SByte.MinValue Alan

Tanım

Olası en küçük değeri temsil eder SByte .Represents the smallest possible value of SByte. Bu alan sabittir.This field is constant.

public: System::SByte MinValue = -128;
public const sbyte MinValue = -128;
val mutable MinValue : sbyte
Public Const MinValue As SByte = -128

Alan Değeri

SByte

Örnekler

Aşağıdaki örnek, MinValue MaxValue Int64 SByte bir değerin tür dönüştürmesi yapmadan önce türün aralığı içinde olduğunu doğrulamak için ve alanlarını kullanır.The following example uses the MinValue and MaxValue fields to verify that an Int64 value is within the range of the SByte type before it performs a type conversion. Bu doğrulama, OverflowException çalışma süresini engeller.This verification prevents an OverflowException at run time.

long longValue = -130;
sbyte byteValue; 

if (longValue <= sbyte.MaxValue && 
  longValue >= sbyte.MinValue)
{  
  byteValue = (sbyte) longValue;
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0}.", byteValue);
}  
else
{
  sbyte rangeLimit;
  string relationship;
  
  if (longValue > sbyte.MaxValue)
  {
   rangeLimit = sbyte.MaxValue;
   relationship = "greater";
  }  
  else
  {
   rangeLimit = sbyte.MinValue;
   relationship = "less";
  }    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2}.", 
           longValue, 
           relationship, 
           rangeLimit);
}    
Dim longValue As Long = -130
Dim byteValue As SByte 

If longValue <= SByte.MaxValue AndAlso _
  longValue >= SByte.MinValue Then
  byteValue = CSByte(longValue)
  Console.WriteLine("Converted long integer value to {0}.", byteValue)
Else
  Dim rangeLimit As SByte
  Dim relationship As String
  
  If longValue > SByte.MaxValue Then
   rangeLimit = SByte.MaxValue
   relationship = "greater"
  Else
   rangeLimit = SByte.MinValue
   relationship = "less"
  End If    

  Console.WriteLine("Conversion failure: {0:n0} is {1} than {2}.", _ 
           longValue, _
           relationship, _
           rangeLimit)
End If    

Açıklamalar

Bu sabitin değeri-128; diğer bir deyişle, onaltılı 0x80.The value of this constant is -128; that is, hexadecimal 0x80.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.