RepeatBehavior Yapı

Tanım

Öğesinin basit süresini Timeline nasıl yineleyeceğini açıklar.Describes how a Timeline repeats its simple duration.

public value class RepeatBehavior : IFormattable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Media.Animation.RepeatBehaviorConverter))]
public struct RepeatBehavior : IFormattable
type RepeatBehavior = struct
    interface IFormattable
Public Structure RepeatBehavior
Implements IFormattable
Devralma
RepeatBehavior
Öznitelikler
Uygulamalar

Açıklamalar

Üç tür RepeatBehavior davranış vardır:There are three types of RepeatBehavior behaviors:

  • Yineleme sayısı -basit sürenin Timeline kaç kez çalındığını belirtir.Iteration Count - specifies the number of times the simple duration of a Timeline plays. Varsayılan yineleme sayısı 1,0 ' dir ve basit sürelerinin tam Timeline olarak biri için etkin olduğu anlamına gelir.The default iteration count is 1.0, and means the Timeline is active for exactly one of its simple durations. 0,5 sayısı, zaman çizelgesinin basit süresinin yarısı için etkin olduğunu belirtir. 2 sayısı, zaman çizelgesinin basit süresini iki kez yineleyeceğini belirtir.A count of 0.5 specifies that the timeline is active for half of its simple duration, while a count of 2 specifies that the timeline repeats its simple duration twice. Daha fazla bilgi için bkz Count . özelliği.For more information, see the Count property.

  • Süre - Timeline nesnenin etkin süresinin uzunluğunu belirtir.Duration - specifies the length of the Timeline object's active duration. Örneğin, 1 saniyelik Timeline basit Duration bir değere ve RepeatBehavior.Duration 2,5 saniyelik bir değere sahip bir, 2,5 yinelemeleri için çalışacaktır.For example, a Timeline with a simple Duration value of 1 second and a RepeatBehavior.Duration value of 2.5 seconds will run for 2.5 iterations.

  • Süresiz - Timeline süresiz olarak yinelenir.Forever - the Timeline repeats indefinitely.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object property="iterationCountx"/><object property="iterationCountx"/>

-veya--or-

<nesne Property= "[Days.] saat:dakika:saniye[. fractionalSeconds] "/><object property="[days.]hours:minutes:seconds[.fractionalSeconds]"/>

-veya--or-

<nesne Property= "[Days.] saat:dakika"/><object property="[days.]hours:minutes"/>

-veya--or-

<nesne özellik= "gün"/><object property="days"/>

-veya--or-

<nesne özellik= "Forever"/><object property="Forever"/>

-

XAML DeğerleriXAML Values

Köşeli ayraçlar ([ ve ]) içindeki öğeler isteğe bağlıdır.Items in square brackets ([ and ]) are optional.

iterationCountiterationCount
System.Double

Bir zaman çizelgesinin kaç kez yürütülmesi gerektiğini belirten, 0 ' dan büyük veya buna eşit bir değer.A value greater than or equal to 0 that specifies the number of times a timeline should play. Daha fazla bilgi için bkz Count . özelliği.For more information, see the Count property.

mişdays
System.Int32

Bir Timeline nesnenin etkin süresi için gün sayısını belirten, 0 ' dan büyük veya buna eşit bir değer.A value greater than or equal to 0 that specifies the number of days for a Timeline object's active duration. Daha fazla bilgi için bkz Duration . özelliği.For more information, see the Duration property.

saatlerininhours
System.Int32

Bir Timeline nesnenin etkin süresi için saat sayısını belirten, 0 ile 23 arasında bir değer.A value between 0 and 23 that specifies the number of hours for a Timeline object's active duration. Daha fazla bilgi için bkz Duration . özelliği.For more information, see the Duration property.

dakikaminutes
System.Int32

Bir Timeline nesnenin etkin süresi için dakika sayısını belirten, 0 ile 59 arasında bir değer.A value between 0 and 59 that specifies the number of minutes for a Timeline object's active duration. Daha fazla bilgi için bkz Duration . özelliği.For more information, see the Duration property.

saniyedenseconds
System.Double

Bir Timeline nesnenin etkin süresi için saniye sayısını belirten, 0 ile 59 arasında bir değer.A value between 0 and 59 that specifies the number of seconds for a Timeline object's active duration. Daha fazla bilgi için bkz Duration . özelliği.For more information, see the Duration property.

fractionalSecondsfractionalSeconds
System.Int32

Kesirli saniyeleri temsil eden 1 ile 7 basamaktan oluşan bir değer.A value consisting of 1 to 7 digits that represents fractional seconds.

Oluşturucular

RepeatBehavior(Double)

Belirtilen yineleme sayısı ile RepeatBehavior yapının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the RepeatBehavior structure with the specified iteration count.

RepeatBehavior(TimeSpan)

Belirtilen yineleme süresiyle RepeatBehavior yapının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the RepeatBehavior structure with the specified repeat duration.

Özellikler

Count

Kaç kez Timeline yinelenmesi gerektiğini alır.Gets the number of times a Timeline should repeat.

Duration

Yürütülmesi Timeline gereken sürenin toplam uzunluğunu alır.Gets the total length of time a Timeline should play.

Forever

Sonsuz sayıda RepeatBehavior tekraryı belirten bir alır.Gets a RepeatBehavior that specifies an infinite number of repetitions.

HasCount

Yineleme davranışının belirtilen yineleme sayısına sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the repeat behavior has a specified iteration count.

HasDuration

Yineleme davranışının belirtilen yineleme süresine sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the repeat behavior has a specified repeat duration.

Yöntemler

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen nesneye eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether this instance is equal to the specified object.

Equals(RepeatBehavior)

Bu örneğin belirtilen RepeatBehaviordeğere eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether this instance is equal to the specified RepeatBehavior.

Equals(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Belirtilen RepeatBehavior iki yapının eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the two specified RepeatBehavior structures are equal.

GetHashCode()

Bu örneğin karma kodunu döndürür.Returns the hash code of this instance.

ToString()

Bu RepeatBehavior örneğin dize gösterimini döndürür.Returns a string representation of this RepeatBehavior instance.

ToString(IFormatProvider)

Belirtilen biçimde bu RepeatBehavior örneğin dize gösterimini döndürür.Returns a string representation of this RepeatBehavior instance with the specified format.

İşleçler

Equality(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

Belirtilen RepeatBehavior iki örneğe eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the two specified RepeatBehavior instances are equal.

Inequality(RepeatBehavior, RepeatBehavior)

İki RepeatBehavior örneğinin eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the two RepeatBehavior instances are not equal.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Geçerli örneğin değerini belirtilen biçimi kullanarak biçimlendirir.Formats the value of the current instance using the specified format.

Şunlara uygulanır