Power BI'da yeni çalışma alanları oluşturmaCreate the new workspaces in Power BI

Bu makalede, klasik çalışma alanı yerine yeni bir çalışma alanının nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.This article explains how to create one of the new workspaces instead of a classic workspace. İki tür çalışma alanı da iş arkadaşlarınızla işbirliği yaptığınız yerlerdir.Both kinds of workspaces are places to collaborate with colleagues. Bu çalışma alanlarında pano, rapor ve sayfalandırılmış rapor koleksiyonları oluşturursunuz.In them, you create collections of dashboards, reports, and paginated reports. Dilerseniz bu koleksiyonu bir uygulamaya paketleyip daha geniş bir kitleye dağıtabilirsiniz.If you want, you can also bundle that collection into an app and distribute it to a broader audience.

Yeni çalışma alanları ile eski çalışma alanları arasındaki farklar aşağıda açıklanmaktadır.Here's how the new workspaces differ from the old. Yeni çalışma alanlarında şunları yapabilirsiniz:In the new workspaces, you can:

 • Çalışma alanı rollerini kullanıcı gruplarına ve bireylere atama.Assign workspace roles to user groups and individuals.
 • Microsoft 365 grubu oluşturmadan Power BI'da bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.Create a workspace in Power BI without creating a Microsoft 365 group.
 • Daha esnek bir izin yönetimi için daha ayrıntılı çalışma alanı rolleri kullanma.Use more granular workspace roles for more flexible permissions management.

Satış ve Pazarlama örnek çalışma alanı

Daha fazla arka plan bilgisi için yeni çalışma alanları makalesine bakın.For more background, see the new workspaces article.

Klasik çalışma alanınızı geçirmeye hazır mısınız?Ready to migrate your classic workspace? Ayrıntılar için bkz. Power BI'da klasik çalışma alanlarını yeni çalışma alanlarına yükseltme.See Upgrade classic workspaces to the new workspaces in Power BI for details.

Not

Çalışma alanındaki içeriğe göz atan Power BI Pro kullanıcılarında satır düzeyi güvenliği (RLS) zorunlu tutmak için kullanıcılara Görüntüleyici Rolü atayın.To enforce row-level security (RLS) for Power BI Pro users browsing content in a workspace, assign the users the Viewer Role.

Yeni çalışma alanlarından birini oluşturmaCreate one of the new workspaces

 1. İşe çalışma alanını oluşturarak başlayın.Start by creating the workspace. Çalışma alanları > Çalışma alanı oluştur'u seçin.Select Workspaces > Create workspace.

  Çalışma alanı oluşturma

 2. Klasik sürüme geri al'ı seçmediğiniz müddetçe otomatik olarak yükseltilmiş bir çalışma alanı oluşturacaksınız.You're automatically creating an upgraded workspace, unless you opt to Revert to classic.

  Yeni çalışma alanı deneyimi

  Klasik sürüme geri al’ı seçerseniz Microsoft 365 grubunu temel alan bir klasik çalışma alanı oluşturursunuz.If you select Revert to classic, you create a classic workspace based on a Microsoft 365 group.

 3. Çalışma alanına benzersiz bir ad verin.Give the workspace a unique name. Ad kullanılamıyorsa, düzenleyerek benzersiz bir ad haline getirin.If the name isn't available, edit it to come up with a unique name.

  Çalışma alanından oluşturduğunuz uygulama, çalışma alanıyla aynı ada ve simgeye sahip olacaktır.The app you create from the workspace will have the same name and icon as the workspace.

 4. Aşağıda, çalışma alanınız için ayarlayabileceğiniz bazı isteğe bağlı öğeler verilmiştir:Here are some optional items you can set for your workspace:

  Bir Çalışma alanı görüntüsü yükleyin.Upload a Workspace image. Dosyalar .png veya .jpg biçiminde olabilir.Files can be .png or .jpg format. Dosya boyutu 45 KB'tan küçük olmalıdır.File size has to be less than 45 KB.

  Bir Kişi listesi ekleyin.Add a Contact list. Varsayılan olarak, çalışma alanı yöneticileri kişiler arasındadır.By default, the workspace admins are the contacts.

  Microsoft 365 grubu dosya depolama konumu kullanmak için bir OneDrive Çalışma Alanı belirtin.Specify a Workspace OneDrive to use a Microsoft 365 group file storage location.

  Çalışma alanını bir Ayrılmış kapasiteye atamak için Premium sekmesinde Ayrılmış kapasite'yi seçin.To assign the workspace to a Dedicated capacity, on the Premium tab select Dedicated capacity.

  Ayrılmış kapasite

 5. Kaydet'i seçin.Select Save.

  Power BI çalışma alanını oluşturur ve açar.Power BI creates the workspace and opens it. Üyesi olduğunuz çalışma alanlarının listesinde bunu görürsünüz.You see it in the list of workspaces you’re a member of.

Kişi listesi oluşturmaCreate a contact list

Çalışma alanında oluşan sorunlar hakkında hangi kullanıcıların bildirim alacağını belirtebilirsiniz.You can specify which users receive notification about issues occurring in the workspace. Varsayılan olarak, çalışma alanı yöneticisi olarak belirtilen tüm kullanıcı veya gruplar bildirim alır, ancak kişi listesine başkalarını da ekleyebilirsiniz.By default, any user or group specified as a workspace admin is notified, but you can add others to the contact list. Kullanıcıların çalışma alanıyla ilgili yardım alabilmesi için kişi listesinde yer alan kullanıcılar veya gruplar kullanıcı arabiriminde listelenir.Users or groups in the contact list are listed in the user interface (UI) to help users get help related to the workspace.

 1. Yeni Kişi listesi ayarına iki şekilde erişebilirsiniz:Access the new Contact list setting in one of two ways:

  İlk kez oluşturduğunuzda Çalışma alanı oluştur bölmesinden.In the Create a workspace pane when you first create it.

  Gezinti bölmesinde, Çalışma alanları’nın yanındaki oku ve sonra çalışma alanı adı > Çalışma alanı ayarları’nın yanındaki Diğer seçenekler (...) düğmesini seçin.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Ayarlar bölmesi açılır.The Settings pane opens.

  Çalışma alanı ayarları

 2. Gelişmiş > Kişi listesi altında Çalışma alanı yöneticileri varsayılan değerini kabul edin veya Belirli kullanıcılar veya gruplar listesini ekleyin.Under Advanced > Contact list, accept the default, Workspace admins, or add your own list of Specific users or groups.

  Çalışma alanı kişileri

 3. Kaydet'i seçin.Select Save.

OneDrive çalışma alanı ayarlamaSet a workspace OneDrive

OneDrive Çalışma Alanı özelliği, SharePoint Belge Kitaplığı dosya depolama alanının çalışma alanı kullanıcıları tarafından kullanılabildiği bir Microsoft 365 grubu yapılandırmanızı sağlar.The Workspace OneDrive feature allows you to configure a Microsoft 365 group whose SharePoint Document Library file storage is available to workspace users. Grubu önce Power BI dışında oluşturacaksınız.You create the group outside of Power BI first.

Power BI, Microsoft 365 grubu üyeliğiyle çalışma alanı erişimi olacak şekilde yapılandırılmış kullanıcı veya grupların izinlerini eşitlemez.Power BI doesn't synchronize permissions of users or groups who are configured to have workspace access with the Microsoft 365 group membership. En iyi yöntem, bu ayarda dosya depolama alanını yapılandırdığınız aynı Microsoft 365 Grubuna çalışma alanı erişim izni vermektir.The best practice is to give access to the workspace to the same Microsoft 365 group whose file storage you configure in this setting Microsoft 365 group. Ardından Microsoft 365 grubunun üyeliğini yöneterek çalışma alanı erişimini yönetin.Then manage workspace access by managing membership of the Microsoft 365 group.

 1. Yeni Çalışma Alanı OneDrive ayarına iki şekilde erişebilirsiniz:Access the new Workspace OneDrive setting in one of two ways:

  İlk kez oluşturduğunuzda Çalışma alanı oluştur bölmesinden.In the Create a workspace pane when you first create it.

  Gezinti bölmesinde, Çalışma alanları’nın yanındaki oku ve sonra çalışma alanı adı > Çalışma alanı ayarları’nın yanındaki Diğer seçenekler (...) düğmesini seçin.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Ayarlar bölmesi açılır.The Settings pane opens.

  Çalışma alanı ayarları

 2. Gelişmiş > Workspace OneDrive altında, daha önce oluşturduğunuz Microsoft 365 grubunun adını yazın.Under Advanced > Workspace OneDrive, type the name of the Microsoft 365 group that you created earlier. URL’yi değil, yalnızca adı yazın.Type just the name, not the URL. Power BI, grup için otomatik olarak OneDrive'ı seçer.Power BI automatically picks up the OneDrive for the group.

  OneDrive konumu belirtme

 3. Kaydet'i seçin.Select Save.

Çalışma alanı OneDrive konumuna erişimAccess the workspace OneDrive location

OneDrive konumunuzu yapılandırdıktan sonra, bunu tıpkı Power BI hizmetindeki diğer veri kaynaklarını aldığınız gibi alırsınız.After you've configured the OneDrive location, you get to it in the same way you get to other data sources in the Power BI service.

 1. Gezinti bölmesinde Veri Al’ı seçip Dosyalar kutusunda Al seçeneğini belirleyin.In the nav pane, select Get Data, then in the Files box select Get.

  Verileri ve dosyaları alma

 2. OneDrive – İş girişi kendi OneDrive İş kopyanızdır.The OneDrive – Business entry is your own OneDrive for Business. İkinci OneDrive, eklediğiniz kopyadır.The second OneDrive is the one you added.

  Çalışma alanı dosyalarının konumu - veri alma

Yeni çalışma alanlarındaki uygulamalara bağlanmaConnect to apps in new workspaces

Yeni çalışma alanı deneyimlerinde içerik paketleri yerine uygulamalar oluşturulup kullanılır.The new workspace experiences create and consume apps instead of content packs. Uygulamalar, üçüncü taraf hizmetlere ve kurumsal verilere bağlanan pano, rapor ve veri kümesi koleksiyonlarıdır.Apps are collections of dashboards, reports, and datasets that connect to third-party services and organizational data. Uygulamalar, Microsoft Dynamics CRM, Salesforce ve Google Analytics gibi hizmetlerden veri almayı kolaylaştırır.Apps make it easy to get data from the services such as Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, and Google Analytics.

Yeni çalışma alanı deneyimiyle, kurumsal içerik paketleri oluşturamaz veya kullanamazsınız.In the new workspace experience, you can't create or consume organizational content packs. İç ekiplerinizin, kullanmakta olduğunuz içerik paketlerine yönelik uygulamalar sağlamasını isteyin.Ask your internal teams to provide apps for any content packs you’re currently using.

Çalışma alanınıza erişim izni vermeGive access to your workspace

Bir çalışma alanında yönetici rolüne sahip herkes başkalarına çalışma alanı erişimi verebilir.Anyone who has an admin role in a workspace can give others access to the workspace.

 1. Yönetici olduğunuzdan, çalışma alanı içerik listesi sayfasında Erişim’i görürsünüz.Because you're an admin, on the workspace content list page, you see Access.

  Çalışma alanları içerik listesi

 2. Bu çalışma alanlarına güvenlik gruplarını, dağıtım listelerini, Microsoft 365 gruplarını veya kişileri yönetici, üye, katkıda bulunan ya da görüntüleyici olarak ekleyin.Add security groups, distribution lists, Microsoft 365 groups, or individuals to these workspaces as admins, members, contributors, or viewers. Farklı rollerin açıklamaları için Yeni çalışma alanlarındaki roller bölümüne bakın.See Roles in the new workspaces for an explanation of the different roles.

  Çalışma alanlarına üye, yönetici, katkıda bulunan ekleme

 3. Ekle > Kapat'ı seçin.Select Add > Close.

Uygulamayı dağıtmaDistribute an app

Kuruluşunuzda büyük bir hedef kitleye resmi içerik dağıtmak istiyorsanız, çalışma alanınızdan bir uygulama yayımlayabilirsiniz.If you want to distribute official content to a large audience in your organization, you can publish an app from your workspace. İçerik hazır olduğunda, yayımlamak istediğiniz panoları ve raporları seçip bunu bir uygulama olarak yayımlarsınız.When the content is ready, you choose which dashboards and reports you want to publish, and publish it as an app. Her çalışma alanından bir uygulama oluşturabilirsiniz.You can create one app from each workspace.

Yeni çalışma alanlarından uygulama yayımlama hakkında bilgi edinin.Read about how to publish an app from the new workspaces.

Güvenlik ayarlarıSecurity settings

Katkıda bulunanların bu çalışma alanı için uygulamayı güncelleştirmesine izin ver ayarı, çalışma alanı Yöneticilerinin Katkıda Bulunan rolüne sahip kullanıcılara çalışma alanı için uygulamayı güncelleştirme özelliği devretmesini sağlar.The Allow contributors to update the app for this workspace setting allows workspace Admins to delegate to users in the Contributor role the ability to update the app for the workspace. Varsayılan olarak yalnızca çalışma alanı Yöneticileri ve Üyeleri çalışma alanı için uygulamayı yayımlayıp güncelleştirebilir.By default, only workspace Admins and Members can publish and update the app for the workspace.

Etkinleştirildiğinde, Katkıda Bulunanlar şunları yapabilir:When enabled, Contributors can:

 • Ad, simge, açıklama, destek sitesi ve renk gibi uygulama meta verilerini güncelleştirmeUpdate app metadata like name, icon, description, support site, and color
 • Raporları veya veri kümelerini ekleme gibi, uygulamaya dahil edilen öğeleri ekleyip kaldırmaAdd or remove items included in the app, like adding reports or datasets
 • Uygulama gezintisini veya uygulama açıldığında görünen varsayılan öğeyi değiştirmeChange the app navigation or default item the app opens on

Ancak Katkıda Bulunanlar şunları yapamaz:However, Contributors are not able to:

 • Uygulamayı ilk kez yayımlamaPublish the app for the first time
 • Uygulama iznine sahip olan kişileri değiştirmeChange who has permission to the app

Sonraki adımlarNext steps