Yenileme ile ilgili sorun giderme senaryolarıTroubleshooting refresh scenarios

Burada Power BI hizmetindeki verileri yenilerken karşılaşabileceğiniz farklı senaryolarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.Here you can find information regarding different scenarios you may face when refreshing data within the Power BI service.

Not

Aşağıda listelenmeyen bir senaryoyla karşılaşırsanız ve bu durum sorun yaratırsa daha fazla yardım almak için topluluk sitesine başvurabilir veya bir destek bileti oluşturabilirsiniz.If you encounter a scenario that is not listed below, and it's causing you issues, you can ask for further assistance on the community site, or you can create a support ticket.

Temel yenileme gereksinimlerinin her zaman karşılanıp doğrulandığından emin olmanız gerekir.You should always ensure that basic requirements for refresh are met and verified. Bu temel gereksinimler arasında şunlar yer alır:These basic requirements include:

  • Ağ geçidi sürümünün güncel olduğunu doğrulamaVerify the gateway version is up to date
  • Raporda seçili bir ağ geçidi olduğunu doğrulama (yoksa veri kaynağı değişmiş veya eksik olabilir)Verify the report has a gateway selected - if not, the datasource may have changed or might be missing

Bu gereksinimlerin karşılandığını onayladığınızda, sorun gidermeye ilişkin daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bölümlere göz atın.Once you've confirmed those requirements are met, take a look through the following sections for more troubleshooting.

E-posta bildirimleriEmail notifications

Bu makaleye bir e-posta bildiriminden geliyorsanız ve bundan böyle yenileme sorunları hakkında e-posta almak istemiyorsanız Power BI yöneticinize başvurun. E-postanızı veya abone olduğunuz bir e-posta listesini Power BI'daki uygun veri kümelerinden kaldırmasını isteyin.If you're coming to this article from an email notification, and you no longer want to receive emails about refresh issues, contact your Power BI admin. Ask them to remove your email or an email list you're subscribed to from the appropriate datasets in Power BI. Bunu Power BI yönetici portalının aşağıdaki alanından gerçekleştirebilir.They can do this from the following area in the Power BI admin portal.

Yenileme bildirimleri için e-posta

Web bağlayıcısı kullanılarak gerçekleştirilen yenileme işlemi düzgün bir şekilde gerçekleştirilmiyorRefresh using Web connector doesn't work properly

Web.Page işlevini kullanan bir Web bağlayıcısı betiğiniz varsa ve veri kümenizi veya raporunuzu 18 Kasım 2016'dan sonra güncelleştirdiyseniz yenileme işleminin düzgün çalışması için ağ geçidi kullanmanız gerekir.If you have a Web connector script that's using the Web.Page function, and you have updated your dataset or report after November 18th, 2016, you must use a gateway for refresh to work properly.

Yenileme için desteklenmeyen veri kaynaklarıUnsupported data source for refresh

Bir veri kümesini yapılandırırken, veri kümesinde yenileme için desteklenmeyen veri kaynaklarının kullanıldığını belirten bir hatayla karşılaşabilirsiniz.When configuring a dataset, you may get an error indicating the dataset uses an unsupported data source for refresh. Ayrıntılar için bkz. Yenileme için desteklenmeyen veri kaynaklarıyla ilgili sorunları giderme.For details, see Troubleshooting unsupported data source for refresh.

Yenileme sonrasında değişiklikler panoya yansıtılmıyorDashboard doesn't reflect changes after refresh

Yenileme işleminin pano kutucuklarına yansıtılması için lütfen 10-15 dakika kadar bekleyin.Please wait about 10-15 minutes for a refresh to be reflected in the dashboard tiles. Bu sürenin sonunda da değişiklikler görünmüyorsa görselleştirmeyi panoya yeniden sabitleyin.If it is still not showing up, re-pin the visualization to the dashboard.

Kimlik bilgilerini ayarlarken GatewayNotReachable hatasıGatewayNotReachable when setting credentials

Bir veri kaynağı için kimlik bilgilerini ayarlamaya çalışırken GatewayNotReachable hatasıyla karşılaşabilirsiniz.You may encounter GatewayNotReachable when trying to set credentials for a data source. Bu durum ağ geçidinin eski bir sürüm olmasından kaynaklanabilir.This can be the result of an outdated gateway. En son ağ geçidi sürümünü yükleyip yeniden deneyin.Install the latest gateway and try again.

İşleme Hatası: Şu sistem hatası oluştu: Tür UyuşmazlığıProcessing Error: The following system error occurred: Type Mismatch

Power BI Desktop dosyanızdaki veya Excel çalışma kitabınızdaki M betiğinde sorun olabilir.This could be an issue with your M script within your Power BI Desktop file or Excel workbook. Ayrıca sorun Power BI Desktop sürümünün eski olmasından da kaynaklanıyor olabilir.It can also be due to an out-of-date Power BI Desktop version.

Kutucuk yenileme hatalarıTile refresh errors

Pano kutucuklarında karşılaşabileceğiniz hatalar ve açıklamaları için bkz. Kutucuk hatalarıyla ilgili sorunları giderme.For a list of errors you may encounter with dashboard tiles, and explanations, see Troubleshooting tile errors.

AAD OAuth kullanan kaynaklardaki verilerle güncelleştirme yapılırken yenileme işlemi başarısız oluyorRefresh fails when updating data from sources that use AAD OAuth

Birçok farklı veri kaynağı tarafından kullanılan Azure Active Directory (AAD) OAuth belirtecinin süresi yaklaşık bir saat içinde dolar.The Azure Active Directory (AAD) OAuth token, used by many different data sources, expires in approximately one hour. Power BI hizmeti veri yükleme sırasında iki saate kadar beklediğinden veri yükleme işleminin belirtecin ömründen fazla (bir saatten uzun) olduğu durumlarla karşılaşabilirsiniz.You can run into situations where loading data takes longer than the token expiration (more than one hour), since the Power BI service waits for up to two hours when loading data. Bu durumda veri yükleme işlemi başarısız olabilir ve kimlik bilgileri hatası ile karşılaşılabilir.In that situation, the data loading process can fail with a credentials error.

Microsoft Dynamics CRM Online, SharePoint Online (SPO) ve diğer birçok veri kaynağı ile AAD OAuth kullanılmaktadır.Data sources that use AAD OAuth include Microsoft Dynamics CRM Online, SharePoint Online (SPO), and others. Bu tür veri kaynaklarına bağlanıyorsanız ve bir saatten uzun süren veri yükleme işlemlerinde kimlik bilgileri hatası alıyorsanız bu, soruna açıklama getirebilir.If you’re connecting to such data sources, and get a credentials failure when loading data takes more than an hour, this may be the reason.

Microsoft, veri yükleme yapılırken belirtecin yenilenip işleme devam edilmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalışmaktadır.Microsoft is investigating a solution that allows the data loading process to refresh the token and continue. Ancak Dynamics CRM Online veya SharePoint Online örneğiniz (ya da AAD OAuth kullanan başka bir veri kaynağı) iki saatlik veri yükleme eşiğini aşacak kadar büyükse Power BI hizmetinde de veri yükleme zaman aşımı hatasıyla karşılaşabilirsiniz.However, if your Dynamics CRM Online or SharePoint Online instance (or other AAD OAuth data source) is so large that it can run into the two-hour data-load threshold, you may experience a data load timeout from the Power BI service as well.

Ayrıca yenileme işleminin düzgün çalışmasını sağlamak üzere, AAD OAuth kullanarak SharePoint Online veri kaynağına bağlanırken, Power BI hizmetinde oturum açmak için kullandığınız hesabı kullanmanız gerekir.Also note that, for refresh to work properly, when connecting to a SharePoint Online data source using AAD OAuth, you must use the same account that you use to sign in to the Power BI service.

Yenileme için sıkıştırılmamış veri sınırlarıUncompressed data limits for refresh

Power BI hizmetine aktarılan veri kümeleri için maksimum boyut 1 GB'tır.The maximum size for datasets imported into the Power BI service is 1 GB. Yüksek performans için bu veri kümeleri yoğun bir şekilde sıkıştırılır.These datasets are heavily compressed to ensure high performance. Ayrıca hizmet, paylaşılan kapasitede, yenileme sırasında işlenebilecek sıkıştırılmamış veri miktarını 10 GB ile sınırlar.In addition, in shared capacity, the service places a limit on the amount of uncompressed data that is processed during refresh to 10 GB. Sıkıştırma dikkate alındığından, bu sınır 1 GB'tan çok daha yüksektir.This limit accounts for the compression, and therefore is much higher than 1 GB. Power BI Premium'daki veri kümeleri bu sınıra tabi değildir.Datasets in Power BI Premium are not subject to this limit. Power BI hizmetinde yenileme işlemi bu nedenle başarısız olursa lütfen Power BI'a aktarılan veri miktarını azaltıp tekrar deneyin.If refresh in the Power BI service fails for this reason, please reduce the amount of data being imported to Power BI and try again.

Zamanlanmış yenileme zaman aşımıScheduled refresh timeout

İçerik aktarılan veri kümeleri için zamanlanmış yenileme iki saatin ardından zaman aşımına uğrar.Scheduled refresh for imported datasets timeout after two hours. Bu zaman aşımı Premium çalışma alanlarındaki veri kümeleri için beş saate yükseltilmiştir.This timeout is increased to five hours for datasets in Premium workspaces. Bu sınırdan etkileniyorsanız veri kümenizin boyutunu veya karmaşıklık düzeyini azaltmayı ya da veri kümesini daha küçük parçalara bölmeyi göz önünde bulundurabilirsiniz.If you encounter this limit, consider reducing the size or complexity of your dataset, or consider breaking the dataset into smaller pieces.

Zamanlanmış yenileme hatalarıScheduled refresh failures

Zamanlanmış yenileme arka arkaya dört kez başarısız olursa Power BI yenilemeyi devre dışı bırakır.If a scheduled refresh fails four times in a row, Power BI disables the refresh. Arka plandaki sorunu çözün ve sonra zamanlanmış yenilemeyi yeniden etkinleştirin.Address the underlying problem, and then re-enable the scheduled refresh.

Kaynağa erişim yasakAccess to the resource is forbidden

Bu hata, süresi dolan önbelleğe alınmış kimlik bilgileri nedeniyle oluşabilir.This error can occur because of expired cached credentials. Power BI'da oturum açıp https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true sayfasına giderek internet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.Clear your internet browser cache by going signing into Power BI and going to https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true. Bunun yapılması, kimlik bilgilerinizi güncelleştirilmeye zorlar.This forces an update of your credentials.

Parola değişikliği veya süresi dolan kimlik bilgileri nedeniyle veri yenileme hatasıData refresh failure because of password change or expired credentials

Veri yenileme işlemi, süresi dolan önbelleğe alınmış kimlik bilgileri nedeniyle de başarısız olabilir.Data refresh can also fail due to expired cached credentials. Power BI'da oturum açıp https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true sayfasına giderek internet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.Clear your internet browser cache by going signing into Power BI and going to https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true. Bunun yapılması, kimlik bilgilerinizi güncelleştirilmeye zorlar.This forces an update of your credentials.

DOĞRU/yanlış sonuçlarını içeren HERHANGI bir tür sütununu beklenmeyen değerlerle YenileRefresh a column of the ANY type containing TRUE/FALSE results in unexpected values

HERHANGI bir veri türü sütununu içeren Power BI Desktop bir rapor oluşturduğunuzda ve bu sütun doğru/yanlış değerler içeriyorsa, bu sütunun değerleri yenilemeden sonra Power BI Desktop ve Power BI hizmeti arasında farklılık gösterebilir.When you create a report in Power BI Desktop that contains an ANY data type column, and that column contains TRUE/FALSE values, the values of that column can differ between the Power BI Desktop and the Power BI service after a refresh. Power BI Desktop, temeldeki motor Boole değerlerini dizelere dönüştürür, doğru veya yanlış değerleri korur.In Power BI Desktop, the underlying engine converts the boolean values to strings, retaining TRUE or FALSE values. Power BI hizmeti, temeldeki motor değerleri nesnelerine dönüştürür ve sonra değerleri-1 veya 0 ' a dönüştürür.In the Power BI service, the underlying engine converts the values to objects, and subsequently converts the values to -1 or 0.

Bu tür sütunlar kullanılarak Power BI Desktop oluşturulan görseller, yenileme olayından önce tasarlanmayabilir, ancak yenileme olayından sonra (TRUE/FALSE ' a 1/0 dönüştürülürken) değişebilir.Visuals created in Power BI Desktop using such columns may behave or appear as designed prior to a refresh event, but may change (due to TRUE/FALSE being converted to -1/0) after the refresh event.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Microsoft Power BI Topluluğu'na sormayı deneyinTry asking the Microsoft Power BI Community