Configuration Manager belgelerini kullanmaHow to use the Configuration Manager docs

Uygulama hedefi: Configuration Manager (geçerli dal)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Bu makalede Configuration Manager belge kitaplığı kullanımı için kaynaklar ve ipuçları sunulmaktadır.This article provides resources and tips for using the Configuration Manager documentation library.

 • AramaHow to search
 • Belge hataları, geliştirmeler, sorular ve yeni fikirler göndermeSubmitting doc bugs, enhancements, questions and new ideas
 • Değişiklikler hakkında bildirim almaHow to get notified of changes
 • Docs 'a katkıda bulunmaHow to contribute to docs

Ürünle ilgili genel yardım için bkz. Yardım bulma.For general help with the product, see Find help.

İhtiyacınız olan bilgileri bulmanıza yardımcı olması için aşağıdaki arama ipuçlarını kullanın:Use the following search tips to help you find the information that you need:

 • Configuration Manager için içerik bulmak üzere tercih ettiğiniz arama altyapısını kullanırken, arama anahtar ConfigMgr kelimelerinizle birlikte dahil edin.When using your preferred search engine to locate content for Configuration Manager, include ConfigMgr along with your search keywords.

  • Configuration Manager geçerli dalı docs.microsoft.com/configmgr için sonuçları arayın.Look for results from docs.microsoft.com/configmgr for Configuration Manager current branch. docs.microsoft.com/previous-versions Sonuçları eski ürün sürümleri içindir.Results from docs.microsoft.com/previous-versions are for older product versions.

  • Arama sonuçlarını geçerli içerik kitaplığına daha fazla odaklanmak için, arama altyapısının kapsamına site:docs.microsoft.com ekleyin.To further focus the search results to the current content library, include site:docs.microsoft.com to scope the search engine.

 • Kullanıcı arabirimindeki ve çevrimiçi belgelerdeki terminoloji ile eşleşen arama terimlerini kullanın.Use search terms that match terminology in the user interface and online documentation. Topluluk içeriğinde görebileceğiniz resmi olmayan terimlerin veya kısaltmaların önüne kaçının.Avoid unofficial terms or abbreviations that you might see in community content. Örneğin şunu arayın:For example, search for:

  • "MP" yerine "yönetim noktası""management point" rather than "MP"
  • "DT" yerine "dağıtım türü""deployment type" rather than "DT"
  • "SUM" yerine "yazılım güncelleştirmeleri""software updates" rather than "SUM"
 • Geçerli makale içinde arama yapmak için tarayıcınızın bul özelliğini kullanın.To search within the current article, use your browser's Find feature. Modern Web tarayıcıları sayesinde, CTRL+F tuşlarına basın ve arama terimlerinizi girin.With most modern web browsers, press Ctrl+F and then enter your search terms.

 • Üzerindeki docs.microsoft.com her makale, içerik aramasına yardımcı olmak için aşağıdaki alanları içerir:Each article on docs.microsoft.com includes the following fields to assist with searching the content:

  • Sağ üst köşedeki arama yapın.Search in the upper right corner. Tüm makalelere aramak için bu alana terimler girin.To search all articles, enter terms in this field. Configuration Manager kitaplığındaki makaleler, ConfigMgr yalnızca bu belge kitaplığını aramak için kapsamı otomatik olarak içerir.Articles in the Configuration Manager library automatically include the ConfigMgr scope to only search this documentation library.

  • Sol içindekiler tablosunun üzerine başlığa göre filtreleyin .Filter by title above the left table of contents. Geçerli içerik tablosunu aramak için bu alana terimler girin.To search the current table of contents, enter terms in this field. Bu alan yalnızca geçerli düğümün makale başlıklarında görüntülenen terimlerle eşleşir.This field only matches terms that appear in the article titles for the current node. Örneğin, çekirdek altyapı (docs.microsoft.com/configmgr/core) veya uygulama yönetimi (docs.microsoft.com/configmgr/apps).For example, Core Infrastructure (docs.microsoft.com/configmgr/core) or Application Management (docs.microsoft.com/configmgr/apps).

 • Bir şeyi bulmada sorun mu yaşıyorsunuz?Having problems finding something? Dosya geri bildirimi!File feedback! Sorunu dosyalayarak, kullanmakta olduğunuz arama altyapısını, denediğiniz anahtar sözcükleri ve hedef makaleyi sağlayın.When filing the issue, provide the search engine you're using, the keywords you tried, and the target article. Bu geribildirim, Microsoft 'un içeriği daha iyi arama için iyileştirilmesine yardımcı olur.This feedback helps Microsoft optimize the content for better search.

İpucu

Configuration Manager sürüm 1902 ' den başlayarak, Configuration Manager konsolunun yeni topluluk çalışma alanında bir belge düğümü vardır.Starting in Configuration Manager version 1902, there's a Documentation node in the new Community workspace of the Configuration Manager console. Bu düğüm Configuration Manager belge ve destek makaleleri hakkında güncel bilgiler içerir.This node includes up-to-date information about Configuration Manager documentation and support articles. Daha fazla bilgi için, bkz. Configuration Manager konsolunu kullanma.For more information, see Using the Configuration Manager console.

LerimiFeedback

Alttaki geri bildirim bölümüne gitmek için herhangi bir makalenin sağ üst kısmındaki geri bildirim bağlantısını seçin.Select the Feedback link in the upper right of any article to go to the Feedback section at the bottom. Bu bölüm, GitHub sorunlarıyla tümleştirilir.This section integrates with GitHub Issues. GitHub sorunlarıyla tümleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. docs platform blog gönderisi.For more information about integration with GitHub Issues, see the docs platform blog post.

Configuration Manager ürünün kendisi üzerinde geri bildirim paylaşmak için ürün geri bildirimi' ni seçin.To share feedback on the Configuration Manager product itself, select Product feedback. Daha fazla bilgi için bkz. ürün geri bildirimi.For more information, see Product feedback.

GitHub hesabı , belge geri bildirimi sağlamak için bir önkoşuldur.A GitHub account is a prerequisite for providing documentation feedback. Oturum açtıktan sonra, MicrosoftDocs organizasyonu için tek seferlik bir yetkilendirme vardır.Once you sign in, there's a one-time authorization for the MicrosoftDocs organization. İçerik geri bildirimi' ni seçtiğinizde bir başlık ve açıklama girin ve ardından geri bildirim gönderin.Then when you select Content feedback, enter a title and comment, and then Submit feedback. Bu eylem, Sccmdocs deposundakihedef makale için yeni bir sorun dosyaları.This action files a new issue for the target article in the SCCMdocs repository.

Bu tümleştirme Ayrıca hedef makale için mevcut açık veya kapalı sorunları da görüntüler.This integration also displays any existing open or closed issues for the target article. Varsa, yeni bir sorun göndermeden önce bunları gözden geçirin.If any exist, review them before submitting a new issue. İlgili bir sorun bulursanız, bir yeniden eylem eklemek için yüz simgesini seçin veya bir yorum eklemek için genişletebilirsiniz.If you find a related issue, select the face icon to add a reaction, or you can expand it to add a comment.

Geri bildirim türleriTypes of feedback

Aşağıdaki geri bildirim türlerini göndermek için GitHub sorunlarını kullanın:Use GitHub Issues to submit the following types of feedback:

 • Belge hatası: içerik güncel değil, belirsiz, kafa karıştırıcı veya bozuk.Doc bug: The content is out of date, unclear, confusing, or broken.
 • Belge geliştirme: makaleyi geliştirmeye yönelik bir öneride bulunun.Doc enhancement: A suggestion to improve the article.
 • Belge sorusu: mevcut belgeleri bulmaya yardım etmeniz gerekir.Doc question: You need help with finding existing documentation.
 • Belge fikri: yeni bir makale önerisi.Doc idea: A suggestion for a new article. Belge geri bildirimi için UserVoice yerine bu yöntemi kullanın.Use this method instead of UserVoice for documentation feedback.
 • Kudos: faydalı veya bilgilendirici bir makale hakkında olumlu geri bildirim!Kudos: Positive feedback about a helpful or informative article!
 • Yerelleştirme: içerik çevirisi hakkında geri bildirim.Localization: Feedback about content translation.
 • Arama altyapısı iyileştirmesi (SEO): içerik arama sorunları hakkında geri bildirim.Search engine optimization (SEO): Feedback about problems searching for content. Yorumlara arama altyapısını, anahtar sözcükleri ve hedef makaleyi dahil edin.Include the search engine, keywords, and target article in the comments.

Belge ile ilgili olmayan konularda bir sorun oluşturursanız Microsoft bu sorunları kapatır.If you create an issue for non-doc-related topics, Microsoft will close the issues. Örneğin:For example:

Temel docs.microsoft.com platformunda geri bildirim paylaşmak için bkz. docs geri bildirimi.To share feedback on the fundamental docs.microsoft.com platform, see Docs feedback. Platform, üst bilgi, içindekiler tablosu ve sağ menü gibi tüm sarmalayıcı bileşenlerini içerir.The platform includes all of the wrapper components such as the header, table of contents, and right menu. Ayrıca makalelerin, yazı tipi, uyarı kutuları ve sayfa bağlayıcıları gibi tarayıcıda nasıl işlenmesi.Also how the articles render in the browser, such as the font, alert boxes, and page anchors.

BildirimiNotifications

Belge kitaplığındaki içerik değiştiğinde bildirim almak için aşağıdaki adımları kullanın:To receive notifications when content changes in the documentation library, use the following steps:

 1. Bir makale veya makale kümesi bulmak için docs aramasını kullanın.Use the docs search to find an article or set of articles. Örneğin:For example:

 2. Sağ üst köşede RSS bağlantısını seçin.In the upper right corner, select the RSS link.

 3. Herhangi bir arama sonuçlarından değişiklik yapıldığında bildirim almak için bu akışı herhangi bir RSS uygulamasında kullanın.Use this feed in any RSS application to receive notifications when there's a change to any of the search results.

İpucu

Ayrıca, GitHub 'daki Sccmdocs deposunu izleyebilirsiniz .You can also Watch the SCCMdocs repository on GitHub. Bu yöntem birçok bildirim oluşturur.This method generates many notifications. Ayrıca Microsoft tarafından kullanılan özel bir depodan değişiklik içermez.It also doesn't include changes from a private repository used by Microsoft.

BulunContribute

Configuration Manager belge kitaplığı, docs.microsoft.com üzerindeki içerikler, GitHub üzerinde açık kaynaklıdır.The Configuration Manager documentation library, like most content on docs.microsoft.com, is open-sourced on GitHub. Bu kitaplık, topluluk katkılarını kabul eder ve teşvik eder.This library accepts and encourages community contributions. Kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. katkıda bulunan Kılavuzu.For more information on how to get started, see the Contributor Guide. Tek önkoşul, GitHub hesabıoluşturmaktır.The only prerequisite is to create a GitHub account.

SCCMdocs 'a katkıda bulunmak için temel adımlarBasic steps to contribute to SCCMdocs

 1. Hedef makaleden Düzenle' yi seçin.From the target article, select Edit. Bu eylem, kaynak dosyayı GitHub 'da açar.This action opens the source file in GitHub.

 2. Kaynak dosyayı düzenlemek için kalem simgesini seçin.To edit the source file, select the pencil icon.

 3. Markaşağı kaynağında değişiklik yapın.Make changes in the markdown source. Daha fazla bilgi için bkz. belgeleri yazmak Için Marku kullanma.For more information, see How to use Markdown for writing Docs.

 4. Dosya değişikliğini öner bölümünde, nelerin değiştirildiğini açıklayan genel teslim açıklamasını girin.In the Propose file change section, enter the public commit comment describing what you changed. Ardından Dosya değişikliğini öner' i seçin.Then select Propose file change.

 5. Aşağı kaydırın ve yaptığınız değişiklikleri doğrulayın.Scroll down and verify the changes you made. Formu açmak için çekme Isteği oluştur ' u seçin.Select Create pull request to open the form. Bu değişikliği neden yaptık açıkla.Describe why you made this change. Makalenin yazarına ve gözden geçirdikleri isteği etiketleyerek.Tag the article author and request that they review. Çekme Isteği oluştur' u seçin.Select Create pull request.

Katkıda bulunmaWhat to contribute

Katkıda bulunmak istiyorsanız ancak nereden başlayabileceğinizi bilmiyorsanız aşağıdaki önerilere bakın:If you want to contribute, but don't know where to start, see the following suggestions:

 • Topluluk hedefli Etiketler için sorun listesinde arama yapın:Search the list of issues for the community-targeted labels:

 • Doğruluk için bir makaleyi gözden geçirin.Review an article for accuracy. Ardından biçimi mm/dd/yyyy kullanarak MS. Date meta verilerini güncelleştirin.Then update the ms.date metadata using mm/dd/yyyy format. Bu katkı, içeriğin yeni kalmasına yardımcı olur.This contribution helps keep the content fresh.

 • Deneyiminize göre açıklamalar, örnekler veya rehberlik ekleyin.Add clarifications, examples, or guidance based on your experience. Bu katkı, bilgi paylaşmak için topluluğun gücünü kullanır.This contribution uses the power of the community to share knowledge.

 • Ingilizce olmayan bir dilde çevirileri doğru yapın.Correct translations in a non-English language. Bu katkı, yerelleştirilmiş içeriğin kullanılabilirliğini geliştirir.This contribution improves the usability of localized content.

Not

Büyük katkılar, bir Microsoft çalışanı değilseniz bir katkı lisans sözleşmesinin (CLA) imzalanmasını gerektirir.Large contributions require signing a Contribution License Agreement (CLA) if you aren't a Microsoft employee. Bir katkı eşiği karşıladığında GitHub otomatik olarak bu sözleşmeyi imzalamanız gerekir.GitHub automatically requires you to sign this agreement when a contribution meets the threshold.

İpuçlarıTips

Configuration Manager belgelerine katkıda bulunmak için aşağıdaki genel yönergeleri izleyin:Follow these general guidelines when you contribute to Configuration Manager docs:

(Bu liste, .net katkıda bulunan kılavuzdanödünç alındı.)(This list was borrowed from the .NET contributing guide.)

Microsoft Uç Nokta Yöneticisi belgelerinin birleştirilmesiConsolidation of documentation for Microsoft Endpoint Manager

Intune ve Configuration Manager birleştirilmiş senaryoları daha iyi desteklemek için, belge kitaplıkları Microsoft Endpoint Manager sitesindebirleştirilir.To better support combined scenarios for Intune and Configuration Manager, their documentation libraries are consolidated on the Microsoft Endpoint Manager site. Intune belgeleri artık docs.Microsoft.com/mem/inTune' dir ve Configuration Manager belgeleri artık docs.Microsoft.com/mem/ConfigMgr.The Intune documentation is now at docs.microsoft.com/mem/intune, and the Configuration Manager documentation is now at docs.microsoft.com/mem/configmgr. Hala eski bir URL kullanıyorsanız, bu içeriği okumak için herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmaz, otomatik olarak yeniden yönlenmez.If you still use an old URL, it will automatically redirect, so you don't need to make any changes for reading this content.

Geribildirim sağlar veya makalelere katkıda bulunun, bazı değişiklikler yapmanız gerekir:If you provide feedback or contribute to articles, some changes will be necessary:

 • Mevcut GitHub sorunları özgün depoda, ıntunedocs veya sccmdocsiçinde kalır.Existing GitHub issues remain in the original repository, IntuneDocs or SCCMDocs.

  • Bu sorunlar, bağlantılı makalenin geri bildirim bölümünde açık veya kapalı sorunlar olarak gösterilmez.These issues won't show as open or closed issues in the Feedback section of the linked article.

  • Bu sorunları çözmeye yönelik çalışmaya devam edeceğiz.We'll continue to work towards resolving these issues.

  • Bazı örneklerde, adreslerimizi düşündüğdiğimiz bir sorunu kapatmaya yönelik zor kararı veriyoruz.In some instances, we may make the tough decision to close an issue that we don't think we can address.

  • Mevcut depoda bir sorununuz varsa ve onunla ilgili bir sorun varsa, Memdocs deposundakigeçirilmiş makalede dosya geri bildirimi.If you have an issue in the existing repository, and are passionate about it, file feedback on the migrated article in the MEMDocs repository.

 • Şimdi geri bildirim dosyası veya bir makaleyi düzenlediğinizde, sorun veya çekme isteği MEMDocs deposuna gider.Now when you file feedback or edit an article, the issue or pull request goes to the MEMDocs repository.