XPathNavigator.ToString Yöntem

Tanım

Geçerli düğümün metin değerini alır.Gets the text value of the current node.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

String

stringGeçerli düğümün metin değerini içeren bir.A string that contains the text value of the current node.

Açıklamalar

Yöntemi tarafından döndürülen içerik ToString düğümün öğesine bağlıdır XPathNodeType .The content returned by the ToString method depends on the XPathNodeType of the node.

XPathNodeTypeXPathNodeType Özellik DeğeriProperty Value
Root InnerTextKök düğümün.The InnerText of the root node.
Element InnerTextÖğesi.The InnerText of the element.
Attribute Özniteliğin değeri.The value of the attribute.
Text Metin düğümünün içeriği.The content of the text node.
ProcessingInstruction Hedefi hariç tutarak tüm içerik.The entire content excluding the target.
Comment Yorumun içeriği.The content of the comment.
Whitespace İşaretleme arasındaki boşluk.The white space between mark-up.
SignificantWhitespace Bir karma içerik modelindeki biçimlendirme veya bir kapsam içindeki boşluk arasındaki boşluk xml:space='preserve' .The white space between markup in a mixed content model, or white space within an xml:space='preserve' scope.

Şunlara uygulanır