Thickness Thickness Thickness Thickness Struct

Tanım

Bir dikdörtgen etrafında bir çerçeve kalınlığı açıklar. Describes the thickness of a frame around a rectangle. Dört Double değerleri açıklayın Left, Top, Right, ve Bottom dikdörtgen tarafının sırasıyla. Four Double values describe the Left, Top, Right, and Bottom sides of the rectangle, respectively.

public value class Thickness : IEquatable<System::Windows::Thickness>
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.ThicknessConverter))]
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.None, Readability=System.Windows.Readability.Unreadable)]
public struct Thickness : IEquatable<System.Windows.Thickness>
type Thickness = struct
Public Structure Thickness
Implements IEquatable(Of Thickness)
Devralma
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir örneğini oluşturmak nasıl gösterir bir Thickness yapısı ve özelliklerini kullanarak ayarlayın Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) ve kod.The following example shows how to create an instance of a Thickness structure and set its properties by using Extensible Application Markup Language (XAML)Extensible Application Markup Language (XAML) and code.

myBorder2 = new Border();
myBorder2.BorderBrush = Brushes.SteelBlue;
myBorder2.Width = 400;
myBorder2.Height = 400;
myThickness = new Thickness();
myThickness.Bottom = 5;
myThickness.Left = 10;
myThickness.Right = 15;
myThickness.Top = 20;
myBorder2.BorderThickness = myThickness;
Dim myBorder2 As New Border()
myBorder2.BorderBrush = Brushes.SteelBlue
myBorder2.Width = 400
myBorder2.Height = 400
Dim myThickness As New Thickness()
myThickness.Bottom = 5
myThickness.Left = 10
myThickness.Right = 15
myThickness.Top = 20
myBorder2.BorderThickness = myThickness
<Border BorderBrush="SteelBlue" Width="400" Height="400" Canvas.Left="100" Canvas.Top="100">
  <Border.BorderThickness>
    10,20,15,5
  </Border.BorderThickness>
</Border>

Açıklamalar

Belirtebileceğiniz Thickness değerleri iki yolla.You can specify Thickness values in two ways. Dört geçirirseniz Double değerleri yapısını temsil ettikleri Left, Top, Right ve Bottom sırasıyla sınırlayıcı dikdörtgenini kenarlara.If you pass four Double values to the structure, they represent the Left, Top, Right and Bottom sides, respectively, of the bounding rectangle. Ayrıca, tüm dört tarafına dikdörtgen için Tekdüzen bir değer geçerli olan tek bir değer sağlayabilirsiniz.You can also supply a single value, which applies a uniform value to all four sides of the bounding rectangle.

XAML Öznitelik KullanımıXAML Attribute Usage

<object property="left"/>  
- or -  
<object property="left,top"/>  
- or -  
<object property=" left,top,right,bottom" ... />  

XAML DeğerleriXAML Values

Solleft
Olarak açıklanan çerçevenin sol kenarı bir Double belirten bir değer bir cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) ölçü veya farklı bir qualifiedDouble (aşağıya bakın).The left edge of the frame, described as either a Double value that specifies a cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) measure, or as a qualifiedDouble (see below). Yalnızca tek bir ölçü belirtildi, ölçü sol, üst, sağ TÜMÜNE uygulanır, alt değerlerini bir Thickness.If only a single measure is specified, that measure is applied to ALL of the left,top,right,bottom values of a Thickness. Yalnızca sol, üst ölçü çiftini belirtilen bu ölçüleri simetrik için uygulanan bir Thickness: sol değer sağ için kullanılır; üst değer için alt kullanılır.If only a pair of left,top measures are specified, these measures are applied symmetrically to a Thickness: the left value is used for right; the top value is used for bottom.

Sayfanın Üstütop
Olarak açıklanan çerçevenin üst kenarı bir Double belirten bir değer bir cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) ölçü veya farklı bir qualifiedDouble (aşağıya bakın).The top edge of the frame, described as either a Double value that specifies a cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) measure, or as a qualifiedDouble (see below). Yalnızca sol, üst ölçü çiftini belirtilen bu ölçüleri simetrik için uygulanan bir Thickness: sol değer sağ için kullanılır; üst değer için alt kullanılır.If only a pair of left,top measures are specified, these measures are applied symmetrically to a Thickness: the left value is used for right; the top value is used for bottom.

sağright
Çerçeve olarak açıklanan öğenin sağ kenarı bir Double belirten bir değer bir cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) ölçü veya farklı bir qualifiedDouble (aşağıya bakın).The right edge of the frame, described as either a Double value that specifies a cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) measure, or as a qualifiedDouble (see below). Sol belirtilmezse, sol değeri kullanır.If left unspecified, will use the left value.

altbottom
Çerçeve olarak açıklanan öğenin alt kenarı bir Double belirten bir değer bir cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) ölçü veya farklı bir qualifiedDouble (aşağıya bakın).The bottom edge of the frame, described as either a Double value that specifies a cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit) measure, or as a qualifiedDouble (see below). Sol belirtilmezse, sol değeri kullanır.If left unspecified, will use the left value.

qualifiedDoublequalifiedDouble
A çift değerini yukarıda herhangi bir ölçü için açıklandığı gibi tarafından izlenen bir aşağıdaki birim bildirimi dizelerin: px, in, cm, pt.A double value as described above for any of the measures, followed by one of the following unit declaration strings: px, in, cm, pt.

px (varsayılan) cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)px (default) is cihazdan bağımsız birimler (birim başına 1/96 inç)device-independent units (1/96th inch per unit)

in inçtir; 1 inç 96px ==in is inches; 1in==96px

cm santimetre olan; 1cm==(96/2.54) pikselcm is centimeters; 1cm==(96/2.54) px

pt noktaları sınıflandırabilirsiniz. 1pt==(96/72) pikselpt is points; 1pt==(96/72) px

Not

Bir dize olarak açıkça belirtildiğinde ondalık değerleri içermesi gerekmez.Values need not include the decimal point explicitly when specified as a string. "1" sağlanan dize XAMLXAML kodda başvurulan 1.0 değerini hesaplar.The string "1" provided in XAMLXAML evaluates to a value of 1.0 when referenced in code.

Oluşturucular

Thickness(Double) Thickness(Double) Thickness(Double) Thickness(Double)

Yeni bir örneğini başlatır Thickness her bir tarafta belirtilen Tekdüzen uzunluğu olan yapısı. Initializes a new instance of the Thickness structure that has the specified uniform length on each side.

Thickness(Double, Double, Double, Double) Thickness(Double, Double, Double, Double) Thickness(Double, Double, Double, Double) Thickness(Double, Double, Double, Double)

Yeni bir örneğini başlatır Thickness belirli uzunlukta olan yapısı (olarak sağlanan bir Double) her dikdörtgenin tarafına uygulanır. Initializes a new instance of the Thickness structure that has specific lengths (supplied as a Double) applied to each side of the rectangle.

Özellikler

Bottom Bottom Bottom Bottom

Alır veya dikdörtgen alt tarafında piksel cinsinden genişliğini belirler. Gets or sets the width, in pixels, of the lower side of the bounding rectangle.

Left Left Left Left

Alır veya dikdörtgen sol tarafındaki piksel cinsinden genişliğini belirler. Gets or sets the width, in pixels, of the left side of the bounding rectangle.

Right Right Right Right

Alır veya dikdörtgen sağ tarafında piksel cinsinden genişliğini belirler. Gets or sets the width, in pixels, of the right side of the bounding rectangle.

Top Top Top Top

Alır veya dikdörtgen üst tarafındaki piksel cinsinden genişliğini belirler. Gets or sets the width, in pixels, of the upper side of the bounding rectangle.

Yöntemler

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Bu karşılaştırır Thickness diğerine yapısı Object eşitlik için. Compares this Thickness structure to another Object for equality.

Equals(Thickness) Equals(Thickness) Equals(Thickness) Equals(Thickness)

Bu karşılaştırır Thickness diğerine yapısı Thickness eşitliği yapısı. Compares this Thickness structure to another Thickness structure for equality.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Yapının karma kodu döndürür. Returns the hash code of the structure.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Dize gösterimini döndürür Thickness yapısı. Returns the string representation of the Thickness structure.

İşleçler

Equality(Thickness, Thickness) Equality(Thickness, Thickness) Equality(Thickness, Thickness) Equality(Thickness, Thickness)

İki değeri karşılaştırır Thickness yapıları eşitlik için. Compares the value of two Thickness structures for equality.

Inequality(Thickness, Thickness) Inequality(Thickness, Thickness) Inequality(Thickness, Thickness) Inequality(Thickness, Thickness)

İki karşılaştırır Thickness yapıları eşitsizlik için. Compares two Thickness structures for inequality.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.