Güvenilen üçüncü taraf bağlayıcılarTrusted third-party connectors

Güvenilen üçüncü taraf bağlayıcılara neden ihtiyaç duyulur?Why do you need trusted third-party connectors?

Power BI'da genellikle "Veri uzantısı güvenliği" düzeyinin yüksek tutulması ve bu sayede Microsoft tarafından onaylanmayan yüklenmesinin önlenmesi önerilir.In Power BI, we generally recommend keeping your 'Data extension security' level at the higher level, which prevents loading of code not certified by Microsoft. Ancak kendi yazdığınız veya Microsoft onay yolu dışındaki bir danışman veya satıcı tarafından sağlanmış olan belirli bağlayıcıları yüklemek istediğiniz durumlar söz konusu olabilir.However, there may be many cases in which you want to load specific connectors--ones you've written, or ones provided to you by a consultant or vendor outside the Microsoft certification path.

Bağlayıcıyı geliştiren kişi bunu bir sertifika ile imzalayabilir ve güvenlik ayarlarınızı düşürmeye gerek kalmadan güvenli bir şekilde yüklemeniz için gerekli bilgileri sağlayabilir.The developer of a given connector can sign it with a certificate and provide you with the information you need to securely load it without lowering your security settings.

Güvenlik ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.If you want to know more about the security settings, you can read about them here.

Üçüncü taraf bağlayıcılarına güvenmek için kayıt defterini kullanmaUsing the registry to trust third-party connectors

Power BI'da üçüncü taraf bağlayıcılarına güvenmek için güvenmek istediğiniz sertifikanın parmak izini belirtilen bir kayıt defteri değerinde listelemeniz gerekir.Trusting third-party connectors in Power BI is done by listing the thumbprint of the certificate you want to trust in a specified registry value. Bu parmak izinin yüklemek istediğiniz bağlayıcının sertifikasındaki parmak izi ile eşleşmesi durumunda ilgili bağlayıcıyı Power BI'da "Önerilen" güvenlik düzeyinde yükleyebilirsiniz.If this thumbprint matches the thumbprint of the certificate on the connector you want to load, you will be able to load it in the ‘Recommended’ security level of Power BI.

Kayıt defteri yolu: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Power BI Desktop.The registry path is HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Power BI Desktop. Yolun var olduğundan emin olun veya oluşturun.Make sure the path exists, or create it. Bu konumu seçmemizin nedeni öncelikli olarak BT ilkeleri tarafından denetlenmesi ve düzenlemek için yerel makinede yönetim izinlerinin gerekli olmasıdır.We chose this location due to it being primarily controlled by IT policy, as well as requiring local machine administration access to edit.

Power BI Desktop kayıt defteri, güvenilen üçüncü taraf anahtar ayarlanmamış durumda

Yukarıda belirtilen yola yeni bir değer ekleyin.Add a new value under the path specified above. Türü “Çoklu Dize Değeri” (REG_MULTI_SZ), adı ise “TrustedCertificateThumbprints” olmalıdır.The type should be “Multi-String Value” (REG_MULTI_SZ), and it should be called “TrustedCertificateThumbprints”

Power BI Desktop kayıt defteri, güvenilen üçüncü taraf bağlayıcılar için giriş var ancak anahtar yok

Güvenmek istediğiniz sertifikaların parmak izlerini ekleyin.Add the thumbprints of the certificates you want to trust. Sınırlayıcı olarak “\0” kullanarak birden fazla sertifika ekleyebilir veya kayıt defteri düzenleyicisinde sağ tıklayıp Değiştir'i seçerek her parmak izini yeni bir satıra ekleyebilirsiniz.You can add multiple certificates by using “\0” as a delimiter, or in the registry editor, right click -> modify and put each thumbprint on a new line. Örnek parmak izi, otomatik olarak imzalanan bir sertifikadan alınmıştır.Example thumbprint is taken from a self-signed certificate.

Power BI Desktop kayıt defteri, güvenilen üçüncü taraf anahtar ayarlanmış durumda

Yönergeleri doğru bir şekilde takip ettiyseniz ve geliştiriciden doğru parmak izini aldıysanız ilgili sertifika ile imzalanmış olan bağlayıcılara güvenebilmeniz gerekir.If you’ve followed the instructions properly, and have been given the proper thumbprint by your developer, you should now be able to securely trust connectors signed with the associated certificate.

Bağlayıcıları İmzalamaHow to Sign Connectors

Sizin veya geliştiricinizin imzalaması gereken bir bağlayıcı varsa gerekli bilgilere buradaki Power Query belgesinden ulaşabilirsiniz.If you have a connector you or a developer need to sign, you can read about it in the Power Query docs here.