Semaphore Oluşturucular

Tanım

Semaphore sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class.

Aşırı Yüklemeler

Semaphore(Int32, Int32)

Semaphoreİlk giriş sayısını ve en fazla eşzamanlı giriş sayısını belirterek, sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class, specifying the initial number of entries and the maximum number of concurrent entries.

Semaphore(Int32, Int32, String)

Semaphoreİlk giriş sayısını ve en fazla eşzamanlı giriş sayısını belirterek ve isteğe bağlı olarak bir sistem semaforu nesnesinin adını belirterek, sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class, specifying the initial number of entries and the maximum number of concurrent entries, and optionally specifying the name of a system semaphore object.

Semaphore(Int32, Int32, String, Boolean)

Semaphoreİlk giriş sayısını ve en fazla eşzamanlı giriş sayısını belirterek, isteğe bağlı olarak bir sistem semaforu nesnesinin adını belirterek ve yeni bir sistem semaforun oluşturulup oluşturulmayacağını gösteren bir değer alan bir değişken belirterek, sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class, specifying the initial number of entries and the maximum number of concurrent entries, optionally specifying the name of a system semaphore object, and specifying a variable that receives a value indicating whether a new system semaphore was created.

Semaphore(Int32, Int32, String, Boolean, SemaphoreSecurity)

Semaphoreİlk giriş sayısını ve en fazla eşzamanlı giriş sayısını belirterek, isteğe bağlı olarak bir sistem semaforu nesnesi adı ve yeni bir sistem semaforun oluşturulup oluşturulmayacağını belirten bir değer alan bir değişken belirterek ve sistem semaforu için güvenlik erişimi denetimi belirterek, sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class, specifying the initial number of entries and the maximum number of concurrent entries, optionally specifying the name of a system semaphore object, specifying a variable that receives a value indicating whether a new system semaphore was created, and specifying security access control for the system semaphore.

Semaphore(Int32, Int32)

Semaphoreİlk giriş sayısını ve en fazla eşzamanlı giriş sayısını belirterek, sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class, specifying the initial number of entries and the maximum number of concurrent entries.

public:
 Semaphore(int initialCount, int maximumCount);
public Semaphore (int initialCount, int maximumCount);
new System.Threading.Semaphore : int * int -> System.Threading.Semaphore
Public Sub New (initialCount As Integer, maximumCount As Integer)

Parametreler

initialCount
Int32

Semafor için aynı anda verilebilecek ilk istek sayısı.The initial number of requests for the semaphore that can be granted concurrently.

maximumCount
Int32

Semafor için aynı anda verilebilecek en fazla istek sayısı.The maximum number of requests for the semaphore that can be granted concurrently.

Özel durumlar

initialCount Şundan büyüktür maximumCount .initialCount is greater than maximumCount.

maximumCount 1 ' den küçük.maximumCount is less than 1.

-veya--or- initialCount 0 ' dan küçük.initialCount is less than 0.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, en fazla üç sayısı ve başlangıç sayısı sıfır olan bir semafor oluşturur.The following example creates a semaphore with a maximum count of three and an initial count of zero. Örnek beş iş parçacığı başlatır ve bu da semafor beklemeyi engeller.The example starts five threads, which block waiting for the semaphore. Ana iş parçacığı, Release(Int32) semafor sayısını maksimum olarak artırmak için yöntem aşırı yüklemesini kullanır, bu da üç iş parçacığına semaforu girmelerini sağlar.The main thread uses the Release(Int32) method overload to increase the semaphore count to its maximum, allowing three threads to enter the semaphore. Her iş parçacığı, Thread.Sleep bir saniye beklemek, çalışmanın benzetimini yapmak için yöntemini kullanır ve sonra Release() semaforu serbest bırakmak için yöntem aşırı yüklemesini çağırır.Each thread uses the Thread.Sleep method to wait for one second, to simulate work, and then calls the Release() method overload to release the semaphore. Semaforun her yayımlanışında, önceki semafor sayısı görüntülenir.Each time the semaphore is released, the previous semaphore count is displayed. Konsol iletileri semafor kullanımını izler.Console messages track semaphore use. Daha kolay okunması için, her iş parçacığı için benzetimli çalışma aralığı biraz artar.The simulated work interval is increased slightly for each thread, to make the output easier to read.

#using <System.dll>
using namespace System;
using namespace System::Threading;

public ref class Example
{
private:
  // A semaphore that simulates a limited resource pool.
  //
  static Semaphore^ _pool;

  // A padding interval to make the output more orderly.
  static int _padding;

public:
  static void Main()
  {
   // Create a semaphore that can satisfy up to three
   // concurrent requests. Use an initial count of zero,
   // so that the entire semaphore count is initially
   // owned by the main program thread.
   //
   _pool = gcnew Semaphore( 0,3 );
   
   // Create and start five numbered threads.
   //
   for ( int i = 1; i <= 5; i++ )
   {
     Thread^ t = gcnew Thread(
      gcnew ParameterizedThreadStart( Worker ) );
     
     // Start the thread, passing the number.
     //
     t->Start( i );
   }
   
   // Wait for half a second, to allow all the
   // threads to start and to block on the semaphore.
   //
   Thread::Sleep( 500 );
   
   // The main thread starts out holding the entire
   // semaphore count. Calling Release(3) brings the
   // semaphore count back to its maximum value, and
   // allows the waiting threads to enter the semaphore,
   // up to three at a time.
   //
   Console::WriteLine( L"Main thread calls Release(3)." );
   _pool->Release( 3 );

   Console::WriteLine( L"Main thread exits." );
  }

private:
  static void Worker( Object^ num )
  {
   // Each worker thread begins by requesting the
   // semaphore.
   Console::WriteLine( L"Thread {0} begins and waits for the semaphore.", num );
   _pool->WaitOne();
   
   // A padding interval to make the output more orderly.
   int padding = Interlocked::Add( _padding, 100 );

   Console::WriteLine( L"Thread {0} enters the semaphore.", num );
   
   // The thread's "work" consists of sleeping for
   // about a second. Each thread "works" a little
   // longer, just to make the output more orderly.
   //
   Thread::Sleep( 1000 + padding );

   Console::WriteLine( L"Thread {0} releases the semaphore.", num );
   Console::WriteLine( L"Thread {0} previous semaphore count: {1}",
     num, _pool->Release() );
  }
};
using System;
using System.Threading;

public class Example
{
  // A semaphore that simulates a limited resource pool.
  //
  private static Semaphore _pool;

  // A padding interval to make the output more orderly.
  private static int _padding;

  public static void Main()
  {
    // Create a semaphore that can satisfy up to three
    // concurrent requests. Use an initial count of zero,
    // so that the entire semaphore count is initially
    // owned by the main program thread.
    //
    _pool = new Semaphore(0, 3);

    // Create and start five numbered threads. 
    //
    for(int i = 1; i <= 5; i++)
    {
      Thread t = new Thread(new ParameterizedThreadStart(Worker));

      // Start the thread, passing the number.
      //
      t.Start(i);
    }

    // Wait for half a second, to allow all the
    // threads to start and to block on the semaphore.
    //
    Thread.Sleep(500);

    // The main thread starts out holding the entire
    // semaphore count. Calling Release(3) brings the 
    // semaphore count back to its maximum value, and
    // allows the waiting threads to enter the semaphore,
    // up to three at a time.
    //
    Console.WriteLine("Main thread calls Release(3).");
    _pool.Release(3);

    Console.WriteLine("Main thread exits.");
  }

  private static void Worker(object num)
  {
    // Each worker thread begins by requesting the
    // semaphore.
    Console.WriteLine("Thread {0} begins " +
      "and waits for the semaphore.", num);
    _pool.WaitOne();

    // A padding interval to make the output more orderly.
    int padding = Interlocked.Add(ref _padding, 100);

    Console.WriteLine("Thread {0} enters the semaphore.", num);
    
    // The thread's "work" consists of sleeping for 
    // about a second. Each thread "works" a little 
    // longer, just to make the output more orderly.
    //
    Thread.Sleep(1000 + padding);

    Console.WriteLine("Thread {0} releases the semaphore.", num);
    Console.WriteLine("Thread {0} previous semaphore count: {1}",
      num, _pool.Release());
  }
}
Imports System.Threading

Public Class Example

  ' A semaphore that simulates a limited resource pool.
  '
  Private Shared _pool As Semaphore

  ' A padding interval to make the output more orderly.
  Private Shared _padding As Integer

  <MTAThread> _
  Public Shared Sub Main()
    ' Create a semaphore that can satisfy up to three
    ' concurrent requests. Use an initial count of zero,
    ' so that the entire semaphore count is initially
    ' owned by the main program thread.
    '
    _pool = New Semaphore(0, 3)

    ' Create and start five numbered threads. 
    '
    For i As Integer = 1 To 5
      Dim t As New Thread(New ParameterizedThreadStart(AddressOf Worker))
      'Dim t As New Thread(AddressOf Worker)

      ' Start the thread, passing the number.
      '
      t.Start(i)
    Next i

    ' Wait for half a second, to allow all the
    ' threads to start and to block on the semaphore.
    '
    Thread.Sleep(500)

    ' The main thread starts out holding the entire
    ' semaphore count. Calling Release(3) brings the 
    ' semaphore count back to its maximum value, and
    ' allows the waiting threads to enter the semaphore,
    ' up to three at a time.
    '
    Console.WriteLine("Main thread calls Release(3).")
    _pool.Release(3)

    Console.WriteLine("Main thread exits.")
  End Sub

  Private Shared Sub Worker(ByVal num As Object)
    ' Each worker thread begins by requesting the
    ' semaphore.
    Console.WriteLine("Thread {0} begins " _
      & "and waits for the semaphore.", num)
    _pool.WaitOne()

    ' A padding interval to make the output more orderly.
    Dim padding As Integer = Interlocked.Add(_padding, 100)

    Console.WriteLine("Thread {0} enters the semaphore.", num)
    
    ' The thread's "work" consists of sleeping for 
    ' about a second. Each thread "works" a little 
    ' longer, just to make the output more orderly.
    '
    Thread.Sleep(1000 + padding)

    Console.WriteLine("Thread {0} releases the semaphore.", num)
    Console.WriteLine("Thread {0} previous semaphore count: {1}", _
      num, _
      _pool.Release())
  End Sub
End Class

Açıklamalar

Bu Oluşturucu adlandırılmamış bir semafor başlatır.This constructor initializes an unnamed semaphore. Böyle bir semaforun bir örneğini kullanan tüm iş parçacıklarının örneğe başvuruları olmalıdır.All threads that use an instance of such a semaphore must have references to the instance.

Küçüktür ise initialCount maximumCount , geçerli iş parçacığının WaitOne ( maximumCount eksi initialCount ) zamandayıldığı ile aynı olur.If initialCount is less than maximumCount, the effect is the same as if the current thread had called WaitOne (maximumCount minus initialCount) times. Semaforu oluşturan iş parçacığı için herhangi bir giriş ayırmak istemiyorsanız, ve için aynı numarayı kullanın maximumCount initialCount .If you do not want to reserve any entries for the thread that creates the semaphore, use the same number for maximumCount and initialCount.

Şunlara uygulanır

Semaphore(Int32, Int32, String)

Semaphoreİlk giriş sayısını ve en fazla eşzamanlı giriş sayısını belirterek ve isteğe bağlı olarak bir sistem semaforu nesnesinin adını belirterek, sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class, specifying the initial number of entries and the maximum number of concurrent entries, and optionally specifying the name of a system semaphore object.

public:
 Semaphore(int initialCount, int maximumCount, System::String ^ name);
public Semaphore (int initialCount, int maximumCount, string name);
public Semaphore (int initialCount, int maximumCount, string? name);
new System.Threading.Semaphore : int * int * string -> System.Threading.Semaphore
Public Sub New (initialCount As Integer, maximumCount As Integer, name As String)

Parametreler

initialCount
Int32

Semafor için aynı anda verilebilecek ilk istek sayısı.The initial number of requests for the semaphore that can be granted concurrently.

maximumCount
Int32

Semafor için aynı anda verilebilecek en fazla istek sayısı.The maximum number of requests for the semaphore that can be granted concurrently.

name
String

Eşitleme nesnesi diğer işlemlerle paylaşılırsa, bu ad; Aksi takdirde null veya boş bir dize.The name, if the synchronization object is to be shared with other processes; otherwise, null or an empty string. Bu ad büyük/küçük harfe duyarlıdır.The name is case-sensitive.

Özel durumlar

initialCount Şundan büyüktür maximumCount .initialCount is greater than maximumCount.

-veya--or-

Yalnızca .NET Framework: name MAX_PATH (260 karakter) daha uzun..NET Framework only: name is longer than MAX_PATH (260 characters).

maximumCount 1 ' den küçük.maximumCount is less than 1.

-veya--or- initialCount 0 ' dan küçük.initialCount is less than 0.

name geçersizdir.name is invalid. Bu, bilinmeyen bir ön ek veya geçersiz karakterler gibi işletim sistemi tarafından yerleştirilebilecek bazı kısıtlamalar dahil çeşitli nedenlerle olabilir.This can be for various reasons, including some restrictions that may be placed by the operating system, such as an unknown prefix or invalid characters. "Genel " ve" yerel ön eklerinin " büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.Note that the name and common prefixes "Global" and "Local" are case-sensitive.

-veya--or-

Başka bir hata oluştu.There was some other error. HResultÖzelliği daha fazla bilgi verebilir.The HResult property may provide more information.

Yalnızca Windows: name bilinmeyen bir ad alanı belirtildi.Windows only: name specified an unknown namespace. Daha fazla bilgi için bkz. nesne adları .See Object Names for more information.

nameÇok uzun.The name is too long. Uzunluk kısıtlamaları işletim sistemine veya yapılandırmaya bağlı olabilir.Length restrictions may depend on the operating system or configuration.

Adlandırılmış semafor vardır ve erişim denetimi güvenliğine sahiptir ve Kullanıcı sahip değildir FullControl .The named semaphore exists and has access control security, and the user does not have FullControl.

Sağlanmış bir eşitleme nesnesi oluşturulamıyor name .A synchronization object with the provided name cannot be created. Farklı türde bir eşitleme nesnesi aynı ada sahip olabilir.A synchronization object of a different type might have the same name.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, adlandırılmış semaforun çapraz işlem davranışını gösterir.The following code example demonstrates the cross-process behavior of a named semaphore. Örnek, en fazla beş sayısı ve ilk sayısı beş olan adlandırılmış bir semafor oluşturur.The example creates a named semaphore with a maximum count of five and an initial count of five. Program yöntemine üç çağrı yapar WaitOne .The program makes three calls to the WaitOne method. Bu nedenle, derlenmiş örneği iki komut penceresinden çalıştırırsanız ikinci kopya, üçüncü öğesine yapılan çağrıya engel olur WaitOne .Thus, if you run the compiled example from two command windows, the second copy will block on the third call to WaitOne. İkincinin engelini kaldırmak için programın ilk kopyasında bir veya daha fazla girdiyi serbest bırakın.Release one or more entries in the first copy of the program to unblock the second.

#using <System.dll>
using namespace System;
using namespace System::Threading;

public ref class Example
{
public:
  static void main()
  {
   // Create a Semaphore object that represents the named
   // system semaphore "SemaphoreExample3". The semaphore has a
   // maximum count of five. The initial count is also five.
   // There is no point in using a smaller initial count,
   // because the initial count is not used if this program
   // doesn't create the named system semaphore, and with
   // this method overload there is no way to tell. Thus, this
   // program assumes that it is competing with other
   // programs for the semaphore.
   //
   Semaphore^ sem = gcnew Semaphore( 5,5,L"SemaphoreExample3" );
   
   // Attempt to enter the semaphore three times. If another
   // copy of this program is already running, only the first
   // two requests can be satisfied. The third blocks. Note
   // that in a real application, timeouts should be used
   // on the WaitOne calls, to avoid deadlocks.
   //
   sem->WaitOne();
   Console::WriteLine( L"Entered the semaphore once." );
   sem->WaitOne();
   Console::WriteLine( L"Entered the semaphore twice." );
   sem->WaitOne();
   Console::WriteLine( L"Entered the semaphore three times." );
   
   // The thread executing this program has entered the
   // semaphore three times. If a second copy of the program
   // is run, it will block until this program releases the
   // semaphore at least once.
   //
   Console::WriteLine( L"Enter the number of times to call Release." );
   int n;
   if ( Int32::TryParse( Console::ReadLine(),n ) )
   {
     sem->Release( n );
   }

   int remaining = 3 - n;
   if ( remaining > 0 )
   {
     Console::WriteLine( L"Press Enter to release the remaining "
     L"count ({0}) and exit the program.", remaining );
     Console::ReadLine();
     sem->Release( remaining );
   }
  }
};
using System;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create a Semaphore object that represents the named 
    // system semaphore "SemaphoreExample3". The semaphore has a
    // maximum count of five. The initial count is also five. 
    // There is no point in using a smaller initial count,
    // because the initial count is not used if this program
    // doesn't create the named system semaphore, and with 
    // this method overload there is no way to tell. Thus, this
    // program assumes that it is competing with other
    // programs for the semaphore.
    //
    Semaphore sem = new Semaphore(5, 5, "SemaphoreExample3");

    // Attempt to enter the semaphore three times. If another 
    // copy of this program is already running, only the first
    // two requests can be satisfied. The third blocks. Note 
    // that in a real application, timeouts should be used
    // on the WaitOne calls, to avoid deadlocks.
    //
    sem.WaitOne();
    Console.WriteLine("Entered the semaphore once.");
    sem.WaitOne();
    Console.WriteLine("Entered the semaphore twice.");
    sem.WaitOne();
    Console.WriteLine("Entered the semaphore three times.");

    // The thread executing this program has entered the 
    // semaphore three times. If a second copy of the program
    // is run, it will block until this program releases the 
    // semaphore at least once.
    //
    Console.WriteLine("Enter the number of times to call Release.");
    int n;
    if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out n))
    {
      sem.Release(n);
    }

    int remaining = 3 - n;
    if (remaining > 0)
    {
      Console.WriteLine("Press Enter to release the remaining " +
        "count ({0}) and exit the program.", remaining);
      Console.ReadLine();
      sem.Release(remaining);
    }
  }
}
Imports System.Threading

Public Class Example

  <MTAThread> _
  Public Shared Sub Main()
    ' Create a Semaphore object that represents the named 
    ' system semaphore "SemaphoreExample3". The semaphore has a
    ' maximum count of five. The initial count is also five. 
    ' There is no point in using a smaller initial count,
    ' because the initial count is not used if this program
    ' doesn't create the named system semaphore, and with 
    ' this method overload there is no way to tell. Thus, this
    ' program assumes that it is competing with other
    ' programs for the semaphore.
    '
    Dim sem As New Semaphore(5, 5, "SemaphoreExample3")

    ' Attempt to enter the semaphore three times. If another 
    ' copy of this program is already running, only the first
    ' two requests can be satisfied. The third blocks. Note 
    ' that in a real application, timeouts should be used
    ' on the WaitOne calls, to avoid deadlocks.
    '
    sem.WaitOne()
    Console.WriteLine("Entered the semaphore once.")
    sem.WaitOne()
    Console.WriteLine("Entered the semaphore twice.")
    sem.WaitOne()
    Console.WriteLine("Entered the semaphore three times.")

    ' The thread executing this program has entered the 
    ' semaphore three times. If a second copy of the program
    ' is run, it will block until this program releases the 
    ' semaphore at least once.
    '
    Console.WriteLine("Enter the number of times to call Release.")
    Dim n As Integer
    If Integer.TryParse(Console.ReadLine(), n) Then
      sem.Release(n)
    End If

    Dim remaining As Integer = 3 - n
    If (remaining) > 0 Then
      Console.WriteLine("Press Enter to release the remaining " _
        & "count ({0}) and exit the program.", remaining)
      Console.ReadLine()
      sem.Release(remaining)
    End If

  End Sub 
End Class 

Açıklamalar

Bu Oluşturucu Semaphore , adlandırılmış bir sistem semaforu temsil eden bir nesnesi başlatır.This constructor initializes a Semaphore object that represents a named system semaphore. SemaphoreAynı adlı sistem semaforu temsil eden birden çok nesne oluşturabilirsiniz.You can create multiple Semaphore objects that represent the same named system semaphore.

, name Global\ Local\ Bir ad alanı belirtmek için veya öneki olabilir.The name may be prefixed with Global\ or Local\ to specify a namespace. GlobalAd alanı belirtildiğinde, eşitleme nesnesi sistemde herhangi bir işlemle paylaşılabilir.When the Global namespace is specified, the synchronization object may be shared with any processes on the system. Ad alanı belirtildiğinde Local , ad alanı belirtilmediğinde de varsayılan değer olan eşitleme nesnesi aynı oturumdaki işlemlerle paylaşılabilir.When the Local namespace is specified, which is also the default when no namespace is specified, the synchronization object may be shared with processes in the same session. Windows 'da, oturum bir oturum açma oturumununlardır ve hizmetler genellikle etkileşimli olmayan farklı bir oturumda çalışır.On Windows, a session is a login session, and services typically run in a different non-interactive session. UNIX benzeri işletim sistemlerinde, her kabuğun kendi oturumu vardır.On Unix-like operating systems, each shell has its own session. Oturum-yerel eşitleme nesneleri, hepsi aynı oturumda çalıştıkları bir üst/alt ilişkisi olan süreçler arasında eşitlemeye uygun olabilir.Session-local synchronization objects may be appropriate for synchronizing between processes with a parent/child relationship where they all run in the same session. Windows 'da nesne adlarını eşitleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. nesne adları.For more information about synchornization object names on Windows, see Object Names.

Eğer bir name sağlanmışsa ve istenen türün eşitleme nesnesi ad alanında zaten mevcutsa, varolan eşitleme nesnesi kullanılır.If a name is provided and a synchronization object of the requested type already exists in the namespace, the existing synchronization object is used. Farklı türde bir eşitleme nesnesi zaten ad alanında varsa, bir oluşturulur WaitHandleCannotBeOpenedException .If a synchronization object of a different type already exists in the namespace, a WaitHandleCannotBeOpenedException is thrown. Aksi takdirde, yeni bir eşitleme nesnesi oluşturulur.Otherwise, a new synchronization object is created.

Adlandırılmış sistem semaforu yoksa, ilk sayısı ve ile belirtilen maksimum sayı ile oluşturulur initialCount maximumCount .If the named system semaphore does not exist, it is created with the initial count and maximum count specified by initialCount and maximumCount. Adlandırılmış sistem semaforu zaten varsa initialCount ve maximumCount kullanılmıyorsa, geçersiz değerler özel durumlara neden olur.If the named system semaphore already exists, initialCount and maximumCount are not used, although invalid values still cause exceptions. Adlandırılmış bir sistem semaforunun oluşturulup oluşturulmayacağını belirlemeniz gerekiyorsa, Semaphore(Int32, Int32, String, Boolean) bunun yerine Oluşturucu aşırı yüklemesini kullanın.If you need to determine whether or not a named system semaphore was created, use the Semaphore(Int32, Int32, String, Boolean) constructor overload instead.

Önemli

Bu Oluşturucu aşırı yüklemesini kullandığınızda önerilen uygulama, ve için aynı sayıyı belirtmektir initialCount maximumCount .When you use this constructor overload, the recommended practice is to specify the same number for initialCount and maximumCount. initialCountDeğerinden küçükse maximumCount ve adlandırılmış bir sistem semaforu oluşturulduysa, efekt geçerli iş parçacığı WaitOne ( maximumCount eksi) olarak adlandırılıyordu initialCount .If initialCount is less than maximumCount, and a named system semaphore is created, the effect is the same as if the current thread had called WaitOne (maximumCount minus initialCount) times. Ancak, bu Oluşturucu aşırı yüklemesiyle adlandırılmış bir sistem semaforunun oluşturulup oluşturulmayacağını belirlemenin bir yolu yoktur.However, with this constructor overload there is no way to determine whether a named system semaphore was created.

nullİçin veya boş bir dize belirtirseniz, name Oluşturucu aşırı yüklemesi olarak adlandırmışsınız gibi yerel bir semafor oluşturulur Semaphore(Int32, Int32) .If you specify null or an empty string for name, a local semaphore is created, as if you had called the Semaphore(Int32, Int32) constructor overload.

Adlandırılmış Semaforlar işletim sisteminin tamamında göründüğünden, işlem sınırları genelinde kaynak kullanımını koordine etmek için kullanılabilirler.Because named semaphores are visible throughout the operating system, they can be used to coordinate resource use across process boundaries.

Adlandırılmış bir sistem semaforun var olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız OpenExisting yöntemini kullanın.If you want to find out whether a named system semaphore exists, use the OpenExisting method. OpenExistingYöntemi mevcut bir adlandırılmış semaforu açmaya çalışır ve sistem semaforu yoksa bir özel durum oluşturur.The OpenExisting method attempts to open an existing named semaphore, and throws an exception if the system semaphore does not exist.

Şunlara uygulanır

Semaphore(Int32, Int32, String, Boolean)

Semaphoreİlk giriş sayısını ve en fazla eşzamanlı giriş sayısını belirterek, isteğe bağlı olarak bir sistem semaforu nesnesinin adını belirterek ve yeni bir sistem semaforun oluşturulup oluşturulmayacağını gösteren bir değer alan bir değişken belirterek, sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class, specifying the initial number of entries and the maximum number of concurrent entries, optionally specifying the name of a system semaphore object, and specifying a variable that receives a value indicating whether a new system semaphore was created.

public:
 Semaphore(int initialCount, int maximumCount, System::String ^ name, [Runtime::InteropServices::Out] bool % createdNew);
public Semaphore (int initialCount, int maximumCount, string name, out bool createdNew);
public Semaphore (int initialCount, int maximumCount, string? name, out bool? createdNew);
new System.Threading.Semaphore : int * int * string * bool -> System.Threading.Semaphore
Public Sub New (initialCount As Integer, maximumCount As Integer, name As String, ByRef createdNew As Boolean)

Parametreler

initialCount
Int32

Semaforda aynı anda karşılanamayacak ilk istek sayısı.The initial number of requests for the semaphore that can be satisfied concurrently.

maximumCount
Int32

Semaforda aynı anda karşılanamayacak en fazla istek sayısı.The maximum number of requests for the semaphore that can be satisfied concurrently.

name
String

Eşitleme nesnesi diğer işlemlerle paylaşılırsa, bu ad; Aksi takdirde null veya boş bir dize.The name, if the synchronization object is to be shared with other processes; otherwise, null or an empty string. Bu ad büyük/küçük harfe duyarlıdır.The name is case-sensitive.

createdNew
Boolean

Bu yöntem döndürüldüğünde, true yerel bir semafor oluşturulup oluşturulmadıysa (yani, name null veya boş bir dizeyse) veya belirtilen adlandırılmış sistem semaforu oluşturulduysa, false belirtilen adlandırılmış sistem semaforu zaten mevcutsa içerir.When this method returns, contains true if a local semaphore was created (that is, if name is null or an empty string) or if the specified named system semaphore was created; false if the specified named system semaphore already existed. Bu parametre, başlatmadan iletilir.This parameter is passed uninitialized.

Özel durumlar

initialCount Şundan büyüktür maximumCount .initialCount is greater than maximumCount.

-veya--or-

Yalnızca .NET Framework: name MAX_PATH (260 karakter) daha uzun..NET Framework only: name is longer than MAX_PATH (260 characters).

maximumCount 1 ' den küçük.maximumCount is less than 1.

-veya--or- initialCount 0 ' dan küçük.initialCount is less than 0.

name geçersizdir.name is invalid. Bu, bilinmeyen bir ön ek veya geçersiz karakterler gibi işletim sistemi tarafından yerleştirilebilecek bazı kısıtlamalar dahil çeşitli nedenlerle olabilir.This can be for various reasons, including some restrictions that may be placed by the operating system, such as an unknown prefix or invalid characters. "Genel " ve" yerel ön eklerinin " büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.Note that the name and common prefixes "Global" and "Local" are case-sensitive.

-veya--or-

Başka bir hata oluştu.There was some other error. HResultÖzelliği daha fazla bilgi verebilir.The HResult property may provide more information.

Yalnızca Windows: name bilinmeyen bir ad alanı belirtildi.Windows only: name specified an unknown namespace. Daha fazla bilgi için bkz. nesne adları .See Object Names for more information.

nameÇok uzun.The name is too long. Uzunluk kısıtlamaları işletim sistemine veya yapılandırmaya bağlı olabilir.Length restrictions may depend on the operating system or configuration.

Adlandırılmış semafor vardır ve erişim denetimi güvenliğine sahiptir ve Kullanıcı sahip değildir FullControl .The named semaphore exists and has access control security, and the user does not have FullControl.

Sağlanmış bir eşitleme nesnesi oluşturulamıyor name .A synchronization object with the provided name cannot be created. Farklı türde bir eşitleme nesnesi aynı ada sahip olabilir.A synchronization object of a different type might have the same name.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, adlandırılmış semaforun çapraz işlem davranışını gösterir.The following code example demonstrates the cross-process behavior of a named semaphore. Örnek, en fazla beş sayısı ve başlangıç sayısı iki olan adlandırılmış bir semafor oluşturur.The example creates a named semaphore with a maximum count of five and an initial count of two. Yani, oluşturucuyu çağıran iş parçacığı için üç girişi ayırır.That is, it reserves three entries for the thread that calls the constructor. createNewİse false , program yöntemine üç çağrı yapar WaitOne .If createNew is false, the program makes three calls to the WaitOne method. Bu nedenle, derlenmiş örneği iki komut penceresinden çalıştırırsanız ikinci kopya, üçüncü öğesine yapılan çağrıya engel olur WaitOne .Thus, if you run the compiled example from two command windows, the second copy will block on the third call to WaitOne. İkincinin engelini kaldırmak için programın ilk kopyasında bir veya daha fazla girdiyi serbest bırakın.Release one or more entries in the first copy of the program to unblock the second.

#using <System.dll>
using namespace System;
using namespace System::Threading;

public ref class Example
{
public:
  static void main()
  {
   // The value of this variable is set by the semaphore
   // constructor. It is true if the named system semaphore was
   // created, and false if the named semaphore already existed.
   //
   bool semaphoreWasCreated;
   
   // Create a Semaphore object that represents the named
   // system semaphore "SemaphoreExample". The semaphore has a
   // maximum count of five, and an initial count of two. The
   // Boolean value that indicates creation of the underlying
   // system object is placed in semaphoreWasCreated.
   //
   Semaphore^ sem = gcnew Semaphore( 2,5,L"SemaphoreExample",
     semaphoreWasCreated );
   if ( semaphoreWasCreated )
   {
     // If the named system semaphore was created, its count is
     // set to the initial count requested in the constructor.
     // In effect, the current thread has entered the semaphore
     // three times.
     //
     Console::WriteLine( L"Entered the semaphore three times." );
   }
   else
   {
     // If the named system semaphore was not created,
     // attempt to enter it three times. If another copy of
     // this program is already running, only the first two
     // requests can be satisfied. The third blocks.
     //
     sem->WaitOne();
     Console::WriteLine( L"Entered the semaphore once." );
     sem->WaitOne();
     Console::WriteLine( L"Entered the semaphore twice." );
     sem->WaitOne();
     Console::WriteLine( L"Entered the semaphore three times." );
   }
   
   // The thread executing this program has entered the
   // semaphore three times. If a second copy of the program
   // is run, it will block until this program releases the
   // semaphore at least once.
   //
   Console::WriteLine( L"Enter the number of times to call Release." );
   int n;
   if ( Int32::TryParse( Console::ReadLine(), n ) )
   {
     sem->Release( n );
   }

   int remaining = 3 - n;
   if ( remaining > 0 )
   {
     Console::WriteLine( L"Press Enter to release the remaining "
     L"count ({0}) and exit the program.", remaining );
     Console::ReadLine();
     sem->Release( remaining );
   }
  }
};
using System;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // The value of this variable is set by the semaphore
    // constructor. It is true if the named system semaphore was
    // created, and false if the named semaphore already existed.
    //
    bool semaphoreWasCreated;

    // Create a Semaphore object that represents the named 
    // system semaphore "SemaphoreExample". The semaphore has a
    // maximum count of five, and an initial count of two. The
    // Boolean value that indicates creation of the underlying 
    // system object is placed in semaphoreWasCreated.
    //
    Semaphore sem = new Semaphore(2, 5, "SemaphoreExample", 
      out semaphoreWasCreated);

    if (semaphoreWasCreated)
    {
      // If the named system semaphore was created, its count is
      // set to the initial count requested in the constructor.
      // In effect, the current thread has entered the semaphore
      // three times.
      // 
      Console.WriteLine("Entered the semaphore three times.");
    }
    else
    {   
      // If the named system semaphore was not created, 
      // attempt to enter it three times. If another copy of
      // this program is already running, only the first two
      // requests can be satisfied. The third blocks.
      //
      sem.WaitOne();
      Console.WriteLine("Entered the semaphore once.");
      sem.WaitOne();
      Console.WriteLine("Entered the semaphore twice.");
      sem.WaitOne();
      Console.WriteLine("Entered the semaphore three times.");
    }

    // The thread executing this program has entered the 
    // semaphore three times. If a second copy of the program
    // is run, it will block until this program releases the 
    // semaphore at least once.
    //
    Console.WriteLine("Enter the number of times to call Release.");
    int n;
    if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out n))
    {
      sem.Release(n);
    }

    int remaining = 3 - n;
    if (remaining > 0)
    {
      Console.WriteLine("Press Enter to release the remaining " +
        "count ({0}) and exit the program.", remaining);
      Console.ReadLine();
      sem.Release(remaining);
    }
  } 
} 
Imports System.Threading

Public Class Example

  <MTAThread> _
  Public Shared Sub Main()
    ' The value of this variable is set by the semaphore
    ' constructor. It is True if the named system semaphore was
    ' created, and False if the named semaphore already existed.
    '
    Dim semaphoreWasCreated As Boolean

    ' Create a Semaphore object that represents the named 
    ' system semaphore "SemaphoreExample". The semaphore has a
    ' maximum count of five, and an initial count of two. The
    ' Boolean value that indicates creation of the underlying 
    ' system object is placed in semaphoreWasCreated.
    '
    Dim sem As New Semaphore(2, 5, "SemaphoreExample", _
      semaphoreWasCreated)

    If semaphoreWasCreated Then
      ' If the named system semaphore was created, its count is
      ' set to the initial count requested in the constructor.
      ' In effect, the current thread has entered the semaphore
      ' three times.
      ' 
      Console.WriteLine("Entered the semaphore three times.")
    Else
      ' If the named system semaphore was not created, 
      ' attempt to enter it three times. If another copy of
      ' this program is already running, only the first two
      ' requests can be satisfied. The third blocks.
      '
      sem.WaitOne()
      Console.WriteLine("Entered the semaphore once.")
      sem.WaitOne()
      Console.WriteLine("Entered the semaphore twice.")
      sem.WaitOne()
      Console.WriteLine("Entered the semaphore three times.")
    End If

    ' The thread executing this program has entered the 
    ' semaphore three times. If a second copy of the program
    ' is run, it will block until this program releases the 
    ' semaphore at least once.
    '
    Console.WriteLine("Enter the number of times to call Release.")
    Dim n As Integer
    If Integer.TryParse(Console.ReadLine(), n) Then
      sem.Release(n)
    End If

    Dim remaining As Integer = 3 - n
    If (remaining) > 0 Then
      Console.WriteLine("Press Enter to release the remaining " _
        & "count ({0}) and exit the program.", remaining)
      Console.ReadLine()
      sem.Release(remaining)
    End If

  End Sub 
End Class 

Açıklamalar

, name Global\ Local\ Bir ad alanı belirtmek için veya öneki olabilir.The name may be prefixed with Global\ or Local\ to specify a namespace. GlobalAd alanı belirtildiğinde, eşitleme nesnesi sistemde herhangi bir işlemle paylaşılabilir.When the Global namespace is specified, the synchronization object may be shared with any processes on the system. Ad alanı belirtildiğinde Local , ad alanı belirtilmediğinde de varsayılan değer olan eşitleme nesnesi aynı oturumdaki işlemlerle paylaşılabilir.When the Local namespace is specified, which is also the default when no namespace is specified, the synchronization object may be shared with processes in the same session. Windows 'da, oturum bir oturum açma oturumununlardır ve hizmetler genellikle etkileşimli olmayan farklı bir oturumda çalışır.On Windows, a session is a login session, and services typically run in a different non-interactive session. UNIX benzeri işletim sistemlerinde, her kabuğun kendi oturumu vardır.On Unix-like operating systems, each shell has its own session. Oturum-yerel eşitleme nesneleri, hepsi aynı oturumda çalıştıkları bir üst/alt ilişkisi olan süreçler arasında eşitlemeye uygun olabilir.Session-local synchronization objects may be appropriate for synchronizing between processes with a parent/child relationship where they all run in the same session. Windows 'da nesne adlarını eşitleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. nesne adları.For more information about synchornization object names on Windows, see Object Names.

Eğer bir name sağlanmışsa ve istenen türün eşitleme nesnesi ad alanında zaten mevcutsa, varolan eşitleme nesnesi kullanılır.If a name is provided and a synchronization object of the requested type already exists in the namespace, the existing synchronization object is used. Farklı türde bir eşitleme nesnesi zaten ad alanında varsa, bir oluşturulur WaitHandleCannotBeOpenedException .If a synchronization object of a different type already exists in the namespace, a WaitHandleCannotBeOpenedException is thrown. Aksi takdirde, yeni bir eşitleme nesnesi oluşturulur.Otherwise, a new synchronization object is created.

Bu Oluşturucu Semaphore , adlandırılmış bir sistem semaforu temsil eden bir nesnesi başlatır.This constructor initializes a Semaphore object that represents a named system semaphore. SemaphoreAynı adlı sistem semaforu temsil eden birden çok nesne oluşturabilirsiniz.You can create multiple Semaphore objects that represent the same named system semaphore.

Adlandırılmış sistem semaforu yoksa, ilk sayısı ve ile belirtilen maksimum sayı ile oluşturulur initialCount maximumCount .If the named system semaphore does not exist, it is created with the initial count and maximum count specified by initialCount and maximumCount. Adlandırılmış sistem semaforu zaten varsa initialCount ve maximumCount kullanılmıyorsa, geçersiz değerler özel durumlara neden olur.If the named system semaphore already exists, initialCount and maximumCount are not used, although invalid values still cause exceptions. createdNewSistem semaforun oluşturulup oluşturulmayacağını anlamak için kullanın.Use createdNew to determine whether the system semaphore was created.

initialCount maximumCount , Ve ' den küçükse, createdNew true geçerli iş parçacığının WaitOne ( maximumCount eksi initialCount ) zamandayıldığı ile aynı olur.If initialCount is less than maximumCount, and createdNew is true, the effect is the same as if the current thread had called WaitOne (maximumCount minus initialCount) times.

nullİçin veya boş bir dize belirtirseniz, name Oluşturucu aşırı yüklemesi olarak adlandırmışsınız gibi yerel bir semafor oluşturulur Semaphore(Int32, Int32) .If you specify null or an empty string for name, a local semaphore is created, as if you had called the Semaphore(Int32, Int32) constructor overload. Bu durumda createdNew her zaman true .In this case, createdNew is always true.

Adlandırılmış Semaforlar işletim sisteminin tamamında göründüğünden, işlem sınırları genelinde kaynak kullanımını koordine etmek için kullanılabilirler.Because named semaphores are visible throughout the operating system, they can be used to coordinate resource use across process boundaries.

Şunlara uygulanır

Semaphore(Int32, Int32, String, Boolean, SemaphoreSecurity)

Semaphoreİlk giriş sayısını ve en fazla eşzamanlı giriş sayısını belirterek, isteğe bağlı olarak bir sistem semaforu nesnesi adı ve yeni bir sistem semaforun oluşturulup oluşturulmayacağını belirten bir değer alan bir değişken belirterek ve sistem semaforu için güvenlik erişimi denetimi belirterek, sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the Semaphore class, specifying the initial number of entries and the maximum number of concurrent entries, optionally specifying the name of a system semaphore object, specifying a variable that receives a value indicating whether a new system semaphore was created, and specifying security access control for the system semaphore.

public:
 Semaphore(int initialCount, int maximumCount, System::String ^ name, [Runtime::InteropServices::Out] bool % createdNew, System::Security::AccessControl::SemaphoreSecurity ^ semaphoreSecurity);
public Semaphore (int initialCount, int maximumCount, string name, out bool createdNew, System.Security.AccessControl.SemaphoreSecurity semaphoreSecurity);
new System.Threading.Semaphore : int * int * string * bool * System.Security.AccessControl.SemaphoreSecurity -> System.Threading.Semaphore
Public Sub New (initialCount As Integer, maximumCount As Integer, name As String, ByRef createdNew As Boolean, semaphoreSecurity As SemaphoreSecurity)

Parametreler

initialCount
Int32

Semaforda aynı anda karşılanamayacak ilk istek sayısı.The initial number of requests for the semaphore that can be satisfied concurrently.

maximumCount
Int32

Semaforda aynı anda karşılanamayacak en fazla istek sayısı.The maximum number of requests for the semaphore that can be satisfied concurrently.

name
String

Eşitleme nesnesi diğer işlemlerle paylaşılırsa, bu ad; Aksi takdirde null veya boş bir dize.The name, if the synchronization object is to be shared with other processes; otherwise, null or an empty string. Bu ad büyük/küçük harfe duyarlıdır.The name is case-sensitive.

createdNew
Boolean

Bu yöntem döndürüldüğünde, true yerel bir semafor oluşturulup oluşturulmadıysa (yani, name null veya boş bir dizeyse) veya belirtilen adlandırılmış sistem semaforu oluşturulduysa, false belirtilen adlandırılmış sistem semaforu zaten mevcutsa içerir.When this method returns, contains true if a local semaphore was created (that is, if name is null or an empty string) or if the specified named system semaphore was created; false if the specified named system semaphore already existed. Bu parametre, başlatmadan iletilir.This parameter is passed uninitialized.

semaphoreSecurity
SemaphoreSecurity

SemaphoreSecurityAdlandırılmış sistem semafora uygulanacak erişim denetimi güvenliğini temsil eden nesne.A SemaphoreSecurity object that represents the access control security to be applied to the named system semaphore.

Özel durumlar

initialCount Şundan büyüktür maximumCount .initialCount is greater than maximumCount.

-veya--or-

Yalnızca .NET Framework: name MAX_PATH (260 karakter) daha uzun..NET Framework only: name is longer than MAX_PATH (260 characters).

maximumCount 1 ' den küçük.maximumCount is less than 1.

-veya--or- initialCount 0 ' dan küçük.initialCount is less than 0.

Adlandırılmış semafor vardır ve erişim denetimi güvenliğine sahiptir ve Kullanıcı sahip değildir FullControl .The named semaphore exists and has access control security, and the user does not have FullControl.

name geçersizdir.name is invalid. Bu, bilinmeyen bir ön ek veya geçersiz karakterler gibi işletim sistemi tarafından yerleştirilebilecek bazı kısıtlamalar dahil çeşitli nedenlerle olabilir.This can be for various reasons, including some restrictions that may be placed by the operating system, such as an unknown prefix or invalid characters. "Genel " ve" yerel ön eklerinin " büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.Note that the name and common prefixes "Global" and "Local" are case-sensitive.

-veya--or-

Başka bir hata oluştu.There was some other error. HResultÖzelliği daha fazla bilgi verebilir.The HResult property may provide more information.

Yalnızca Windows: name bilinmeyen bir ad alanı belirtildi.Windows only: name specified an unknown namespace. Daha fazla bilgi için bkz. nesne adları .See Object Names for more information.

nameÇok uzun.The name is too long. Uzunluk kısıtlamaları işletim sistemine veya yapılandırmaya bağlı olabilir.Length restrictions may depend on the operating system or configuration.

Sağlanmış bir eşitleme nesnesi oluşturulamıyor name .A synchronization object with the provided name cannot be created. Farklı türde bir eşitleme nesnesi aynı ada sahip olabilir.A synchronization object of a different type might have the same name.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, erişim denetimi güvenliği ile adlandırılmış semaforun çapraz işlem davranışını gösterir.The following code example demonstrates the cross-process behavior of a named semaphore with access control security. Örnek, OpenExisting(String) adlandırılmış semaforun varlığını test etmek için yöntem aşırı yüklemesini kullanır.The example uses the OpenExisting(String) method overload to test for the existence of a named semaphore. Semafor yoksa, en fazla iki sayısıyla ve erişim denetimi güvenliği ile oluşturulur ve bu, geçerli kullanıcıya semaforu kullanma hakkını reddeder, ancak semaforda okuma ve değiştirme hakkını verir.If the semaphore does not exist, it is created with a maximum count of two and with access control security that denies the current user the right to use the semaphore but grants the right to read and change permissions on the semaphore. Derlenmiş örneği iki komut penceresinden çalıştırırsanız ikinci kopya yöntemine yapılan çağrıda bir erişim ihlali özel durumu oluşturur OpenExisting(String) .If you run the compiled example from two command windows, the second copy will throw an access violation exception on the call to the OpenExisting(String) method. Özel durum yakalandı ve örnekte, OpenExisting(String, SemaphoreRights) izinleri okumak ve değiştirmek için gereken haklara sahip semaforu açmak için yöntem aşırı yüklemesi kullanılır.The exception is caught, and the example uses the OpenExisting(String, SemaphoreRights) method overload to open the semaphore with the rights needed to read and change the permissions.

İzinler değiştirildikten sonra, semafor girmek ve serbest bırakmak için gerekli olan haklarla birlikte açılır.After the permissions are changed, the semaphore is opened with the rights required to enter and release. Derlenmiş örneği üçüncü bir komut penceresinden çalıştırırsanız, yeni izinleri kullanarak çalışır.If you run the compiled example from a third command window, it runs using the new permissions.

#using <System.dll>
using namespace System;
using namespace System::Threading;
using namespace System::Security::AccessControl;
using namespace System::Security::Permissions;

public ref class Example
{
public:
  [SecurityPermissionAttribute(SecurityAction::Demand, Flags = SecurityPermissionFlag::UnmanagedCode)]
  static void main()
  {
   String^ semaphoreName = L"SemaphoreExample5";

   Semaphore^ sem = nullptr;
   bool doesNotExist = false;
   bool unauthorized = false;
   
   // Attempt to open the named semaphore.
   try
   {
     // Open the semaphore with (SemaphoreRights.Synchronize
     // | SemaphoreRights.Modify), to enter and release the
     // named semaphore.
     //
     sem = Semaphore::OpenExisting( semaphoreName );
   }
   catch ( WaitHandleCannotBeOpenedException^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( L"Semaphore does not exist." );
     doesNotExist = true;
   }
   catch ( UnauthorizedAccessException^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( L"Unauthorized access: {0}", ex->Message );
     unauthorized = true;
   }

   // There are three cases: (1) The semaphore does not exist.
   // (2) The semaphore exists, but the current user doesn't
   // have access. (3) The semaphore exists and the user has
   // access.
   //
   if ( doesNotExist )
   {
     // The semaphore does not exist, so create it.
     //
     // The value of this variable is set by the semaphore
     // constructor. It is true if the named system semaphore was
     // created, and false if the named semaphore already existed.
     //
     bool semaphoreWasCreated;
     
     // Create an access control list (ACL) that denies the
     // current user the right to enter or release the
     // semaphore, but allows the right to read and change
     // security information for the semaphore.
     //
     String^ user = String::Concat( Environment::UserDomainName,
      L"\\", Environment::UserName );
     SemaphoreSecurity^ semSec = gcnew SemaphoreSecurity;

     SemaphoreAccessRule^ rule = gcnew SemaphoreAccessRule( user,
      static_cast<SemaphoreRights>(
        SemaphoreRights::Synchronize |
        SemaphoreRights::Modify ),
      AccessControlType::Deny );
     semSec->AddAccessRule( rule );

     rule = gcnew SemaphoreAccessRule( user,
      static_cast<SemaphoreRights>(
        SemaphoreRights::ReadPermissions |
        SemaphoreRights::ChangePermissions ),
      AccessControlType::Allow );
     semSec->AddAccessRule( rule );
     
     // Create a Semaphore object that represents the system
     // semaphore named by the constant 'semaphoreName', with
     // maximum count three, initial count three, and the
     // specified security access. The Boolean value that
     // indicates creation of the underlying system object is
     // placed in semaphoreWasCreated.
     //
     sem = gcnew Semaphore( 3,3,semaphoreName,semaphoreWasCreated,semSec );
     
     // If the named system semaphore was created, it can be
     // used by the current instance of this program, even
     // though the current user is denied access. The current
     // program enters the semaphore. Otherwise, exit the
     // program.
     //
     if ( semaphoreWasCreated )
     {
      Console::WriteLine( L"Created the semaphore." );
     }
     else
     {
      Console::WriteLine( L"Unable to create the semaphore." );
      return;
     }

   }
   else if ( unauthorized )
   {
     // Open the semaphore to read and change the access
     // control security. The access control security defined
     // above allows the current user to do this.
     //
     try
     {
      sem = Semaphore::OpenExisting( semaphoreName,
        static_cast<SemaphoreRights>(
         SemaphoreRights::ReadPermissions |
         SemaphoreRights::ChangePermissions ));
      
      // Get the current ACL. This requires
      // SemaphoreRights.ReadPermissions.
      SemaphoreSecurity^ semSec = sem->GetAccessControl();

      String^ user = String::Concat( Environment::UserDomainName,
        L"\\", Environment::UserName );
      
      // First, the rule that denied the current user
      // the right to enter and release the semaphore must
      // be removed.
      SemaphoreAccessRule^ rule = gcnew SemaphoreAccessRule( user,
        static_cast<SemaphoreRights>(
         SemaphoreRights::Synchronize |
         SemaphoreRights::Modify ),
        AccessControlType::Deny );
      semSec->RemoveAccessRule( rule );
      
      // Now grant the user the correct rights.
      //
      rule = gcnew SemaphoreAccessRule( user,
        static_cast<SemaphoreRights>(
         SemaphoreRights::Synchronize |
         SemaphoreRights::Modify ),
        AccessControlType::Allow );
      semSec->AddAccessRule( rule );
      
      // Update the ACL. This requires
      // SemaphoreRights.ChangePermissions.
      sem->SetAccessControl( semSec );

      Console::WriteLine( L"Updated semaphore security." );
      
      // Open the semaphore with (SemaphoreRights.Synchronize
      // | SemaphoreRights.Modify), the rights required to
      // enter and release the semaphore.
      //
      sem = Semaphore::OpenExisting( semaphoreName );

     }
     catch ( UnauthorizedAccessException^ ex ) 
     {
      Console::WriteLine( L"Unable to change permissions: {0}", ex->Message );
      return;
     }
   }
   
   // Enter the semaphore, and hold it until the program
   // exits.
   //
   try
   {
     sem->WaitOne();
     Console::WriteLine( L"Entered the semaphore." );
     Console::WriteLine( L"Press the Enter key to exit." );
     Console::ReadLine();
     sem->Release();
   }
   catch ( UnauthorizedAccessException^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( L"Unauthorized access: {0}", ex->Message );
   }
  }
};
using System;
using System.Threading;
using System.Security.AccessControl;

internal class Example
{
  internal static void Main()
  {
    const string semaphoreName = "SemaphoreExample5";

    Semaphore sem = null;
    bool doesNotExist = false;
    bool unauthorized = false;

    // Attempt to open the named semaphore.
    try
    {
      // Open the semaphore with (SemaphoreRights.Synchronize
      // | SemaphoreRights.Modify), to enter and release the
      // named semaphore.
      //
      sem = Semaphore.OpenExisting(semaphoreName);
    }
    catch(WaitHandleCannotBeOpenedException)
    {
      Console.WriteLine("Semaphore does not exist.");
      doesNotExist = true;
    }
    catch(UnauthorizedAccessException ex)
    {
      Console.WriteLine("Unauthorized access: {0}", ex.Message);
      unauthorized = true;
    }

    // There are three cases: (1) The semaphore does not exist.
    // (2) The semaphore exists, but the current user doesn't 
    // have access. (3) The semaphore exists and the user has
    // access.
    //
    if (doesNotExist)
    {
      // The semaphore does not exist, so create it.
      //
      // The value of this variable is set by the semaphore
      // constructor. It is true if the named system semaphore was
      // created, and false if the named semaphore already existed.
      //
      bool semaphoreWasCreated;

      // Create an access control list (ACL) that denies the
      // current user the right to enter or release the 
      // semaphore, but allows the right to read and change
      // security information for the semaphore.
      //
      string user = Environment.UserDomainName + "\\" 
        + Environment.UserName;
      SemaphoreSecurity semSec = new SemaphoreSecurity();

      SemaphoreAccessRule rule = new SemaphoreAccessRule(
        user, 
        SemaphoreRights.Synchronize | SemaphoreRights.Modify, 
        AccessControlType.Deny);
      semSec.AddAccessRule(rule);

      rule = new SemaphoreAccessRule(
        user, 
        SemaphoreRights.ReadPermissions | SemaphoreRights.ChangePermissions,
        AccessControlType.Allow);
      semSec.AddAccessRule(rule);

      // Create a Semaphore object that represents the system
      // semaphore named by the constant 'semaphoreName', with
      // maximum count three, initial count three, and the
      // specified security access. The Boolean value that 
      // indicates creation of the underlying system object is
      // placed in semaphoreWasCreated.
      //
      sem = new Semaphore(3, 3, semaphoreName, 
        out semaphoreWasCreated, semSec);

      // If the named system semaphore was created, it can be
      // used by the current instance of this program, even 
      // though the current user is denied access. The current
      // program enters the semaphore. Otherwise, exit the
      // program.
      // 
      if (semaphoreWasCreated)
      {
        Console.WriteLine("Created the semaphore.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Unable to create the semaphore.");
        return;
      }
    }
    else if (unauthorized)
    {
      // Open the semaphore to read and change the access
      // control security. The access control security defined
      // above allows the current user to do this.
      //
      try
      {
        sem = Semaphore.OpenExisting(
          semaphoreName, 
          SemaphoreRights.ReadPermissions 
            | SemaphoreRights.ChangePermissions);

        // Get the current ACL. This requires 
        // SemaphoreRights.ReadPermissions.
        SemaphoreSecurity semSec = sem.GetAccessControl();
        
        string user = Environment.UserDomainName + "\\" 
          + Environment.UserName;

        // First, the rule that denied the current user 
        // the right to enter and release the semaphore must
        // be removed.
        SemaphoreAccessRule rule = new SemaphoreAccessRule(
          user, 
          SemaphoreRights.Synchronize | SemaphoreRights.Modify, 
          AccessControlType.Deny);
        semSec.RemoveAccessRule(rule);

        // Now grant the user the correct rights.
        // 
        rule = new SemaphoreAccessRule(user, 
           SemaphoreRights.Synchronize | SemaphoreRights.Modify, 
           AccessControlType.Allow);
        semSec.AddAccessRule(rule);

        // Update the ACL. This requires
        // SemaphoreRights.ChangePermissions.
        sem.SetAccessControl(semSec);

        Console.WriteLine("Updated semaphore security.");

        // Open the semaphore with (SemaphoreRights.Synchronize 
        // | SemaphoreRights.Modify), the rights required to
        // enter and release the semaphore.
        //
        sem = Semaphore.OpenExisting(semaphoreName);
      }
      catch(UnauthorizedAccessException ex)
      {
        Console.WriteLine("Unable to change permissions: {0}", ex.Message);
        return;
      }
    }

    // Enter the semaphore, and hold it until the program
    // exits.
    //
    try
    {
      sem.WaitOne();
      Console.WriteLine("Entered the semaphore.");
      Console.WriteLine("Press the Enter key to exit.");
      Console.ReadLine();
      sem.Release();
    }
    catch(UnauthorizedAccessException ex)
    {
      Console.WriteLine("Unauthorized access: {0}", ex.Message);
    }
  }
}
Imports System.Threading
Imports System.Security.AccessControl

Friend Class Example

  <MTAThread> _
  Friend Shared Sub Main()
    Const semaphoreName As String = "SemaphoreExample5"

    Dim sem As Semaphore = Nothing
    Dim doesNotExist as Boolean = False
    Dim unauthorized As Boolean = False

    ' Attempt to open the named semaphore.
    Try
      ' Open the semaphore with (SemaphoreRights.Synchronize
      ' Or SemaphoreRights.Modify), to enter and release the
      ' named semaphore.
      '
      sem = Semaphore.OpenExisting(semaphoreName)
    Catch ex As WaitHandleCannotBeOpenedException
      Console.WriteLine("Semaphore does not exist.")
      doesNotExist = True
    Catch ex As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine("Unauthorized access: {0}", ex.Message)
      unauthorized = True
    End Try

    ' There are three cases: (1) The semaphore does not exist.
    ' (2) The semaphore exists, but the current user doesn't 
    ' have access. (3) The semaphore exists and the user has
    ' access.
    '
    If doesNotExist Then
      ' The semaphore does not exist, so create it.
      '
      ' The value of this variable is set by the semaphore
      ' constructor. It is True if the named system semaphore was
      ' created, and False if the named semaphore already existed.
      '
      Dim semaphoreWasCreated As Boolean

      ' Create an access control list (ACL) that denies the
      ' current user the right to enter or release the 
      ' semaphore, but allows the right to read and change
      ' security information for the semaphore.
      '
      Dim user As String = Environment.UserDomainName _ 
        & "\" & Environment.UserName
      Dim semSec As New SemaphoreSecurity()

      Dim rule As New SemaphoreAccessRule(user, _
        SemaphoreRights.Synchronize Or SemaphoreRights.Modify, _
        AccessControlType.Deny)
      semSec.AddAccessRule(rule)

      rule = New SemaphoreAccessRule(user, _
        SemaphoreRights.ReadPermissions Or _
        SemaphoreRights.ChangePermissions, _
        AccessControlType.Allow)
      semSec.AddAccessRule(rule)

      ' Create a Semaphore object that represents the system
      ' semaphore named by the constant 'semaphoreName', with
      ' maximum count three, initial count three, and the
      ' specified security access. The Boolean value that 
      ' indicates creation of the underlying system object is
      ' placed in semaphoreWasCreated.
      '
      sem = New Semaphore(3, 3, semaphoreName, _
        semaphoreWasCreated, semSec)

      ' If the named system semaphore was created, it can be
      ' used by the current instance of this program, even 
      ' though the current user is denied access. The current
      ' program enters the semaphore. Otherwise, exit the
      ' program.
      ' 
      If semaphoreWasCreated Then
        Console.WriteLine("Created the semaphore.")
      Else
        Console.WriteLine("Unable to create the semaphore.")
        Return
      End If

    ElseIf unauthorized Then

      ' Open the semaphore to read and change the access
      ' control security. The access control security defined
      ' above allows the current user to do this.
      '
      Try
        sem = Semaphore.OpenExisting(semaphoreName, _
          SemaphoreRights.ReadPermissions Or _
          SemaphoreRights.ChangePermissions)

        ' Get the current ACL. This requires 
        ' SemaphoreRights.ReadPermissions.
        Dim semSec As SemaphoreSecurity = sem.GetAccessControl()
        
        Dim user As String = Environment.UserDomainName _ 
          & "\" & Environment.UserName

        ' First, the rule that denied the current user 
        ' the right to enter and release the semaphore must
        ' be removed.
        Dim rule As New SemaphoreAccessRule(user, _
          SemaphoreRights.Synchronize Or SemaphoreRights.Modify, _
          AccessControlType.Deny)
        semSec.RemoveAccessRule(rule)

        ' Now grant the user the correct rights.
        ' 
        rule = New SemaphoreAccessRule(user, _
          SemaphoreRights.Synchronize Or SemaphoreRights.Modify, _
          AccessControlType.Allow)
        semSec.AddAccessRule(rule)

        ' Update the ACL. This requires
        ' SemaphoreRights.ChangePermissions.
        sem.SetAccessControl(semSec)

        Console.WriteLine("Updated semaphore security.")

        ' Open the semaphore with (SemaphoreRights.Synchronize 
        ' Or SemaphoreRights.Modify), the rights required to
        ' enter and release the semaphore.
        '
        sem = Semaphore.OpenExisting(semaphoreName)

      Catch ex As UnauthorizedAccessException
        Console.WriteLine("Unable to change permissions: {0}", _
          ex.Message)
        Return
      End Try

    End If

    ' Enter the semaphore, and hold it until the program
    ' exits.
    '
    Try
      sem.WaitOne()
      Console.WriteLine("Entered the semaphore.")
      Console.WriteLine("Press the Enter key to exit.")
      Console.ReadLine()
      sem.Release()
    Catch ex As UnauthorizedAccessException
      Console.WriteLine("Unauthorized access: {0}", _
        ex.Message)
    End Try
  End Sub 
End Class 

Açıklamalar

Bu oluşturucuyu, bir adlandırılmış sistem semaforuna erişim denetimi güvenliği uygulamak için kullanın, diğer kodun semaforun denetimini yapılmasını önler.Use this constructor to apply access control security to a named system semaphore when it is created, preventing other code from taking control of the semaphore.

, name Global\ Local\ Bir ad alanı belirtmek için veya öneki olabilir.The name may be prefixed with Global\ or Local\ to specify a namespace. GlobalAd alanı belirtildiğinde, eşitleme nesnesi sistemde herhangi bir işlemle paylaşılabilir.When the Global namespace is specified, the synchronization object may be shared with any processes on the system. Ad alanı belirtildiğinde Local , ad alanı belirtilmediğinde de varsayılan değer olan eşitleme nesnesi aynı oturumdaki işlemlerle paylaşılabilir.When the Local namespace is specified, which is also the default when no namespace is specified, the synchronization object may be shared with processes in the same session. Windows 'da, oturum bir oturum açma oturumununlardır ve hizmetler genellikle etkileşimli olmayan farklı bir oturumda çalışır.On Windows, a session is a login session, and services typically run in a different non-interactive session. UNIX benzeri işletim sistemlerinde, her kabuğun kendi oturumu vardır.On Unix-like operating systems, each shell has its own session. Oturum-yerel eşitleme nesneleri, hepsi aynı oturumda çalıştıkları bir üst/alt ilişkisi olan süreçler arasında eşitlemeye uygun olabilir.Session-local synchronization objects may be appropriate for synchronizing between processes with a parent/child relationship where they all run in the same session. Windows 'da nesne adlarını eşitleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. nesne adları.For more information about synchornization object names on Windows, see Object Names.

Eğer bir name sağlanmışsa ve istenen türün eşitleme nesnesi ad alanında zaten mevcutsa, varolan eşitleme nesnesi kullanılır.If a name is provided and a synchronization object of the requested type already exists in the namespace, the existing synchronization object is used. Farklı türde bir eşitleme nesnesi zaten ad alanında varsa, bir oluşturulur WaitHandleCannotBeOpenedException .If a synchronization object of a different type already exists in the namespace, a WaitHandleCannotBeOpenedException is thrown. Aksi takdirde, yeni bir eşitleme nesnesi oluşturulur.Otherwise, a new synchronization object is created.

Bu Oluşturucu Semaphore , adlandırılmış bir sistem semaforu temsil eden bir nesnesi başlatır.This constructor initializes a Semaphore object that represents a named system semaphore. SemaphoreAynı adlı sistem semaforu temsil eden birden çok nesne oluşturabilirsiniz.You can create multiple Semaphore objects that represent the same named system semaphore.

Adlandırılmış sistem semaforu yoksa, belirtilen erişim denetimi güvenliği ile oluşturulur.If the named system semaphore does not exist, it is created with the specified access control security. Adlandırılmış semafor varsa, belirtilen erişim denetimi güvenliği yok sayılır.If the named semaphore exists, the specified access control security is ignored.

Not

Çağıran, Semaphore semaphoreSecurity geçerli kullanıcıya bazı erişim hakları vermeseler bile yeni oluşturulan nesne üzerinde tam denetime sahip olur.The caller has full control over the newly created Semaphore object even if semaphoreSecurity denies or fails to grant some access rights to the current user. Ancak, geçerli kullanıcı Semaphore aynı adlandırılmış semaforu temsil etmesi için bir Oluşturucu ya da yöntemi kullanarak başka bir nesne almayı denerse OpenExisting , Windows erişim denetimi güvenliği uygulanır.However, if the current user attempts to get another Semaphore object to represent the same named semaphore, using either a constructor or the OpenExisting method, Windows access control security is applied.

Adlandırılmış sistem semaforu yoksa, ilk sayısı ve ile belirtilen maksimum sayı ile oluşturulur initialCount maximumCount .If the named system semaphore does not exist, it is created with the initial count and maximum count specified by initialCount and maximumCount. Adlandırılmış sistem semaforu zaten varsa initialCount ve maximumCount kullanılmıyorsa, geçersiz değerler özel durumlara neden olur.If the named system semaphore already exists, initialCount and maximumCount are not used, although invalid values still cause exceptions. createdNewSistem semaforunun Bu Oluşturucu tarafından oluşturulup oluşturulmayacağını öğrenmek için parametresini kullanın.Use the createdNew parameter to determine whether the system semaphore was created by this constructor.

initialCount maximumCount , Ve ' den küçükse, createdNew true geçerli iş parçacığının WaitOne ( maximumCount eksi initialCount ) zamandayıldığı ile aynı olur.If initialCount is less than maximumCount, and createdNew is true, the effect is the same as if the current thread had called WaitOne (maximumCount minus initialCount) times.

nullİçin veya boş bir dize belirtirseniz, name Oluşturucu aşırı yüklemesi olarak adlandırmışsınız gibi yerel bir semafor oluşturulur Semaphore(Int32, Int32) .If you specify null or an empty string for name, a local semaphore is created, as if you had called the Semaphore(Int32, Int32) constructor overload. Bu durumda createdNew her zaman true .In this case, createdNew is always true.

Adlandırılmış Semaforlar işletim sisteminin tamamında göründüğünden, işlem sınırları genelinde kaynak kullanımını koordine etmek için kullanılabilirler.Because named semaphores are visible throughout the operating system, they can be used to coordinate resource use across process boundaries.

Şunlara uygulanır