Power BI’da SAP HANA veritabanlarına bağlanmaConnect to SAP HANA databases in Power BI

Power BI Desktop'ta artık SAP HANA veritabanlarına erişebilirsiniz.With Power BI Desktop, you can now access SAP HANA databases. SAP HANA'yı kullanmak için, yerel istemci bilgisayara SAP HANA ODBC sürücüsünün yükleyerek Power BI Desktop SAP HANA veri bağlantısının düzgün çalışmasını sağlamanız gerekir.To use SAP HANA, you must have the SAP HANA ODBC driver installed on the local client computer for the Power BI Desktop's SAP HANA data connection to work properly. Gerekli ODBC sürücüsünü içeren SAP HANA İstemci araçlarını SAP Development Tools sayfasından indirebilirsiniz.You can download the SAP HANA Client tools from SAP Development Tools, which contains the necessary ODBC driver. Bunu SAP Software Download Center sayfasından da alabilirsiniz.Or you can get it from the SAP Software Download Center. Software portalında Windows bilgisayarlar için SAP HANA CLIENT uygulamasını arayın.In the Software portal, search for the SAP HANA CLIENT for Windows computers. SAP Software Download Center sayfasının yapısı sıklıkla değiştiğinden sitede gezinmeyle ilgili ayrıntılı bilgi veremiyoruz.Since the SAP Software Download Center changes its structure frequently, more specific guidance for navigating that site isn't available.

SAP HANA veritabanına bağlanmak için Veri Al'ı, Veritabanı > SAP HANA Veritabanı'nı ve sonra da Bağlan'ı seçin:To connect to a SAP HANA database, select Get Data, choose Database > SAP HANA Database, and then select Connect:

SAP HANA Veritabanı, Veri Al iletişim kutusu, Power BI Desktop

SAP HANA veritabanına bağlanırken sunucu adını belirtin.When you connect to a SAP HANA database, specify the server name. Ardından, açılan listeden ve giriş kutusundan bağlantı noktasını belirtin.Then from the dropdown and input box, specify the port.

Bu sürümde, Power BI Desktop'ta ve Power BI hizmetinde DirectQuery modunda SAP HANA desteklenir.In this release, SAP HANA in DirectQuery mode is supported in Power BI Desktop and the Power BI service. DirectQuery modunda SAP HANA kullanan raporları Power BI hizmetine yayımlayabilir ve yükleyebilirsiniz.You can publish and upload reports that use SAP HANA in DirectQuery mode to the Power BI service. Ayrıca, SAP HANA'yı DirectQuery modunda kullanmadığınızda da raporları Power BI hizmetine yükleyip orada yayımlayabilirsiniz.You can also publish and upload reports to the Power BI Service when not using SAP HANA in DirectQuery mode.

SAP HANA için desteklenen özelliklerSupported features for SAP HANA

Bu sürümde aşağıdaki listede görebileceğiniz gibi birçok SAP HANA özelliği desteklenmektedir:This release has many capabilities for SAP HANA, as shown in the following list:

 • SAP HANA için Power BI bağlayıcısı, en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için SAP ODBC sürücüsünü kullanır.The Power BI connector for SAP HANA uses the SAP ODBC driver to provide the best user experience.

 • SAP HANA, hem DirectQuery hem de İçeri Aktarma seçeneklerini destekler.SAP HANA supports both DirectQuery and Import options.

 • Power BI, Analiz ve Hesaplama Görünümleri gibi HANA bilgi modellerini destekler ve iyileştirilmiş gezinti özelliklerine sahiptir.Power BI supports HANA information models, such as Analytic and Calculation Views, and has optimized navigation.

 • SAP HANA ile doğrudan SQL özelliğini kullanarak Satır ve Sütun Tablolarına bağlanabilirsiniz.With SAP HANA, you can also use the direct SQL feature to connect to Row and Column Tables.

 • Power BI, HANA Modelleri için İyileştirilmiş Gezinti özelliklerine sahiptir.Power BI includes Optimized Navigation for HANA Models.

 • Power BI, SAP HANA Değişkenlerini ve Giriş parametrelerini destekler.Power BI supports SAP HANA Variables and Input parameters.

 • Power BI, HDI kapsayıcı tabanlı Hesaplama Görünümlerini destekler.Power BI supports HDI-container-based Calculation Views.

  • HDI kapsayıcı tabanlı Hesaplama Görünümleri, Power BI Desktop'ın Ağustos 2019 sürümünde genel önizleme aşamasındadır.Support for HDI-container-based Calculation Views is in public preview in the August 2019 release of Power BI Desktop. Power BI'da HDI kapsayıcı tabanlı Hesaplama Görünümlerinize erişmek için, Power BI ile kullandığınız HANA veritabanı kullanıcılarının erişmek istediğiniz görünümlerin depolandığı HDI çalışma zamanı kapsayıcısına erişim izni olduğundan emin olun.To access your HDI-container-based Calculation Views in Power BI, ensure that the HANA database users you use with Power BI have permission to access the HDI runtime container that stores the views you want to access. Bu erişimi vermek için HDI kapsayıcınıza erişim izni veren bir Rol oluşturun.To grant this access, create a Role that allows access to your HDI container. Sonra bu rolü Power BI ile kullanacağınız HANA veritabanı kullanıcına atayın.Then assign the role to the HANA database user you'll use with Power BI. (Bu kullanıcının her zamanki gibi _SYS_BI şemasındaki sistem tablolarından okuma izni de olması gerekir.) Veritabanı rollerini oluşturma ve atama konusunda ayrıntılı yönergeler için resmi SAP belgelerine bakın.(This user must also have permission to read from the system tables in the _SYS_BI schema, as usual.) Consult the official SAP documentation for detailed instructions on how to create and assign database roles. Bu SAP blog gönderisi iyi bir başlangıç noktası olabilir.This SAP blog post may be a good place to start.

  • Şu anda HDI tabanlı Hesaplama Görünümlerine eklenen HANA değişkenleriyle ilgili bazı sınırlamalar vardır.There are currently some limitations for HANA variables attached to HDI-based Calculation Views. Bu sınırlamaların nedeni HANA tarafındaki hatalardır.These limitations are because of errors on the HANA side.

   İlk olarak HDI kapsayıcı tabanlı Hesaplama Görünümünün paylaşılan bir sütununa HANA değişkeni uygulamak mümkün değildir.First, it isn't possible to apply a HANA variable to a shared column of an HDI-container-based Calculation View. Bu sınırlamayı gidermek için HANA 2 sürüm 37.02 veya sonraki sürümlere ya da HANA 2 sürüm 42 ve sonraki sürümlere yükseltin.To fix this limitation, upgrade to HANA 2 version 37.02 and onwards or to HANA 2 version 42 and onwards. İkincisi, değişkenler ve parametreler için çok girdili varsayılan değerler Power BI kullanıcı arabiriminde gösterilmez.Second, multi-entry default values for variables and parameters currently don't show up in the Power BI UI. Bu sınırlamaya SAP HANA tarafındaki bir hata neden olur ama SAP henüz bir düzeltme duyurusu yapmamıştır.An error in SAP HANA causes this limitation, but SAP hasn't announced a fix yet.

SAP HANA ile ilgili sınırlamalarLimitations of SAP HANA

SAP HANA kullanımıyla ilgili de birkaç sınırlama vardır ve bunlar aşağıda gösterilmiştir:There are also a few limitations to using SAP HANA, shown below:

 • NVARCHAR dizeleri 4000 Unicode karakter olan maksimum uzunluğa göre kesilir.NVARCHAR strings are truncated to a maximum length of 4000 Unicode characters.
 • SMALLDECIMAL desteklenmez.SMALLDECIMAL isn't supported.
 • VARBINARY desteklenmez.VARBINARY isn't supported.
 • Geçerli Tarihler 1899/12/30 ile 9999/12/31 arasıdır.Valid Dates are between 1899/12/30 and 9999/12/31.
 • SSO ile SAP HANA yenilemesi şu anda gerçekleşen Excel çalışma kitabı yenilemeleri için desteklenmez.SAP HANA refresh with SSO is currently not supported for Excel workbook refreshes at the current time. Power BI’da verileri yenilemek için SAP HANA SSO ile Power BI raporunu kullanabilirsiniz.To refresh the data in Power BI, you can use a Power BI report with SAP HANA SSO.

Sonraki adımlarNext steps

DirectQuery ve SAP HANA hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information about DirectQuery and SAP HANA, see the following resources: