Excel çalışma kitabı dosyalarından veri almaGet data from Excel workbook files

Excel simgesi

Microsoft Excel, dünya çapında en yaygın olarak kullanılan iş uygulamalarından biridir.Microsoft Excel is one of the most widely used business applications around. Ayrıca, verilerin Power BI'a alınması için de en sık kullanılan yöntemlerinden biridir.It’s also one of the most common ways to get your data into Power BI.

Power BI ne tür çalışma kitaplarını desteklemektedir?What types of workbooks does Power BI support?

Power BI, Excel 2007 ve sonraki sürümlerinde oluşturulan çalışma kitaplarını içeri aktarmayı veya bu çalışma kitaplarına bağlanmayı desteklemektedir.Power BI supports importing or connecting to workbooks created in Excel 2007 and later. Çalışma kitapları .xlsx veya .xlsm dosya türünde kaydedilmeli ve 1 GB'ın altında olmalıdır.Workbooks must be saved as .xlsx or .xlsm file type and be under 1 GB. Bu makalede açıklanan bazı özellikler yalnızca Excel'in sonraki sürümlerinde kullanılabilir.Some features described in this article are only available in later versions of Excel.

Veri tabloları veya aralıkları içeren çalışma kitaplarıWorkbooks with ranges or tables of data

Çalışma kitabınız, veri aralıkları içeren basit çalışma sayfalarına sahipse Power BI'da verilerinizden en iyi şekilde yararlanmak için bu aralıkları tablo olarak biçimlendirdiğinizden emin olun.If your workbook has simple worksheets with ranges of data, to get the most out of your data in Power BI, be sure to format those ranges as tables. Böylece, Power BI'da rapor oluştururken Alanlar bölmesinde, verilerinizin daha kolay görselleştirilmesini sağlayan adlandırılmış tablolar ve sütunlar görürsünüz.This way, when creating reports in Power BI, you’ll see named tables and columns in the Fields pane, making it much easier to visualize your data.

Veri modelleri içeren çalışma kitaplarıWorkbooks with data models

Çalışma kitapları; bağlantılı tablolar, Power Query (Excel 2016'daki Al ve Dönüştür) veya Power Pivot kullanılarak yüklenen bir veya daha fazla veri tablosunun bulunduğu bir veri modeli içerebilir.Workbooks can contain a data model with one or more tables of data loaded into it by using linked tables, Power Query (Get & Transform in Excel 2016), or Power Pivot. Power BI; ilişkiler, ölçüler, hiyerarşiler ve KPI'ler gibi tüm veri modeli özelliklerini destekler.Power BI supports all data model properties such as relationships, measures, hierarchies, and KPIs.

Not

Veri modelleri içeren çalışma kitapları, Power BI kiracıları arasında paylaşılamaz.Workbooks with data models cannot be shared across Power BI tenants. Örneğin, Power BI'da contoso.com hesabı ile oturum açan bir kullanıcı, bir Excel çalışma kitabını, Power BI'da woodgrovebank.com hesabından oturum açan bir kullanıcı ile paylaşamaz.For example, a user who logs in to Power BI using a contoso.com account cannot share an Excel workbook with a user who logs in using a Power BI login account from woodgrovebank.com.

Dış veri kaynaklarına yönelik bağlantılar içeren çalışma kitaplarıWorkbooks with connections to external data sources

Bir dış veri kaynağına bağlanmak için Excel kullanırsanız çalışma kitabınız Power BI'a alındığında, bağlantılı veri kaynağındaki verileri temel alan raporlar ve panolar oluşturabilirsiniz.If you use Excel to connect to an external data source, once your workbook is in Power BI, you can create reports and dashboards based on data from that connected data source. Ayrıca, doğrudan veri kaynağına otomatik olarak bağlanmak ve güncelleştirmeler almak için Zamanlanmış Yenileme'yi ayarlayabilirsiniz.You can also setup Scheduled Refresh to automatically connect right to the data source and get updates. Artık yenilemeyi Excel'deki Veri şeridinden el ile yapmanız gerekmez.You’ll no longer need to refresh manually from the Data ribbon in Excel. Bu veri kaynağındaki veriler temel alınarak oluşturulan, raporlardaki tüm görselleştirmeler ve panolardaki kutucuklar, otomatik olarak güncelleştirilir.Any visualizations in reports and tiles in dashboards based on data from that data source are updated automatically. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'da veri yenileme.To learn more, see Data refresh in Power BI.

Power View sayfaları, PivotTable'lar ve grafikler içeren çalışma kitaplarıWorkbooks with Power View sheets, PivotTables and charts

PowerView sayfalarınız, PivotTable'larınız ve grafiklerinizin Power BI'da nasıl görüneceği veya görünmeyeceği, çalışma kitabı dosyanızın kaydedildiği konuma ve çalışma kitabını Power BI'a almak için seçtiğiniz yönteme bağlıdır.How your PowerView sheets and PivotTables and charts appear, or not appear, in Power BI depends on where your workbook file is saved and how you choose to get it into Power BI. Bu konu, aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.We'll go into this more below.

Veri türleriData types

Power BI şu veri türlerini destekler: Tam Sayı, Ondalık Sayı, Para Birimi, Tarih, Doğru/Yanlış, Metin.Power BI supports the following data types: Whole Number, Decimal Number, Currency, Date, True/False, Text. Verileri Excel'de belirli veri türleri olarak işaretlemek, daha iyi bir Power BI deneyimi elde edilmesini sağlar.Marking data as specific data types in Excel will improve the Power BI experience.

Çalışma kitabınızı Power BI için hazırlamaPrepare your workbook for Power BI

Excel çalışma kitaplarınızın Power BI için hazır olmasını nasıl sağlayacağınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu faydalı videoyu izleyin.Watch this helpful video to learn more about how to make sure your Excel workbooks are ready for Power BI.

Çalışma kitabı dosyanızı nereye kaydettiğiniz önemlidirWhere your workbook file is saved makes a difference

Yerel: Çalışma kitabı dosyanızı bilgisayarınızdaki bir yerel sürücüye veya kuruluşunuzdaki diğer bir konuma kaydederseniz Power BI'ı kullanarak dosyanızı Power BI'a yükleyebilirsiniz.Local - If you save your workbook file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI you can load your file into Power BI. Dosyanız gerçekte yerel sürücünüzde kalır. Böylece, dosyanın tamamı Power BI'a aktarılmamış olur.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. Burada gerçekleştirilen asıl işlem, Power BI'da yeni bir veri kümesinin oluşturulması ve hem verilerin hem de veri modelinin (varsa) çalışma kitabından söz konusu veri kümesine yüklenmesidir.What really happens is a new dataset is created in Power BI and data and the data model (if any) from the workbook are loaded into the dataset. Çalışma kitabınız Power View sayfaları içeriyorsa bu sayfalar, Power BI sitenizdeki Raporlar bölümünde görünür.If your workbook has any Power View sheets, those will appear in your Power BI site under Reports. Excel 2016'da Yayımla özelliği de bulunur (Dosya menüsünün altında).Excel 2016 also has the Publish feature (under the File menu). Yayımla özelliğinin kullanılması, Power BI'daki Veri Al > Dosyalar > Yerel Dosya yolunun kullanılması ile aynı etkiye sahip olsa da çalışma kitabında düzenli olarak değişiklik yapıyorsanız genellikle Power BI'daki veri kümenizi güncelleştirmek için daha kolay bir yöntemdir.Using Publish is effectively the same as using Get Data > Files > Local File from Power BI, but is often easier to update your dataset in Power BI if you’re regularly making changes to the workbook.

OneDrive - İş: OneDrive İş kullanıyorsanız Excel'deki çalışmalarınızla Power BI'daki veri kümenizi, raporlarınızı ve panolarınızı eşitlenmiş durumda tutmanın en etkili yolu, Power BI'da oturum açarken kullandığınız hesap ile OneDrive İş'te oturum açmaktır. Hem Power BI hem de OneDrive bulutta olduğundan Power BI, OneDrive'daki çalışma kitabı dosyanıza yaklaşık olarak her saatte bir bağlanır.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your workbook file on OneDrive about every hour. Herhangi bir değişiklik bulunması durumunda veri kümeniz, raporlarınız ve panolarınız Power BI'da da otomatik olarak güncelleştirilir.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI. Tıpkı çalışma kitabınızı bir yerel sürücüye kaydettiğinizde olduğu gibi, Yayımla özelliğini, Power BI'daki veri kümenizi ve raporlarınızı hemen güncelleştirmek için de kullanabilirsiniz. Bu özelliği kullanmadığınız durumlarda Power BI, genellikle bir saat içinde verilerinizi otomatik olarak eşitler.Just like if you saved your workbook to a local drive, you can also use Publish to update your dataset and reports in Power BI immediately; otherwise Power BI will automatically synchronize, usually within an hour.

OneDrive - Bireysel: Çalışma kitabı dosyalarınızı kendi OneDrive hesabınıza kaydederseniz OneDrive İş ile ilgili olarak elde ettiğiniz avantajların pek çoğundan yararlanırsınız.OneDrive - Personal – If you save your workbook files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. En büyük fark şudur: Dosyanıza ilk kez bağlanırken (Veri Al > Dosyalar > OneDrive – Bireysel yolunu izleyerek) OneDrive'da Microsoft hesabınızla oturum açmanız gerekir. Bu genellikle, Power BI'da oturum açarken kullandığınız hesaptan farklıdır.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. OneDrive'da Microsoft hesabınız ile oturum açarken Oturumumu açık bırak seçeneğini belirlediğinizden emin olun.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Bu şekilde Power BI, yaklaşık olarak her saatte bir çalışma kitabı dosyanıza bağlanabilir, böylece Power BI'daki veri kümenizin ve raporlarınızın eşitlenmiş durumda kalmasını sağlayabilir.This way, Power BI will be able to connect to your workbook file about every hour and make sure your dataset and reports in Power BI are in-sync.

SharePoint - Ekip Siteleri: Power BI Desktop dosyalarınızı SharePoint - Ekip Siteleri'ne kaydetme işlemi, OneDrive İş'e kaydetme işlemiyle oldukça benzerlik gösterir.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. En büyük fark, Power BI'dan dosyaya bağlanma şeklinizdir.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Bir URL belirtebilir veya kök klasöre bağlanabilirsiniz.You can specify a URL or connect to the root folder.

Bir Excel çalışma kitabını kullanmaya ilişkin iki yöntemOne Excel workbook – two ways to use it

Çalışma kitabı dosyalarınızı OneDrive'a kaydediyorsanız Power BI'da verilerinizi araştırmak için izleyebileceğiniz iki yol vardırIf you save your workbook files to OneDrive, you'll have a couple of ways you can explore your data in Power BI

Excel Verilerini İçeri Aktarma veya Bunlara Bağlanma seçeneğini gösteren OneDrive İş’in ekran görüntüsü.

Excel verilerini Power BI'ya aktarmaImport Excel data into Power BI

İçeri aktar seçeneğini belirlediğinizde tablo ve/veya veri modellerindeki desteklenen tüm veriler Power BI'da yeni bir veri kümesine aktarılır.When you choose Import, any supported data in tables and/or a data model are imported into a new dataset in Power BI. Power View sayfalarınız varsa bunlar Power BI'da rapor olarak yeniden oluşturulur.If you have any Power View sheets, those will be re-created in Power BI as reports.

Çalışma kitabınızı düzenlemeye devam edebilirsiniz.You can continue editing your workbook. Değişiklikleriniz kaydedildikten sonra, genellikle yaklaşık bir saat içinde Power BI'daki veri kümesi ile eşitlenir.When your changes are saved, they’ll be synchronized with the dataset in Power BI, usually within about an hour. Daha hızlı bir sonuç elde etmek istiyorsanız Yayımla'ya tekrar tıklayabilir ve değişikliklerinizin anında dışarı aktarılmasını sağlayabilirsiniz.If you need more immediate gratification, you can just click Publish again, and your changes are exported right then and there. Raporlarınızda ve panolarınızda bulunan tüm görselleştirmeler de güncelleştirilir.Any visualizations you have in reports and dashboards will be updated, too.

Verileri bir veri modeline yüklemek için Al ve Dönüştür veya Power Pivot seçeneğini kullandıysanız ya da çalışma kitabınız, Power BI'da görmek istediğiniz görselleştirmeler içeren Power View sayfaları içeriyorsa bu seçeneği belirleyin.Choose this option if you’ve used Get & Transform data or Power Pivot to load data into a data model, or if your workbook has Power View sheets with visualizations you want to see in Power BI.

Excel 2016'da, Yayımla > Dışarı Aktar seçeneğini de kullanabilirsiniz.In Excel 2016, you can also use Publish > Export. Bu da hemen hemen aynı işe yarar.It's pretty much the same thing. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Excel 2016'daki içeriği Power BI'da yayımlama.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Power BI'da Excel'e bağlanma, Excel verilerini yönetme ve görüntülemeConnect, manage and view Excel in Power BI

Bağlan'ı seçtiğinizde çalışma kitabınız, Power BI'da tıpkı Excel Online'daki gibi görünecektir.When you choose Connect, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Ancak, Excel Online'dan farklı olarak çalışma sayfalarınızdaki öğeleri doğrudan panolarınıza sabitlemenize yardımcı olacak harika özellikler edineceksiniz.But, unlike Excel Online, you’ll have some great features to help you pin elements from your worksheets right to your dashboards.

Çalışma kitabınızı Power BI'da düzenleyemezsiniz.You can’t edit your workbook in Power BI. Ancak, bazı değişiklikler yapmanız gerekirse Düzenle'ye tıklayıp çalışma kitabınızı Excel Online'da düzenlemeyi veya bilgisayarınızdaki Excel'de açmayı tercih edebilirsiniz.But if you need to make some changes, you can click Edit, and then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. Yaptığınız değişiklikler OneDrive'daki çalışma kitabına kaydedilir.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive.

Çalışma sayfalarında yalnızca veri varsa veya panolara sabitlemek istediğiniz aralıklar, PivotTable'lar ve grafikler söz konusuysa bu seçeneğini belirleyin.Choose this option if you only have data in worksheets, or you have ranges, PivotTables and charts you want to pin to dashboards.

Excel 2016'da, Yayımla > Karşıya Yükle seçeneğini de kullanabilirsiniz.In Excel 2016, you can also use Publish > Upload. Bu da hemen hemen aynı işe yarar.It's pretty much the same thing. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Excel 2016'daki içeriği Power BI'da yayımlama.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Power BI'daki içeriği bir Excel çalışma kitabına aktarma veya bağlamaImport or connect to an Excel workbook from Power BI

  1. Power BI'daki gezinti bölmesinde Veri Al'a tıklayın.In Power BI, in the nav pane, click Get Data.

    Düğmesinin gezinti bölmesinde gösterildiği Veri Al’ın ekran görüntüsü.

  2. Dosyalar'da, Al'a tıklayın.In Files, click Get.

    Al düğmesini gösteren, Dosyalar iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

  3. Dosyanızı bulun.Find your file.

    Yerel Dosya, OneDrive İş, OneDrive Bireysel ve SharePoint kutucuklarını gösteren, dosyanızı bulmaya yönelik dört kutucuğun ekran görüntüsü.

  4. Çalışma kitabı dosyanız OneDrive veya SharePoint - Ekip Siteleri'ndeyse İçeri aktar veya Bağlan seçeneğini belirleyin.If your workbook file is on OneDrive or SharePoint - Team Sites, choose Import or Connect.

Yerel Excel çalışma kitaplarıLocal Excel workbooks

Yerel bir Excel dosyası kullanıp bu dosyayı da Power BI'a yükleyebilirsiniz.You can also use a local Excel file and upload it into Power BI. Önceki menüden Yerel Dosya'yı seçin ve Excel çalışma kitaplarınızın kaydedildiği konuma gidin.Simply select Local File from the previous menu, then navigate to where you have your Excel workbooks saved.

Excel çalışma kitaplarını seçmek için nasıl gezinileceğini gösteren Yerel Dosya kutucuğunun ekran görüntüsü.

Seçimi yaptıktan sonra dosyanızı Power BI'a Yükleme seçeneğini belirleyin.Once selected, choose to Upload your file into Power BI.

Excel dosyanızı Power BI’a yükleme seçimini gösteren Yerel Dosya iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Çalışma kitabınız karşıya yüklendikten sonra çalışma kitabının hazır olduğunu belirten bir bildirim alırsınız.Once your workbook is uploaded, you get a notification that the workbook is ready.

Çalışma kitabınızın hazır olduğunu gösteren bildirimin ekran görüntüsü.

Hazır olduğunda çalışma kitabınızı Power BI'ın Raporlar bölümünde bulabilirsiniz.Once the workbook is ready, you can find it in the Reports section of Power BI.

Excel verilerini içeren seçili raporu gösteren Raporlar bölümünün ekran görüntüsü.

Excel 2016'daki içeriği Power BI sitenizde yayımlamaPublish from Excel 2016 to your Power BI site

Excel 2016'daki Power BI'da Yayımla özelliğinin kullanılması, dosyanızın içeri aktarılması veya dosyanıza bağlanılması için Power BI'da kullanılan Veri Al seçeneği ile aynı işlevi görür.Using the Publish to Power BI feature in Excel 2016 is effectively the same as using Get Data in Power BI to import or connect to your file. Ayrıntıları burada ele almayacak olsak da daha fazla bilgi için Excel 2016'daki içeriği Power BI'da yayımlama makalesini inceleyebilirsiniz.We won't go into the details here, but you can see Publish to Power BI from Excel 2016 to learn more.

Sorun gidermeTroubleshooting

Çalışma kitabı dosyası çok mu büyük?Workbook file too big? Power BI'da görüntülemek üzere bir Excel çalışma kitabının boyutunu azaltma makalesine göz atın.Check out Reduce the size of an Excel workbook to view it in Power BI.

Geçerli sürümde İçeri Aktar özelliği seçildiğinde, Power BI yalnızca bir adlandırılmış tablo veya veri modelinin parçası olan verileri içeri aktarır.Currently, when you choose Import, Power BI only imports data that is part of a named table or a data model. Sonuç olarak, çalışma kitabı adlandırılmış tablo, Power View sayfası veya Excel veri modeli içermiyorsa şu hatayla karşılaşabilirsiniz: "Excel çalışma kitabınızda herhangi bir veri bulamadık" .As a result, if the workbook contains no named tables, Power View sheets, or Excel data models, you might see this error: "We couldn't find any data in your Excel workbook". Bu makale, çalışma kitabınızı düzeltme ve yeniden içeri aktarma hakkında bilgi vermektedir.This article explains how to fix your workbook and re-import it.

Sonraki adımlarNext steps

Verilerinizi araştırma: Dosyanızdaki verileri ve raporları Power BI'a aktardığınıza göre artık araştırmaya başlayabilirsiniz.Explore your data - Once you get data and reports from your file into Power BI, it's time to explore. Yeni veri kümesine sağ tıklayıp Araştır seçeneğini belirlemeniz yeterlidir.Just right-click the new dataset and then click Explore. 4. adımda OneDrive'daki bir çalışma kitabı dosyasına bağlanmayı seçerseniz çalışma kitabınız Raporlar bölümünde görünür.If you chose to connect to a workbook file on OneDrive in step 4, your workbook will appear in Reports. Çalışma kitabına tıkladığınızda, söz konusu çalışma kitabı, Power BI'da tıpkı Excel Online'da olduğu gibi açılır.When you click on it, it will open in Power BI, just as it would if it were in Excel Online.

Yenileme zamanlama: Excel çalışma kitabı dosyanız dış veri kaynaklarına bağlanıyorsa veya dosyayı bir yerel sürücüden içeri aktardıysanız veri kümenizin ya da raporunuzun her zaman güncel olduğundan emin olmak için zamanlanmış yenileme ayarlayabilirsiniz.Schedule refresh - If your Excel workbook file connects to external data sources, or you imported from a local drive, you can setup scheduled refresh to make sure your dataset or report is always up-to-date. Çoğu durumda, zamanlanmış yenileme ayarlamak oldukça kolaydır ancak bu makalede ayrıntılara yer vermek amaçlanmamıştır.In most cases, setting up scheduled refresh is quite easy to do, but going into the details is outside the scope of this article. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI'da veri yenileme.See Data refresh in Power BI to learn more.

Excel 2016'daki içeriği Power BI'da yayımlamaPublish to Power BI from Excel 2016

Power BI'da veri yenilemeData refresh in Power BI