Power BI'da veri yenilemeData refresh in Power BI

Power BI, veriden içgörüye ve içgörüden eyleme hızla geçmenize olanak tanır. Ancak, Power BI rapor ve panolarınızdaki verilerin güncel olduğundan emin olmanız gerekir.Power BI enables you to go from data to insight to action quickly, yet you must make sure the data in your Power BI reports and dashboards is recent. Verileri yenilemeyi bilmek, doğru sonuçların sunulması için genellikle kritik öneme sahiptir.Knowing how to refresh the data is often critical in delivering accurate results.

Bu makalede, Power BI’ın veri yenileme özellikleri ve bu özelliklerin bağımlılıkları kavramsal düzeyde açıklanmaktadır.This article describes the data refresh features of Power BI and their dependencies at a conceptual level. Sık karşılaşılan yenileme sorunlarını önlemeye yönelik en iyi yöntemler ve ipuçları da sunulmaktadır.It also provides best practices and tips to avoid common refresh issues. İçerik, veri yenilemenin nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olacak bir temel oluşturur.The content lays a foundation to help you understand how data refresh works. Veri yenilemeyi yapılandırmaya yönelik hedefli, adım adım yönergeler için bu makalenin sonunda bulunan Sonraki adımlar kısmında listelenen öğreticilere ve nasıl yapılır kılavuzlarına başvurun.For targeted step-by-step instructions to configure data refresh, refer to the tutorials and how-to guides listed in the Next steps section at the end of this article.

Veri yenilemeyi anlamaUnderstanding data refresh

Her veri yenilediğinizde Power BI’ın temel alınan veri kaynaklarını sorgulaması, muhtemelen kaynak verileri bir veri kümesine yüklemesi, rapor ve panolarınızdaki tüm görselleştirmeleri güncelleştirmesi gerekir. Bu görselleştirmeler güncelleştirilmiş veri kümesini kullanır.Whenever you refresh data, Power BI must query the underlying data sources, possibly load the source data into a dataset, and then update any visualizations in your reports or dashboards that rely on the updated dataset. Tüm süreç, aşağıdaki kısımlarda açıklandığı gibi veri kümelerinizin depolama modlarına bağlı olarak birden çok aşamadan oluşur.The entire process consists of multiple phases, depending on the storage modes of your datasets, as explained in the following sections.

Power BI’ın veri kümelerinizi, raporlarınızı ve panolarınızı nasıl yenilediğini anlamak için aşağıdaki kavramları bilmeniz gerekir:To understand how Power BI refreshes your datasets, reports, and dashboards, you must be aware of the following concepts:

 • Depolama modları ve veri kümesi türleri: Power BI’ın desteklediği depolama modları ve veri kümesi türlerinin farklı yenileme gereksinimleri bulunur.Storage modes and dataset types: The storage modes and dataset types that Power BI supports have different refresh requirements. Oluşan tüm değişiklikleri görmek için verileri Power BI’a yeniden aktarmayı veya verileri doğrudan kaynağında sorgulamayı seçebilirsiniz.You can choose between re-importing data into Power BI to see any changes that occurred or querying the data directly at the source.
 • Power BI yenileme türleri: Veri kümesi özelliklerinden bağımsız olarak çeşitli yenileme türlerini bilmeniz, bir yenileme işlemi esnasında Power BI’ın zamanını hangi işlemlerde geçireceğini anlamanıza yardımcı olabilir.Power BI refresh types: Regardless of dataset specifics, knowing the various refresh types can help you understand where Power BI might spend its time during a refresh operation. Bu ayrıntıları depolama modu özellikleri ile birleştirerek, bir veri kümesi için Şimdi Yenile seçeneğini belirlediğinizde Power BI’ın tam olarak ne yapacağını daha iyi anlayabilirsiniz.And combining these details with storage mode specifics helps to understand what exactly Power BI performs when you select Refresh Now for a dataset.

Depolama modları ve veri kümesi türleriStorage modes and dataset types

Bir Power BI veri kümesi, çeşitli veri kaynaklarında bulunan verilere erişmek için aşağıdaki modlardan birinde çalışabilir.A Power BI dataset can operate in one of the following modes to access data from a variety of data sources. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Desktop’ta depolama modu.For more information, see Storage mode in Power BI Desktop.

 • İçeri aktarma moduImport mode
 • DirectQuery moduDirectQuery mode
 • LiveConnect moduLiveConnect mode
 • Gönderim moduPush mode

Aşağıdaki diyagram, depolama modunu temel alarak farklı veri akışlarını gösterir.The following diagram illustrates the different data flows, based on storage mode. En önemli nokta, sadece İçeri aktarma modundaki veri kümelerinin bir veri kaynağı yenileme işlemini gerektirmesidir.The most significant point is that only Import mode datasets require a source data refresh. Yalnızca bu tür veri kümeleri verileri veri kaynaklarından içeri aktardığından ve içeri aktarılan veriler düzenli veya geçici olarak güncelleştirilebileceğinden, bu tür veri kümeleri yenileme gerektirir.They require refresh because only this type of dataset imports data from its data sources, and the imported data might be updated on a regular or ad-hoc basis. DirectQuery veri kümeleri ve Analysis Services’a yönelik LiveConnect modundaki veri kümeleri, verileri içeri aktarmaz. Bunlar, her kullanıcı etkileşiminde, temel alınan veri kaynağını sorgular.DirectQuery datasets and datasets in LiveConnect mode to Analysis Services don't import data; they query the underlying data source with every user interaction. Gönderim modundaki veri kümeleri, veri kaynaklarına doğrudan erişmez, verileri Power BI’a sizin göndermenizi bekler.Datasets in push mode don't access any data sources directly but expect you to push the data into Power BI. Veri kümesi yenileme gereksinimleri, depolama moduna/veri kümesi türüne göre farklılık gösterir.Dataset refresh requirements vary depending on the storage mode/dataset type.

Depolama modları ve veri kümesi türleri

İçeri aktarma modundaki veri kümeleriDatasets in Import mode

Power BI, verileri özgün veri kaynaklarından veri kümesine aktarır.Power BI imports the data from the original data sources into the dataset. Veri kümesine gönderilen Power BI rapor ve pano sorguları, içeri aktarılan tablo ve sütunlardaki sonuçları döndürür.Power BI report and dashboard queries submitted to the dataset return results from the imported tables and columns. Bu tür veri kümelerini belirli bir nokta kopyası olarak düşünebilirsiniz.You might consider such a dataset a point-in-time copy. Power BI verileri kopyaladığından, temel alınan veri kaynaklarından değişiklikleri getirmek amacıyla veri kümesini yenilemeniz gerekir.Because Power BI copies the data, you must refresh the dataset to fetch changes from the underlying data sources.

Power BI verileri önbelleğe aldığından, İçeri aktarma modu veri kümesi boyutları çok büyük olabilir.Because Power BI caches the data, Import mode dataset sizes can be substantial. Kapasite başına en yüksek veri kümesi boyutları için aşağıdaki tabloya bakın.Refer to the following table for maximum dataset sizes per capacity. Veri kümeleriniz bir yenileme işlemi esnasında kullanılabilir olan en yüksek kaynak miktarından daha fazlasını gerektirirse yenileme sorunları oluşabilir. Bu sorunları önlemek için en yüksek veri kümesi boyutlarının oldukça altında kalın.Stay well below the maximum dataset sizes to avoid refresh issues that might occur if your datasets require more than the maximum available resources during a refresh operation.

Kapasite türüCapacity type Veri kümesi boyutu üst sınırıMaximum dataset size
Paylaşılan, A1, A2 veya A3Shared, A1, A2, or A3 1 GB1 GB
A4 veya P1A4 or P1 3 GB3 GB
A5 veya P2A5 or P2 6 GB6 GB
A6 veya P3A6 or P3 10 GB10 GB

DirectQuery/LiveConnect modundaki veri kümeleriDatasets in DirectQuery/LiveConnect mode

Power BI, verileri DirectQuery/LiveConnect modunda çalışan bağlantılar üzerinden içeri aktarmaz.Power BI does not import data over connections that operate in DirectQuery/LiveConnect mode. Bunun yerine veri kümesi, bir rapor veya pano tarafından sorgulandığında, temel alınan veri kaynağındaki sonuçları döndürür.Instead, the dataset returns results from the underlying data source whenever a report or dashboard queries the dataset. Power BI sorguları dönüştürüp veri kaynağına iletir.Power BI transforms and forwards the queries to the data source.

DirectQuery modu ve LiveConnect modu, sorguların kaynağa Power BI tarafından iletilmesi yönünden benzer olsa da, Power BI’ın LiveConnect modunda sorguları dönüştürmesinin gerekmediğine dikkat edilmelidir.Although DirectQuery mode and LiveConnect mode are similar in that Power BI forwards the queries to the source, it is important to note that Power BI does not have to transform queries in LiveConnect mode. Sorgular doğrudan, paylaşılan kapasitedeki veya Premium kapasitedeki kaynakları tüketmeden veritabanını barındıran Analysis Services örneğine gider.The queries go directly to the Analysis Services instance hosting the database without consuming resources on shared capacity or a Premium capacity.

Power BI verileri içeri aktarmadığından veri yenileme işlemi çalıştırmanız gerekmez.Because Power BI does not import the data, you don't need to run a data refresh. Ancak, bir sonraki yenileme türleri kısmında açıklandığı gibi, Power BI kutucuk yenilemelerini ve olası rapor yenilemelerini yine de gerçekleştirir.However, Power BI still performs tile refreshes and possibly report refreshes, as the next section on refresh types explains. Kutucuk, panoya sabitlenen bir rapor görselidir ve kutucukların güncel sonuçları göstermesi için pano kutucuğu yenilemeleri yaklaşık her saatte bir gerçekleştirilir.A tile is a report visual pinned to a dashboard, and dashboard tile refreshes happen about every hour so that the tiles show recent results. Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi zamanlamayı veri kümesi ayarlarından değiştirebilir veya Şimdi Yenile seçeneğini kullanarak kendiniz bir pano güncelleştirmesini zorlayabilirsiniz.You can change the schedule in the dataset settings, as in the screenshot below, or force a dashboard update manually by using the Refresh Now option.

Yenileme zamanlaması

Not

Veri kümeleri sekmesinin Zamanlanmış önbellek yenilemesi bölümü, içeri aktarma modundaki veri kümeleri için kullanılamaz.The Scheduled cache refresh section of the Datasets tab is not available for datasets in import mode. Power BI, her zamanlanmış veya isteğe bağlı veri yenilemesinde kutucukları otomatik olarak yenilediğinden, bu veri kümeleri için ayrı bir kutucuk yenilemesi gerekmez.These datasets don't require a separate tile refresh because Power BI refreshes the tiles automatically during each scheduled or on-demand data refresh.

Gönderme veri kümeleriPush datasets

Gönderme veri kümeleri, veri kaynağının resmi tanımını içermedikleri için Power BI’da bir veri yenilemesi yapmanızı gerektirmez.Push datasets don't contain a formal definition of a data source, so they don't require you to perform a data refresh in Power BI. Verilerinizi, Azure Stream Analytics gibi harici bir hizmet veya işlem aracılığıyla veri kümesine göndererek bu veri kümelerini yenilersiniz.You refresh them by pushing your data into the dataset through an external service or process, such as Azure Stream Analytics. Bu, Power BI ile gerçek zamanlı analiz için sık kullanılan bir yaklaşımdır.This is a common approach for real-time analytics with Power BI. Power BI, gönderme veri kümesinde kullanılan tüm kutucuklar için önbellek yenilemelerini yine de gerçekleştirir.Power BI still performs cache refreshes for any tiles used on top of a push dataset. Ayrıntılı bilgi için bkz. Öğretici: Stream Analytics ve Power BI: Akış verilerine yönelik gerçek zamanlı bir analiz panosu.For a detailed walkthrough, see Tutorial: Stream Analytics and Power BI: A real-time analytics dashboard for streaming data.

Not

Gönderme Modunun, Power BI REST API’si sınırlamaları bölümünde belgelendiği gibi bazı sınırlamaları bulunur.Push Mode has several limitations as documented in Power BI REST API limitations.

Power BI yenileme türleriPower BI refresh types

Power BI yenileme işlemi, veri yenileme, OneDrive yenilemesi, sorgu önbelleklerinin yenilenmesi, kutucuk yenileme ve rapor görsellerinin yenilenmesi gibi birden çok yenileme türünden oluşabilir.A Power BI refresh operation can consist of multiple refresh types, including data refresh, OneDrive refresh, refresh of query caches, tile refresh, and refresh of report visuals. Power BI, belirli bir veri kümesi için gereken yenileme adımlarını otomatik olarak belirlese de, bunların bir yenileme işleminin karmaşıklığını ve süresini nasıl etkilediğini bilmeniz gerekir.While Power BI determines the required refresh steps for a given dataset automatically, you should know how they contribute to the complexity and duration of a refresh operation. Hızlı başvuru için aşağıdaki tabloya bakın.For a quick reference, refer to the following table.

Depolama moduStorage mode Veri yenilemeData refresh OneDrive yenilemesiOneDrive refresh Sorgu önbellekleriQuery caches Kutucuk yenilemeTile refresh Rapor görselleriReport visuals
İçeri AktarImport Zamanlanmış ve isteğe bağlıScheduled and on-demand Bağlı veri kümeleri için evetYes, for connected datasets Premium kapasitede etkinleştirildiyseIf enabled on Premium capacity Otomatik olarak ve isteğe bağlıAutomatically and on-demand HayırNo
DirectQueryDirectQuery UygulanamazNot applicable Bağlı veri kümeleri için evetYes, for connected datasets Premium kapasitede etkinleştirildiyseIf enabled on Premium capacity Otomatik olarak ve isteğe bağlıAutomatically and on-demand HayırNo
LiveConnectLiveConnect UygulanamazNot applicable Bağlı veri kümeleri için evetYes, for connected datasets Premium kapasitede etkinleştirildiyseIf enabled on Premium capacity Otomatik olarak ve isteğe bağlıAutomatically and on-demand EvetYes
GönderPush UygulanamazNot applicable UygulanamazNot applicable Pratik değilNot practical Otomatik olarak ve isteğe bağlıAutomatically and on-demand HayırNo

Veri yenilemeData refresh

Power BI kullanıcıları için verilerin yenilenmesi, genellikle bir yenileme zamanlamasını temel alarak veya isteğe bağlı olarak verileri özgün veri kaynaklarından bir veri kümesine aktarmaktan ibarettir.For Power BI users, refreshing data typically means importing data from the original data sources into a dataset, either based on a refresh schedule or on-demand. Günlük olarak birden çok veri kümesi yenilemesi gerçekleştirebilirsiniz. Bu, temel alınan kaynak verileri sıkça değişiyorsa gerekli olabilir.You can perform multiple dataset refreshes daily, which might be necessary if the underlying source data changes frequently. Power BI, paylaşılan kapasitedeki veri kümelerini günlük sekiz yenileme ile sınırlar.Power BI limits datasets on shared capacity to eight daily refreshes. Veri kümesi bir Premium kapasitede bulunuyorsa, veri kümesi ayarlarında günde 48’e kadar yenileme zamanlayabilirsiniz.If the dataset resides on a Premium capacity, you can schedule up to 48 refreshes per day in the dataset settings. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Zamanlanmış yenileme yapılandırma bölümüne göz atın.For more information, see Configure scheduled refresh later in this article. Premium kapasitede olan, okuma/yazma işlemleri için XMLA uç noktası etkinleştirilmiş veri kümeleri TMSL veya PowerShell ile programlı bir şekilde yapılandırıldığında sınırsız sayıda yenileme işlemini destekler.Datasets on a Premium capacity with the XMLA endpoint enabled for read-write support unlimited refresh operations when configured programmatically with TMSL or PowerShell.

Günlük yenilemelere ilişkin paylaşılan kapasite sınırlamasında hem zamanlanmış yenilemelerin hem de API yenilemelerinin dikkate alındığının unutulmaması önemlidir.It is also important to call out that the shared-capacity limitation for daily refreshes applies to both scheduled refreshes and API refreshes combined. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, veri kümesi menüsünde Şimdi Yenile’yi seçerek bir isteğe bağlı yenilemeyi de tetikleyebilirsiniz.You can also trigger an on-demand refresh by selecting Refresh Now in the dataset menu, as the following screenshot depicts. İsteğe bağlı yenilemeler, yenileme sınırlamasına dahil değildir.On-demand refreshes are not included in the refresh limitation. Ayrıca, Premium kapasitedeki veri kümelerinin API yenileme sınırlamaları getirmediğini unutmayın.Also note that datasets on a Premium capacity don't impose limitations for API refreshes. Power BI REST API kullanarak kendi yenileme çözümünüzü oluşturmak istiyorsanız bkz. Veri Kümeleri - Veri Kümesini Yenileme.If you are interested in building your own refresh solution by using the Power BI REST API, see Datasets - Refresh Dataset.

Şimdi yenile

Not

Paylaşılan kapasitede veri yenilemelerinin 2 saatten kısa bir sürede tamamlanması gerekir.Data refreshes must complete in less than 2 hours on shared capacity. Veri kümeleriniz daha uzun yenileme işlemleri gerektiriyorsa, veri kümesini bir Premium kapasiteye geçirmeyi düşünebilirsiniz.If your datasets require longer refresh operations, consider moving the dataset onto a Premium capacity. Premium’da en uzun yenileme süresi 5 saattir.On Premium, the maximum refresh duration is 5 hours.

OneDrive yenilemesiOneDrive refresh

Veri kümelerinizi ve raporlarınızı bir Power BI Desktop dosyasını, Excel çalışma kitabını, OneDrive veya SharePoint Online’da bulunan bir virgülle ayrılmış değer (.csv) dosyasını temel alarak oluşturduysanız Power BI, OneDrive yenilemesi olarak bilinen farklı türde bir yenileme gerçekleştirir.If you created your datasets and reports based on a Power BI Desktop file, Excel workbook, or comma separated value (.csv) file on OneDrive or SharePoint Online, Power BI performs another type of refresh, known as OneDrive refresh. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI için dosyalardan veri alma.For more information, see Get data from files for Power BI.

Power BI’ın, veri kaynağındaki verileri bir veri kümesine aktardığı veri kümesi yenileme işleminin aksine, OneDrive yenilemesi esnasında veri kümeleri ve raporlar kendi kaynak dosyalarıyla eşitlenir.Unlike a dataset refresh during which Power BI imports data from a data source into a dataset, OneDrive refresh synchronizes datasets and reports with their source files. Power BI, OneDrive veya SharePoint Online’daki bir dosyaya bağlı veri kümesinin eşitleme gerektirip gerektirmediğini varsayılan olarak yaklaşık saatte bir denetler.By default, Power BI checks about every hour if a dataset connected to a file on OneDrive or SharePoint Online requires synchronization.

Power BI, OneDrive’daki öğe kimliği temelinde yenileme yapar, dolayısıyla değiştirme yerine güncelleştirmeyi tercih ederken dikkatli olun.Power BI performs refresh based on an item ID in OneDrive, so be thoughtful when considering updates versus replacement. Veri kaynağı olarak bir OneDrive dosyası ayarladığınızda, Power BI yenileme işlemi gerçekleştirdiğinde dosyanın öğe kimliğine başvurur.When you set a OneDrive file as the data source, Power BI references the item ID of the file when it performs the refresh. Şu senaryoyu düşünün: Ana dosyanız A, bu dosyanın üretim kopyası B olsun ve OneDrive’ı B dosyasını yenileyecek şekilde yapılandırdınız. A dosyasını B dosyası üzerine kopyalarsanız bu işlem eski B dosyasını silip farklı bir öğe kimliğiyle yeni bir B dosyası oluşturur, bu da OneDrive’ın yenileme işlemini bozar.Consider the following scenario: you have a master file A and a production copy of that file B, and you configure OneDrive refresh for file B. If you then copy file A over file B, the copy operation deletes the old file B and creates a new file B with a different item ID, which breaks OneDrive refresh. Bu durumu önlemek için aynı öğe kimliğini koruyan B dosyasını karşıya yükleyebilir ve diğerinin yerine koyabilirsiniz.To avoid that situation, you can instead upload and replace file B, which keeps its same item ID.

Dosyayı sürükleyip bırakarak başka bir konuma taşıyabilirsiniz. Bu durumda Power BI dosya kimliğini biliyor olduğundan yenileme işlemi devam eder.You can move the file to another location (using drag and drop, for example) and refresh will continue to work because Power BI still knows the file ID. Ancak, bu dosyayı başka bir konuma kopyalarsanız dosyanın yeni bir örneği ve yeni bir dosya kimliği oluşturulur.However, if you copy that file to another location, a new instance of the file and a new fileID is created. Dolayısıyla, Power BI dosya başvurunuz artık geçerli olmaz ve yenileme işlemi başarısız olur.Therefore, your Power BI file reference is no longer valid and refresh will fail.

Not

Yerel makinenizde eşitleme işlemi tamamlandıktan ve Power BI hizmetinde Şimdi yenile’yi kullandıktan sonra bile, Power BI’ın veri kümesini yenilemesi 60 dakika kadar sürebilir.It can take Power BI up to 60 minutes to refresh a dataset, even once the sync has completed on your local machine and after you've used Refresh now in the Power BI service.

Geçmiş eşitleme döngülerini incelemek için yenileme geçmişindeki OneDrive sekmesini denetleyin.To review past synchronization cycles, check the OneDrive tab in the refresh history. Aşağıdaki ekran görüntüsü örnek bir veri kümesinin tamamlanan eşitleme döngüsünü gösterir.The following screenshot shows a completed synchronization cycle for a sample dataset.

Yenileme geçmişi

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, Power BI bu OneDrive yenilemesini Zamanlanmış yenileme olarak tanımlar. Ancak, yenileme aralığının yapılandırılması mümkün değildir.As the above screenshot shows, Power BI identified this OneDrive refresh as a Scheduled refresh, but it is not possible to configure the refresh interval. OneDrive yenilemesini sadece veri kümesinin ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz.You can only deactivate OneDrive refresh in the dataset's settings. Power BI’daki veri kümelerinizin ve raporlarınızın, değişiklikleri kaynak dosyalardan otomatik olarak almasını istemiyorsanız yenilemeyi devre dışı bırakmak faydalı olur.Deactivating refresh is useful if you don't want your datasets and reports in Power BI to pick up any changes from the source files automatically.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, veri kümesi OneDrive veya SharePoint Online’daki bir dosyaya bağlıysa, veri kümesi ayarları sayfasında sadece OneDrive Kimlik Bilgileri ve OneDrive yenilemesi bölümlerinin gösterildiğine dikkat edin.Note that the dataset settings page only shows the OneDrive Credentials and OneDrive refresh sections if the dataset is connected to a file in OneDrive or SharePoint Online, as in the following screenshot. OneDrive veya SharePoint Online’daki bir kaynak dosyasına bağlı olmayan veri kümeleri için bu bölümler gösterilmez.Datasets that are not connected to sources file in OneDrive or SharePoint Online don't show these sections.

OneDrive Kimlik Bilgileri ve OneDrive yenilemesi

Veri kümesi için OneDrive yenilemesini devre dışı bırakırsanız, veri kümesi menüsünden Şimdi Yenile’yi seçerek veri kümenizi isteğe bağlı olarak eşitleyebilirsiniz.If you disable OneDrive refresh for a dataset, you can still synchronize your dataset on-demand by selecting Refresh Now in the dataset menu. Power BI, isteğe bağlı yenileme kapsamında Online veya SharePoint Online’daki kaynak dosyanın Power BI’daki veri kümesinden daha güncel olup olmadığını denetler ve dosya güncelse veri kümesini eşitler.As part of the on-demand refresh, Power BI checks if the source file on OneDrive or SharePoint Online is newer than the dataset in Power BI and synchronizes the dataset if this is the case. Yenileme geçmişi, bu etkinlikleri OneDrive sekmesindeki isteğe bağlı yenilemeler olarak listeler.The Refresh history lists these activities as on-demand refreshes on the OneDrive tab.

OneDrive yenilemesinin özgün veri kaynaklarından veri çekmediğini aklınızda bulundurun.Keep in mind that OneDrive refresh does not pull data from the original data sources. OneDrive yenilemesi, aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi meta veriler ve .pbix, .xslx veya .csv dosyasındaki veriler ile Power BI’daki kaynakları güncelleştirir.OneDrive refresh simply updates the resources in Power BI with the metadata and data from the .pbix, .xlsx, or .csv file, as the following diagram illustrates. Power BI, veri kümesinin veri kaynaklarındaki en güncel verilerin alındığından emin olmak için isteğe bağlı yenileme kapsamında bir veri yenileme işlemi tetikler.To ensure that the dataset has the most recent data from the data sources, Power BI also triggers a data refresh as part of an on-demand refresh. Zamanlanmış sekmesine geçerseniz Yenileme geçmişi bölümünden bunu doğrulayabilirsiniz.You can verify this in the Refresh history if you switch to the Scheduled tab.

OneDrive yenilemesi diyagramı

OneDrive veya SharePoint Online’a bağlı bir veri kümesi için OneDrive yenilemesini etkin tutup zamanlamaya göre bir veri yenileme gerçekleştirmek isterseniz, zamanlamayı Power BI veri yenilemesi OneDrive yenilemesinden sonra olacak şekilde yapılandırın.If you keep OneDrive refresh enabled for a OneDrive or SharePoint Online-connected dataset and you want to perform data refresh on a scheduled basis, make sure you configure the schedule so that Power BI performs the data refresh after the OneDrive refresh. Örneğin, OneDrive veya SharePoint Online’da her akşam 01:00’de kaynak dosyasını güncelleştirmesi için kendi hizmet veya işleminizi oluşturduysanız, Power BI’a veri yenileme işlemini başlatmadan önce OneDrive yenilemesini tamamlaması için yeterli olacak süreyi tanımak üzere zamanlanmış yenilemeyi 02:30’da gerçekleşecek şekilde yapılandırabilirsiniz.For example, if you created your own service or process to update the source file in OneDrive or SharePoint Online every night at 1 am, you could configure scheduled refresh for 2:30 am to give Power BI enough time to complete the OneDrive refresh before starting the data refresh.

Sorgu önbelleklerini yenilemeRefresh of query caches

Veri kümeniz bir Premium kapasitede bulunuyorsa, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi sorgu önbelleğe alma özelliğini etkinleştirerek ilişkili rapor ve panoların performansını geliştirebilirsiniz.If your dataset resides on a Premium capacity, you might be able to improve the performance of any associated reports and dashboards by enabling query caching, as in the following screenshot. Sorgu önbelleğe alma, sorgu sonuçlarını korumak için Premium kapasiteden kendi yerel önbelleğe alma hizmetini kullanmasını ister ve temel alınan veri kaynağının o sonuçları işlemesini önler.Query caching instructs the Premium capacity to use its local caching service to maintain query results, avoiding having the underlying data source compute those results. Daha fazla bilgi için bkz. Power BI Premium'da sorgu önbelleğe alma.For more information, see Query caching in Power BI Premium.

Sorgu önbelleğe alma

Ancak, veri yenilemenin ardından daha önce önbelleğe alınmış sorgu sonuçları geçerliliğini yitirir.Following a data refresh, however, previously cached query results are no longer valid. Power BI önbelleğe alınan bu sonuçları atar ve bunları yeniden oluşturması gerekir.Power BI discards these cached results and must rebuild them. Bu nedenle, sorgu önbelleğe alma özelliği, (günde 48 kez gibi) sıkça yenilediğiniz veri kümeleri ile ilişkili olan raporlar ve panolar için pek faydalı olmayabilir.For this reason, query caching might not be as beneficial for reports and dashboards associated with datasets that you refresh very often, such as 48 times per day.

Kutucuk yenilemeTile refresh

Power BI, panolarınızda yer alan her kutucuk görseli için bir önbellek tutar ve veriler değiştiğinde kutucuk önbelleklerini proaktif bir şekilde güncelleştirir.Power BI maintains a cache for every tile visual on your dashboards and proactively updates the tile caches when data changes. Diğer bir deyişle kutucuk yenileme, bir veri yenilemesinden sonra otomatik olarak gerçekleşir.In other words, tile refresh happens automatically following a data refresh. Bu, hem zamanlanmış hem de isteğe bağlı gerçekleştirilen yenileme işlemleri için geçerlidir.This is true for both, scheduled and on-demand refresh operations. Ayrıca, bir panonun sağ üst bölümündeki Diğer seçenekler (...) simgesini seçerek ve Pano kutucuklarını yenile seçeneğini belirleyerek kutucuk yenileme işlemi yapabilirsiniz.You can also force a tile refresh by selecting More options (...) in the upper right of a dashboard and selecting Refresh dashboard tiles.

Pano kutucuklarını yenile

Bu işlem otomatik olarak gerçekleştiği için, kutucuk yenilemeyi veri yenilemenin bir iç parçası olarak düşünebilirsiniz.Because it happens automatically, you can consider tile refresh an intrinsic part of data refresh. Ayrıca, yenileme süresinin kutucuk sayısıyla birlikte arttığını görebilirsiniz.Among other things, you might notice that the refresh duration increases with the number of tiles. Kutucuk yenileme ek yükü önemli olabilir.The tile refresh overhead can be significant.

Power BI, varsayılan olarak her kutucuk için tek bir önbellek tutar. Ancak, Power BI ile satır düzeyinde güvenlik (RLS) makalesinde anlatıldığı gibi kullanıcı rollerini temel alarak veri erişimini kısıtlamak için dinamik güvenlik kullanırsanız, Power BI’ın her rol ve kutucuk için bir önbellek tutması gerekir.By default, Power BI maintains a single cache for every tile, but if you use dynamic security to restrict data access based on user roles, as covered in the article row-level security (RLS) with Power BI, then Power BI must maintain a cache for every role and every tile. Kutucuk önbelleklerinin sayısı rollerin sayısıyla katlanır.The number of tile caches multiplies by the number of roles.

Analysis Services tablosal modeli ile dinamik satır düzeyinde güvenlik öğreticisinde vurgulandığı gibi, veri kümeniz RLS ile bir Analysis Services veri modeline canlı bağlantı kullanırsa bu durum daha karmaşık hale gelebilir.The situation can get even more involved if your dataset uses a live connection to an Analysis Services data model with RLS, as highlighted in the tutorial Dynamic row level security with Analysis services tabular model. Bu durumda, Power BI’ın her kutucuk ve panoyu görüntüleyen her kullanıcı için bir önbellek tutması gerekir.In this situation, Power BI must maintain and refresh a cache for every tile and every user who ever viewed the dashboard. Bu tür veri yenileme işleminin kutucuk yenileme kısmının, verileri kaynağından getirmek için harcadığı süreyi aşması, nadir gerçekleşen bir durum değildir.It is not uncommon that the tile refresh portion of such a data refresh operation far exceeds the time it takes to fetch the data from the source. Kutucuk yenileme hakkında daha fazla ayrıntı için bkz. Kutucuk hatalarıyla ilgili sorunları giderme.For more details around tile refresh, see Troubleshooting tile errors.

Rapor görsellerini yenilemeRefresh of report visuals

Bu yenileme, sadece Analysis Services’e canlı bağlantılarla ilgili olduğu için daha az önem taşır.This refresh process is less important because it is only relevant for live connections to Analysis Services. Power BI, bu bağlantılar için rapor görsellerinin son durumunu önbelleğe alır. Böylece, raporu tekrar görüntülediğinizde Power BI’ın Analysis Services tablosal modelini sorgulaması gerekmez.For these connections, Power BI caches the last state of the report visuals so that when you view the report again, Power BI does not have to query the Analysis Services tabular model. Power BI, rapor ile bir rapor filtresini değiştirme gibi etkileşimler kurduğunuzda, tablosal modeli sorgular ve rapor görsellerini otomatik olarak güncelleştirir.When you interact with the report, such as by changing a report filter, Power BI queries the tabular model and updates the report visuals automatically. Bir raporun eski verileri gösterdiğinden şüpheleniyorsanız, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi tüm rapor görsellerinde bir yenileme işlemi yapılmasını tetiklemek için raporun Yenile düğmesini de seçebilirsiniz.If you suspect that a report is showing stale data, you can also select the Refresh button of the report to trigger a refresh of all report visuals, as the following screenshot illustrates.

Rapor görsellerini yenileme

Veri altyapısı bağımlılıklarını incelemeReview data infrastructure dependencies

Depolama modu ne olursa olsun, temel alınan veri kaynakları erişilebilir olmadıkça hiçbir veri yenilemesi başarıyla tamamlanamaz.Regardless of storage modes, no data refresh can succeed unless the underlying data sources are accessible. Başlıca üç veri erişimi senaryosu bulunur:There are three main data access scenarios:

 • Şirket içinde bulunan veri kaynaklarını kullanan veri kümesiA dataset uses data sources that reside on-premises
 • Buluttaki veri kaynaklarını kullanan veri kümesiA dataset uses data sources in the cloud
 • Hem şirket içi hem de bulut kaynaklarındaki verileri kullanan veri kümesiA dataset uses data from both, on-premises and cloud sources

Şirket içi veri kaynaklarına bağlanmaConnecting to on-premises data sources

Veri kümeniz, Power BI’ın doğrudan ağ bağlantısı üzerinden erişemediği bir veri kaynağını kullanıyorsa, yenileme zamanlamasını etkinleştirebilmeniz veya isteğe bağlı veri yenilemesi gerçekleştirebilmeniz için bu veri kümesine yönelik bir ağ geçidi bağlantısı yapılandırmanız gerekir.If your dataset uses a data source that Power BI can't access over a direct network connection, you must configure a gateway connection for this dataset before you can enable a refresh schedule or perform an on-demand data refresh. Veri ağ geçitleri ve nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Şirket içi veri ağ geçitleri nedir?For more information about data gateways and how they work, see What are on-premises data gateways?

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:You have the following options:

 • Gerekli veri kaynağı tanımı ile bir kurumsal ağ geçidi seçmeChoose an enterprise data gateway with the required data source definition
 • Kişisel veri ağ geçidi dağıtmaDeploy a personal data gateway

Not

Ağ geçidi gerektiren veri kaynaklarının listesini bu makalede bulabilirsiniz: Veri kaynağınızı yönetme - İçeri Aktarma/Zamanlanmış Yenileme.You can find a list of data source types that require a data gateway in the article Manage your data source - Import/Scheduled Refresh.

Kurumsal ağ geçidi kullanmaUsing an enterprise data gateway

Microsoft, veri kümesini şirket içi veri kaynağına bağlamak için kişisel ağ geçidinin yerine kurumsal veri ağ geçidinin kullanılmasını önerir.Microsoft recommends using an enterprise data gateway instead of a personal gateway to connect a dataset to an on-premises data source. Ağ geçidinin doğru yapılandırıldığından emin olun. Ağ geçidinin en son güncelleştirmelere ve gerekli tüm veri kaynağı tanımlarına sahip olması gerekir.Make sure the gateway is properly configured, which means the gateway must have the latest updates and all required data source definitions. Veri kaynağı tanımı, Power BI’a, belirtilen kaynağa yönelik olarak bağlantı uç noktalarını, kimlik doğrulaması modunu ve kimlik bilgilerini de içeren bağlantı bilgilerini sağlar.A data source definition provides Power BI with the connection information for a given source, including connection endpoints, authentication mode, and credentials. Bir ağ geçidinde veri kaynaklarını yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri kaynağınızı yönetme - içeri aktarma/zamanlanmış yenileme.For more information about managing data sources on a gateway, see Manage your data source - import/scheduled refresh.

Ağ geçidi yöneticisiyseniz, veri kümesini bir kurumsal ağ geçidine kolayca bağlayabilirsiniz.Connecting a dataset to an enterprise gateway is relatively straightforward if you are a gateway administrator. Yönetici izinleriyle, ağ geçidini hızla güncelleştirip varsa eksik veri kaynaklarını ekleyebilirsiniz.With admin permissions, you can promptly update the gateway and add missing data sources, if necessary. Hatta, eksik bir veri kaynağını doğrudan veri kümesi ayarları sayfasından ağ geçidinize ekleyebilirsiniz.In fact, you can add a missing data source to your gateway straight from the dataset settings page. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, veri kaynaklarını görüntülemek için iki durumlu düğmeyi genişletip Ağ geçidine ekle bağlantısını seçin.Expand the toggle button to view the data sources and select the Add to gateway link, as in the following screenshot. Bunun yanı sıra, ağ geçidi yöneticisi değilseniz, gerekli veri kaynağı tanımını eklemesi için bir ağ geçidi yöneticisiyle iletişim kurmanız gerekir.If you are not a gateway administrator, on the other hand, you must contact a gateway admin to add the required data source definition.

Not

Yalnızca ağ geçidi yöneticileri ağ geçidine veri kaynağı ekleyebilir.Only gateway admins can add data sources to a gateway. Ağ geçidi yöneticinizin kullanıcı hesabınızı veri kaynağını kullanma izni olan kullanıcıların listesine eklediğinden emin olun.Also make sure your gateway admin adds your user account to the list of users with permissions to use the data source. Veri kümesi ayarları sayfası, yalnızca kullanma izniniz olan ve eşleşen veri kaynağı bulunan bir kurumsal ağ geçidini kullanmanıza izin verir.The dataset settings page only lets you select an enterprise gateway with a matching data source that you have permission to use.

Ağ geçidine ekleme

Veri kaynağınız ile doğru veri kaynağı tanımını eşlediğinizden emin olun.Make sure you map the correct data source definition to your data source. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de gösterildiği gibi, ağ geçidi yöneticileri tek bir ağ geçidinde aynı veri kaynağına bağlı olan ve kimlik bilgileri farklı olan birden fazla tanım oluşturabilir.As the above screenshot illustrates, gateway admins can create multiple definitions on a single gateway connecting to the same data source, each with different credentials. Gösterilen örnekte, Satış departmanındaki bir veri kümesi sahibi AdventureWorksProducts-Sales veri kaynağını seçerken Destek departmanındaki bir veri kümesi sahibi ise veri kümesini AdventureWorksProducts-Support veri kaynağı tanımıyla eşliyor.In the example shown, a dataset owner in the Sales department would choose the AdventureWorksProducts-Sales data source definition while a dataset owner in the Support department would map the dataset to the AdventureWorksProducts-Support data source definition. Veri kaynağı tanımının adları kolay anlaşılamıyorsa hangi tanımı seçmeniz gerektiğini öğrenmek için ağ geçidi yöneticinize başvurun.If the names of the data source definition aren't intuitive, contact your gateway admin to clarify which definition to pick.

Not

Veri kümesi sadece bir tane ağ geçidi bağlantısını kullanabilir.A dataset can only use a single gateway connection. Diğer bir deyişle, birden çok ağ geçidi bağlantısı üzerinden şirket içi veri kaynaklarına erişim mümkün değildir.In other words, it is not possible to access on-premises data sources across multiple gateway connections. Buna uygun olarak, gerekli tüm veri kaynağı tanımlarını aynı ağ geçidine eklemeniz gerekir.Accordingly, you must add all required data source definitions to the same gateway.

Kişisel veri ağ geçidini dağıtmaDeploying a personal data gateway

Kurumsal veri ağ geçidine erişiminiz yoksa ve veri kümelerini yöneten tek kişi sizseniz (yani diğerleriyle veri kaynaklarını paylaşmanız gerekmiyorsa), bir veri ağ geçidini kişisel modda dağıtabilirsiniz.If you have no access to an enterprise data gateway and you're the only person who manages datasets so you don't need to share data sources with others, you can deploy a data gateway in personal mode. Ağ geçidi bağlantısı bölümünde, Yüklü kişisel ağ geçidiniz yok seçeneğinin altından Şimdi yükle’yi belirleyin.In the Gateway connection section, under You have no personal gateways installed , select Install now. Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod) bölümünde belgelendiği gibi, kişisel veri ağ geçidinin bazı sınırlandırmaları bulunur.The personal data gateway has several limitations as documented in On-premises data gateway (personal mode).

Kurumsal veri ağ geçidinin aksine, kişisel ağ geçidine veri kaynağı tanımları eklemeniz gerekmez.Unlike for an enterprise data gateway, you don't need to add data source definitions to a personal gateway. Bunun yerine, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi veri kaynağı yapılandırmasını, veri kümesi ayarlarındaki Veri kaynağı kimlik bilgileri bölümünü kullanarak yönetirsiniz.Instead, you manage the data source configuration by using the Data source credentials section in the dataset settings, as the following screenshot illustrates.

Ağ geçidi için veri kaynağı kimlik bilgilerini yapılandırma

Bulut veri kaynaklarına erişimAccessing cloud data sources

Power BI ve kaynak arasında doğrudan ağ bağlantısı oluşturulabilirse, Azure SQL DB gibi bulut veri kaynaklarını kullanan veri kümeleri bir veri ağ geçidine gerek duymaz.Datasets that use cloud data sources, such as Azure SQL DB, don't require a data gateway if Power BI can establish a direct network connection to the source. Buna uygun olarak, veri kümesi ayarlarındaki Veri kaynağı kimlik bilgileri bölümünü kullanarak bu veri kaynaklarının yapılandırmasını yönetebilirsiniz.Accordingly, you can manage the configuration of these data sources by using the Data source credentials section in the dataset settings. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, ağ geçidi bağlantısı yapılandırmanız gerekmez.As the following screenshot shows, you don't need to configure a gateway connection.

Ağ geçidi olmadan veri kaynağı kimlik bilgilerini yapılandırma

Not

Her kullanıcının veri kaynağı başına, sahip oldukları tüm veri kümeleri genelinde ve veri kümelerinin bulunduğu çalışma alanlarına bakılmaksızın yalnızca bir kimlik bilgileri kümesi olabilir.Each user can only have one set of credentials per data source, across all of the data sets they own, regardless of the workspaces where the datasets reside.

Şirket içi kaynaklara ve bulut kaynaklarına aynı kaynak sorgusunda erişmeAccessing on-premises and cloud sources in the same source query

Veri kümesi, birden çok kaynaktan veri alabilir ve bu kaynaklar şirket içinde veya bulutta yer alabilir.A dataset can get data from multiple sources, and these sources can reside on-premises or in the cloud. Ancak, önceki bölümlerde belirtildiği gibi, bir veri kümesi sadece tek bir ağ geçidi bağlantısını kullanabilir.However, a dataset can only use a single gateway connection, as mentioned earlier. Bulut veri kaynakları, ağ geçidi gerektirmese de veri kümesi hem şirket içi hem de bulut kaynaklarına tek bir karma sorguda bağlanırsa ağ geçidi gerekir.While cloud data sources don't necessarily require a gateway, a gateway is required if a dataset connects to both on-premises and cloud sources in a single mashup query. Bu senaryoda, Power BI’ın bulut veri kaynakları için de bir ağ geçidi kullanması gerekir.In this scenario, Power BI must use a gateway for the cloud data sources as well. Aşağıdaki diyagram, bu türden bir veri kümesinin veri kaynaklarına nasıl eriştiğini gösterir.The following diagram illustrates how such a dataset accesses its data sources.

Bulut ve şirket içi veri kaynakları

Not

Veri kümesi, şirket içi ve bulut kaynaklarına bağlanmak için ayrı karma sorguları kullanırsa, Power BI şirket içi kaynaklara erişmek için bir ağ geçidi bağlantısını ve bulut kaynaklarına bağlanmak için de bir doğrudan ağ bağlantısını kullanır.If a dataset uses separate mashup queries to connect to on-premises and cloud sources, Power BI uses a gateway connection to reach the on-premises sources and a direct network connection to the cloud sources. Karma sorgu şirket içi ve bulut kaynaklarındaki verileri birleştirirse veya eklerse, Power BI bulut kaynakları için de ağ geçidi bağlantısına geçer.If a mashup query merges or appends data from on-premises and cloud sources, Power BI switches to the gateway connection even for the cloud sources.

Power BI veri kümeleri, kaynak verilere erişmek ve bunları almak için Power Query’yi kullanır.Power BI datasets rely on Power Query to access and retrieve source data. Aşağıdaki karma listelemesi, şirket içi kaynağındaki ve bulut kaynağındaki verileri birleştiren sorgunun basit bir örneğini gösterir.The following mashup listing shows a basic example of a query that merges data from an on-premises source and a cloud source.

Let

  OnPremSource = Sql.Database("on-premises-db", "AdventureWorks"),

  CloudSource = Sql.Databases("cloudsql.database.windows.net", "AdventureWorks"),

  TableData1 = OnPremSource{[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  TableData2 = CloudSource {[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  MergedData = Table.NestedJoin(TableData1, {"BusinessEntityID"}, TableData2, {"BusinessEntityID"}, "MergedData", JoinKind.Inner)

in

  MergedData

Ağ geçidini, şirket içi ve bulut kaynaklarındaki verileri birleştirmeyi veya eklemeyi destekleyecek şekilde yapılandırmak için iki seçeneğiniz bulunur:There are two options to configure a data gateway to support merging or appending data from on-premises and cloud sources:

 • Şirket içi veri kaynaklarına ek olarak bulut kaynağı için veri kaynağı tanımını ağ geçidine ekleyin.Add a data source definition for the cloud source to the data gateway in addition to the on-premises data sources.
 • Kullanıcının bulut veri kaynaklarına, bu ağ geçidi kümesi aracılığıyla yenileme yapma izni ver onay kutusunu işaretleyin.Enable the checkbox Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster.

Ağ geçidi kümesi aracılığıyla yenileme

Yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi, Kullanıcının bulut veri kaynaklarına, bu ağ geçidi kümesi aracılığıyla yenileme yapma izni ver onay kutusunu etkinleştirirseniz Power BI, veri kümesi ayarlarında kullanıcının Veri kaynağı kimlik bilgileri bölümünün altında bulut kaynağı için tanımladığı yapılandırmayı kullanabilir.If you enable the checkbox Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster in the gateway configuration, as in the screenshot above, Power BI can use the configuration that the user defined for the cloud source under Data source credentials in the dataset settings. Bu, ağ geçidi yapılandırmasının ek yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.This can help to lower the gateway configuration overhead. Öte yandan, ağ geçidinizin oluşturduğu bağlantılar üzerinde daha fazla denetime sahip olmak istiyorsanız bu onay kutusunu etkinleştirmemeniz gerekir.On the other hand, if you want to have greater control over the connections that your gateway establishes, you should not enable this checkbox. Bu durumda, desteklemek istediğiniz her bulut kaynağına yönelik açık bir veri kaynağı tanımını ağ geçidinize eklemeniz gerekir.In this case, you must add an explicit data source definition for every cloud source that you want to support to your gateway. Onay kutusunu etkinleştirip bulut kaynağınız için açık veri kaynağı tanımlarını bir ağ geçidine eklemeniz de mümkündür.It is also possible to enable the checkbox and add explicit data source definitions for your cloud sources to a gateway. Bu durumda, ağ geçidi eşleşen tüm kaynaklar için veri kaynağı tanımlarını kullanır.In this case, the gateway uses the data source definitions for all matching sources.

Sorgu parametrelerini yapılandırmaConfiguring query parameters

Power Query kullanarak oluşturduğunuz karma sorgular veya M sorguları, basit adımlardan parametreli yapılara kadar karmaşıklık yönünden farklılık gösterebilir.The mashup or M queries you create by using Power Query can vary in complexity from trivial steps to parameterized constructs. Yukarıdaki listeleme, AdventureWorks veritabanında bulunan belirli bir tabloya erişmek için SchemaName ve TableName adlı iki parametre kullanan küçük bir örnek karma sorguyu gösterir.The following listing shows a small sample mashup query that uses two parameters called SchemaName and TableName to access a given table in an AdventureWorks database.

let

  Source = Sql.Database("SqlServer01", "AdventureWorks"),

  TableData = Source{[Schema=SchemaName,Item=TableName]}[Data]

in

  TableData

Not

Sorgu parametreleri sadece İçeri aktarma modundaki veri kümeleri için desteklenir.Query parameters are only supported for Import mode datasets. DirectQuery/LiveConnect modu, sorgu parametresi tanımlarını desteklemez.DirectQuery/LiveConnect mode does not support query parameter definitions.

Parametreli veri kümesinin doğru veriye eriştiğinden emin olmak için, veri kümesi ayarlarında karma sorgu parametrelerini yapılandırmanız gerekir.To ensure that a parameterized dataset accesses the correct data, you must configure the mashup query parameters in the dataset settings. Power BI REST API’sini kullanarak parametreleri programlama yoluyla da güncelleştirebilirsiniz.You can also update the parameters programmatically by using the Power BI REST API. Aşağıdaki ekran görüntüsü, yukarıdaki karma sorguyu kullanan veri kümesi için sorgu parametrelerini yapılandırmayı sağlayan kullanıcı arabirimini gösterir.The following screenshot shows the user interface to configure the query parameters for a dataset that uses the above mashup query.

Sorgu parametrelerini yapılandırma

Yenileme ve dinamik veri kaynaklarıRefresh and dynamic data sources

Dinamik veri kaynağı, veriler kod içinde oluşturulduğundan veya başka bir veri kaynağından döndürüldüğünden, Power Query sorgusu çalıştırılana kadar bağlanmak için gereken bilgilerin bir kısmının veya tamamının belirlenemediği veri kaynağıdır.A dynamic data source is a data source in which some or all of the information required to connect cannot be determined until Power Query runs its query, because the data is generated in code or returned from another data source. Örnek olarak bir SQL Server veritabanının örnek adı ve veritabanı, bir CSV dosyasının yolu veya bir web hizmetinin URL'si verilebilir.Examples include: the instance name and database of a SQL Server database; the path of a CSV file; or the URL of a web service.

Çoğu durumda dinamik veri kaynaklarını kullanan Power BI veri kümeleri Power BI hizmetinde yenilenemez.In most cases, Power BI datasets that use dynamic data sources cannot be refreshed in the Power BI service. Web.Contents M işleviyle birlikte RelativePath ve Query seçeneklerinin kullanılması gibi Power BI hizmetinde dinamik veri kaynaklarının yenilenebildiği birkaç özel durum da mevcuttur.There are a few exceptions in which dynamic data sources can be refreshed in the Power BI service, such as when using the RelativePath and Query options with the Web.Contents M function. Power Query parametrelerine başvuran sorgular da yenilenebilir.Queries that reference Power Query parameters can also be refreshed.

Dinamik veri kaynağınızın yenilenip yenilenemeyeceğini belirlemek için Power Query Düzenleyicisi'nde Veri Kaynağı Ayarları iletişim kutusunu açıp Geçerli Dosyadaki Veri Kaynakları'nı seçin.To determine whether your dynamic data source can be refreshed, open the Data Source Settings dialog in Power Query Editor, and then select Data Sources In Current File. Açılan pencerede aşağıdaki görüntüde gösterilen uyarı iletisi olup olmadığına bakın:In the window that appears, look for the following warning message, as shown in the following image:

Some data sources may not be listed because of hand-authored queries.

Dinamik veri kaynağı göstergesi

Açılan Veri Kaynağı Ayarları iletişim kutusunda bu uyarının görünmesi, Power BI hizmetinde yenilenemeyen bir dinamik veri kaynağının mevcut olduğunu gösterir.If that warning is present in the Data Source Settings dialog that appears, then a dynamic data source that cannot be refreshed in the Power BI service is present.

Zamanlanmış yenileme yapılandırmaConfigure scheduled refresh

Power BI ve veri kaynaklarınız arasındaki bağlantıyı oluşturma, bir veri yenilemesini yapılandırırken karşılaşılan açık ara en zorlu görevdir.Establishing connectivity between Power BI and your data sources is by far the most challenging task in configuring a data refresh. Geri kalan adımlar oldukça basittir ve yenileme zamanlamasını ayarlamayı ve yenileme hatası bildirimlerini etkinleştirmeyi içerir.The remaining steps are relatively straightforward and include setting the refresh schedule and enabling refresh failure notifications. Adım adım yönergeler için Zamanlanmış yenilemeyi yapılandırma nasıl yapılır kılavuzuna göz atın.For step-by-step instructions, see the how-to guide Configuring scheduled refresh.

Yenileme zamanlamasını ayarlamaSetting a refresh schedule

Zamanlanmış yenileme bölümünde, veri kümesini yenileme sıklığını ve zaman aralıklarını tanımlayabilirsiniz.The Scheduled refresh section is where you define the frequency and time slots to refresh a dataset. Önceden de belirtildiği gibi, veri kümeniz paylaşılan kapasitedeyse sekize, Power BI Premium’da ise 48’e kadar yenileme sıklığı yapılandırabilirsiniz.As mentioned earlier, you can configure up to eight daily time slots if your dataset is on shared capacity, or 48 time slots on Power BI Premium. Aşağıdaki ekran görüntüsü, on iki saatlik bir zaman aralığında gerçekleştirilen yenileme zamanlamasını gösterir.The following screenshot shows a refresh schedule on a twelve-hour interval.

Zamanlanmış yenileme yapılandırma

Yenileme zamanlaması yapılandırıldıktan sonra, veri kümesi ayarları sayfası yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi bir sonraki yenileme zamanını size bildirir.Having configured a refresh schedule, the dataset settings page informs you about the next refresh time, as in the screenshot above. Örneğin, ağ geçidi ve veri kaynağı yapılandırmanız için veriyi daha erken yenilemek istiyorsanız, gezinti bölmesindeki veri kümesi menüsünde bulunan Şimdi Yenile seçeneğini kullanarak isteğe bağlı yenileme gerçekleştirin.If you want to refresh the data sooner, such as to test your gateway and data source configuration, perform an on-demand refresh by using the Refresh Now option in the dataset menu in the nav pane. İsteğe bağlı yenilemeler, zamanlanan sonraki yenileme zamanını etkilemez.On-demand refreshes don't affect the next scheduled refresh time.

Yapılandırılmış yenileme zamanının, Power BI’ın bir sonraki planlanan işlemi yapmaya başladığı kesin zaman olmayabileceğini unutmayın.Note also that the configured refresh time might not be the exact time when Power BI starts the next scheduled process. Power BI, zamanlanmış yenilemelere en iyi çaba ilkesine göre başlar.Power BI starts scheduled refreshes on a best effort basis. Hedef, yenilemeyi zamanlanan zaman aralığının 15 dakika içerisinde başlatmaktır. Ancak, hizmet gerekli kaynakları daha erken ayıramazsa, bir saati bulabilen gecikmeler ortaya çıkabilir.The target is to initiate the refresh within 15 minutes of the scheduled time slot, but a delay of up to one hour can occur if the service can't allocate the required resources sooner.

Not

Power BI, dört kez art arda hata oluşursa veya hizmet tarafından, geçersiz ya da süresi dolmuş kimlik bilgileri gibi yapılandırma güncelleştirmesi gerektiren kurtarılamaz bir hata algılanırsa, yenileme zamanlamanızı devre dışı bırakır.Power BI deactivates your refresh schedule after four consecutive failures or when the service detects an unrecoverable error that requires a configuration update, such as invalid or expired credentials. Art arda oluşabilecek hata eşiğini değiştirmek mümkün değildir.It is not possible to change the consecutive failures threshold.

Yenileme hatası bildirimlerini almaGetting refresh failure notifications

Power BI varsayılan olarak, yenileme hatalarının oluşması durumunda zamanında müdahale edilebilmesi için veri kümesi sahibine e-posta aracılığıyla yenileme hatası bildirimleri gönderir.By default, Power BI sends refresh failure notifications through email to the dataset owner so that the owner can act in a timely manner should refresh issues occur. Hizmet, art arda hatalar oluşması nedeniyle hizmet zamanlamanızı devre dışı bıraktığında da Power BI size bir bildirim gönderir.Power BI also sends you a notification when the service disables your schedule due to consecutive failures. Microsoft, Yenileme hatası bildirim e-postalarını bana gönder onay kutusunu etkin bırakmanızı önerir.Microsoft recommends that you leave the checkbox Send refresh failure notification emails to me enabled.

Yenileme başarısız olduğunda bu kullanıcılara e-posta gönder metin kutusunu kullanarak ek alıcıları belirtmek iyi bir fikirdir.It is also a good idea to specify additional recipients by using the Email these users when the refresh fails textbox. Veri kümesi sahibinin yanı sıra, belirtilen alıcılar da yenileme hatası bildirilerini alır.The specified recipients receive refresh failure notifications in addition to the dataset owner. Bu kişi, siz tatildeyken veri kümelerinizle ilgilenen iş arkadaşınız olabilir.This might be a colleague taking care of your datasets while you are on vacation. Bu, departmanınız veya kuruluşunuz için yenileme sorunlarıyla ilgilenen destek ekibinizin e-posta diğer adı da olabilir.It could also be the email alias of your support team taking care of refresh issues for your department or organization. Veri kümesine ek olarak diğer kişilere de yenileme hatası bildirimlerinin gönderilmesi, sorunların farkına varıp bunların vakitlice çözülmesini sağlama konusunda yardımcı olur.Sending refresh failure notifications to others in addition to the dataset owner is helpful to ensure issues get noticed and addressed in a timely manner.

Power BI, yalnızca yenileme hataları oluştuğunda değil aynı zamanda hizmet, zamanlanmış bir yenileme esnasında eylemsizlik nedeniyle durakladığında da bildirim gönderir.Note that Power BI not only sends notifications on refresh failures but also when the service pauses a scheduled refresh due to inactivity. İki ay boyunca, bir veri kümesinde oluşturulan panoyu veya raporu hiçbir kullanıcı ziyaret etmezse, Power BI o veri kümesinin etkin olmadığını varsayar.After two months, when no user has visited any dashboard or report built on the dataset, Power BI considers the dataset inactive. Bu durumda Power BI, veri kümesinin sahibine hizmetin veri kümesi için yenileme zamanlamasını duraklattığını bildiren bir e-posta iletisi gönderir.In this situation, Power BI sends an email message to the dataset owner indicating that the service paused the refresh schedule for the dataset. Bu tür bildirimlerin bir örneği için aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.See the following screenshot for an example of such a notification.

Duraklatılan yenileme için e-posta

Zamanlanmış yenilemeye devam etmek için,bu veri kümesi kullanılarak oluşturulan bir raporu veya panoyu ziyaret edin ya da Şimdi Yenile seçeneğini kullanarak veri kümesini kendiniz yenileyin.To resume scheduled refresh, visit a report or dashboard built using this dataset or manually refresh the dataset using the Refresh Now option.

Yenileme durumunu ve geçmişini denetlemeChecking refresh status and history

Veri kümelerinizi, hata bildirimlerinin yanı sıra yenileme hataları için de düzenli aralıklarla denetlemek iyi bir fikirdir.In addition to failure notifications, it is a good idea to check your datasets periodically for refresh errors. Bunu yapmanın hızlı yollarından biri, çalışma alanında bulunan veri kümelerinin listesini görüntülemektir.A quick way is to view the list of datasets in a workspace. Hataların küçük bir uyarı simgesiyle gösterildiği veri kümeleri.Datasets with errors show a small warning icon. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, ek bilgi edinmek için uyarı simgesini seçin.Select the warning icon to obtain additional information, as in the following screenshot. Belirli yenileme hatalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. Yenileme senaryolarıyla ilgili sorunları giderme.For more information about troubleshooting specific refresh errors, see Troubleshooting refresh scenarios.

Yenileme durumu uyarısı

Uyarı simgesi, mevcut veri kümesi sorunlarının belirtilmesine yardımcı olur. Ancak, yenileme geçmişini arada bir denetlemek de iyi bir fikirdir.The warning icon helps to indicate current dataset issues, but it is also a good idea to check the refresh history occasionally. Adından da anlaşılacağı gibi yenileme geçmişi, geçmişteki eşitleme döngülerinin başarılı veya başarısız olma durumlarını incelemenize olanak tanır.As the name implies, the refresh history enables you to review the success or failure status of past synchronization cycles. Örneğin, ağ geçidi yöneticisi, süresi dolmuş bir dizi veritabanı kimlik bilgisini güncelleştirmiş olabilir.For example, a gateway administrator might have updated an expired set of database credentials. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi yenileme geçmişi, etkilenen yenileme işleminin ne zaman tekrar çalışmaya başlamadığını gösteriyor.As you can see in the following screenshot, the refresh history shows when an affected refresh started working again.

Yenileme geçmiş iletileri

Not

Yenileme geçmişini görüntülemenizi sağlayan bağlantıyı veri kümesi ayarlarında bulabilirsiniz.You can find a link to display the refresh history in the dataset settings. Yenileme geçmişini, Power BI REST API’sini kullanarak programlama yoluyla da alabilirsiniz.You can also retrieve the refresh history programmatically by using the Power BI REST API. Özel bir çözüm kullanarak, birden fazla veri kümesinin yenileme geçmişini daha merkezi bir şekilde izleyebilirsiniz.By using a custom solution, you can monitor the refresh history of multiple datasets in a centralized way.

Otomatik sayfa yenilemeAutomatic page refresh

Otomatik sayfa yenileme, bir rapor sayfası düzeyinde çalışır ve rapor yazarlarının yalnızca sayfa kullanılırken etkin olan bir sayfadaki görseller için yenileme aralığı ayarlamasına olanak sağlar.Automatic page refresh works at a report page level, and allows report authors to set a refresh interval for visuals in a page that is only active when the page is being consumed. Otomatik sayfa yenileme yalnızca DirectQuery veri kaynakları için kullanılabilir.Automatic page refresh is only available for DirectQuery data sources. Minimum yenileme aralığı, raporun hangi tür çalışma alanında yayımlandığına ve Premium çalışma alanları ile ekli çalışma alanları için kapasite yönetimi ayarlarına bağlıdır.The minimum refresh interval depends on which type of workspace the report is published in, and the capacity admin settings for Premium workspaces and embedded workspaces.

Otomatik sayfa yenileme makalesinde otomatik sayfa yenileme hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about automatic page refresh in the automatic page refresh article.

En iyi yöntemlerBest practices

Veri kümelerinizin yenileme geçmişini düzenli olarak denetleme, raporlarınızın ve panolarınızın mevcut verileri kullandığından emin olmak için benimseyebileceğiniz en önemli en iyi deneyimlerden biridir.Checking the refresh history of your datasets regularly is one of the most important best practices you can adopt to ensure that your reports and dashboards use current data. Sorun bulursanız, bunları en kısa sürede çözün ve gerekirse veri kaynağı sahipleri ve ağ geçidi yöneticileriyle iletişim kurun.If you discover issues, address them promptly and follow up with data source owners and gateway administrators if necessary.

Buna ek olarak, veri kümeleriniz için güvenilir veri yenileme işlemleri oluşturmaya ve bunları korumaya yönelik aşağıdaki önerileri göz önünde bulundurun:In addition, consider the following recommendations to establish and maintain reliable data refresh processes for your datasets:

 • Özellikle, veri kümeleriniz Power BI Premium’da bulunuyorsa, yenilemelerinizi yoğunluğun daha az olduğu saatler için zamanlayın.Schedule your refreshes for less busy times, especially if your datasets are on Power BI Premium. Veri kümeleriniz için yenileme döngülerini daha geniş bir zaman penceresine dağıtırsanız, kullanılabilir kaynaklara aşırı derecede yüklenen yoğunlukların oluşmasını engellemeye yardımcı olabilirsiniz.If you distribute the refresh cycles for your datasets across a broader time window, you can help to avoid peaks that might otherwise overtax available resources. Yenileme döngüsünün geç başlatılması, kaynağın aşırı yüklendiğinin bir göstergesidir.Delays starting a refresh cycle are an indicator of resource overload. Bir Premium kapasite tamamen tükendiyse, Power BI bir yenileme döngüsünü atlayabilir.If a Premium capacity is completely exhausted, Power BI might even skip a refresh cycle.
 • Yenileme sınırlarını göz önünde bulundurun.Keep refresh limits in mind. Kaynak verisi sıkça değişiyorsa veya veri hacmi önemli ölçüdeyse, kaynaktaki artan yük ve sorgu performansındaki etkisi kabul edilebilir düzeyde olduğu sürece, İçeri aktarma modunun yerine DirectQuery/LiveConnect modunu kullanmayı düşünebilirsiniz.If the source data changes frequently or the data volume is substantial, consider using DirectQuery/LiveConnect mode instead of Import mode if the increased load at the source and the impact on query performance are acceptable. İçeri aktarma modundaki bir veri kümesini sürekli yenilemekten kaçının.Avoid constantly refreshing an Import mode dataset. Ancak DirectQuery/LiveConnect modunun, geri döndürülen veriler için bir milyon satır sınırı ve çalışan sorgular için 225 saniyelik yanıt süresi sınırı gibi, Power BI Desktop'ta DirectQuery'yi kullanma bölümünde belgelenen bazı sınırlamaları bulunur.However, DirectQuery/LiveConnect mode has several limitations, such as a one-million-row limit for returning data and a 225 seconds response time limit for running queries, as documented in Use DirectQuery in Power BI Desktop. Bu sınırlamalar yine de İçeri aktarma modunu kullanmanızı gerektirebilir.These limitations might require you to use Import mode nonetheless. Çok büyük veri hacimleri için Power BI’da toplamaları kullanmayı düşünebilirsiniz.For very large data volumes, consider the use of aggregations in Power BI.
 • Veri kümesi yenileme sürenizin en fazla yenileme süresini aşmadığından emin olun.Verify that your dataset refresh time does not exceed the maximum refresh duration. Yenileme süresini denetlemek için Power BI Desktop’ı kullanın.Use Power BI Desktop to check the refresh duration. 2 saatten daha uzun sürüyorsa, veri kümenizi Power BI Premium’a geçirmeyi düşünebilirsiniz.If it takes more than 2 hours, consider moving your dataset to Power BI Premium. Paylaşılan kapasitede veri kümeniz yenilenemez olabilir.Your dataset might not be refreshable on shared capacity. 1 GB’tan büyük veya yenilenmesi birkaç saat süren veri kümeleri için Power BI Premium’da artımlı yenilemeyi kullanmayı da düşünebilirsiniz.Also consider using incremental refresh in Power BI Premium for datasets that are larger than 1GB or take several hours to refresh.
 • Veri kümelerinizi, raporlarınızın ve panolarınızın kullandığı tabloları ve sütunları içerecek şekilde iyileştirin.Optimize your datasets to include only those tables and columns that your reports and dashboards use. Karma sorgularınızı iyileştirin ve eğer mümkünse dinamik veri kaynağı tanımlarını ve yüksek maliyetli DAX hesaplamalarını kullanmaktan kaçının.Optimize your mashup queries and, if possible, avoid dynamic data source definitions and expensive DAX calculations. Yüksek bellek kullanımına ve işlem ek yüküne sahip oldukları için özellikle bir tablodaki her satırı test eden DAX işlevlerinden kaçının.Specifically avoid DAX functions that test every row in a table because of the high memory consumption and processing overhead.
 • Power BI’ın verimli kaynak sorguları oluşturabilmesi için Power BI Desktop ile aynı gizlilik ayarlarını uygulayın.Apply the same privacy settings as in Power BI Desktop to ensure that Power BI can generate efficient source queries. Power BI Desktop’ın gizlilik ayarlarını yayımlamadığını göz önünde bulundurun.Keep in mind that Power BI Desktop does not publish privacy settings. Veri kümenizi yayımladıktan sonra, ayarları veri kaynağı tanımlarında kendiniz yeniden uygulamanız gerekir.You must manually reapply the settings in the data source definitions after publishing your dataset.
 • Özellikle satır düzeyinde güvenlik (RLS) kullanıyorsanız, panolarınızda kullandığınız görsellerin sayısını sınırlayın.Limit the number of visuals on your dashboards, especially if you use row-level security (RLS). Bu makalenin önceki bölümlerinde açıklandığı gibi, aşırı sayıda pano kutucuğu, yenileme süresini önemli ölçüde artırabilir.As explained earlier in this article, an excessive number of dashboard tiles can significantly increase the refresh duration.
 • Veri kümelerinizi şirket içi veri kaynaklarına bağlamak için güvenilir bir kurumsal veri ağ geçidi dağıtımı kullanın.Use a reliable enterprise data gateway deployment to connect your datasets to on-premises data sources. Ağ geçidinin kullanılamıyor veya aşırı yüklenmiş olması gibi ağ geçidiyle ilgili hataların oluştuğunu fark ederseniz, mevcut kümeye ek ağ geçitleri eklemek veya yeni bir küme dağıtmak (ölçeği artırmak veya ölçeği genişletmek) için ağ geçidi yöneticileriyle iletişim kurun.If you notice gateway-related refresh failures, such as gateway unavailable or overloaded, follow up with gateway administrators to either add additional gateways to an existing cluster or deploy a new cluster (scale up versus scale out).
 • Zamanlanmış yenilemeler esnasındaki veri içeri aktarma işlemlerinin, DirectQuery/LiveConnect veri kümelerinde bulunan ve her kullanıcı etkileşiminde veri kaynaklarını sorgulayan raporların ve panoların performansını etkilememesi için, İçeri aktarılan veri kümeleri ve DirectQuery/LiveConnect veri kümeleri için ayrı veri ağ geçitleri kullanın.Use separate data gateways for Import datasets and DirectQuery/LiveConnect datasets so that the data imports during scheduled refresh don't impact the performance of reports and dashboards on top of DirectQuery/LiveConnect datasets, which query the data sources with each user interaction.
 • Power BI’ın, yenileme hatası bildirimlerini e-posta olarak size gönderebildiğinden emin olun.Ensure that Power BI can send refresh failure notifications to your mailbox. İstenmeyen posta filtreleri e-posta iletilerini engelleyebilir veya iletileri kolayca fark edemeyeceğiniz ayrı klasörlere taşıyabilir.Spam filters might block the email messages or move them into a separate folder where you might not notice them immediately.

Sonraki adımlarNext steps

Zamanlanmış yenileme yapılandırmaConfiguring scheduled refresh
Yenileme ile ilgili sorun giderme araçlarıTools for troubleshooting refresh issues
Yenileme ile ilgili sorun giderme senaryolarıTroubleshooting refresh scenarios

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community