PersonalizationStateInfo.Size Özellik

Tanım

Temel alınan veri deposunda depolanan kişiselleştirme durumu bilgilerinin boyutunu alır.Gets the size of the personalization state information stored in the underlying data store.

public:
 property int Size { int get(); };
public int Size { get; }
member this.Size : int
Public ReadOnly Property Size As Integer

Özellik Değeri

Int32

Kişiselleştirme durumu bilgisinin bayt cinsinden boyutu.The size, in bytes, of the personalization state information.

Açıklamalar

Paylaşılan durum bilgileri için, boyut, veri deposundaki paylaşılan durumun boyutunu temsil eder.For shared state information, size represents the size of the shared state in the data store. Kullanıcı başına bilgi için, boyut, veri deposunda depolanan belirli bir Kullanıcı ve sayfa birleşimi için Kullanıcı başına durumun boyutunu (özellik tarafından belirlenir) temsil eder Path .For per-user information, size represents the size of the per-user state for a specific user and page combination (determined by the Path property) as stored in the data store.

Şunlara uygulanır