MetadataBuilder.GetOrAddBlobUTF8(String, Boolean) Yöntem

Tanım

Bir blob 'a UTF8 kodlaması kullanarak bir dizeyi kodlar ve henüz yoksa blob yığınına ekler.Encodes a string using UTF8 encoding to a blob and adds it to the Blob heap, if it's not there already.

public System.Reflection.Metadata.BlobHandle GetOrAddBlobUTF8 (string value, bool allowUnpairedSurrogates = true);
member this.GetOrAddBlobUTF8 : string * bool -> System.Reflection.Metadata.BlobHandle
Public Function GetOrAddBlobUTF8 (value As String, Optional allowUnpairedSurrogates As Boolean = true) As BlobHandle

Parametreler

value
String

Eklenecek değer.The value to add.

allowUnpairedSurrogates
Boolean

true eşlenmemiş yedekleri belirtilen şekilde kodlamak için; false bunları U + FFFD karakteriyle değiştirin.true to encode the unpaired surrogates as specified; false to replace them with the U+FFFD character.

Döndürülenler

BlobHandle

Eklenen veya mevcut blob için bir tanıtıcı.A handle to the added or existing blob.

Özel durumlar

value, null değeridir.value is null.

Şunlara uygulanır