Azure AD B2B ile Power BI içeriklerini dış konuk kullanıcılara dağıtmaDistribute Power BI content to external guest users with Azure AD B2B

Power BI, İşletmeler Arası Azure Active Directory (Azure AD B2B) aracılığıyla dış konuk kullanıcılarla içerik paylaşma imkanı sunar.Power BI enables sharing content with external guest users through Azure Active Directory Business-to-business (Azure AD B2B). Kuruluşunuz Azure AD B2B'yi kullanarak dış kullanıcılarla paylaşım yapılmasını tek bir yerden etkinleştirir ve yönetir.By using Azure AD B2B, your organization enables and governs sharing with external users in a central place. Dış kullanıcılar varsayılan olarak yalnızca tüketim izinlerine sahiptir.By default, external guests have a consumption-only experience. Ayrıca, kuruluşunuzun dışından konuk kullanıcılara kuruluşta bulunan içeriği düzenleme ve yönetme izni verebilirsiniz.Additionally, you can allow guest users outside your organization to edit and manage content within your organization.

Bu makalede Power BI'da Azure AD B2B'ye temel giriş bilgileri sağlanır.This article provides a basic introduction to Azure AD B2B in Power BI. Daha fazla bilgi için bkz. Azure Active Directory B2B'yi kullanarak Power BI içeriğini dış konuk kullanıcılara dağıtma.For more information, see Distribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B.

Erişimi etkinleştirmeEnable access

Konuk kullanıcıları davet etmeden önce Power BI yönetim portalında Dış kullanıcılarla içerik paylaşma özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.Make sure you enable the Share content with external users feature in the Power BI admin portal before inviting guest users. Bu seçenek etkinleştirildiğinde bile kullanıcının konuk kullanıcılar davet edebilmek için Azure Active Directory’de Konuk Davet Eden rolüne sahip olması gerekir.Even when this option is enabled, the user must be granted the Guest Inviter role in Azure Active Directory to invite guest users.

Harici konuk kullanıcıların kuruluş içeriklerini düzenlemelerine ve yönetmelerine izin ver seçeneği, konuk kullanıcılara çalışma alanlarındaki içeriği görme ve oluşturma imkanı tanımanızı sağlar ve kuruluşunuzun Power BI'ına göz atmak da buna dahildir.The option to allow external guest users to edit and manage content in the organization lets you give guest users the ability to see and create content in workspaces, including browsing your organization's Power BI.

Not

Dış kullanıcılarla içerik paylaşma ayarı, Power BI'ın kuruluşunuza dış kullanıcı davet edilmesine izin verip vermeyeceğini denetler.The Share content with external users setting controls whether Power BI allows inviting external users to your organization. Daveti kabul eden dış kullanıcı kuruluşunuzda Azure AD B2B konuk kullanıcısı olur.After an external user accepts the invite, they become an Azure AD B2B guest user in your organization. Power BI deneyiminin her tarafındaki kişi seçicilerde bu kullanıcılar gösterilir.They appear in people pickers throughout the Power BI experience. Ayar devre dışı bırakılırsa kuruluşunuzdaki mevcut konuk kullanıcılar zaten erişim sahibi oldukları tüm öğelere erişmeye ve kişi seçici deneyimlerinde listelenmeye devam eder.If the setting is disabled, existing guest users in your organization continue to have access to any items they already had access to and continue to be listed in people picker experiences. Buna ek olarak, planlanmış davet yaklaşımıyla eklenen konuklar da kişi seçicilerde gösterilir.Additionally, if guests are added through the planned invite approach they will also appear in people pickers. Konuk kullanıcıların Power BI’a erişimini engellemek için Azure AD koşullu erişim ilkesi kullanın.To prevent guest users from accessing Power BI, use an Azure AD conditional access policy.

Kimleri davet edebilirsiniz?Who can you invite?

Gmail.com, outlook.com ve hotmail.com gibi kişisel hesaplar da dahil olmak üzere çoğu e-posta adresi konuk kullanıcı davet etmek için desteklenir.Most email addresses are supported for guest user invitations, including personal email accounts like gmail.com, outlook.com, and hotmail.com. Azure AD B2B'de bu adresler sosyal kimlik olarak adlandırılır.Azure AD B2B calls these addresses social identities.

Power BI for US Government gibi kamu bulutuyla ilişkilendirilmiş kullanıcıları davet edemezsiniz.You can't invite users that are associated with a government cloud, like Power BI for US Government.

Konuk kullanıcı davet etmeInvite guest users

Konuk kullanıcıları kuruluşunuza davet ederken ilk seferinde davet göndermeniz yeterlidir.Guest users only require invitations the first time you invite them to your organization. Kullanıcıları davet etmek için planlı veya geçici davetleri kullanın.To invite users, use planned or ad hoc invites.

Geçici davetleri kullanmak için aşağıdaki özellikleri kullanın:To use ad hoc invites, use the following capabilities:

 • Rapor ve Pano paylaşımıReport and Dashboard sharing
 • Uygulama erişimi listesiApp access list

Geçici davetler, çalışma alanı erişim listeleri için desteklenmez.Ad hoc invites aren't supported in the workspace access list. Bu kullanıcıları kuruluşunuza eklemek için planlanmış davetler yaklaşımını kullanın.Use the planned invites approach to add these users to your organization. Dış kullanıcı kuruluşunuza bir konuk olarak dahil olduktan sonra onu çalışma alanı erişim listesine ekleyin.After the external user becomes a guest in your organization, add them to the workspace access list.

Planlanmış davetlerPlanned invites

Hangi kullanıcıları davet edeceğinizi biliyorsanız planlı davetleri kullanın.Use a planned invite if you know which users to invite. Azure portalı veya PowerShell aracılığıyla davet gönderebilirsiniz.The Azure portal or PowerShell enables you to send the invites. Kişileri davet etmek için kullanıcı yöneticisi rolüne atanmanız gerekir.You must be assigned the user admin role to invite people.

Azure portalda davet göndermek için aşağıdaki adımları izleyin.Follow these steps to send an invite in the Azure portal.

 1. Azure portaldaAzure Active Directory'yi seçin.In the Azure portal, select Azure Active Directory.

 2. Yönet bölümünde Kullanıcılar > Tüm kullanıcılar > Yeni konuk kullanıcı'yı seçin.Under Manage, select Users > All users > New guest user.

  Yeni konuk kullanıcı seçeneği gösterilen Azure portalının ekran görüntüsü.

 3. E-posta adresini girin ve kişisel ileti ekleyin.Enter an email address and personal message.

  E-posta ve ileti alanlarının vurgulandığı Yeni Konuk Kullanıcı iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

 4. Davet et seçeneğini belirleyin.Select Invite.

Birden fazla konuk kullanıcıyı davet etmek için PowerShell’i kullanın veya Azure AD’de toplu davet oluşturun.To invite more than one guest user, use PowerShell or create a bulk invite in Azure AD. Toplu davet amacıyla PowerShell’i kullanmak için Öğretici: Azure AD B2B işbirliği kullanıcılarını toplu davet etme adlı öğreticideki adımları izleyin.To use PowerShell for the bulk invite, follow the steps in Tutorial: Use PowerShell to bulk invite Azure AD B2B collaboration users. Toplu davet amacıyla Azure portalını kullanmak için Öğretici: Azure AD B2B işbirliği kullanıcılarını toplu davet etme adlı öğreticideki adımları izleyin.To use the Azure portal for the bulk invite, follow the steps in Tutorial: Bulk invite Azure AD B2B collaboration users.

Kullanıcının, aldığı e-posta davetindeki Get Started (Başlayın) seçeneğini belirlemesi gerekir.The guest user must select Get Started in the email invitation they receive. Konuk kullanıcı, bu işlemden sonra kuruluşa eklenir.The guest user is then added to the organization.

Kullanmaya Başlama seçeneğinin vurgulandığı Konuk kullanıcı e-posta davetinin ekran görüntüsü.

Geçici davetlerAd hoc invites

Dilediğiniz zaman dış kullanıcıyı davet etmek için, onu paylaşım kullanıcı özellik aracılığıyla panonuza veya raporunuza ya da erişim sayfası aracılığıyla uygulamanıza ekleyin.To invite an external user at any time, add them to your dashboard or report through the share feature or to your app through the access page. Bir uygulamayı kullanması için bir dış kullanıcıyı davet ederken ne yapılacağına ilişkin bir örnek burada verilmiştir.Here is an example of what to do when inviting an external user to use an app.

Power BI’daki Uygulama erişim listesine eklenen bir dış kullanıcının ekran görüntüsü.

Konuk kullanıcı, uygulamayı kendisiyle paylaştığınızı belirten bir e-posta alır.The guest user gets an email indicating that you shared the app with them.

Uygulama paylaşıldığında konuk kullanıcının aldığı e-postanın ekran görüntüsü.

Konuk kullanıcının, kuruluşuna ait e-posta adresi ile oturum açması gerekir.The guest user must sign in with their organization email address. Oturum açtıktan sonra daveti kabul etmesine yönelik bir istem alır.They'll receive a prompt to accept the invitation after signing in. Oturum açma işleminden sonra konuk kullanıcı için uygulama açılır.After signing in, the app opens for the guest user. Kullanıcının uygulamaya dönmek için bağlantıya yer işareti eklemesi veya e-postayı kaydetmesi gerekir.To return to the app, they should bookmark the link or save the email.

LisanslamaLicensing

Paylaştığınız içeriği görüntüleyebilmesi için konuk kullanıcının düzgün lisansa sahip olması gerekir.The guest user must have the proper licensing in place to view the content that you shared. Kullanıcının düzgün lisansı olduğundan emin olmanın üç yolu vardır: Power BI Premium'u kullanma, bir Power BI Pro lisansı atama veya konuğun Power BI Pro lisansını kullanma.There are three ways to make sure the user has a proper license: use Power BI Premium, assign a Power BI Pro license, or use the guest's Power BI Pro license.

Kuruluştaki içeriği düzenleyebilen ve yönetebilen konuk kullanıcıların çalışma alanlarına içerik eklemek veya içeriği başkalarıyla paylaşmak için Power BI Pro lisansına sahip olması gerekir.Guest users who can edit and manage content in the organization need a Power BI Pro license to contribute content to workspaces or share content with others.

Power BI Premium kullanmaUse Power BI Premium

Çalışma alanının Power BI Premium kapasitesine atanması, konuk kullanıcının uygulamayı bir Power BI Pro lisansına ihtiyaç duymadan kullanabilmesine olanak sağlar.Assigning the workspace to Power BI Premium capacity lets the guest user use the app without requiring a Power BI Pro license. Power BI Premium uygulamaların artırılmış yenileme sıklığı, ayrılmış kapasite ve büyük model boyutları gibi başka özelliklerden de yararlanmasına izin verir.Power BI Premium also lets apps take advantage of other capabilities like increased refresh rates, dedicated capacity, and large model sizes.

Power BI Premium ile konuk kullanıcı deneyiminin diyagramı.

Konuk kullanıcıya Power BI Pro lisansı atamaAssign a Power BI Pro license to guest user

Konuk kullanıcıya kuruluşunuzdaki bir Power BI Pro lisansının atanması, konuk kullanıcının kendisiyle paylaşılan içeriği görüntülemesine olanak sağlar.Assigning a Power BI Pro license from your organization to a guest user lets that guest user view content shared with them. Lisansları atama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Lisanslar sayfasında kullanıcılara lisans atama.For more information about assigning licenses, see Assign licenses to users on the Licenses page. Konuk kullanıcılara Pro lisansları atamadan önce, Microsoft'la aranızdaki lisans sözleşmesinin koşullarına uyduğunuzdan emin olmak için Ürün Koşulları sitesine bakın.Before assigning Pro licenses to guest users, consult the Product Terms site to ensure you're in compliance with the terms of your licensing agreement with Microsoft.

Kiracınızdaki bir Pro lisansını atama ile konuk kullanıcı deneyiminin diyagramı.

Konuk kullanıcının kendi Power BI Pro lisansına sahip olmasıGuest user brings their own Power BI Pro license

Konuk kullanıcının, kendi kuruluşları aracılığıyla zaten onlara atanmış bir Power BI Pro lisansı olabilir.The guest user may already have a Power BI Pro license that was assigned to them through their own organization.

Kendi lisansını getiren kullanıcılarla konuk kullanıcı deneyiminin diyagramı.

İçeriği düzenleyebilen ve yönetebilen konuk kullanıcılarGuest users who can edit and manage content

Harici konuk kullanıcıların kuruluş içeriklerini düzenlemelerine ve yönetmelerine izin ver özelliğini kullanırken, belirtilen konuk kullanıcılar kuruluşunuzun Power BI'ına ek erişim elde eder.When using the allow external guest users to edit and manage content in the organization feature, the specified guest users get additional access to your organization's Power BI. İzin verilen konuklar izne sahip oldukları içeriği görebilir, Giriş’e erişebilir, çalışma alanlarına göz atabilir, uygulamaları yükleyebilir, erişim listesinde bulundukları yeri görebilir ve çalışma alanları içeriğine katkıda bulunabilir.Allowed guests can see any content that they have permissions for, access Home, browse workspaces, install apps, see where they are on the access list, and contribute content to workspaces. Yeni çalışma alanı deneyiminin kullanıldığı çalışma alanları oluşturabilir ve bu çalışma alanlarının Yöneticisi olabilir.They can create, or be an Admin of, workspaces that use the new workspace experience. Bazı sınırlamalar geçerlidir.Some limitations apply. Önemli Noktalar ve Sınırlamalar bölümünde bu kısıtlamalar listelenir.The Considerations and Limitations section lists those restrictions.

İzin verilen konukların Power BI'da oturum açmalarına yardımcı olmak için onlara Kiracı URL'sini sağlayın.To help allowed guests sign in to Power BI, provide them with the Tenant URL. Kiracı URL'sini bulmak için şu adımları izleyin.To find the tenant URL, follow these steps.

 1. Power BI hizmetinde üst bilgi menüsünden yardım simgesini ( ? ) ve ardından Power BI Hakkında’yı seçin.In the Power BI service, in the header menu, select help (?), then select About Power BI.

 2. Kiracı URL'si öğesinin yanındaki değere bakın.Look for the value next to Tenant URL. Kiracı URL'nizi izin verilen konuk kullanıcılarınızla paylaşın.Share the tenant URL with your allowed guest users.

  Konuk kullanıcı Kiracı URL’sinin vurgulandığı Power BI Hakkında iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Önemli Noktalar ve SınırlamalarConsiderations and Limitations

 • Varsayılan olarak, dış Azure AD B2B konukları yalnızca içeriğin tüketimiyle sınırlandırır.By default, external Azure AD B2B limits guests to consumption of content only. Dış Azure AD B2B konukları uygulamaları, panoları ve raporları görüntüleyebilmenin yanı sıra panolar ile raporlara yönelik olarak verileri dışarı aktarabilir ve e-posta abonelikleri oluşturabilir.External Azure AD B2B guests can view apps, dashboards, reports, export data and create email subscriptions for dashboards and reports. Çalışma alanlarına erişemez veya kendi içeriklerini yayımlayamazlar.They can't access workspaces or publish their own content. Bu kısıtlamaları kaldırmak için Harici konuk kullanıcıların kuruluş içeriklerini düzenlemelerine ve yönetmelerine izin ver özelliğini kullanabilirsiniz.To remove these restrictions, you can use the Allow external guest users to edit and manage content in the organization feature.

 • Konuk kullanıcıları davet etmek için bir Power BI Pro lisansı gerekir.To invite guest users, a Power BI Pro license is needed. Pro Deneme kullanıcıları Power BI’da konuk kullanıcı davet edemez.Pro Trial users can't invite guest users in Power BI.

 • Bazı deneyimler kuruluştaki içeriği düzenleyebilen ve yönetebilen konuk kullanıcılar tarafından kullanılamaz.Some experiences are not available to guest users who can edit and manage content in the organization. Raporları güncelleştirmek veya yayımlamak için, konuk kullanıcıların Power BI Desktop dosyalarını karşıya yüklerken Veri Al’ı kullanmak da dahil olmak üzere Power BI hizmetini kullanmaları gerekir.To update or publish reports, guest users need to use the Power BI service, including Get Data to upload Power BI Desktop files. Aşağıdaki deneyimler desteklenmez:The following experiences aren't supported:

  • Power BI Desktop'tan Power BI hizmetine doğrudan yayımlamaDirect publishing from Power BI desktop to the Power BI service
  • Konuk kullanıcılar Power BI hizmetindeki hizmet veri kümelerine bağlanmak için Power BI Desktop kullanamazGuest users can't use Power BI desktop to connect to service datasets in the Power BI service
  • Microsoft 365 Gruplarına bağlanan klasik çalışma alanlarıClassic workspaces tied to Microsoft 365 Groups
   • Konuk kullanıcılar bu çalışma alanlarını oluşturamaz ve bunların Yöneticisi olamazGuest users can't create or be Admins of these workspaces
   • Konuk kullanıcılar üye olabilirGuest users can be members
  • Çalışma alanı erişim listeleri için geçici davet gönderme desteklenmezSending ad hoc invites isn't supported for workspace access lists
  • Konuk kullanıcılarda Excel için Power BI Publisher desteklenmezPower BI Publisher for Excel isn't supported for guest users
  • Konuk kullanıcılar Power BI Gateway yükleyemez ve bunu kuruluşunuza bağlayamazGuest users can't install a Power BI Gateway and connect it to your organization
  • Konuk kullanıcılar kuruluşun tamamına yayımlayan uygulamalar yükleyemezGuest users can't install apps publish to the entire organization
  • Konuk kullanıcılar kurumsal içerik paketlerini kullanamaz, oluşturamaz, güncelleştiremez veya yükleyemezGuest users can't use, create, update, or install organizational content packs
  • Konuk kullanıcılar Excel'de Çözümle özelliğini kullanamazGuest users can't use Analyze in Excel
  • Konuk kullanıcılar yorumlarda @mentioned olarak yer alamazGuest users can't be @mentioned in commenting
  • Konuk kullanıcılar abonelikleri kullanamazGuest users can't use subscriptions
  • Bu özelliği kullanan konuk kullanıcıların iş veya okul hesabı olmalıdırGuest users who use this capability should have a work or school account
 • Sosyal kimliklerini kullanan konuk kullanıcılar oturum açma kısıtlamalarından kaynaklanan daha fazla sınırlamayla karşılaşır.Guest users using social identities will experience more limitations because of sign-in restrictions.

  • Power BI hizmetindeki tüketim deneyimlerini bir web tarayıcısı aracılığıyla kullanabilirlerThey can use consumption experiences in the Power BI service through a web browser
  • Power BI Mobil uygulamalarını kullanamazlarThey can't use the Power BI Mobile apps
  • Bir iş veya okul hesabının gerekli olduğu durumda oturum açamazlarThey won't be able to sign in where a work or school account is required
 • Bu özellik şu anda Power BI SharePoint Online raporu web bölümüyle kullanılamaz.This feature isn't currently available with the Power BI SharePoint Online report web part.

 • Dış konuk kullanıcıların kuruluşunuz genelinde yapabileceklerini sınırlayabilen Azure Active Directory ayarları vardır.There are Azure Active Directory settings that can limit what external guest users can do within your overall organization. Bu ayarlar Power BI ortamınıza da uygulanır.Those settings also apply to your Power BI environment. Aşağıdaki belgelerde bu ayarlar açıklanır:The following documentation discusses the settings:

 • GCC gibi bir kamu bulutundaki içeriği bir dış ticari bulut kullanıcısıyla paylaşabilirsiniz.You can share content from a government cloud, like GCC, to an external commercial cloud user. Ancak, konuk kullanıcı kendi lisansını kullanamaz.However, the guest user can't use their own license. İçeriğin, erişimin etkinleştirilmesi için Premium’a atanmış bir kapasitede bulunması gerekir.The content has to be in capacity assigned to Premium to enable access. Alternatif olarak, konuk hesabına bir Power BI Pro lisansı atayabilirsiniz.Or, you can assign a Power BI Pro license to the guest account.

 • Kuruluşunuzun dışında paylaşma Almanya ve Çin bulut örnekleri gibi ulusal bulutlarda desteklenmez.Sharing outside your organization isn't supported for national clouds, like the Germany or China cloud instances. Bunun yerine kuruluşunuzda dış kullanıcıların içeriğe erişmek için kullanabilecekleri kullanıcı hesapları oluşturun.Instead, create user accounts in your organization that external users can use to access the content.

 • Doğrudan bir konuk kullanıcıyla paylaşım yaptığınızda Power BI onlara bağlantı içeren bir e-posta gönderir.If you share directly to a guest user, Power BI will send them an email with the link. E-posta gönderilmesini önlemek için konuk kullanıcıyı bir güvenlik grubuna ekleyin ve güvenlik grubu ile paylaşım yapın.To avoid sending an email, add the guest user to a security group and share to the security group.

Sonraki adımlarNext steps

Satır düzeyi güvenliğin nasıl çalıştığını öğrenmek ve daha ayrıntılı bilgi edinmek için teknik incelemeyi gözden geçirin: Azure AD B2B kullanarak Power BI içeriklerini dış konuk kullanıcılara dağıtma.For more detailed info, including how row-level security works, check out the whitepaper: Distribute Power BI content to external guest users using Azure AD B2B.

Azure AD B2B hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure AD B2B işbirliği nedir?.For information about Azure AD B2B, see What is Azure AD B2B collaboration?.