TemplateControl.EnableTheming Özellik

Tanım

Temaların sınıftan türetilmiş denetime uygulanıp uygulanmadığını gösteren bir Boole değeri alır veya ayarlar TemplateControl .Gets or sets a Boolean value indicating whether themes apply to the control that is derived from the TemplateControl class.

public:
 virtual property bool EnableTheming { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(true)]
public override bool EnableTheming { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(true)>]
member this.EnableTheming : bool with get, set
Public Overrides Property EnableTheming As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true temaları kullanmak için; Aksi takdirde, false .true to use themes; otherwise, false. Varsayılan değer: true.The default is true.

Öznitelikler

Açıklamalar

EnableThemingÖzelliği, bir sınıftan türetilmiş denetim için temaların etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini gösterir TemplateControl .The EnableTheming property indicates whether themes are enabled for the control that is derived from the TemplateControl class. Özelliği olduğunda EnableTheming true , uygulamanın tema dizini denetim dış görünümleri için aranır.When the EnableTheming property is true, the theme directory for the application is searched for control skins to apply. Tema dizininde belirli bir denetim için bir kaplama yoksa, kaplamalar uygulanmaz.If no skin for the particular control exists in the theme directory, skins are not applied.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.