String.Length Özellik

Tanım

Geçerli nesnedeki karakter sayısını alır String .Gets the number of characters in the current String object.

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Özellik Değeri

Int32

Geçerli dizedeki karakterlerin sayısı.The number of characters in the current string.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, özelliğini gösterir Length .The following example demonstrates the Length property.

// Sample for String::Length
using namespace System;
int main()
{
  String^ str = "abcdefg";
  Console::WriteLine( "1) The length of '{0}' is {1}", str, str->Length );
  Console::WriteLine( "2) The length of '{0}' is {1}", "xyz", ((String^)"xyz")->Length );
  int length = str->Length;
  Console::WriteLine( "1) The length of '{0}' is {1}", str, length );
}

/*
This example displays the following output:
  1) The length of 'abcdefg' is 7
  2) The length of 'xyz' is 3
  3) The length of 'abcdefg' is 7
*/
string str = "abcdefg";
Console.WriteLine("1) The length of '{0}' is {1}", str, str.Length);
Console.WriteLine("2) The length of '{0}' is {1}", "xyz", "xyz".Length);

int length = str.Length;
Console.WriteLine("3) The length of '{0}' is {1}", str, length);

// This example displays the following output:
//  1) The length of 'abcdefg' is 7
//  2) The length of 'xyz' is 3
//  3) The length of 'abcdefg' is 7
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim str As String = "abcdefg"
   Console.WriteLine("1) The length of '{0}' is {1}", str, str.Length)
   Console.WriteLine("2) The length of '{0}' is {1}", "xyz", "xyz".Length)
   Dim length As Integer = str.Length
   Console.WriteLine("1) The length of '{0}' is {1}", str, length)
  End Sub
End Class
'
'This example displays the following output:
'  1) The length of 'abcdefg' is 7
'  2) The length of 'xyz' is 3
'  3) The length of 'abcdefg' is 7

Açıklamalar

LengthÖzelliği, Char Unicode karakter sayısını değil, bu örnekteki nesne sayısını döndürür.The Length property returns the number of Char objects in this instance, not the number of Unicode characters. Bunun nedeni, Unicode karakterinin birden fazla tarafından temsil edilebilir olması olabilir Char .The reason is that a Unicode character might be represented by more than one Char. Her biri System.Globalization.StringInfo yerine her Unicode karakteriyle çalışmak için sınıfını kullanın Char .Use the System.Globalization.StringInfo class to work with each Unicode character instead of each Char.

C ve C++ gibi bazı dillerde, null karakter bir dizenin sonunu gösterir.In some languages, such as C and C++, a null character indicates the end of a string. .NET ' te, null bir karakter bir dizeye gömülebilir.In .NET, a null character can be embedded in a string. Bir dize bir veya daha fazla null karakter içerdiğinde, bunlar toplam dize uzunluğuna dahil edilir.When a string includes one or more null characters, they are included in the length of the total string. Örneğin, aşağıdaki dizede, "abc" ve "def" alt dizeleri null karakterle ayrılır.For example, in the following string, the substrings "abc" and "def" are separated by a null character. LengthÖzelliği, altı alfabetik karakteri ve null karakteri de içerdiğini gösteren 7 döndürür.The Length property returns 7, which indicates that it includes the six alphabetic characters as well as the null character.

using namespace System;
using namespace System::Text;

void main()
{
  String^ characters = "abc" + L'0' + "def";
  Console::WriteLine(characters->Length);    // Displays 7
}
string characters = "abc\u0000def";
Console.WriteLine(characters.Length); // Displays 7
Imports System.Text

Module Example

  Public Sub Main()
   Dim characters As String = "abc" + ChrW(0) + "def"
   Console.WriteLine(characters.Length)    ' Displays 7
  End Sub
End Module

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.