//    0.0209461245783354
//    0.465869495396442
//    0.195512794514891
//    0.928583675496552
//    0.729333720509584
//    0.381455668891527
//    0.0508996467343064
//    0.019261200921266
//    0.258578445417145
//    0.0177532266908107
//    0.983277184415272
//    0.483650274334313
//    0.0219647376900375
//    0.165910115077118
//    0.572085966622497
//    0.805291457942357
//    0.927985211335116
//    0.4228545699375
//    0.523320379910674
//    0.157783938645285
//
//    0.500193602172748
//    0.0209461245783354
//    0.465869495396442
//    0.195512794514891
//    0.928583675496552
//    0.729333720509584
//    0.381455668891527
//    0.0508996467343064
//    0.019261200921266
//    0.258578445417145
//    0.0177532266908107
//    0.983277184415272
//    0.483650274334313
//    0.0219647376900375
//    0.165910115077118
//    0.572085966622497
//    0.805291457942357
//    0.927985211335116
//    0.4228545699375
//    0.523320379910674
//    0.157783938645285
using namespace System;
using namespace System::IO;

ref class RandomMethods
{
internal:
  static void ShowRandomNumbers(int seed)
  {
   Random^ rnd = gcnew Random(seed);
   for (int ctr = 0; ctr <= 20; ctr++)
     Console::WriteLine(rnd->NextDouble());
  }
  
  static void PersistSeed(int seed)
  {
   FileStream^ fs = gcnew FileStream(".\\seed.dat", FileMode::Create);
   BinaryWriter^ bin = gcnew BinaryWriter(fs);
   bin->Write(seed);
   bin->Close();
  }
  
  static void DisplayNewRandomNumbers()
  {
   FileStream^ fs = gcnew FileStream(".\\seed.dat", FileMode::Open);
   BinaryReader^ bin = gcnew BinaryReader(fs);
   int seed = bin->ReadInt32();
   bin->Close();
   
   Random^ rnd = gcnew Random(seed);
   for (int ctr = 0; ctr <= 20; ctr++)
     Console::WriteLine(rnd->NextDouble());
  }
};

void main()
{
  int seed = 100100;
  RandomMethods::ShowRandomNumbers(seed);
  Console::WriteLine();

  RandomMethods::PersistSeed(seed);

  RandomMethods::DisplayNewRandomNumbers();
}
// The example displays output like the following:
//    0.500193602172748
//    0.0209461245783354
//    0.465869495396442
//    0.195512794514891
//    0.928583675496552
//    0.729333720509584
//    0.381455668891527
//    0.0508996467343064
//    0.019261200921266
//    0.258578445417145
//    0.0177532266908107
//    0.983277184415272
//    0.483650274334313
//    0.0219647376900375
//    0.165910115077118
//    0.572085966622497
//    0.805291457942357
//    0.927985211335116
//    0.4228545699375
//    0.523320379910674
//    0.157783938645285
//    
//    0.500193602172748
//    0.0209461245783354
//    0.465869495396442
//    0.195512794514891
//    0.928583675496552
//    0.729333720509584
//    0.381455668891527
//    0.0508996467343064
//    0.019261200921266
//    0.258578445417145
//    0.0177532266908107
//    0.983277184415272
//    0.483650274334313
//    0.0219647376900375
//    0.165910115077118
//    0.572085966622497
//    0.805291457942357
//    0.927985211335116
//    0.4228545699375
//    0.523320379910674
//    0.157783938645285
Imports System.IO

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim seed As Integer = 100100
   ShowRandomNumbers(seed)
   Console.WriteLine()
   
   PersistSeed(seed)
   
   DisplayNewRandomNumbers() 
  End Sub
  
  Private Sub ShowRandomNumbers(seed As Integer)
   Dim rnd As New Random(seed)
   For ctr As Integer = 0 To 20
     Console.WriteLine(rnd.NextDouble())
   Next
  End Sub
  
  Private Sub PersistSeed(seed As Integer)
   Dim fs As New FileStream(".\seed.dat", FileMode.Create)
   Dim bin As New BinaryWriter(fs)
   bin.Write(seed)
   bin.Close()
  End Sub
  
  Private Sub DisplayNewRandomNumbers()
   Dim fs As New FileStream(".\seed.dat", FileMode.Open)
   Dim bin As New BinaryReader(fs)
   Dim seed As Integer = bin.ReadInt32()
   bin.Close()
   
   Dim rnd As New Random(seed)
   For ctr As Integer = 0 To 20
     Console.WriteLine(rnd.NextDouble())
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    0.500193602172748
'    0.0209461245783354
'    0.465869495396442
'    0.195512794514891
'    0.928583675496552
'    0.729333720509584
'    0.381455668891527
'    0.0508996467343064
'    0.019261200921266
'    0.258578445417145
'    0.0177532266908107
'    0.983277184415272
'    0.483650274334313
'    0.0219647376900375
'    0.165910115077118
'    0.572085966622497
'    0.805291457942357
'    0.927985211335116
'    0.4228545699375
'    0.523320379910674
'    0.157783938645285
'    
'    0.500193602172748
'    0.0209461245783354
'    0.465869495396442
'    0.195512794514891
'    0.928583675496552
'    0.729333720509584
'    0.381455668891527
'    0.0508996467343064
'    0.019261200921266
'    0.258578445417145
'    0.0177532266908107
'    0.983277184415272
'    0.483650274334313
'    0.0219647376900375
'    0.165910115077118
'    0.572085966622497
'    0.805291457942357
'    0.927985211335116
'    0.4228545699375
'    0.523320379910674
'    0.157783938645285

Rastgele sayıların benzersiz dizilerini alRetrieve unique sequences of random numbers

Sınıfın örneklerine farklı çekirdek değerleri sağlanması, Random her rastgele sayı oluşturucusunun farklı bir değer dizisi oluşturmasına neden olur.Providing different seed values to instances of the Random class causes each random number generator to produce a different sequence of values. Random(Int32)Oluşturucuyu çağırarak veya oluşturucuyu çağırarak dolaylı olarak bir çekirdek değeri sağlayabilirsiniz Random() .You can provide a seed value either explicitly by calling the Random(Int32) constructor, or implicitly by calling the Random() constructor. Çoğu geliştirici, sistem saatini kullanan parametresiz oluşturucuyu çağırır.Most developers call the parameterless constructor, which uses the system clock. Aşağıdaki örnek, iki örnek oluşturmak için bu yaklaşımı kullanır Random .The following example uses this approach to instantiate two Random instances. Her örnek, bir dizi 10 rastgele tamsayı görüntüler.Each instance displays a series of 10 random integers.

using namespace System;
using namespace System::Threading;

void main()
{
  Console::WriteLine("Instantiating two random number generators...");
  Random^ rnd1 = gcnew Random();
  Thread::Sleep(2000);
  Random^ rnd2 = gcnew Random();
  
  Console::WriteLine("\nThe first random number generator:");
  for (int ctr = 1; ctr <= 10; ctr++)
   Console::WriteLine("  {0}", rnd1->Next());

  Console::WriteLine("\nThe second random number generator:");
  for (int ctr = 1; ctr <= 10; ctr++)
   Console::WriteLine("  {0}", rnd2->Next());
}
// The example displays output like the following:
//    Instantiating two random number generators...
//    
//    The first random number generator:
//     643164361
//     1606571630
//     1725607587
//     2138048432
//     496874898
//     1969147632
//     2034533749
//     1840964542
//     412380298
//     47518930
//    
//    The second random number generator:
//     1251659083
//     1514185439
//     1465798544
//     517841554
//     1821920222
//     195154223
//     1538948391
//     1548375095
//     546062716
//     897797880
using System;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("Instantiating two random number generators...");
   Random rnd1 = new Random();
   Thread.Sleep(2000);
   Random rnd2 = new Random();

   Console.WriteLine("\nThe first random number generator:");
   for (int ctr = 1; ctr <= 10; ctr++)
     Console.WriteLine("  {0}", rnd1.Next());

   Console.WriteLine("\nThe second random number generator:");
   for (int ctr = 1; ctr <= 10; ctr++)
     Console.WriteLine("  {0}", rnd2.Next());
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Instantiating two random number generators...
//
//    The first random number generator:
//     643164361
//     1606571630
//     1725607587
//     2138048432
//     496874898
//     1969147632
//     2034533749
//     1840964542
//     412380298
//     47518930
//
//    The second random number generator:
//     1251659083
//     1514185439
//     1465798544
//     517841554
//     1821920222
//     195154223
//     1538948391
//     1548375095
//     546062716
//     897797880
Imports System.Threading

Module Example
  Public Sub Main()
   Console.WriteLine("Instantiating two random number generators...")
   Dim rnd1 As New Random()
   Thread.Sleep(2000)
   Dim rnd2 As New Random()
   Console.WriteLine()
   
   Console.WriteLine("The first random number generator:")
   For ctr As Integer = 1 To 10
     Console.WriteLine("  {0}", rnd1.Next())
   Next 
   Console.WriteLine()
    
   Console.WriteLine("The second random number generator:")
   For ctr As Integer = 1 To 10
     Console.WriteLine("  {0}", rnd2.Next())
   Next  
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Instantiating two random number generators...
'    
'    The first random number generator:
'     643164361
'     1606571630
'     1725607587
'     2138048432
'     496874898
'     1969147632
'     2034533749
'     1840964542
'     412380298
'     47518930
'    
'    The second random number generator:
'     1251659083
'     1514185439
'     1465798544
'     517841554
'     1821920222
'     195154223
'     1538948391
'     1548375095
'     546062716
'     897797880

Ancak, sınırlı çözünürlüğü nedeniyle sistem saati yaklaşık 15 milisaniyeden az olan zaman farklarını algılamaz.However, because of its finite resolution, the system clock doesn't detect time differences that are less than approximately 15 milliseconds. Bu nedenle, kodunuz Random() arka arkaya iki nesnenin örneğini oluşturmak için .NET Framework aşırı yüklemeyi çağırırsa Random , yanlışlıkla aynı çekirdek değerlerine sahip nesneler sağlayabilirsiniz.Therefore, if your code calls the Random() overload on the .NET Framework to instantiate two Random objects in succession, you might inadvertently be providing the objects with identical seed values. ( Random .NET Core sınıfında bu sınırlama yoktur.) Bunu önceki örnekte görmek için, Thread.Sleep yöntem çağrısını not edin ve örneği derleyin ve yeniden çalıştırın.(The Random class in .NET Core does not have this limitation.) To see this in the previous example, comment out the Thread.Sleep method call, and compile and run the example again.

Bunun oluşmasını engellemek için, Random birden çok tane yerine tek bir nesne örneklemenizi öneririz.To prevent this from happening, we recommend that you instantiate a single Random object rather than multiple ones. Ancak, Random iş parçacığı güvenli olmadığından, birden fazla iş parçacığından bir örneğe erişmeniz durumunda bazı eşitleme cihazlarını kullanmanız gerekir Random ; daha fazla bilgi için bu konunun önceki kısımlarında yer aldığı rastgele sınıf ve iş parçacığı güvenliği bölümüne bakın.However, since Random isn't thread safe, you must use some synchronization device if you access a Random instance from multiple threads; for more information, see The Random class and thread safety earlier in this topic. Alternatif olarak, Sleep örneklemelerde 15 milisaniyenin daha fazla oluşmasını sağlamak için önceki örnekte kullanılan yöntemi gibi bir gecikme mekanizması kullanabilirsiniz.Alternately, you can use a delay mechanism, such as the Sleep method used in the previous example, to ensure that the instantiations occur more than 15 millisecond apart.

Belirtilen aralıktaki tamsayıları alRetrieve integers in a specified range

Next(Int32, Int32)Rastgele sayı oluşturucunun döndürmesini istediğiniz sayıların alt ve üst sınırını belirtmenizi sağlayan yöntemini çağırarak belirli bir aralıktaki tamsayıları alabilirsiniz ().You can retrieve integers in a specified range by calling the Next(Int32, Int32) method, which lets you specify both the lower and the upper bound of the numbers you'd like the random number generator to return. Üst sınır, kapsamlı bir değer değil, dışlamalı bir değerdir.The upper bound is an exclusive, not an inclusive, value. Diğer bir deyişle, yöntemi tarafından döndürülen değer aralığına dahil değildir.That is, it isn't included in the range of values returned by the method. Aşağıdaki örnek,-10 ve 10 arasında rastgele tamsayılar oluşturmak için bu yöntemi kullanır.The following example uses this method to generate random integers between -10 and 10. Yöntem çağrısındaki bağımsız değişkenin değeri olarak, istenen değerden daha büyük bir değer olan 11 ' i belirtir maxValue .Note that it specifies 11, which is one greater than the desired value, as the value of the maxValue argument in the method call.

using namespace System;

void main()
{
  Random^ rnd = gcnew Random();
  for (int ctr = 1; ctr <= 15; ctr++) {
   Console::Write("{0,3}  ", rnd->Next(-10, 11));
   if(ctr % 5 == 0) Console::WriteLine();
  }
}
// The example displays output like the following:
//    -2   -5   -1   -2   10
//    -3   6   -4   -8   3
//    -7   10   5   -2   4
Random rnd = new Random();
for (int ctr = 1; ctr <= 15; ctr++) {
  Console.Write("{0,3}  ", rnd.Next(-10, 11));
  if(ctr % 5 == 0) Console.WriteLine();
}

// The example displays output like the following:
//    -2   -5   -1   -2   10
//    -3   6   -4   -8   3
//    -7   10   5   -2   4
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   For ctr As Integer = 1 To 15
     Console.Write("{0,3}  ", rnd.Next(-10, 11))
     If ctr Mod 5 = 0 Then Console.WriteLine()
   Next  
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    -2   -5   -1   -2   10
'    -3   6   -4   -8   3
'    -7   10   5   -2   4

Belirtilen sayıda basamakla tamsayılar alınRetrieve integers with a specified number of digits

Next(Int32, Int32)Belirli sayıda basamakla sayı almak için yöntemini çağırabilirsiniz.You can call the Next(Int32, Int32) method to retrieve numbers with a specified number of digits. Örneğin, dört basamaklı sayılar (yani, 1000 ile 9999 arasında bir sayı) almak için, Next(Int32, Int32) minValue Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, yöntemi bir 1000 ve maxValue 10000 değeri ile çağırabilirsiniz.For example, to retrieve numbers with four digits (that is, numbers that range from 1000 to 9999), you call the Next(Int32, Int32) method with a minValue value of 1000 and a maxValue value of 10000, as the following example shows.

using namespace System;

void main()
{
  Random^ rnd = gcnew Random();
  for (int ctr = 1; ctr <= 50; ctr++) {
   Console::Write("{0,3}  ", rnd->Next(1000, 10000));
   if(ctr % 10 == 0) Console::WriteLine();
  }  
}
// The example displays output like the following:
//  9570  8979  5770  1606  3818  4735  8495  7196  7070  2313
//  5279  6577  5104  5734  4227  3373  7376  6007  8193  5540
//  7558  3934  3819  7392  1113  7191  6947  4963  9179  7907
//  3391  6667  7269  1838  7317  1981  5154  7377  3297  5320
//  9869  8694  2684  4949  2999  3019  2357  5211  9604  2593
Random rnd = new Random();
for (int ctr = 1; ctr <= 50; ctr++) {
  Console.Write("{0,3}  ", rnd.Next(1000, 10000));
  if(ctr % 10 == 0) Console.WriteLine();
}

// The example displays output like the following:
//  9570  8979  5770  1606  3818  4735  8495  7196  7070  2313
//  5279  6577  5104  5734  4227  3373  7376  6007  8193  5540
//  7558  3934  3819  7392  1113  7191  6947  4963  9179  7907
//  3391  6667  7269  1838  7317  1981  5154  7377  3297  5320
//  9869  8694  2684  4949  2999  3019  2357  5211  9604  2593
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   For ctr As Integer = 1 To 50
     Console.Write("{0,3}  ", rnd.Next(1000, 10000))
     If ctr Mod 10 = 0 Then Console.WriteLine()
   Next  
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'  9570  8979  5770  1606  3818  4735  8495  7196  7070  2313
'  5279  6577  5104  5734  4227  3373  7376  6007  8193  5540
'  7558  3934  3819  7392  1113  7191  6947  4963  9179  7907
'  3391  6667  7269  1838  7317  1981  5154  7377  3297  5320
'  9869  8694  2684  4949  2999  3019  2357  5211  9604  2593

Belirli bir aralıktaki kayan nokta değerlerini alRetrieve floating-point values in a specified range

Yöntemi, 0 ' dan NextDouble az 1 ' den küçük olan rastgele kayan nokta değerleri döndürür.The NextDouble method returns random floating-point values that range from 0 to less than 1. Ancak, genellikle başka bir aralıkta rastgele değerler oluşturmak istersiniz.However, you'll often want to generate random values in some other range.

En düşük ve en fazla istenen değerler arasındaki Aralık 1 ise, istenen başlangıç aralığı ve 0 ile yöntemin döndürdüğü sayı arasındaki farkı ekleyebilirsiniz NextDouble .If the interval between the minimum and maximum desired values is 1, you can add the difference between the desired starting interval and 0 to the number returned by the NextDouble method. Aşağıdaki örnek,-1 ile 0 arasında 10 rastgele sayı oluşturmak için bunu yapar.The following example does this to generate 10 random numbers between -1 and 0.

using namespace System;

void main()
{
  Random^ rnd = gcnew Random();
  for (int ctr = 1; ctr <= 10; ctr++)
   Console::WriteLine(rnd->NextDouble() - 1);
}
// The example displays output like the following:
//    -0.930412760437658
//    -0.164699016215605
//    -0.9851692803135
//    -0.43468508843085
//    -0.177202483255976
//    -0.776813320245972
//    -0.0713201854710096
//    -0.0912875561468711
//    -0.540621722368813
//    -0.232211863730201
Random rnd = new Random();
for (int ctr = 1; ctr <= 10; ctr++)
  Console.WriteLine(rnd.NextDouble() - 1);

// The example displays output like the following:
//    -0.930412760437658
//    -0.164699016215605
//    -0.9851692803135
//    -0.43468508843085
//    -0.177202483255976
//    -0.776813320245972
//    -0.0713201854710096
//    -0.0912875561468711
//    -0.540621722368813
//    -0.232211863730201
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   For ctr As Integer = 1 To 10
     Console.WriteLine(rnd.NextDouble() - 1)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    -0.930412760437658
'    -0.164699016215605
'    -0.9851692803135
'    -0.43468508843085
'    -0.177202483255976
'    -0.776813320245972
'    -0.0713201854710096
'    -0.0912875561468711
'    -0.540621722368813
'    -0.232211863730201

Alt sınırı 0 olan, ancak üst sınır 1 ' den büyük olan rastgele kayan noktalı sayılar oluşturmak için (veya negatif sayılar söz konusu olduğunda, alt sınırı-1 ' den küçük ve üst sınır 0 ' dır), rastgele sayıyı sıfır olmayan sınır ile çarpın.To generate random floating-point numbers whose lower bound is 0 but upper bound is greater than 1 (or, in the case of negative numbers, whose lower bound is less than -1 and upper bound is 0), multiply the random number by the non-zero bound. Aşağıdaki örnek, 0 ile arasında bir 20.000.000 rastgele kayan nokta numarası oluşturmak için bunu yapar Int64.MaxValue .The following example does this to generate 20 million random floating-point numbers that range from 0 to Int64.MaxValue. Ayrıca, yöntemi tarafından oluşturulan rastgele değerlerin dağılımını da görüntüler.In also displays the distribution of the random values generated by the method.

using namespace System;

void main()
{
  const Int64 ONE_TENTH = 922337203685477581;
  Random^ rnd = gcnew Random();
  double number;
  array<int>^ count = gcnew array<int>(10);
  
  // Generate 20 million integer values between.
  for (int ctr = 1; ctr <= 20000000; ctr++) {
   number = rnd->NextDouble() * Int64::MaxValue;
   // Categorize random numbers into 10 groups.
   int value = (int) (number / ONE_TENTH);
   count[value]++;
  }

  // Display breakdown by range.
  Console::WriteLine("{0,28} {1,32}  {2,7}\n", "Range", "Count", "Pct.");
  for (int ctr = 0; ctr <= 9; ctr++)
   Console::WriteLine("{0,25:N0}-{1,25:N0} {2,8:N0}  {3,7:P2}", ctr * ONE_TENTH,
             ctr < 9 ? ctr * ONE_TENTH + ONE_TENTH - 1 : Int64::MaxValue,
             count[ctr], count[ctr]/20000000.0);
}
// The example displays output like the following:
//              Range              Count   Pct.
//  
//              0- 922,337,203,685,477,580 1,996,148  9.98 %
//   922,337,203,685,477,581-1,844,674,407,370,955,161 2,000,293  10.00 %
//  1,844,674,407,370,955,162-2,767,011,611,056,432,742 2,000,094  10.00 %
//  2,767,011,611,056,432,743-3,689,348,814,741,910,323 2,000,159  10.00 %
//  3,689,348,814,741,910,324-4,611,686,018,427,387,904 1,999,552  10.00 %
//  4,611,686,018,427,387,905-5,534,023,222,112,865,485 1,998,248  9.99 %
//  5,534,023,222,112,865,486-6,456,360,425,798,343,066 2,000,696  10.00 %
//  6,456,360,425,798,343,067-7,378,697,629,483,820,647 2,001,637  10.01 %
//  7,378,697,629,483,820,648-8,301,034,833,169,298,228 2,002,870  10.01 %
//  8,301,034,833,169,298,229-9,223,372,036,854,775,807 2,000,303  10.00 %
const long ONE_TENTH = 922337203685477581;

Random rnd = new Random();
double number;
int[] count = new int[10];

// Generate 20 million integer values between.
for (int ctr = 1; ctr <= 20000000; ctr++) {
  number = rnd.NextDouble() * Int64.MaxValue;
  // Categorize random numbers into 10 groups.
  count[(int) (number / ONE_TENTH)]++;
}
// Display breakdown by range.
Console.WriteLine("{0,28} {1,32}  {2,7}\n", "Range", "Count", "Pct.");
for (int ctr = 0; ctr <= 9; ctr++)
  Console.WriteLine("{0,25:N0}-{1,25:N0} {2,8:N0}  {3,7:P2}", ctr * ONE_TENTH,
           ctr < 9 ? ctr * ONE_TENTH + ONE_TENTH - 1 : Int64.MaxValue,
           count[ctr], count[ctr]/20000000.0);

// The example displays output like the following:
//              Range              Count   Pct.
//
//              0- 922,337,203,685,477,580 1,996,148  9.98 %
//   922,337,203,685,477,581-1,844,674,407,370,955,161 2,000,293  10.00 %
//  1,844,674,407,370,955,162-2,767,011,611,056,432,742 2,000,094  10.00 %
//  2,767,011,611,056,432,743-3,689,348,814,741,910,323 2,000,159  10.00 %
//  3,689,348,814,741,910,324-4,611,686,018,427,387,904 1,999,552  10.00 %
//  4,611,686,018,427,387,905-5,534,023,222,112,865,485 1,998,248  9.99 %
//  5,534,023,222,112,865,486-6,456,360,425,798,343,066 2,000,696  10.00 %
//  6,456,360,425,798,343,067-7,378,697,629,483,820,647 2,001,637  10.01 %
//  7,378,697,629,483,820,648-8,301,034,833,169,298,228 2,002,870  10.01 %
//  8,301,034,833,169,298,229-9,223,372,036,854,775,807 2,000,303  10.00 %
Module Example
  Public Sub Main()
   Const ONE_TENTH As Long = 922337203685477581

   Dim rnd As New Random()
   Dim number As Long
   Dim count(9) As Integer
   
   ' Generate 20 million integer values.
   For ctr As Integer = 1 To 20000000
     number = CLng(rnd.NextDouble() * Int64.MaxValue)
     ' Categorize random numbers.
     count(CInt(number \ ONE_TENTH)) += 1
   Next
   ' Display breakdown by range.
   Console.WriteLine("{0,28} {1,32}  {2,7}", "Range", "Count", "Pct.")
   Console.WriteLine()
   For ctr As Integer = 0 To 9
     Console.WriteLine("{0,25:N0}-{1,25:N0} {2,8:N0}  {3,7:P2}", ctr * ONE_TENTH,
              If(ctr < 9, ctr * ONE_TENTH + ONE_TENTH - 1, Int64.MaxValue), 
              count(ctr), count(ctr)/20000000)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'              Range              Count   Pct.
'  
'              0- 922,337,203,685,477,580 1,996,148  9.98 %
'   922,337,203,685,477,581-1,844,674,407,370,955,161 2,000,293  10.00 %
'  1,844,674,407,370,955,162-2,767,011,611,056,432,742 2,000,094  10.00 %
'  2,767,011,611,056,432,743-3,689,348,814,741,910,323 2,000,159  10.00 %
'  3,689,348,814,741,910,324-4,611,686,018,427,387,904 1,999,552  10.00 %
'  4,611,686,018,427,387,905-5,534,023,222,112,865,485 1,998,248  9.99 %
'  5,534,023,222,112,865,486-6,456,360,425,798,343,066 2,000,696  10.00 %
'  6,456,360,425,798,343,067-7,378,697,629,483,820,647 2,001,637  10.01 %
'  7,378,697,629,483,820,648-8,301,034,833,169,298,228 2,002,870  10.01 %
'  8,301,034,833,169,298,229-9,223,372,036,854,775,807 2,000,303  10.00 %

İki rastgele değer arasında rastgele kayan nokta numaraları oluşturmak için, Next(Int32, Int32) Yöntem tamsayılar için olduğu gibi, aşağıdaki formülü kullanın:To generate random floating-point numbers between two arbitrary values, like the Next(Int32, Int32) method does for integers, use the following formula:

Random.NextDouble() * (maxValue - minValue) + minValue 

Aşağıdaki örnek, 10,0 ile 11,0 arasında bir 1.000.000 rastgele sayı üretir ve bunların dağılımını görüntüler.The following example generates 1 million random numbers that range from 10.0 to 11.0, and displays their distribution.

using namespace System;

void main()
{
  Random^ rnd = gcnew Random();
  int lowerBound = 10;
  int upperBound = 11;
  array<int>^ range = gcnew array<int>(10);
  for (int ctr = 1; ctr <= 1000000; ctr++) {
   Double value = rnd->NextDouble() * (upperBound - lowerBound) + lowerBound;
   range[(int) Math::Truncate((value - lowerBound) * 10)]++;
  }
  
  for (int ctr = 0; ctr <= 9; ctr++) {
   Double lowerRange = 10 + ctr * .1;
   Console::WriteLine("{0:N1} to {1:N1}: {2,8:N0} ({3,7:P2})",
             lowerRange, lowerRange + .1, range[ctr],
             range[ctr] / 1000000.0);
  } 
}
// The example displays output like the following:
//    10.0 to 10.1:  99,929 ( 9.99 %)
//    10.1 to 10.2: 100,189 (10.02 %)
//    10.2 to 10.3:  99,384 ( 9.94 %)
//    10.3 to 10.4: 100,240 (10.02 %)
//    10.4 to 10.5:  99,397 ( 9.94 %)
//    10.5 to 10.6: 100,580 (10.06 %)
//    10.6 to 10.7: 100,293 (10.03 %)
//    10.7 to 10.8: 100,135 (10.01 %)
//    10.8 to 10.9:  99,905 ( 9.99 %)
//    10.9 to 11.0:  99,948 ( 9.99 %)
Random rnd = new Random();
int lowerBound = 10;
int upperBound = 11;
int[] range = new int[10];
for (int ctr = 1; ctr <= 1000000; ctr++) {
  Double value = rnd.NextDouble() * (upperBound - lowerBound) + lowerBound;
  range[(int) Math.Truncate((value - lowerBound) * 10)]++;
}

for (int ctr = 0; ctr <= 9; ctr++) {
  Double lowerRange = 10 + ctr * .1;
  Console.WriteLine("{0:N1} to {1:N1}: {2,8:N0} ({3,7:P2})",
           lowerRange, lowerRange + .1, range[ctr],
           range[ctr] / 1000000.0);
}

// The example displays output like the following:
//    10.0 to 10.1:  99,929 ( 9.99 %)
//    10.1 to 10.2: 100,189 (10.02 %)
//    10.2 to 10.3:  99,384 ( 9.94 %)
//    10.3 to 10.4: 100,240 (10.02 %)
//    10.4 to 10.5:  99,397 ( 9.94 %)
//    10.5 to 10.6: 100,580 (10.06 %)
//    10.6 to 10.7: 100,293 (10.03 %)
//    10.7 to 10.8: 100,135 (10.01 %)
//    10.8 to 10.9:  99,905 ( 9.99 %)
//    10.9 to 11.0:  99,948 ( 9.99 %)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   Dim lowerBound As Integer = 10
   Dim upperBound As Integer = 11
   Dim range(9) As Integer
   For ctr As Integer = 1 To 1000000
     Dim value As Double = rnd.NextDouble() * (upperBound - lowerBound) + lowerBound
     range(CInt(Math.Truncate((value - lowerBound) * 10))) += 1 
   Next
   
   For ctr As Integer = 0 To 9
     Dim lowerRange As Double = 10 + ctr * .1
     Console.WriteLine("{0:N1} to {1:N1}: {2,8:N0} ({3,7:P2})", 
              lowerRange, lowerRange + .1, range(ctr), 
              range(ctr) / 1000000.0)
   Next 
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    10.0 to 10.1:  99,929 ( 9.99 %)
'    10.1 to 10.2: 100,189 (10.02 %)
'    10.2 to 10.3:  99,384 ( 9.94 %)
'    10.3 to 10.4: 100,240 (10.02 %)
'    10.4 to 10.5:  99,397 ( 9.94 %)
'    10.5 to 10.6: 100,580 (10.06 %)
'    10.6 to 10.7: 100,293 (10.03 %)
'    10.7 to 10.8: 100,135 (10.01 %)
'    10.8 to 10.9:  99,905 ( 9.99 %)
'    10.9 to 11.0:  99,948 ( 9.99 %)

Rastgele Boole değerleri oluşturGenerate random Boolean values

RandomSınıfı değer üreten Yöntemler sağlamıyor Boolean .The Random class doesn't provide methods that generate Boolean values. Bununla birlikte, bunu yapmak için kendi sınıfınızı veya yönteminizi tanımlayabilirsiniz.However, you can define your own class or method to do that. Aşağıdaki örnek, bir sınıfını, BooleanGenerator tek bir yöntemle tanımlar NextBoolean .The following example defines a class, BooleanGenerator, with a single method, NextBoolean. BooleanGeneratorSınıfı bir Random nesneyi özel değişken olarak depolar.The BooleanGenerator class stores a Random object as a private variable. Yöntemi yöntemini NextBoolean çağırır Random.Next(Int32, Int32) ve sonucu Convert.ToBoolean(Int32) yöntemine geçirir.The NextBoolean method calls the Random.Next(Int32, Int32) method and passes the result to the Convert.ToBoolean(Int32) method. Rastgele sayının üst sınırını belirtmek için bağımsız değişken olarak 2 ' nin kullanıldığını unutmayın.Note that 2 is used as the argument to specify the upper bound of the random number. Bu bir dışlamalı değer olduğundan, yöntem çağrısı 0 veya 1 döndürür.Since this is an exclusive value, the method call returns either 0 or 1.

using namespace System;

public ref class BooleanGenerator
{
  private:
   Random^ rnd;

  public:
   BooleanGenerator()
   {
     rnd = gcnew Random();
   }

   bool NextBoolean()
   {
     return Convert::ToBoolean(rnd->Next(0, 2));
   }
};

void main()
{
  // Instantiate the Boolean generator.
  BooleanGenerator^ boolGen = gcnew BooleanGenerator();
  int totalTrue = 0, totalFalse = 0;
  
  // Generate 1,0000 random Booleans, and keep a running total.
  for (int ctr = 0; ctr < 1000000; ctr++) {
    bool value = boolGen->NextBoolean();
    if (value)
     totalTrue++;
    else
     totalFalse++;
  }
  Console::WriteLine("Number of true values: {0,7:N0} ({1:P3})",
           totalTrue,
           ((double) totalTrue)/(totalTrue + totalFalse));
  Console::WriteLine("Number of false values: {0,7:N0} ({1:P3})",
           totalFalse, 
           ((double) totalFalse)/(totalTrue + totalFalse));
}

// The example displays output like the following:
//    Number of true values: 500,004 (50.000 %)
//    Number of false values: 499,996 (50.000 %)
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Instantiate the Boolean generator.
   BooleanGenerator boolGen = new BooleanGenerator();
   int totalTrue = 0, totalFalse = 0;

   // Generate 1,0000 random Booleans, and keep a running total.
   for (int ctr = 0; ctr < 1000000; ctr++) {
     bool value = boolGen.NextBoolean();
     if (value)
       totalTrue++;
     else
       totalFalse++;
   }
   Console.WriteLine("Number of true values: {0,7:N0} ({1:P3})",
            totalTrue,
            ((double) totalTrue)/(totalTrue + totalFalse));
   Console.WriteLine("Number of false values: {0,7:N0} ({1:P3})",
            totalFalse,
            ((double) totalFalse)/(totalTrue + totalFalse));
  }
}

public class BooleanGenerator
{
  Random rnd;

  public BooleanGenerator()
  {
   rnd = new Random();
  }

  public bool NextBoolean()
  {
   return Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2));
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Number of true values: 500,004 (50.000 %)
//    Number of false values: 499,996 (50.000 %)
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Instantiate the Boolean generator.
   Dim boolGen As New BooleanGenerator()
   Dim totalTrue, totalFalse As Integer 
   
   ' Generate 1,0000 random Booleans, and keep a running total.
   For ctr As Integer = 0 To 9999999
     Dim value As Boolean = boolGen.NextBoolean()
     If value Then
       totalTrue += 1
     Else
       totalFalse += 1
     End If
   Next
   Console.WriteLine("Number of true values: {0,7:N0} ({1:P3})", 
            totalTrue, 
            totalTrue/(totalTrue + totalFalse))
   Console.WriteLine("Number of false values: {0,7:N0} ({1:P3})", 
            totalFalse, 
            totalFalse/(totalTrue + totalFalse))
  End Sub           
End Module

Public Class BooleanGenerator
  Dim rnd As Random
  
  Public Sub New()
   rnd = New Random()
  End Sub

  Public Function NextBoolean() As Boolean
   Return Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2))
  End Function
End Class
' The example displays the following output:
'    Number of true values: 500,004 (50.000 %)
'    Number of false values: 499,996 (50.000 %)

Rastgele değerler oluşturmak için ayrı bir sınıf oluşturmak yerine Boolean , örnek yalnızca tek bir yöntem tanımlamış olabilir.Instead of creating a separate class to generate random Boolean values, the example could simply have defined a single method. Ancak, bu durumda, Random nesne her bir yöntem çağrısında yeni bir örnek örneklemeyi önlemek için sınıf düzeyinde bir değişken olarak tanımlanmalıdır Random .In that case, however, the Random object should have been defined as a class-level variable to avoid instantiating a new Random instance in each method call. Visual Basic, rastgele örnek yönteminde statik bir değişken olarak tanımlanabilir NextBoolean .In Visual Basic, the Random instance can be defined as a Static variable in the NextBoolean method. Aşağıdaki örnek bir uygulama sağlar.The following example provides an implementation.

using namespace System;

ref class Example
{
private:
  static Random^ rnd = gcnew Random();

public:
  static void Execute()
  {
   int totalTrue = 0, totalFalse = 0;
   
   // Generate 1,0000 random Booleans, and keep a running total.
   for (int ctr = 0; ctr < 1000000; ctr++) {
     bool value = NextBoolean();
     if (value)
       totalTrue++;
     else
       totalFalse++;
   }
   Console::WriteLine("Number of true values: {0,7:N0} ({1:P3})",
            totalTrue, 
            ((double) totalTrue)/(totalTrue + totalFalse));
   Console::WriteLine("Number of false values: {0,7:N0} ({1:P3})",
            totalFalse, 
            ((double) totalFalse)/(totalTrue + totalFalse));
  }

  static bool NextBoolean()
  {
   return Convert::ToBoolean(rnd->Next(0, 2));
  }
};

void main()
{
  Example::Execute();
}
// The example displays output like the following:
//    Number of true values: 499,777 (49.978 %)
//    Number of false values: 500,223 (50.022 %)
Random rnd = new Random();

int totalTrue = 0, totalFalse = 0;

// Generate 1,000,000 random Booleans, and keep a running total.
for (int ctr = 0; ctr < 1000000; ctr++) {
  bool value = NextBoolean();
  if (value)
    totalTrue++;
  else
    totalFalse++;
}
Console.WriteLine("Number of true values: {0,7:N0} ({1:P3})",
         totalTrue,
         ((double) totalTrue)/(totalTrue + totalFalse));
Console.WriteLine("Number of false values: {0,7:N0} ({1:P3})",
         totalFalse,
         ((double) totalFalse)/(totalTrue + totalFalse));

bool NextBoolean()
{
  return Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2));
}

// The example displays output like the following:
//    Number of true values: 499,777 (49.978 %)
//    Number of false values: 500,223 (50.022 %)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim totalTrue, totalFalse As Integer 
   
   ' Generate 1,0000 random Booleans, and keep a running total.
   For ctr As Integer = 0 To 9999999
     Dim value As Boolean = NextBoolean()
     If value Then
       totalTrue += 1
     Else
       totalFalse += 1
     End If
   Next
   Console.WriteLine("Number of true values: {0,7:N0} ({1:P3})", 
            totalTrue, 
            totalTrue/(totalTrue + totalFalse))
   Console.WriteLine("Number of false values: {0,7:N0} ({1:P3})", 
            totalFalse, 
            totalFalse/(totalTrue + totalFalse))
  End Sub 
            
  Public Function NextBoolean() As Boolean
   Static rnd As New Random()
   Return Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2))
  End Function
End Module
' The example displays the following output:
'    Number of true values: 499,777 (49.978 %)
'    Number of false values: 500,223 (50.022 %)

Rastgele 64 bit tamsayılar oluşturmaGenerate random 64-bit integers

Yöntemin aşırı yüklemeleri Next 32 bitlik tamsayılar döndürüyor.The overloads of the Next method return 32-bit integers. Ancak, bazı durumlarda 64 bit tamsayılarla çalışmak isteyebilirsiniz.However, in some cases, you might want to work with 64-bit integers. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:You can do this as follows:

 1. NextDoubleBir çift duyarlıklı kayan nokta değeri almak için yöntemini çağırın.Call the NextDouble method to retrieve a double-precision floating point value.

 2. Bu değeri ile çarpın Int64.MaxValue .Multiply that value by Int64.MaxValue.

Aşağıdaki örnek, 20.000.000 rastgele uzun tamsayılar oluşturmak için bu tekniği kullanır ve bunları 10 eşit grupta kategorilere ayırır.The following example uses this technique to generate 20 million random long integers and categorizes them in 10 equal groups. Ardından, her bir gruptaki sayıyı 0 ' a kadar sayarak rastgele sayıların dağılımını değerlendirir Int64.MaxValue .It then evaluates the distribution of the random numbers by counting the number in each group from 0 to Int64.MaxValue. Örneğin çıkışının gösterdiği gibi, sayılar uzun bir tamsayı aralığında daha fazla veya daha az dağıtılır.As the output from the example shows, the numbers are distributed more or less equally through the range of a long integer.

using namespace System;

void main()
{
  const Int64 ONE_TENTH = 922337203685477581;

  Random^ rnd = gcnew Random();
  Int64 number;
  array<int>^ count = gcnew array<int>(10);
  
  // Generate 20 million long integers.
  for (int ctr = 1; ctr <= 20000000; ctr++) {
   number = (Int64) (rnd->NextDouble() * Int64::MaxValue);
   // Categorize random numbers.
   count[(int) (number / ONE_TENTH)]++;
  }
  // Display breakdown by range.
  Console::WriteLine("{0,28} {1,32}  {2,7}\n", "Range", "Count", "Pct.");
  for (int ctr = 0; ctr <= 9; ctr++)
   Console::WriteLine("{0,25:N0}-{1,25:N0} {2,8:N0}  {3,7:P2}", ctr * ONE_TENTH,
             ctr < 9 ? ctr * ONE_TENTH + ONE_TENTH - 1 : Int64::MaxValue,
             count[ctr], count[ctr]/20000000.0);
}
// The example displays output like the following:
//              Range              Count   Pct.
//  
//              0- 922,337,203,685,477,580 1,996,148  9.98 %
//   922,337,203,685,477,581-1,844,674,407,370,955,161 2,000,293  10.00 %
//  1,844,674,407,370,955,162-2,767,011,611,056,432,742 2,000,094  10.00 %
//  2,767,011,611,056,432,743-3,689,348,814,741,910,323 2,000,159  10.00 %
//  3,689,348,814,741,910,324-4,611,686,018,427,387,904 1,999,552  10.00 %
//  4,611,686,018,427,387,905-5,534,023,222,112,865,485 1,998,248  9.99 %
//  5,534,023,222,112,865,486-6,456,360,425,798,343,066 2,000,696  10.00 %
//  6,456,360,425,798,343,067-7,378,697,629,483,820,647 2,001,637  10.01 %
//  7,378,697,629,483,820,648-8,301,034,833,169,298,228 2,002,870  10.01 %
//  8,301,034,833,169,298,229-9,223,372,036,854,775,807 2,000,303  10.00 %
const long ONE_TENTH = 922337203685477581;

Random rnd = new Random();
long number;
int[] count = new int[10];

// Generate 20 million long integers.
for (int ctr = 1; ctr <= 20000000; ctr++) {
  number = (long) (rnd.NextDouble() * Int64.MaxValue);
  // Categorize random numbers.
  count[(int) (number / ONE_TENTH)]++;
}
// Display breakdown by range.
Console.WriteLine("{0,28} {1,32}  {2,7}\n", "Range", "Count", "Pct.");
for (int ctr = 0; ctr <= 9; ctr++)
  Console.WriteLine("{0,25:N0}-{1,25:N0} {2,8:N0}  {3,7:P2}", ctr * ONE_TENTH,
           ctr < 9 ? ctr * ONE_TENTH + ONE_TENTH - 1 : Int64.MaxValue,
           count[ctr], count[ctr]/20000000.0);

// The example displays output like the following:
//              Range              Count   Pct.
//
//              0- 922,337,203,685,477,580 1,996,148  9.98 %
//   922,337,203,685,477,581-1,844,674,407,370,955,161 2,000,293  10.00 %
//  1,844,674,407,370,955,162-2,767,011,611,056,432,742 2,000,094  10.00 %
//  2,767,011,611,056,432,743-3,689,348,814,741,910,323 2,000,159  10.00 %
//  3,689,348,814,741,910,324-4,611,686,018,427,387,904 1,999,552  10.00 %
//  4,611,686,018,427,387,905-5,534,023,222,112,865,485 1,998,248  9.99 %
//  5,534,023,222,112,865,486-6,456,360,425,798,343,066 2,000,696  10.00 %
//  6,456,360,425,798,343,067-7,378,697,629,483,820,647 2,001,637  10.01 %
//  7,378,697,629,483,820,648-8,301,034,833,169,298,228 2,002,870  10.01 %
//  8,301,034,833,169,298,229-9,223,372,036,854,775,807 2,000,303  10.00 %
Module Example
  Public Sub Main()
   Const ONE_TENTH As Long = 922337203685477581

   Dim rnd As New Random()
   Dim number As Long
   Dim count(9) As Integer
   
   ' Generate 20 million long integers.
   For ctr As Integer = 1 To 20000000
     number = CLng(rnd.NextDouble() * Int64.MaxValue)
     ' Categorize random numbers.
     count(CInt(number \ ONE_TENTH)) += 1
   Next
   ' Display breakdown by range.
   Console.WriteLine("{0,28} {1,32}  {2,7}", "Range", "Count", "Pct.")
   Console.WriteLine()
   For ctr As Integer = 0 To 9
     Console.WriteLine("{0,25:N0}-{1,25:N0} {2,8:N0}  {3,7:P2}", ctr * ONE_TENTH,
              If(ctr < 9, ctr * ONE_TENTH + ONE_TENTH - 1, Int64.MaxValue), 
              count(ctr), count(ctr)/20000000)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'              Range              Count   Pct.
'  
'              0- 922,337,203,685,477,580 1,996,148  9.98 %
'   922,337,203,685,477,581-1,844,674,407,370,955,161 2,000,293  10.00 %
'  1,844,674,407,370,955,162-2,767,011,611,056,432,742 2,000,094  10.00 %
'  2,767,011,611,056,432,743-3,689,348,814,741,910,323 2,000,159  10.00 %
'  3,689,348,814,741,910,324-4,611,686,018,427,387,904 1,999,552  10.00 %
'  4,611,686,018,427,387,905-5,534,023,222,112,865,485 1,998,248  9.99 %
'  5,534,023,222,112,865,486-6,456,360,425,798,343,066 2,000,696  10.00 %
'  6,456,360,425,798,343,067-7,378,697,629,483,820,647 2,001,637  10.01 %
'  7,378,697,629,483,820,648-8,301,034,833,169,298,228 2,002,870  10.01 %
'  8,301,034,833,169,298,229-9,223,372,036,854,775,807 2,000,303  10.00 %

Bit işleme kullanan alternatif bir teknik, gerçekten rastgele sayılar oluşturmaz.An alternative technique that uses bit manipulation does not generate truly random numbers. Bu teknik Next() , iki tamsayı oluşturmak için, bir tane 32 bitle sola kayarak ve bunları bir araya getirerek bunları çağırır.This technique calls Next() to generate two integers, left-shifts one by 32 bits, and ORs them together. Bu teknik iki sınırlamalara sahiptir:This technique has two limitations:

 1. Bit 31, işaret biti olduğundan, sonuçta elde edilen uzun tamsayının bit 31 ' deki değeri her zaman 0 ' dır.Because bit 31 is the sign bit, the value in bit 31 of the resulting long integer is always 0. Bu, rastgele bir 0 veya 1 oluşturarak, 31 bitlik sola kaydırılarak ve orijinal rastgele uzun tamsayıyla birlikte bu şekilde çözülebilir.This can be addressed by generating a random 0 or 1, left-shifting it 31 bits, and ORing it with the original random long integer.

 2. Daha fazla önem verdi, çünkü tarafından döndürülen değerin Next() 0 olması, 0x0-0x00000000FFFFFFFF aralığında herhangi bir rastgele sayı varsa, bunlardan az olması gerekir.More seriously, because the probability that the value returned by Next() will be 0, there will be few if any random numbers in the range 0x0-0x00000000FFFFFFFF.

Belirtilen aralıktaki baytları alRetrieve bytes in a specified range

Yönteminin aşırı yüklemeleri, Next rastgele sayıların aralığını belirtmenize izin verir, ancak NextBytes yöntem değildir.The overloads of the Next method allow you to specify the range of random numbers, but the NextBytes method does not. Aşağıdaki örnek, NextBytes döndürülen baytların aralığını belirtmenizi sağlayan bir yöntemi uygular.The following example implements a NextBytes method that lets you specify the range of the returned bytes. Random2Kendi yönteminden türetilen ve onu aşırı yükleyen bir sınıfı tanımlar Random NextBytes .It defines a Random2 class that derives from Random and overloads its NextBytes method.

using namespace System;

ref class Random2 : Random
{
public:
  Random2()
  {}

  Random2(int seed) : Random(seed)
  {}

  void NextBytes(array<Byte>^ bytes, Byte minValue, Byte maxValue)
  {
   for (int ctr = bytes->GetLowerBound(0); ctr <= bytes->GetUpperBound(0); ctr++)
     bytes[ctr] = (Byte) Next(minValue, maxValue);
  }
};

void main()
{
  Random2^ rnd = gcnew Random2();
  array<Byte>^ bytes = gcnew array<Byte>(10000);
  array<int>^ total = gcnew array<int>(101);
  rnd->NextBytes(bytes, 0, 101);

  // Calculate how many of each value we have.
  for each (Byte value in bytes)
    total[value]++;

  // Display the results.
  for (int ctr = 0; ctr < total->Length; ctr++) {
    Console::Write("{0,3}: {1,-3}  ", ctr, total[ctr]);
    if ((ctr + 1) % 5 == 0) Console::WriteLine();
  }
}
// The example displays output like the following:
//     0: 115   1: 119   2: 92   3: 98   4: 92
//     5: 102   6: 103   7: 84   8: 93   9: 116
//    10: 91   11: 98   12: 106  13: 91   14: 92
//    15: 101  16: 100  17: 96   18: 97   19: 100
//    20: 101  21: 106  22: 112  23: 82   24: 85
//    25: 102  26: 107  27: 98   28: 106  29: 102
//    30: 109  31: 108  32: 94   33: 101  34: 107
//    35: 101  36: 86   37: 100  38: 101  39: 102
//    40: 113  41: 95   42: 96   43: 89   44: 99
//    45: 81   46: 89   47: 105  48: 100  49: 85
//    50: 103  51: 103  52: 93   53: 89   54: 91
//    55: 97   56: 105  57: 97   58: 110  59: 86
//    60: 116  61: 94   62: 117  63: 98   64: 110
//    65: 93   66: 102  67: 100  68: 105  69: 83
//    70: 81   71: 97   72: 85   73: 70   74: 98
//    75: 100  76: 110  77: 114  78: 83   79: 90
//    80: 96   81: 112  82: 102  83: 102  84: 99
//    85: 81   86: 100  87: 93   88: 99   89: 118
//    90: 95   91: 124  92: 108  93: 96   94: 104
//    95: 106  96: 99   97: 99   98: 92   99: 99
//    100: 108
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    Random2 rnd = new Random2();
    Byte[] bytes = new Byte[10000];
    int[] total = new int[101];
    rnd.NextBytes(bytes, 0, 101);

    // Calculate how many of each value we have.
    foreach (var value in bytes)
     total[value]++;

    // Display the results.
    for (int ctr = 0; ctr < total.Length; ctr++) {
      Console.Write("{0,3}: {1,-3}  ", ctr, total[ctr]);
      if ((ctr + 1) % 5 == 0) Console.WriteLine();
    }
  }
}

public class Random2 : Random
{
  public Random2() : base()
  {}

  public Random2(int seed) : base(seed)
  {}

  public void NextBytes(byte[] bytes, byte minValue, byte maxValue)
  {
   for (int ctr = bytes.GetLowerBound(0); ctr <= bytes.GetUpperBound(0); ctr++)
     bytes[ctr] = (byte) Next(minValue, maxValue);
  }
}
// The example displays output like the following:
//     0: 115   1: 119   2: 92   3: 98   4: 92
//     5: 102   6: 103   7: 84   8: 93   9: 116
//    10: 91   11: 98   12: 106  13: 91   14: 92
//    15: 101  16: 100  17: 96   18: 97   19: 100
//    20: 101  21: 106  22: 112  23: 82   24: 85
//    25: 102  26: 107  27: 98   28: 106  29: 102
//    30: 109  31: 108  32: 94   33: 101  34: 107
//    35: 101  36: 86   37: 100  38: 101  39: 102
//    40: 113  41: 95   42: 96   43: 89   44: 99
//    45: 81   46: 89   47: 105  48: 100  49: 85
//    50: 103  51: 103  52: 93   53: 89   54: 91
//    55: 97   56: 105  57: 97   58: 110  59: 86
//    60: 116  61: 94   62: 117  63: 98   64: 110
//    65: 93   66: 102  67: 100  68: 105  69: 83
//    70: 81   71: 97   72: 85   73: 70   74: 98
//    75: 100  76: 110  77: 114  78: 83   79: 90
//    80: 96   81: 112  82: 102  83: 102  84: 99
//    85: 81   86: 100  87: 93   88: 99   89: 118
//    90: 95   91: 124  92: 108  93: 96   94: 104
//    95: 106  96: 99   97: 99   98: 92   99: 99
//    100: 108
Module Example
  Public Sub Main()
    Dim rnd As New Random2()
    Dim bytes(9999) As Byte
    Dim total(100) As Integer
    rnd.NextBytes(bytes, 0, 101)
    
    ' Calculate how many of each value we have.
    For Each value In bytes
     total(value) += 1
    Next
    
    ' Display the results.
    For ctr As Integer = 0 To total.Length - 1
      Console.Write("{0,3}: {1,-3}  ", ctr, total(ctr))
      If (ctr + 1) Mod 5 = 0 Then Console.WriteLine()
    Next  
  End Sub
End Module

Public Class Random2 : Inherits Random
  Public Sub New()
   MyBase.New()
  End Sub  

  Public Sub New(seed As Integer)
   MyBase.New(seed)
  End Sub

  Public Overloads Sub NextBytes(bytes() As Byte, 
                 minValue As Byte, maxValue As Byte)
   For ctr As Integer = bytes.GetLowerbound(0) To bytes.GetUpperBound(0)
     bytes(ctr) = CByte(MyBase.Next(minValue, maxValue))
   Next
  End Sub
End Class 
' The example displays output like the following:
'     0: 115   1: 119   2: 92   3: 98   4: 92
'     5: 102   6: 103   7: 84   8: 93   9: 116
'    10: 91   11: 98   12: 106  13: 91   14: 92
'    15: 101  16: 100  17: 96   18: 97   19: 100
'    20: 101  21: 106  22: 112  23: 82   24: 85
'    25: 102  26: 107  27: 98   28: 106  29: 102
'    30: 109  31: 108  32: 94   33: 101  34: 107
'    35: 101  36: 86   37: 100  38: 101  39: 102
'    40: 113  41: 95   42: 96   43: 89   44: 99
'    45: 81   46: 89   47: 105  48: 100  49: 85
'    50: 103  51: 103  52: 93   53: 89   54: 91
'    55: 97   56: 105  57: 97   58: 110  59: 86
'    60: 116  61: 94   62: 117  63: 98   64: 110
'    65: 93   66: 102  67: 100  68: 105  69: 83
'    70: 81   71: 97   72: 85   73: 70   74: 98
'    75: 100  76: 110  77: 114  78: 83   79: 90
'    80: 96   81: 112  82: 102  83: 102  84: 99
'    85: 81   86: 100  87: 93   88: 99   89: 118
'    90: 95   91: 124  92: 108  93: 96   94: 104
'    95: 106  96: 99   97: 99   98: 92   99: 99
'    100: 108

NextBytes(Byte[], Byte, Byte)Yöntemi yöntemine bir çağrı sarmalar Next(Int32, Int32) ve bayt dizisinde döndürültiğimiz en büyük değerden (Bu örnekte, 0 ve 101) en küçük değeri ve bir daha büyük değeri belirtir.The NextBytes(Byte[], Byte, Byte) method wraps a call to the Next(Int32, Int32) method and specifies the minimum value and one greater than the maximum value (in this case, 0 and 101) that we want returned in the byte array. Yöntem tarafından döndürülen tamsayı değerlerinin Next veri türü aralığı içinde olduğundan emin olduğumuz için Byte , bunları güvenle (C# ' ta) veya bunları (Visual Basic) tamsayılardan bayta dönüştürebilirsiniz.Because we are sure that the integer values returned by the Next method are within the range of the Byte data type, we can safely cast them (in C#) or convert them (in Visual Basic) from integers to bytes.

Rastgele bir dizi veya koleksiyondan öğe almaRetrieve an element from an array or collection at random

Rastgele sayılar genellikle dizilerden veya koleksiyonlardan değerleri almak için dizin olarak görev yapar.Random numbers often serve as indexes to retrieve values from arrays or collections. Rastgele bir dizin değeri almak için Next(Int32, Int32) yöntemini çağırabilir ve dizinin alt sınırını, bağımsız değişkeninin minValue değeri olarak dizinin üst sınırından büyük bir değer olarak kullanabilirsiniz maxValue .To retrieve a random index value, you can call the Next(Int32, Int32) method, and use the lower bound of the array as the value of its minValue argument and one greater than the upper bound of the array as the value of its maxValue argument. Sıfır tabanlı bir dizi için bu, Length özelliğine veya yöntem tarafından döndürülen değerden daha büyük bir değere eşdeğerdir Array.GetUpperBound .For a zero-based array, this is equivalent to its Length property, or one greater than the value returned by the Array.GetUpperBound method. Aşağıdaki örnek, bir şehirin dizisinden Birleşik Devletler bir şehrin adını rastgele bir şekilde alır.The following example randomly retrieves the name of a city in the United States from an array of cities.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ cities = { "Atlanta", "Boston", "Chicago", "Detroit",
               "Fort Wayne", "Greensboro", "Honolulu", "Indianapolis",
               "Jersey City", "Kansas City", "Los Angeles",
               "Milwaukee", "New York", "Omaha", "Philadelphia",
               "Raleigh", "San Francisco", "Tulsa", "Washington" };
  Random^ rnd = gcnew Random();
  int index = rnd->Next(0, cities->Length);
  Console::WriteLine("Today's city of the day: {0}",
           cities[index]);
}
// The example displays output like the following:
//  Today's city of the day: Honolulu
String[] cities = { "Atlanta", "Boston", "Chicago", "Detroit",
          "Fort Wayne", "Greensboro", "Honolulu", "Indianapolis",
          "Jersey City", "Kansas City", "Los Angeles",
          "Milwaukee", "New York", "Omaha", "Philadelphia",
          "Raleigh", "San Francisco", "Tulsa", "Washington" };
Random rnd = new Random();
int index = rnd.Next(0, cities.Length);
Console.WriteLine("Today's city of the day: {0}",
         cities[index]);

// The example displays output like the following:
//  Today's city of the day: Honolulu
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim cities() As String = { "Atlanta", "Boston", "Chicago", "Detroit", 
                 "Fort Wayne", "Greensboro", "Honolulu", "Indianapolis", 
                 "Jersey City", "Kansas City", "Los Angeles", 
                 "Milwaukee", "New York", "Omaha", "Philadelphia", 
                 "Raleigh", "San Francisco", "Tulsa", "Washington" }
   Dim rnd As New Random()
   Dim index As Integer = rnd.Next(0, cities.Length)
   Console.WriteLine("Today's city of the day: {0}",
            cities(index))              
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'  Today's city of the day: Honolulu

Dizi veya koleksiyondan benzersiz bir öğe almaRetrieve a unique element from an array or collection

Rastgele bir sayı Oluşturucusu her zaman yinelenen değerler döndürebilir.A random number generator can always return duplicate values. Sayı aralığı daha küçük hale geldiği veya oluşturulan değer sayısı daha büyük olduğunda, yineleme olasılığı artar.As the range of numbers becomes smaller or the number of values generated becomes larger, the probability of duplicates grows. Rastgele değerlerin benzersiz olması gerekiyorsa, yinelemeleri dengelemek için daha fazla sayı oluşturulur ve bu da daha fazla performans elde edilir.If random values must be unique, more numbers are generated to compensate for duplicates, resulting in increasingly poor performance.

Bu senaryoyu işlemek için çeşitli teknikler vardır.There are a number of techniques to handle this scenario. Yaygın olarak kullanılan bir çözüm, alınacak değerleri içeren bir dizi veya koleksiyon ve rastgele kayan noktalı sayılar içeren bir paralel dizi oluşturmaktır.One common solution is to create an array or collection that contains the values to be retrieved, and a parallel array that contains random floating-point numbers. İkinci dizi, ilk dizinin oluşturulduğu sırada rastgele sayılarla doldurulur ve Array.Sort(Array, Array) yöntemi, paralel dizideki değerleri kullanarak ilk diziyi sıralamak için kullanılır.The second array is populated with random numbers at the time the first array is created, and the Array.Sort(Array, Array) method is used to sort the first array by using the values in the parallel array.

Örneğin, bir solitaire oyunu geliştiriyorsanız, her kartın yalnızca bir kez kullanıldığından emin olmak istersiniz.For example, if you're developing a Solitaire game, you want to ensure that each card is used only once. Bir kartı almak ve bu kartın zaten ele alınıp alınmayacağını izlemek için rastgele sayılar oluşturmak yerine, destesi sıralamak için kullanılabilecek rastgele sayıların paralel bir dizisini oluşturabilirsiniz.Instead of generating random numbers to retrieve a card and tracking whether that card has already been dealt, you can create a parallel array of random numbers that can be used to sort the deck. Deste sıralandığında, uygulamanız destedeki bir sonraki kartın dizinini belirten bir işaretçi tutabilir.Once the deck is sorted, your app can maintain a pointer to indicate the index of the next card on the deck.

Aşağıdaki örnek bu yaklaşımı gösterir.The following example illustrates this approach. CardBir oyun kartını temsil eden bir sınıfı ve Dealer karışık kart destesi ile ilgilenen bir sınıfı tanımlar.It defines a Card class that represents a playing card and a Dealer class that deals a deck of shuffled cards. DealerSınıf Oluşturucusu iki diziyi doldurur: deck sınıf kapsamına sahip olan ve destedeki tüm kartları temsil eden bir dizi ve order dizideki aynı sayıda öğeye sahip bir yerel dizi ve deck rasgele oluşturulan Double değerlerle doldurulmuştur.The Dealer class constructor populates two arrays: a deck array that has class scope and that represents all the cards in the deck; and a local order array that has the same number of elements as the deck array and is populated with randomly generated Double values. Array.Sort(Array, Array)Yöntemi daha sonra diziyi deck dizideki değerlere göre sıralamak için çağrılır order .The Array.Sort(Array, Array) method is then called to sort the deck array based on the values in the order array.

using namespace System;

public enum class Suit { Hearts, Diamonds, Spades, Clubs };

public enum class FaceValue { Ace = 1, Two, Three, Four, Five, Six,
                Seven, Eight, Nine, Ten, Jack, Queen,
                King };

// A class that represents an individual card in a playing deck.
ref class Card
{
public:
  Suit Suit;
  FaceValue FaceValue;
  
  String^ ToString() override
  {
   return String::Format("{0:F} of {1:F}", this->FaceValue, this->Suit);
  }
};

ref class Dealer
{
private:
  Random^ rnd;
  // A deck of cards, without Jokers.
  array<Card^>^ deck = gcnew array<Card^>(52);
  // Parallel array for sorting cards.
  array<Double>^ order = gcnew array<Double>(52);
  // A pointer to the next card to deal.
  int ptr = 0;
  // A flag to indicate the deck is used.
  bool mustReshuffle = false;
  
public:
  Dealer()
  {
   rnd = gcnew Random();
   // Initialize the deck.
   int deckCtr = 0;
   for each (auto suit in Enum::GetValues(Suit::typeid)) {
     for each (FaceValue faceValue in Enum::GetValues(FaceValue::typeid)) {
      Card^ card = gcnew Card();
      card->Suit = (Suit) suit;
      card->FaceValue = (FaceValue) faceValue;
      deck[deckCtr] = card; 
      deckCtr++;
     }
   }
   
   for (int ctr = 0; ctr < order->Length; ctr++)
     order[ctr] = rnd->NextDouble();

   Array::Sort(order, deck);
  }

  array<Card^>^ Deal(int numberToDeal)
  {
   if (mustReshuffle) {
     Console::WriteLine("There are no cards left in the deck");
     return nullptr;
   }
   
   array<Card^>^ cardsDealt = gcnew array<Card^>(numberToDeal);
   for (int ctr = 0; ctr < numberToDeal; ctr++) {
     cardsDealt[ctr] = deck[ptr];
     ptr++;
     if (ptr == deck->Length)
      mustReshuffle = true;

     if (mustReshuffle & ctr < numberToDeal - 1) {
      Console::WriteLine("Can only deal the {0} cards remaining on the deck.",
                ctr + 1);
      return cardsDealt;
     }
   }
   return cardsDealt;
  }
};

void ShowCards(array<Card^>^ cards)
{
  for each (Card^ card in cards)
   if (card != nullptr)
     Console::WriteLine("{0} of {1}", card->FaceValue, card->Suit);
};

void main()
{
  Dealer^ dealer = gcnew Dealer();
  ShowCards(dealer->Deal(20));
}

// The example displays output like the following:
//    Six of Diamonds
//    King of Clubs
//    Eight of Clubs
//    Seven of Clubs
//    Queen of Clubs
//    King of Hearts
//    Three of Spades
//    Ace of Clubs
//    Four of Hearts
//    Three of Diamonds
//    Nine of Diamonds
//    Two of Hearts
//    Ace of Hearts
//    Three of Hearts
//    Four of Spades
//    Eight of Hearts
//    Queen of Diamonds
//    Two of Clubs
//    Four of Diamonds
//    Jack of Hearts
using System;

// A class that represents an individual card in a playing deck.
public class Card
{
  public Suit Suit;
  public FaceValue FaceValue;

  public override String ToString()
  {
   return String.Format("{0:F} of {1:F}", this.FaceValue, this.Suit);
  }
}

public enum Suit { Hearts, Diamonds, Spades, Clubs };

public enum FaceValue { Ace = 1, Two, Three, Four, Five, Six,
             Seven, Eight, Nine, Ten, Jack, Queen,
             King };

public class Dealer
{
  Random rnd;
  // A deck of cards, without Jokers.
  Card[] deck = new Card[52];
  // Parallel array for sorting cards.
  Double[] order = new Double[52];
  // A pointer to the next card to deal.
  int ptr = 0;
  // A flag to indicate the deck is used.
  bool mustReshuffle = false;

  public Dealer()
  {
   rnd = new Random();
   // Initialize the deck.
   int deckCtr = 0;
   foreach (var suit in Enum.GetValues(typeof(Suit))) {
     foreach (var faceValue in Enum.GetValues(typeof(FaceValue))) {
      Card card = new Card();
      card.Suit = (Suit) suit;
      card.FaceValue = (FaceValue) faceValue;
      deck[deckCtr] = card;
      deckCtr++;
     }
   }

   for (int ctr = 0; ctr < order.Length; ctr++)
     order[ctr] = rnd.NextDouble();

   Array.Sort(order, deck);
  }

  public Card[] Deal(int numberToDeal)
  {
   if (mustReshuffle) {
     Console.WriteLine("There are no cards left in the deck");
     return null;
   }

   Card[] cardsDealt = new Card[numberToDeal];
   for (int ctr = 0; ctr < numberToDeal; ctr++) {
     cardsDealt[ctr] = deck[ptr];
     ptr++;
     if (ptr == deck.Length)
      mustReshuffle = true;

     if (mustReshuffle & ctr < numberToDeal - 1) {
      Console.WriteLine("Can only deal the {0} cards remaining on the deck.",
               ctr + 1);
      return cardsDealt;
     }
   }
   return cardsDealt;
  }
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Dealer dealer = new Dealer();
   ShowCards(dealer.Deal(20));
  }

  private static void ShowCards(Card[] cards)
  {
   foreach (var card in cards)
     if (card != null)
      Console.WriteLine("{0} of {1}", card.FaceValue, card.Suit);
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Six of Diamonds
//    King of Clubs
//    Eight of Clubs
//    Seven of Clubs
//    Queen of Clubs
//    King of Hearts
//    Three of Spades
//    Ace of Clubs
//    Four of Hearts
//    Three of Diamonds
//    Nine of Diamonds
//    Two of Hearts
//    Ace of Hearts
//    Three of Hearts
//    Four of Spades
//    Eight of Hearts
//    Queen of Diamonds
//    Two of Clubs
//    Four of Diamonds
//    Jack of Hearts
' A class that represents an individual card in a playing deck.
Public Class Card
  Public Suit As Suit
  Public FaceValue As FaceValue
  
  Public Overrides Function ToString() As String
   Return String.Format("{0:F} of {1:F}", Me.FaceValue, Me.Suit)
  End Function
End Class

Public Enum Suit As Integer
  Hearts = 0
  Diamonds = 1
  Spades = 2
  Clubs = 3
End Enum

Public Enum FaceValue As Integer
  Ace = 1
  Two = 2
  Three = 3
  Four = 4
  Five = 5
  Six = 6
  Seven = 7
  Eight = 8
  Nine = 9
  Ten = 10
  Jack = 11
  Queen = 12
  King = 13
End Enum

Public Class Dealer
  Dim rnd As Random
  ' A deck of cards, without Jokers.
  Dim deck(51) As Card
  ' Parallel array for sorting cards.
  Dim order(51) As Double
  ' A pointer to the next card to deal.
  Dim ptr As Integer = 0
  ' A flag to indicate the deck is used.
  Dim mustReshuffle As Boolean
  
  Public Sub New()
   rnd = New Random()
   ' Initialize the deck.
   Dim deckCtr As Integer = 0
   For Each Suit In [Enum].GetValues(GetType(Suit))
     For Each faceValue In [Enum].GetValues(GetType(FaceValue))
      Dim card As New Card()
      card.Suit = CType(Suit, Suit)
      card.FaceValue = CType(faceValue, FaceValue)
      deck(deckCtr) = card 
      deckCtr += 1
     Next
   Next
   For ctr As Integer = 0 To order.Length - 1
     order(ctr) = rnd.NextDouble()  
   Next  
   Array.Sort(order, deck)
  End Sub

  Public Function Deal(numberToDeal As Integer) As Card()
   If mustReshuffle Then
     Console.WriteLine("There are no cards left in the deck")
     Return Nothing
   End If
   
   Dim cardsDealt(numberToDeal - 1) As Card
   For ctr As Integer = 0 To numberToDeal - 1
     cardsDealt(ctr) = deck(ptr)
     ptr += 1
     If ptr = deck.Length Then 
      mustReshuffle = True
     End If
     If mustReshuffle And ctr < numberToDeal - 1
      Console.WriteLine("Can only deal the {0} cards remaining on the deck.", 
               ctr + 1)
      Return cardsDealt
     End If
   Next
   Return cardsDealt
  End Function
End Class

Public Module Example
  Public Sub Main()
   Dim dealer As New Dealer()
   ShowCards(dealer.Deal(20))
  End Sub
  
  Private Sub ShowCards(cards() As Card)
   For Each card In cards
     If card IsNot Nothing Then _
      Console.WriteLine("{0} of {1}", card.FaceValue, card.Suit)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Six of Diamonds
'    King of Clubs
'    Eight of Clubs
'    Seven of Clubs
'    Queen of Clubs
'    King of Hearts
'    Three of Spades
'    Ace of Clubs
'    Four of Hearts
'    Three of Diamonds
'    Nine of Diamonds
'    Two of Hearts
'    Ace of Hearts
'    Three of Hearts
'    Four of Spades
'    Eight of Hearts
'    Queen of Diamonds
'    Two of Clubs
'    Four of Diamonds
'    Jack of Hearts

Devralanlara Notlar

.NET Framework 1,0 ve 1,1 ' de, Random Sample() rastgele sayılar oluşturmak için yeni veya değiştirilmiş bir algoritma tanımlamak üzere yöntemi geçersiz kılmasından türetilen bir sınıfın en düşük uygulamasıdır.In the .NET Framework 1.0 and 1.1, a minimum implementation of a class derived from Random required overriding the Sample() method to define a new or modified algorithm for generating random numbers. Türetilmiş sınıf daha sonra Next() Next(Int32) Next(Int32, Int32) NextBytes(Byte[]) NextDouble() yönteminin türetilmiş sınıf uygulamasını çağırmak için,,, ve yöntemlerinin temel sınıf uygulamasına dayanır Sample() .The derived class could then rely on the base class implementation of the Next(), Next(Int32), Next(Int32, Int32), NextBytes(Byte[]), and NextDouble() methods to call the derived class implementation of the Sample() method.

.NET Framework 2,0 ve üzeri sürümlerde,, ve yöntemlerinin davranışı, Next() Next(Int32, Int32) NextBytes(Byte[]) Bu yöntemlerin yöntemin türetilmiş sınıf uygulamasını çağırmaması için değişmiştir Sample() .In the .NET Framework 2.0 and later, the behavior of the Next(), Next(Int32, Int32), and NextBytes(Byte[]) methods have changed so that these methods do not necessarily call the derived class implementation of the Sample() method. Sonuç olarak, bu hedeften türetilmiş sınıflar Random .NET Framework 2,0 ve üzeri de bu üç yöntemi geçersiz kılmalıdır.As a result, classes derived from Random that target the .NET Framework 2.0 and later should also override these three methods.

Arayanlara Notlar

Sınıfında rastgele sayı oluşturucusunun uygulanması Random garanti edilmez .NET Framework ana sürümlerinde aynı kalır.The implementation of the random number generator in the Random class isn't guaranteed to remain the same across major versions of the .NET Framework. Sonuç olarak, aynı tohum 'un .NET Framework farklı sürümlerinde aynı sözde rastgele sıraya neden olacağını varsaymamanız gerekir.As a result, you shouldn't assume that the same seed will result in the same pseudo-random sequence in different versions of the .NET Framework.

Oluşturucular

Random()

RandomVarsayılan bir çekirdek değeri kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Random class using a default seed value.

Random(Int32)

RandomBelirtilen çekirdek değerini kullanarak sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Random class, using the specified seed value.

Yöntemler

Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
Next()

Negatif olmayan bir rastgele tamsayı döndürür.Returns a non-negative random integer.

Next(Int32)

Belirtilen en büyük değerinden küçük negatif olmayan bir rastgele tamsayı döndürür.Returns a non-negative random integer that is less than the specified maximum.

Next(Int32, Int32)

Belirtilen aralıkta bulunan rastgele bir tamsayı döndürür.Returns a random integer that is within a specified range.

NextBytes(Byte[])

Belirtilen bayt dizisinin öğelerini rastgele sayılarla doldurur.Fills the elements of a specified array of bytes with random numbers.

NextBytes(Span<Byte>)

Belirli bir bayt yayılımının öğelerini rastgele sayılarla doldurur.Fills the elements of a specified span of bytes with random numbers.

NextDouble()

0,0 değerinden büyük veya buna eşit ve 1,0 ' den küçük olan rastgele bir kayan noktalı sayı döndürür.Returns a random floating-point number that is greater than or equal to 0.0, and less than 1.0.

Sample()

0,0 ile 1,0 arasında rastgele bir kayan noktalı sayı döndürür.Returns a random floating-point number between 0.0 and 1.0.

ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Şunlara uygulanır