HtmlButton.ServerClick Olay

Tanım

Kullanıcı HtmlButton Istemci Web sayfasındaki bir denetime tıkladığında gerçekleşir.Occurs when the user clicks an HtmlButton control on the client Web page.

public:
 event EventHandler ^ ServerClick;
public event EventHandler ServerClick;
member this.ServerClick : EventHandler 
Public Custom Event ServerClick As EventHandler 

Olay Türü

EventHandler

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, olay için bildirimli olarak bir olay işleyicisini nasıl belirteceğinizi ve kodleyeceğinizi gösterir ServerClick .The following code example demonstrates how to declaratively specify and code an event handler for the ServerClick event. HtmlButtonDenetime tıklandığında metin kutusunda girilen değer görüntülenir.When the HtmlButton control is clicked, the value entered in the text box is displayed.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="C#" runat="server">

   protected void FancyBtn_Click(object sender, EventArgs e)
   { 
    Message.InnerHtml = "Your name is: " + Name.Value; 
   }
   
</script>
 
  <head runat="server">
  <title> Enter Name: </title>
</head>
<body>
     <form id="form1" method="post" runat="server">
 
      <h3> Enter Name: <input id="Name" type="text" size="40" runat="server" />
      </h3>
 
       <button onserverclick=" FancyBtn_Click" runat="server" id="BUTTON1">
        <b><i> I'm a fancy HTML 4.0 button </i> </b> 
       </button>
 
            
      <h1>
       <span id="Message" runat="server"></span>
      </h1>
 
     </form>
    </body>
 </html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language="VB" runat="server">
    Sub FancyBtn_Click(Source As Object, E as EventArgs)
     Message.InnerHtml = "Your name is: " & Name.Value
    End Sub
  </script>
 
  <head runat="server">
  <title> Enter Name: </title>
</head>
<body>
     <form id="form1" method="post" runat="server">
 
      <h3> Enter Name: <input id="Name" type="text" size="40" runat="server" />
      </h3>
 
       <button onserverclick=" FancyBtn_Click" runat="server">
        <b><i> I'm a fancy HTML 4.0 button </i> </b> 
       </button>
 
            
      <h1>
       <span id="Message" runat="server"></span>
      </h1>
 
     </form>
    </body>
 </html>
  

Aşağıdaki kod örneği, olay için programlı olarak bir olay işleyicisi belirleme ve kodu oluşturma işlemlerinin nasıl yapılacağını gösterir ServerClick .The following code example demonstrates how to programmatically specify and code an event handler for the ServerClick event.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head>
  <title> HtmlButton Constructor Example </title>
<script runat="server">

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Create a new HtmlButton control.
     HtmlButton NewButtonControl = new HtmlButton();

     // Set the properties of the new HtmlButton control.
     NewButtonControl.ID = "NewButtonControl";
     NewButtonControl.InnerHtml = "Click Me";

     // Create an EventHandler delegate for the method you want to handle the event
     // and then add it to the list of methods called when the event is raised.
     NewButtonControl.ServerClick += new System.EventHandler(this.Button_Click); 

     // Add the new HtmlButton control to the Controls collection of the
     // PlaceHolder control. 
     ControlContainer.Controls.Add(NewButtonControl);

   }

   void Button_Click(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Display a simple message. 
     Message.InnerHtml = "Thank you for clicking the button.";

   }

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> HtmlButton Constructor Example </h3>

   <asp:PlaceHolder ID="ControlContainer"
      runat="server"/>

   <br /><br />
 
   <span id="Message"
      runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head>
  <title> HtmlButton Constructor Example </title>
<script runat="server">

   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Create a new HtmlButton control.
     Dim NewButtonControl As New HtmlButton()

     ' Set the properties of the new HtmlButton control.
     NewButtonControl.ID = "NewButtonControl"
     NewButtonControl.InnerHtml = "Click Me"

     ' Create an EventHandler delegate for the method you want to handle the event
     ' and then add it to the list of methods called when the event is raised.
     AddHandler NewButtonControl.ServerClick, AddressOf Button_Click 

     ' Add the new HtmlButton control to the Controls collection of the
     ' PlaceHolder control. 
     ControlContainer.Controls.Add(NewButtonControl)

   End Sub

   Sub Button_Click(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Display a simple message. 
     Message.InnerHtml = "Thank you for clicking the button."

   End Sub

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> HtmlButton Constructor Example </h3>

   <asp:PlaceHolder ID="ControlContainer"
      runat="server"/>

   <br /><br />
 
   <span id="Message"
      runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Açıklamalar

ServerClick HtmlButton Denetim tıklandığında olay tetiklenir.The ServerClick event is raised when the HtmlButton control is clicked. Bu sunucu olayı, istemciden sunucuya ve geri gidiş dönüş oluşmasına neden olur.This server event causes a round trip to occur from the client to the server and back. İstemci tarafı olayından kasıtlı olarak farklıdır OnClick .It is deliberately different from the client-side OnClick event. Bir olay ile çalıştırılan kod ile bir ServerClick istemci tarafı olay tarafından çalıştırılan kod arasında bir çakışma varsa OnClick , sunucu tarafı olay yönergeleri istemci tarafı kodu geçersiz kılar.If a conflict exists between code run with a ServerClick event and code run by a client-side OnClick event, the server-side event instructions will override the client-side code.

Olayların nasıl işleneceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. olayları işleme veoluşturma.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.