XPathNavigator.SetTypedValue(Object) Yöntem

Tanım

Geçerli düğümün türü belirlenmiş değerini ayarlar.Sets the typed value of the current node.

public:
 virtual void SetTypedValue(System::Object ^ typedValue);
public virtual void SetTypedValue (object typedValue);
abstract member SetTypedValue : obj -> unit
override this.SetTypedValue : obj -> unit
Public Overridable Sub SetTypedValue (typedValue As Object)

Parametreler

typedValue
Object

Düğümün yeni türü belirtilmiş değeri.The new typed value of the node.

Özel durumlar

XPathNavigatorBelirtilen nesnenin türünü desteklemez.The XPathNavigator does not support the type of the object specified.

Belirtilen değer olamaz null .The value specified cannot be null.

XPathNavigatorBir öğe veya öznitelik düğümüne yerleştirilmiyor.The XPathNavigator is not positioned on an element or attribute node.

, XPathNavigator Düzenlemesini desteklemez.The XPathNavigator does not support editing.

Örnekler

Aşağıdaki örnekte, SetTypedValue yöntemi price contosoBooks.xml XmlNamespaceManager XPath ifadesinde ad alanı öneklerini çözümlemek için nesnesini kullanarak dosyadaki tüm öğeleri güncelleştirmek için kullanılır.In the following example, the SetTypedValue method is used to update all price elements in the contosoBooks.xml file using the XmlNamespaceManager object to resolve namespace prefixes in the XPath expression.

XmlReaderSettings^ settings = gcnew XmlReaderSettings();
settings->Schemas->Add("http://www.contoso.com/books", "contosoBooks.xsd");
settings->ValidationType = ValidationType::Schema;

XmlReader^ reader = XmlReader::Create("contosoBooks.xml", settings);
XmlDocument^ document = gcnew XmlDocument();
document->Load(reader);

XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

navigator->MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator->MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");
navigator->MoveToChild("price", "http://www.contoso.com/books");

Decimal^ price = gcnew Decimal(19.99);
navigator->SetTypedValue(price);

navigator->MoveToParent();
Console::WriteLine(navigator->OuterXml);
XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings();
settings.Schemas.Add("http://www.contoso.com/books", "contosoBooks.xsd");
settings.ValidationType = ValidationType.Schema;

XmlReader reader = XmlReader.Create("contosoBooks.xml", settings);
XmlDocument document = new XmlDocument();
document.Load(reader);

XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");
navigator.MoveToChild("price", "http://www.contoso.com/books");

Decimal price = 19.99M;
navigator.SetTypedValue(price);

navigator.MoveToParent();
Console.WriteLine(navigator.OuterXml);
Dim settings As XmlReaderSettings = New XmlReaderSettings()
settings.Schemas.Add("http://www.contoso.com/books", "contosoBooks.xsd")
settings.ValidationType = ValidationType.Schema

Dim reader As XmlReader = XmlReader.Create("contosoBooks.xml", settings)
Dim document As XmlDocument = New XmlDocument()
document.Load(reader)

Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books")
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books")
navigator.MoveToChild("price", "http://www.contoso.com/books")

Dim price As New Decimal(19.99)
navigator.SetTypedValue(price)

navigator.MoveToParent()
Console.WriteLine(navigator.OuterXml)

Örnek, contosoBooks.xml dosyayı bir giriş olarak alır.The example takes the contosoBooks.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<bookstore xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Açıklamalar

Bir XmlDocument şema doğrulama nesnesinin sonucu olarak bir nesne oluşturulduğunda XmlReader , yöntemi için BELIRTILEN değer SetTypedValue XML belgesi Için XML şeması tanım dili (xsd) şemasına göre doğrulanır.When an XmlDocument object is created as the result of a schema validating XmlReader object, the value specified to the SetTypedValue method is verified against the XML Schema Definition Language (XSD) schema for the XML document. Belirtilen değer XML belgesi şemasına göre geçersiz ise, bir oluşturulur XmlSchemaException .If the value specified is invalid according to the schema for the XML document, an XmlSchemaException is thrown.

SetTypedValueYöntemi yalnızca XPathNavigator bir öğe veya öznitelik düğümüne konumlandırıldığında geçerlidir.The SetTypedValue method is valid only when the XPathNavigator is positioned on an element or attribute node.

Şunlara uygulanır