XPathNavigator.ReplaceRange(XPathNavigator) Yöntem

Tanım

Geçerli düğümden bir eşdüzey düğüm aralığını belirtilen düğüme değiştirir.Replaces a range of sibling nodes from the current node to the node specified.

public:
 virtual System::Xml::XmlWriter ^ ReplaceRange(System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ lastSiblingToReplace);
public virtual System.Xml.XmlWriter ReplaceRange (System.Xml.XPath.XPathNavigator lastSiblingToReplace);
abstract member ReplaceRange : System.Xml.XPath.XPathNavigator -> System.Xml.XmlWriter
override this.ReplaceRange : System.Xml.XPath.XPathNavigator -> System.Xml.XmlWriter
Public Overridable Function ReplaceRange (lastSiblingToReplace As XPathNavigator) As XmlWriter

Parametreler

lastSiblingToReplace
XPathNavigator

XPathNavigatorDeğiştirilecek aralıktaki son eşdüzey düğümde konumlandırılmış.An XPathNavigator positioned on the last sibling node in the range to replace.

Döndürülenler

XmlWriter

XmlWriterDeğiştirme aralığını belirtmek için kullanılan nesne.An XmlWriter object used to specify the replacement range.

Özel durumlar

XPathNavigatorBelirtilen null .The XPathNavigator specified is null.

, XPathNavigator Düzenlemesini desteklemez.The XPathNavigator does not support editing.

Belirtilen değiştirilecek son düğüm geçerli düğümün geçerli bir eşdüzey düğümü değil.The last node to replace specified is not a valid sibling node of the current node.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, dosyanın ilk ve ikinci öğeleri, book contosoBooks.xml yöntemi kullanılarak yeni bir boş book öğeyle değiştirilmiştir ReplaceRange .In the following example, the first and second book elements of the contosoBooks.xml file are replaced with a new empty book element using the ReplaceRange method.

XmlDocument^ document = gcnew XmlDocument();
document->Load("contosoBooks.xml");
XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

XmlNamespaceManager^ manager = gcnew XmlNamespaceManager(document->NameTable);
manager->AddNamespace("bk", "http://www.contoso.com/books");

XPathNavigator^ first = navigator->SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[1]", manager);
XPathNavigator^ last = navigator->SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[2]", manager);

navigator->MoveTo(first);
XmlWriter^ newRange = navigator->ReplaceRange(last);
newRange->WriteStartElement("book");
  newRange->WriteAttributeString("genre", "");
  newRange->WriteAttributeString("publicationdate", "2005-04-07");
  newRange->WriteAttributeString("ISBN", "0");
  newRange->WriteStartElement("title");
    newRange->WriteString("New Book");
  newRange->WriteEndElement();
  newRange->WriteStartElement("author");
    newRange->WriteStartElement("first-name");
      newRange->WriteString("First Name");
    newRange->WriteEndElement();
    newRange->WriteStartElement("last-name");
      newRange->WriteString("Last Name");
    newRange->WriteEndElement();
  newRange->WriteEndElement();
  newRange->WriteElementString("price", "$0.00");
newRange->WriteEndElement();
newRange->Close();
Console::WriteLine(navigator->OuterXml);
XmlDocument document = new XmlDocument();
document.Load("contosoBooks.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

XmlNamespaceManager manager = new XmlNamespaceManager(document.NameTable);
manager.AddNamespace("bk", "http://www.contoso.com/books");

XPathNavigator first = navigator.SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[1]", manager);
XPathNavigator last = navigator.SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[2]", manager);

navigator.MoveTo(first);
XmlWriter newRange = navigator.ReplaceRange(last);
newRange.WriteStartElement("book");
newRange.WriteAttributeString("genre", "");
newRange.WriteAttributeString("publicationdate", "2005-04-07");
newRange.WriteAttributeString("ISBN", "0");
newRange.WriteStartElement("title");
newRange.WriteString("New Book");
newRange.WriteEndElement();
newRange.WriteStartElement("author");
newRange.WriteStartElement("first-name");
newRange.WriteString("First Name");
newRange.WriteEndElement();
newRange.WriteStartElement("last-name");
newRange.WriteString("Last Name");
newRange.WriteEndElement();
newRange.WriteEndElement();
newRange.WriteElementString("price", "$0.00");
newRange.WriteEndElement();
newRange.Close();
Console.WriteLine(navigator.OuterXml);
Dim document As XmlDocument = New XmlDocument()
document.Load("contosoBooks.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

Dim manager As XmlNamespaceManager = New XmlNamespaceManager(document.NameTable)
manager.AddNamespace("bk", "http://www.contoso.com/books")

Dim first As XPathNavigator = navigator.SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[1]", manager)
Dim last As XPathNavigator = navigator.SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[2]", manager)

navigator.MoveTo(first)
Dim newRange As XmlWriter = navigator.ReplaceRange(last)
newRange.WriteStartElement("book")
newRange.WriteAttributeString("genre", "")
newRange.WriteAttributeString("publicationdate", "2005-04-07")
newRange.WriteAttributeString("ISBN", "0")
newRange.WriteStartElement("title")
newRange.WriteString("New Book")
newRange.WriteEndElement()
newRange.WriteStartElement("author")
newRange.WriteStartElement("first-name")
newRange.WriteString("First Name")
newRange.WriteEndElement()
newRange.WriteStartElement("last-name")
newRange.WriteString("Last Name")
newRange.WriteEndElement()
newRange.WriteEndElement()
newRange.WriteElementString("price", "$0.00")
newRange.WriteEndElement()
newRange.Close()
Console.WriteLine(navigator.OuterXml)

Örnek, contosoBooks.xml dosyayı bir giriş olarak alır.The example takes the contosoBooks.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<bookstore xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Açıklamalar

ReplaceRangeYöntemi, bir eşdüzey düğüm aralığını XPathNavigator (dahil), parametresi tarafından belirtilen düğüme (dahil) yerleştirir (dahil) olarak değiştirir XPathNavigator .The ReplaceRange method replaces a range of sibling nodes from the current node the XPathNavigator is positioned on (inclusive) to the node specified by the XPathNavigator parameter (inclusive).

Not

Değiştirme aralığı, Close XmlWriter nesne yöntemi çağrılana kadar eklenmez.The replacement range is not inserted until the Close method of the XmlWriter object is called.

Şunlara uygulanır