XPathNavigator.HasAttributes Özellik

Tanım

Geçerli düğümün herhangi bir özniteliğe sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the current node has any attributes.

public:
 virtual property bool HasAttributes { bool get(); };
public:
 abstract property bool HasAttributes { bool get(); };
public virtual bool HasAttributes { get; }
public abstract bool HasAttributes { get; }
member this.HasAttributes : bool
Public Overridable ReadOnly Property HasAttributes As Boolean
Public MustOverride ReadOnly Property HasAttributes As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true geçerli düğümün öznitelikleri varsa; false geçerli düğümün hiç özniteliği yoksa veya XPathNavigator bir öğe düğümüne yerleştirilmediğinden, döndürür.true if the current node has attributes; returns false if the current node has no attributes, or if the XPathNavigator is not positioned on an element node.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.