PropertyCondition.Property Özellik

Tanım

Özelliğin karşılaştırılacağı özelliği alır veya ayarlar Value .

public Xamarin.Forms.BindableProperty Property { get; set; }
member this.Property : Xamarin.Forms.BindableProperty with get, set

Özellik Değeri

BindableProperty

Şunlara uygulanır