Module.ResolveMember Yöntem

Tanım

Meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi döndürür.Returns the type or member identified by a metadata token.

Aşırı Yüklemeler

ResolveMember(Int32)

Belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi döndürür.Returns the type or member identified by the specified metadata token.

ResolveMember(Int32, Type[], Type[])

Belirtilen genel tür parametreleriyle tanımlanan bağlamda belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi döndürür.Returns the type or member identified by the specified metadata token, in the context defined by the specified generic type parameters.

ResolveMember(Int32)

Belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi döndürür.Returns the type or member identified by the specified metadata token.

public:
 System::Reflection::MemberInfo ^ ResolveMember(int metadataToken);
public System.Reflection.MemberInfo? ResolveMember (int metadataToken);
public System.Reflection.MemberInfo ResolveMember (int metadataToken);
member this.ResolveMember : int -> System.Reflection.MemberInfo
Public Function ResolveMember (metadataToken As Integer) As MemberInfo

Parametreler

metadataToken
Int32

Modülde bir tür veya üye tanımlayan bir meta veri belirteci.A metadata token that identifies a type or member in the module.

Döndürülenler

MemberInfo

MemberInfoBelirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi temsil eden nesne.A MemberInfo object representing the type or member that is identified by the specified metadata token.

Özel durumlar

metadataToken geçerli modülün kapsamındaki bir tür veya üye için bir belirteç değil.metadataToken is not a token for a type or member in the scope of the current module.

-veya--or- metadataToken , MethodSpec TypeSpec imzası öğe türü içeriyor var (genel bir türün tür parametresi) veya mvar (genel yöntemin tür parametresi).metadataToken is a MethodSpec or TypeSpec whose signature contains element type var (a type parameter of a generic type) or mvar (a type parameter of a generic method).

-veya--or- metadataToken bir özelliği veya olayı tanımlar.metadataToken identifies a property or event.

metadataToken geçerli modülün kapsamında geçerli bir belirteç değil.metadataToken is not a valid token in the scope of the current module.

Açıklamalar

Bir veya imzası öğe türü içeren bir veya için bir meta veri belirteci çözümlemek için, MethodSpec TypeSpec ELEMENT_TYPE_VAR ELEMENT_TYPE_MVAR ResolveMember(Int32, Type[], Type[]) gerekli bağlamı vermenizi sağlayan yöntem aşırı yüklemesini kullanın.To resolve a metadata token for a MethodSpec or TypeSpec whose signature contains element type ELEMENT_TYPE_VAR or ELEMENT_TYPE_MVAR, use the ResolveMember(Int32, Type[], Type[]) method overload, which allows you to supply the necessary context. Diğer bir deyişle, genel türün genel tür parametrelerine ve/veya belirtecin gömülü olduğu genel yönteme bağlı olan bir üyenin meta veri belirtecini çözümlütürken, bu tür parametrelerini vermenizi sağlayan aşırı yüklemeyi kullanmanız gerekir.That is, when you are resolving a metadata token for a member that depends on the generic type parameters of the generic type and/or the generic method in which the token is embedded, you must use the overload that allows you to supply those type parameters.

Not

Meta veri belirteçleri hakkındaki bilgiler ortak dil altyapısı (CLı) belgelerinde, özellikle "Bölüm II: meta veri tanımı ve Semantiklerde" bulunabilir.Information about metadata tokens can be found in the Common Language Infrastructure (CLI) documentation, especially "Partition II: Metadata Definition and Semantics". Belgeler çevrimiçi olarak kullanılabilir; ECMA Web sitesinde, MSDN ve standart ECMA-335-ortak dil altyapısı (CLI) ' nde ecma C# ve ortak dil altyapısı standartları konusuna bakın.The documentation is available online; see ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards on MSDN and Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI) on the ECMA Web site.

Genel bağlam (yani, genel türün genel tür parametreleri ve/veya belirtecin eklendiği genel yöntem) ile belirteç çözünürlüğünü gösteren kod için ResolveMethod(Int32, Type[], Type[]) yöntemine bakın.For code that demonstrates token resolution using the generic context (that is, the generic type parameters of the generic type and/or the generic method in which the token is embedded) see the ResolveMethod(Int32, Type[], Type[]) method.

Şunlara uygulanır

ResolveMember(Int32, Type[], Type[])

Belirtilen genel tür parametreleriyle tanımlanan bağlamda belirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi döndürür.Returns the type or member identified by the specified metadata token, in the context defined by the specified generic type parameters.

public:
 virtual System::Reflection::MemberInfo ^ ResolveMember(int metadataToken, cli::array <Type ^> ^ genericTypeArguments, cli::array <Type ^> ^ genericMethodArguments);
public:
 System::Reflection::MemberInfo ^ ResolveMember(int metadataToken, cli::array <Type ^> ^ genericTypeArguments, cli::array <Type ^> ^ genericMethodArguments);
public virtual System.Reflection.MemberInfo? ResolveMember (int metadataToken, Type[]? genericTypeArguments, Type[]? genericMethodArguments);
public virtual System.Reflection.MemberInfo ResolveMember (int metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments);
public System.Reflection.MemberInfo ResolveMember (int metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments);
abstract member ResolveMember : int * Type[] * Type[] -> System.Reflection.MemberInfo
override this.ResolveMember : int * Type[] * Type[] -> System.Reflection.MemberInfo
member this.ResolveMember : int * Type[] * Type[] -> System.Reflection.MemberInfo
Public Overridable Function ResolveMember (metadataToken As Integer, genericTypeArguments As Type(), genericMethodArguments As Type()) As MemberInfo
Public Function ResolveMember (metadataToken As Integer, genericTypeArguments As Type(), genericMethodArguments As Type()) As MemberInfo

Parametreler

metadataToken
Int32

Modülde bir tür veya üye tanımlayan bir meta veri belirteci.A metadata token that identifies a type or member in the module.

genericTypeArguments
Type[]

TypeBelirtecin kapsamda olduğu veya null Bu türün genel olmadığı türün genel tür bağımsız değişkenlerini temsil eden bir nesne dizisi.An array of Type objects representing the generic type arguments of the type where the token is in scope, or null if that type is not generic.

genericMethodArguments
Type[]

TypeBelirtecin kapsamda olduğu veya null Bu yöntemin genel olmadığı yöntemin genel tür bağımsız değişkenlerini temsil eden bir nesne dizisi.An array of Type objects representing the generic type arguments of the method where the token is in scope, or null if that method is not generic.

Döndürülenler

MemberInfo

MemberInfoBelirtilen meta veri belirteci tarafından tanımlanan türü veya üyeyi temsil eden nesne.A MemberInfo object representing the type or member that is identified by the specified metadata token.

Özel durumlar

metadataToken geçerli modülün kapsamındaki bir tür veya üye için bir belirteç değil.metadataToken is not a token for a type or member in the scope of the current module.

-veya--or- metadataToken bir MethodSpec veya TypeSpec imzası öğe türü var (genel bir türün tür parametresi) veya mvar (genel yöntemin tür parametresi) içeriyor ve hem hem de her ikisi için gerekli genel tür bağımsız değişkenleri sağlanmadı genericTypeArguments genericMethodArguments .metadataToken is a MethodSpec or TypeSpec whose signature contains element type var (a type parameter of a generic type) or mvar (a type parameter of a generic method), and the necessary generic type arguments were not supplied for either or both of genericTypeArguments and genericMethodArguments.

-veya--or- metadataToken bir özelliği veya olayı tanımlar.metadataToken identifies a property or event.

metadataToken geçerli modülün kapsamında geçerli bir belirteç değil.metadataToken is not a valid token in the scope of the current module.

Açıklamalar

Type.GetGenericArguments metadataToken İçin genel tür bağımsız değişkenlerinin dizisini almak için kapsam içinde olan türde yöntemi kullanın genericTypeArguments .Use the Type.GetGenericArguments method on the type where metadataToken is in scope to obtain an array of generic type arguments for genericTypeArguments. MethodInfo.GetGenericArguments metadataToken İçin genel tür bağımsız değişkenlerinin dizisini almak için kapsam içinde olan yöntemi üzerinde yöntemini kullanın genericTypeArguments .Use the MethodInfo.GetGenericArguments method on the method where metadataToken is in scope to obtain an array of generic type arguments for genericTypeArguments. Gerek duyulmadığında bile bu bağımsız değişkenlerin sağlanması her zaman güvenlidir.It is always safe to provide these arguments, even when they are not needed.

Not

Meta veri belirteçleri hakkındaki bilgiler ortak dil altyapısı (CLı) belgelerinde, özellikle "Bölüm II: meta veri tanımı ve Semantiklerde" bulunabilir.Information about metadata tokens can be found in the Common Language Infrastructure (CLI) documentation, especially "Partition II: Metadata Definition and Semantics". Belgeler çevrimiçi olarak kullanılabilir; ECMA Web sitesinde, MSDN ve standart ECMA-335-ortak dil altyapısı (CLI) ' nde ecma C# ve ortak dil altyapısı standartları konusuna bakın.The documentation is available online; see ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards on MSDN and Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI) on the ECMA Web site.

Genel bağlam (yani, genel türün genel tür parametreleri ve/veya belirtecin eklendiği genel yöntem) ile belirteç çözünürlüğünü gösteren kod için ResolveMethod(Int32, Type[], Type[]) yöntemine bakın.For code that demonstrates token resolution using the generic context (that is, the generic type parameters of the generic type and/or the generic method in which the token is embedded) see the ResolveMethod(Int32, Type[], Type[]) method.

Şunlara uygulanır