UserControl.Request Özellik

Tanım

HttpRequestGeçerli Web isteği için nesneyi alır.Gets the HttpRequest object for the current Web request.

public:
 property System::Web::HttpRequest ^ Request { System::Web::HttpRequest ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.HttpRequest Request { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Request : System.Web.HttpRequest
Public ReadOnly Property Request As HttpRequest

Özellik Değeri

HttpRequest

HttpRequestÖrneği içeren ile ilişkili nesne Page UserControl .The HttpRequest object associated with the Page that contains the UserControl instance.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki örnek, Request Kullanıcı denetiminin fiziksel yolunu almak için özelliğini kullanır.The following example uses the Request property to obtain the physical path of the user control. IDÖzelliği olarak ayarlanmış olan myControl Kullanıcı denetiminin konumu, sözdizimi kullanılarak içeren bir sayfa veya Kullanıcı denetimi tarafından alınır myControl.Request.Path .With an ID property set to myControl, the user control's location is obtained by a containing page or user control using the myControl.Request.Path syntax.


          myControl.Response.Write("<br /><b>The server code is running on machine</b> : " + myControl.Server.MachineName);
          string actualServerPath = myControl.MapPath(myControl.Request.Path);


myControl.Response.Write("<br /><b>The server code is running on machine</b> : " + myControl.Server.MachineName)
Dim actualServerPath As String = myControl.MapPath(myControl.Request.Path)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.