XAttribute.Value Özellik

Tanım

Bu özniteliğin değerini alır veya ayarlar.Gets or sets the value of this attribute.

public:
 property System::String ^ Value { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Value { get; set; }
member this.Value : string with get, set
Public Property Value As String

Özellik Değeri

String

StringBu özniteliğin değerini içeren bir.A String containing the value of this attribute.

Özel durumlar

Ayarlanırken,, value olur null .When setting, the value is null.

Örnekler

Aşağıdaki örnek bir özniteliği olan bir öğesi oluşturur.The following example creates an element with an attribute. Sonra özniteliği değerini alır ve ayarlar.It then retrieves the value of the attribute, and then sets it.

Visual Basic örnekte XML özniteliği özelliğini kullandığını unutmayın.Note that the Visual Basic example uses the XML attribute property.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att", "content") 
); 
XAttribute att = root.FirstAttribute; 
Console.WriteLine(att.Value); 
att.Value = "new text"; 
Console.WriteLine(att.Value); 
Dim root As XElement = <Root Att="content"/> 
Console.WriteLine(root.@Att) 
root.@Att = "new text" 
Console.WriteLine(root.@Att) 

Bu örnek aşağıdaki çıktıyı üretir:This example produces the following output:

content 
new text 

Aşağıdaki örnek, var olmayan bir özniteliğin değerini almak için açık dönüştürme işleçleri kullanmanın avantajını göstermektedir:The following example shows the benefit of using the explicit conversion operators to get the value of an attribute that might not exist:

XElement root = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", "attribute 1 content"), 
  new XAttribute("Att2", "2") 
); 

// The following assignments demonstrate why it is easier to use 
// casting when the attribute might or might not exist. 

string c1 = (string)root.Attribute("Att1"); 
Console.WriteLine("c1:{0}", c1 == null ? "attribute does not exist" : c1); 

int? c2 = (int?)root.Attribute("Att2"); 
Console.WriteLine("c2:{0}", c2 == null ? "attribute does not exist" : c2.ToString()); 

string c3 = (string)root.Attribute("Att3"); 
Console.WriteLine("c3:{0}", c3 == null ? "attribute does not exist" : c3); 

int? c4 = (int?)root.Attribute("Att4"); 
Console.WriteLine("c4:{0}", c4 == null ? "attribute does not exist" : c4.ToString()); 

Console.WriteLine(); 

// The following assignments show the necessary code when using 
// the value property when the attribute might or might not exist. 

XAttribute att1 = root.Attribute("Att1"); 
string v1; 
if (att1 == null) 
  v1 = null; 
else 
  v1 = att1.Value; 
Console.WriteLine("v1:{0}", v1 == null ? "attribute does not exist" : v1); 

XAttribute att2 = root.Attribute("Att2"); 
int? v2; 
if (att2 == null) 
  v2 = null; 
else 
  v2 = Int32.Parse(att2.Value); 
Console.WriteLine("v2:{0}", v2 == null ? "attribute does not exist" : v2.ToString()); 

XAttribute att3 = root.Attribute("Att3"); 
string v3; 
if (att3 == null) 
  v3 = null; 
else 
  v3 = att3.Value; 
Console.WriteLine("v3:{0}", v3 == null ? "attribute does not exist" : v3); 

XAttribute att4 = root.Attribute("Att4"); 
int? v4; 
if (att4 == null) 
  v4 = null; 
else 
  v4 = Int32.Parse(att4.Value); 
Console.WriteLine("v4:{0}", v4 == null ? "attribute does not exist" : v4.ToString()); 
Dim root As XElement = <Root Att1="attribute 1 content" Att2="2"/> 

' The following assignments demonstrate why it is easier to use 
' casting when the attribute might or might not exist. 

Dim c1 As String = CStr(root.Attribute("Att1")) 
Console.WriteLine("c1:{0}", IIf(c1 Is Nothing, "attribute does not exist", c1)) 

Dim c2 As Nullable(Of Integer) = CType(root.Attribute("Att2"), Nullable(Of Integer)) 
Console.WriteLine("c2:{0}", IIf(c2.HasValue, c2, "attribute does not exist")) 

Dim c3 As String = CStr(root.Attribute("Att3")) 
Console.WriteLine("c3:{0}", IIf(c3 Is Nothing, "attribute does not exist", c3)) 

Dim c4 As Nullable(Of Integer) = CType(root.Attribute("Att4"), Nullable(Of Integer)) 
Console.WriteLine("c4:{0}", IIf(c4.HasValue, c4, "attribute does not exist")) 

Console.WriteLine() 

' The following assignments show the necessary code when using 
' the value property when the attribute might or might not exist. 

Dim att1 As XAttribute = root.Attribute("Att1") 
Dim v1 As String 
If att1 Is Nothing Then 
  v1 = Nothing 
Else 
  v1 = att1.Value 
End If 

Console.WriteLine("v1:{0}", IIf(v1 Is Nothing, "attribute does not exist", v1)) 

Dim att2 As XAttribute = root.Attribute("Att2") 
Dim v2 As Nullable(Of Integer) 
If att2 Is Nothing Then 
  v2 = Nothing 
Else 
  v2 = Int32.Parse(att2.Value) 
End If 

Console.WriteLine("v2:{0}", IIf(v2.HasValue, v2, "attribute does not exist")) 

Dim att3 As XAttribute = root.Attribute("Att3") 
Dim v3 As String 
If att3 Is Nothing Then 
  v3 = Nothing 
Else 
  v3 = att3.Value 
End If 

Console.WriteLine("v3:{0}", IIf(v3 Is Nothing, "attribute does not exist", v3)) 

Dim att4 As XAttribute = root.Attribute("Att4") 
Dim v4 As Nullable(Of Integer) 
If att4 Is Nothing Then 
  v4 = Nothing 
Else 
  v4 = Int32.Parse(att4.Value) 
End If 

Console.WriteLine("v4:{0}", IIf(v4.HasValue, v4, "attribute does not exist")) 

Bu örnek aşağıdaki çıktıyı üretir:This example produces the following output:

c1:attribute 1 content 
c2:2 
c3:attribute does not exist 
c4:attribute does not exist 

v1:attribute 1 content 
v2:2 
v3:attribute does not exist 
v4:attribute does not exist 

Açıklamalar

Bir özniteliğin değerini almak veya ayarlamak için bu özelliği kullanabilirsiniz.You can use this property to get or set the value of an attribute.

Bu özelliğin ayarlanması, Changed ve Changing olaylarını yükseltir.Setting this property will raise the Changed and the Changing events.

Değeri alıyorsanız ve özniteliği mevcut değilse, açık dönüştürme işleçlerini kullanmak daha uygundur ve özniteliği, veya gibi null yapılabilir bir türe atayın string Nullable<T> Int32 .If you are getting the value and the attribute might not exist, it is more convenient to use the explicit conversion operators, and assign the attribute to a nullable type such as string or Nullable<T> of Int32. Özniteliği yoksa, null yapılabilir türü olarak ayarlanır null .If the attribute does not exist, then the nullable type is set to null. Bu özelliği kullanmadan önce, yöntemin dönmediğinden emin olmanız gerekir Attribute null .Before using this property, you must make sure that the Attribute method does not return null.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.