Ağ geçidiyle ilgili sorunları giderme - Power BITroubleshoot gateways - Power BI

Not

Yakın zamanda şirket içi veri ağ geçidi belgelerini düzelttik. Bunları, ağ geçidinin desteklediği Power BI’a özgü olan içerik ve tüm hizmetler için geçerli olan genel içerik olarak ikiye ayırdık.We recently revised the on-premises data gateway docs. We split them into content that's specific to Power BI and general content that applies to all services that the gateway supports. Şu anda Power BI içeriklerinde bulunuyorsunuz.You're currently in the Power BI content. Bu makaleyle veya ağ geçidi belgeleri deneyimiyle ilgili geri bildirim sağlamak için makalenin alt kısmına gidin.To provide feedback on this article, or the overall gateway docs experience, scroll to the bottom of the article.

Bu makalede, şirket içi veri ağ geçidini Power BI ile kullanırken karşılaştığınız bazı yaygın sorunlar ele alınır.This article discusses some common issues when you use the on-premises data gateway with Power BI. Burada listelenmeyen bir sorunla karşılaşırsanız Power BI Topluluk sitesini kullanabilirsiniz.If you encounter an issue that isn't listed here, you can use the Power BI Community site. Öte yandan bir destek bileti de oluşturabilirsiniz.Or, you can create a support ticket.

YapılandırmaConfiguration

Hata: Power BI hizmeti yerel ağ geçidine erişilemediğini bildirdi.Error: Power BI service reported local gateway as unreachable. Ağ geçidini yeniden başlatıp bir kez daha deneyin.Restart the gateway and try again.

Yapılandırma işleminin sonunda Power BI hizmeti, ağ geçidini doğrulamak için tekrar çağrılır.At the end of configuration, the Power BI service is called again to validate the gateway. Power BI hizmeti ağ geçidinin durumunu canlı olarak bildirmez.The Power BI service doesn't report the gateway as live. Windows hizmetinin yeniden başlatılması, iletişimin başarılı olmasını sağlayabilir.Restarting the Windows service might allow the communication to be successful. Daha fazla bilgi edinmek için Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasından günlükleri toplama bölümünde açıklandığı gibi günlükleri toplayıp gözden geçirebilirsiniz.To get more information, you can collect and review the logs as described in Collect logs from the on-premises data gateway app.

Veri kaynaklarıData sources

Hata: Bağlanılamıyor.Error: Unable to Connect. Ayrıntılar: "Bağlantı kimlik bilgileri geçersiz"Details: "Invalid connection credentials"

Ayrıntıları göster bölümünde, veri kaynağından alınan hata iletisi görüntülenir.Within Show details, the error message that was received from the data source is displayed. SQL Server için aşağıdakine benzer bir iletiyle karşılaşırsınız:For SQL Server, you see a message like the following:

Login failed for user 'username'.

Doğru kullanıcı adına ve parolaya sahip olduğunuzdan emin olun.Verify that you have the correct username and password. Ayrıca, bu kimlik bilgileriyle veri kaynağına başarılı bir şekilde bağlanabildiğinizi de doğrulayın.Also, verify that those credentials can successfully connect to the data source. Kullanılmakta olan hesabın, kimlik doğrulama yöntemiyle eşleştiğinden emin olun.Make sure the account that's being used matches the authentication method.

Hata: Bağlanılamıyor.Error: Unable to Connect. Ayrıntılar: "Veritabanına bağlanılamıyor"Details: "Cannot connect to the database"

Sunucuya bağlanabildiğinizi ancak belirtilen veritabanına bağlanamadığınızı gösterir.You were able to connect to the server but not to the database that was supplied. Veritabanının adını ve kullanıcı kimlik bilgilerinin söz konusu veritabanına erişmek için uygun izinlere sahip olduğunu doğrulayın.Verify the name of the database and that the user credential has the proper permission to access that database.

Ayrıntıları göster bölümünde, veri kaynağından alınan hata iletisi görüntülenir.Within Show details, the error message that was received from the data source is displayed. SQL Server için aşağıdakine benzer bir hata iletisiyle karşılaşırsınız:For SQL Server, you see something like the following:

Cannot open database "AdventureWorks" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'username'.

Hata: Bağlanılamıyor.Error: Unable to Connect. Ayrıntılar: "Veri ağ geçidinde bilinmeyen hata oluştu"Details: "Unknown error in data gateway"

Bu hata farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.This error might occur for different reasons. Söz konusu veri kaynağına, ağ geçidini barındıran makineden bağlanabildiğinizi doğruladığınızdan emin olun.Be sure to validate that you can connect to the data source from the machine that hosts the gateway. Bu durum sunucuya erişilememesinden kaynaklanıyor olabilir.This situation could be the result of the server not being accessible.

Ayrıntıları Göster bölümünde şu hata kodunu görebilirsiniz: DM_GWPipeline_UnknownError.Within Show details, you can see an error code of DM_GWPipeline_UnknownError.

Daha fazla bilgi için Olay Günlükleri > Uygulama ve Hizmet Günlükleri > Şirket içi veri ağ geçidi hizmeti bölümüne de göz atabilirsiniz.You can also look in Event Logs > Applications and Services Logs > On-premises data gateway Service for more information.

Hata: <server> öğesine bağlanmaya çalışırken bir hatayla karşılaştık.Error: We encountered an error while trying to connect to <server>. Ayrıntılar: "Veri ağ geçidi hizmetine eriştik ancak ağ geçidi, şirket içinde veri kaynağına erişemiyor."Details: "We reached the data gateway, but the gateway can't access the on-premises data source."

Belirtilen veri kaynağına bağlanamadığınızı gösterir.You were unable to connect to the specified data source. Söz konusu veri kaynağı için sağlanan bilgileri doğruladığınızdan emin olun.Be sure to validate the information provided for that data source.

Ayrıntıları Göster bölümünde şu hata kodunu görebilirsiniz: DM_GWPipeline_Gateway_DataSourceAccessError.Within Show details, you can see an error code of DM_GWPipeline_Gateway_DataSourceAccessError.

Temel alınan hata iletisi aşağıdakine benzerse bu veri kaynağı için kullandığınız hesabın, ilgili Analysis Services örneği için bir sunucu yöneticisi olmadığı anlamına gelir.If the underlying error message is similar to the following, this means that the account you're using for the data source isn't a server admin for that Analysis Services instance. Daha fazla bilgi için bkz. Analysis Services örneğine sunucu yöneticisi hakları verme.For more information, see Grant server admin rights to an Analysis Services instance.

The 'CONTOSO\account' value of the 'EffectiveUserName' XML for Analysis property is not valid.

Temel alınan hata iletisi aşağıdakine benzerse bu Analysis Services'e ilişkin hizmet hesabında token-groups-global-and-universal (TGGAU) dizin özniteliğinin eksik olduğu anlamına gelebilir.If the underlying error message is similar to the following, it could mean that the service account for Analysis Services might be missing the token-groups-global-and-universal (TGGAU) directory attribute.

The username or password is incorrect.

Windows 2000 öncesi uyumluluk erişimine sahip etki alanlarında TGGAU özniteliği etkindir.Domains with pre-Windows 2000 compatibility access have the TGGAU attribute enabled. Yeni oluşturulan etki alanlarının çoğunda bu öznitelik varsayılan olarak etkin değildir.Most newly created domains don't enable this attribute by default. Daha fazla bilgi için bkz. Bazı uygulamalar ve API'ler hesap nesneleriyle ilgili yetkilendirme bilgilerine erişim gerektirir.For more information, see Some applications and APIs require access to authorization information on account objects.

Özniteliğin etkinleştirildiğini doğrulamak için şu adımları izleyin.To confirm whether the attribute is enabled, follow these steps.

 1. SQL Server Management Studio'daki Analysis Services makinesine bağlanın.Connect to the Analysis Services machine within SQL Server Management Studio. Gelişmiş bağlantı özellikleri bölümünde, söz konusu kullanıcı için EffectiveUserName özelliğini ekleyin ve bu eklemenin hatayı yeniden oluşturup oluşturmadığına bakın.Within the Advanced connection properties, include EffectiveUserName for the user in question and see if this addition reproduces the error.

 2. Özniteliğin listelenip listelenmediğini doğrulamak için dsacls Active Directory aracını kullanabilirsiniz.You can use the dsacls Active Directory tool to validate whether the attribute is listed. Bu araç bir etki alanı denetleyicisinde bulunur.This tool is found on a domain controller. Hesaba ilişkin ayırt edici etki alanı adının ne olduğunu bilmeniz ve bu adı araca iletmeniz gerekir.You need to know what the distinguished domain name is for the account and pass that name to the tool.

  dsacls "CN=John Doe,CN=UserAccounts,DC=contoso,DC=com"
  

  Aşağıdakine benzer bir sonuç elde etmelisiniz:You want to see something similar to the following in the results:

  Allow BUILTIN\Windows Authorization Access Group
                  SPECIAL ACCESS for tokenGroupsGlobalAndUniversal
                  READ PROPERTY
  

Bu sorunu gidermek üzere, Analysis Services Windows hizmeti için kullanılan hesapta TGGAU özniteliğini etkinleştirmeniz gerekir.To correct this issue, you must enable TGGAU on the account used for the Analysis Services Windows service.

"Kullanıcı adı veya parola yanlış olabilir" hatası için bir diğer olasılık.Another possibility for "The username or password is incorrect."

Bu hata, Analysis Services sunucusunun kullanıcılardan farklı bir etki alanında olması ve iki yönlü bir güven ilişkisinin kurulmamış olmasından kaynaklanıyor olabilir.This error could also be caused if the Analysis Services server is in a different domain than the users and there isn't a two-way trust established.

Etki alanları arasındaki güven ilişkisini doğrulamak için etki alanı yöneticilerinizle iletişim kurun.Work with your domain administrators to verify the trust relationship between domains.

Power BI hizmetinde Analysis Services'e yönelik Veri Al deneyiminde veri ağ geçidi veri kaynakları görüntülenmiyorUnable to see the data gateway data sources in the Get Data experience for Analysis Services from the Power BI service

Hesabınızın, ağ geçidi yapılandırmasındaki veri kaynağının Kullanıcılar sekmesinde listelendiğinden emin olun.Make sure that your account is listed in the Users tab of the data source within the gateway configuration. Ağ geçidine erişiminiz yoksa ağ geçidi yöneticisiyle iletişime geçerek bu bilgiyi doğrulamasını isteyin.If you don't have access to the gateway, check with the administrator of the gateway and ask them to verify. Analysis Services listesinde görüntülenen veri kaynağını yalnızca Kullanıcılar listesinde bulunan hesaplar görebilir.Only accounts in the Users list can see the data source listed in the Analysis Services list.

Hata: Bu veri kümesindeki veri kaynakları için yüklü veya yapılandırılmış ağ geçidiniz yok.Error: You don't have any gateway installed or configured for the data sources in this dataset.

Ağ geçidine Veri kaynağı ekle bölümünde açıklandığı gibi bir veya daha fazla veri kaynağı eklediğinizden emin olun.Ensure that you've added one or more data sources to the gateway, as described in Add a data source. Ağ geçitlerini yönet bölümünde ağ geçidi görünmüyorsa tarayıcınızın önbelleğini temizleyin veya hizmette oturumunuzu kapatıp yeniden oturum açın.If the gateway doesn't appear in the admin portal under Manage gateways, clear your browser cache or sign out of the service and then sign back in.

Veri kümeleriDatasets

Hata: Bu satır için yeterli alan yok.Error: There is not enough space for this row.

Satırlarınızdan birinin boyutu 4 MB'tan fazlaysa bu hatayla karşılaşırsınız.This error occurs if you have a single row greater than 4 MB in size. Veri kaynağınızda söz konusu satırı belirleyip filtreleyin veya satırın boyutunu azaltın.Determine what the row is from your data source, and attempt to filter it out or reduce the size for that row.

Hata: Sağlanan sunucu adı SQL Server SSL sertifikasındaki sunucu adından farklı.Error: The server name provided doesn't match the server name on the SQL Server SSL certificate.

Sertifika ortak adı olarak sunucunun tam etki alanı adı (FQDN) yerine yalnızca sunucunun NetBIOS adını sağladığınızda bu hatayla karşılaşabilirsiniz.This error can occur when the certificate common name is for the server's fully qualified domain name (FQDN), but you supplied only the NetBIOS name for the server. Bu durum sertifikanın eşleşmemesine neden olur.This situation causes a mismatch for the certificate. Bu sorunu gidermek için ağ geçidi veri kaynağındaki ve PBIX dosyasındaki sunucu adını, sunucunun FQDN'sini kullanacak şekilde ayarlayın.To resolve this issue, make the server name within the gateway data source and the PBIX file use the FQDN of the server.

Hata: Zamanlanmış yenilemeyi yapılandırırken şirket içi veri ağ geçidi seçeneğini görmüyorsunuz.Error: You don't see the on-premises data gateway present when you configure scheduled refresh.

Bu hatadan sorumlu olabilecek birkaç farklı senaryo vardır:A few different scenarios could be responsible for this error:

 • Power BI Desktop'ta ve ağ geçidi için yapılandırılan veri kaynağında girilen sunucu ve veritabanı adları eşleşmiyor olabilir.The server and database name don't match what was entered in Power BI Desktop and the data source configured for the gateway. Bu adların aynı olması gerekir.These names must be the same. Bunlar büyük/küçük harfe duyarlı değildir.They aren't case sensitive.
 • Hesabınız, ağ geçidi yapılandırmasındaki veri kaynağının Kullanıcılar sekmesinde yer almıyor olabilir.Your account isn't listed in the Users tab of the data source within the gateway configuration. Ağ geçidinin yöneticisi tarafından bu listeye eklenmeniz gerekir.You need to be added to that list by the administrator of the gateway.
 • Power BI Desktop dosyanızda birden fazla veri kaynağı vardır ve bu veri kaynaklarının tümü ağ geçidiyle yapılandırılmamış olabilir.Your Power BI Desktop file has multiple data sources within it, and not all of those data sources are configured with the gateway. Ağ geçidinin zamanlanmış yenilemede görünmesi için veri kaynaklarından her birinin söz konusu ağ geçidiyle tanımlanmış olması gerekir.You need to have each data source defined with the gateway for the gateway to show up within scheduled refresh.

Hata: Ağ geçidi istemcisindeki alınan sıkıştırılmamış veriler, sınırı aştı.Error: The received uncompressed data on the gateway client has exceeded the limit.

Tablo başına sıkıştırılmamış veri sınırı tam olarak 10 GB'tır.The exact limitation is 10 GB of uncompressed data per table. Bu sorunla karşılaşmanız durumunda, iyileştirme yapmak ve sorunu önlemek için tercih edebileceğiniz bazı iyi seçenekler vardır.If you're hitting this issue, there are good options to optimize and avoid it. Özel olarak, üst düzeyde sabit, uzun dize değerlerinin kullanımını azaltın ve bunun yerine normalleştirilmiş anahtar kullanın.In particular, reduce the use of highly constant, long string values and instead use a normalized key. Öte yandan kullanımda olmayan sütunu kaldırmak da yararlı olabilir.Or, removing the column if it's not in use helps.

RaporlarReports

Hata: Raporlar, şirket içi veri ağ geçidi üzerinden veri kaynağımıza erişiminiz olmadığı için veri kaynağına erişemeyebilir.Error: Report could not access the data source because you do not have access to our data source via an on-premises data gateway.

Bu hataya genellikle aşağıdakilerden biri neden olur:This error is usually caused by one of the following:

 • Veri kaynağı bilgileri, temel alınan veri kümesindeki bilgilerle eşleşmiyordur.The data source information doesn't match what's in the underlying dataset. Şirket içi veri ağ geçidi için tanımlanan veri kaynağındaki sunucu ve veritabanı adı bilgileriyle Power BI Desktop'ta sağlanan bilgilerin eşleşmesi gerekir.The server and database name need to match between the data source defined for the on-premises data gateway and what you supply within Power BI Desktop. Power BI Desktop’ta bir IP adresi kullanıyorsanız şirket içi veri ağ geçidine ilişkin veri kaynağında da bir IP adresi kullanılmalıdır.If you use an IP address in Power BI Desktop, the data source for the on-premises data gateway needs to use an IP address as well.
 • Kuruluşunuzdaki herhangi bir ağ geçidinde veri kaynağı yoktur.There's no data source available on any gateway within your organization. Veri kaynağını yeni veya var olan bir ağ geçidinde ya da şirket içi veri ağ geçidinde yapılandırabilirsiniz.You can configure the data source on a new or existing on-premises data gateway.

Hata: Veri kaynağı erişim hatası.Error: Data source access error. Lütfen ağ geçidi yöneticisiyle iletişime geçin.Please contact the gateway administrator.

Bu raporda canlı bir Analysis Services bağlantısı kullanılıyorsa sorun EffectiveUserName özelliğine iletilen bir değerin geçerli olmamasından veya Analysis Services makinesinde izinlere sahip olmamasından kaynaklanıyor olabilir.If this report makes use of a live Analysis Services connection, you could encounter an issue with a value being passed to EffectiveUserName that either isn't valid or doesn't have permissions on the Analysis Services machine. Genellikle kimlik doğrulama sorunları, EffectiveUserName özelliğine iletilen değerin yerel bir kullanıcı asıl adı (UPN) ile eşleşmemesinden kaynaklanır.Typically, an authentication issue is due to the fact that the value being passed for EffectiveUserName doesn't match a local user principal name (UPN).

Etkin kullanıcı adını onaylamak için şu adımları izleyin.To confirm the effective username, follow these steps.

 1. Ağ geçidi günlüklerinde etkin kullanıcı adını bulun.Find the effective username within the gateway logs.

 2. Değeriniz geçirildikten sonra değerin doğru olduğunu onaylayın.After you have the value being passed, validate that it's correct. Değer kullanıcınıza aitse bir komut isteminde aşağıdaki komutu kullanarak kullanıcı asıl adını görebilirsiniz.If it's your user, you can use the following command from a command prompt to see the UPN. UPN bir e-posta adresine benzer.The UPN looks like an email address.

  whoami /upn
  

İsterseniz Power BI'ın Azure Active Directory'den alacağı değeri görebilirsiniz.Optionally, you can see what Power BI gets from Azure Active Directory.

 1. https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer adresine göz atın.Browse to https://developer.microsoft.com/graph/graph-explorer.

 2. Sağ üst köşede Oturum aç'ı seçin.Select Sign in in the upper-right corner.

 3. Aşağıdaki sorguyu çalıştırın.Run the following query. Daha kapsamlı bir JSON yanıtı alırsınız.You see a rather large JSON response.

  https://graph.windows.net/me?api-version=1.5
  
 4. userPrincipalName değerini bulun.Look for userPrincipalName.

Azure Active Directory kullanıcı asıl adınız yerel Active Directory kullanıcı asıl adınızla eşleşmezse geçerli bir değerle değiştirmek için Kullanıcı adlarını eşle özelliğini kullanabilirsiniz.If your Azure Active Directory UPN doesn't match your local Active Directory UPN, you can use the Map user names feature to replace it with a valid value. Alternatif olarak, kullanıcı asıl adınızı değiştirmek için Power BI yöneticinizle veya yerel Active Directory yöneticinizle iletişime geçebilirsiniz.Or, you can work with either your Power BI admin or local Active Directory admin to get your UPN changed.

KerberosKerberos

Temel veritabanı sunucusu ve şirket içi veri ağ geçidi Kerberos kısıtlanmış temsili için düzgün yapılandırılmadıysa ağ geçidinde ayrıntılı günlüğü etkinleştirin.If the underlying database server and on-premises data gateway aren't appropriately configured for Kerberos constrained delegation, enable verbose logging on the gateway. Ardından sorunu gidermek için başlangıç noktası olarak ağ geçidinin günlük dosyalarındaki hatalar veya izlemeler temelinde araştırma yapın.Then, investigate based on the errors or traces in the gateway’s log files as a starting point for troubleshooting. Görüntülenecek ağ geçidi günlüklerini toplamak için bkz. Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasında günlükleri toplama.To collect the gateway logs for viewing, see Collect logs from the on-premises data gateway app.

ImpersonationLevelImpersonationLevel

ImpersonationLevel, SPN kurulumu veya yerel ilke ayarıyla ilgilidir.The ImpersonationLevel is related to the SPN setup or the local policy setting.

[DataMovement.PipeLine.GatewayDataAccess] About to impersonate user DOMAIN\User (IsAuthenticated: True, ImpersonationLevel: Identification)

ÇözümSolution

Sorunu çözmek için şu adımları izleyin.Follow these steps to solve the issue.

 1. Şirket içi ağ geçidi için bir SPN ayarlayın.Set up an SPN for the on-premises gateway.
 2. Active Directory’nizde kısıtlanmış temsil ayarlayın.Set up constrained delegation in your Active Directory.

FailedToImpersonateUserException: Kullanıcının kullanıcı kimliği için Windows kimliği oluşturulamadıFailedToImpersonateUserException: Failed to create Windows identity for user userid

Başka bir kullanıcı adına kimliğe bürünemiyorsanız FailedToImpersonateUserException oluşur.The FailedToImpersonateUserException happens if you're unable to impersonate on behalf of another user. Kimliğine bürünmeye çalıştığınız hesap, ağ geçidi hizmeti etki alanının bulunduğu etki alanından başka bir etki alanından geliyorsa bu hata oluşabilir.This error could also happen if the account you're trying to impersonate is from another domain than the one the gateway service domain is on. Bu bir sınırlamadı.This is a limitation.

ÇözümSolution

 • Yapılandırmanın, önceki "ImpersonationLevel" bölümünde verilen adımlara göre doğru olduğundan emin olun.Verify that the configuration is correct as per the steps in the previous "ImpersonationLevel" section.
 • Kimliğine bürünmeye çalıştığı kullanıcı kimliğinin geçerli bir Active Directory hesabı olduğundan emin olun.Ensure that the user ID it's trying to impersonate is a valid Active Directory account.

Genel hata: Protokolü ayrıştırırken 1033 hatasıGeneral error: 1033 error while you parse the protocol

UPN (alias@domain.com) kullanılarak kullanıcının kimliğine bürünüldüyse, SAP HANA’da yapılandırılan dış kimliğinizin oturum açma adıyla eşleşmemesi durumunda 1033 hatasını alırsınız.You get the 1033 error when your external ID that's configured in SAP HANA doesn't match the sign-in if the user is impersonated by using the UPN (alias@domain.com). Günlüklerde, "'alias@domain.com' olan Özgün UPN’nin, burada görüldüğü gibi hata günlüklerinin üst kısmında yeni 'alias@domain.com' UPN’si ile değiştirildiğini" görürsünüz:In the logs, you see "Original UPN 'alias@domain.com' replaced with a new UPN 'alias@domain.com'" at the top of the error logs, as seen here:

[DM.GatewayCore] SingleSignOn Required. Original UPN 'alias@domain.com' replaced with new UPN 'alias@domain.com.'

ÇözümSolution

 • SAP HANA, kimliğine bürünülen kullanıcının Active Directory'de (kullanıcı diğer adı) sAMAccountName özniteliğini kullanmasını gerektirir.SAP HANA requires the impersonated user to use the sAMAccountName attribute in Active Directory (user alias). Bu öznitelik doğru değilse 1033 hatasını görürsünüz.If this attribute isn't correct, you see the 1033 error.

  Öznitelik düzenleyicisi

 • Günlüklerde, etki alanının takip ettiği diğer ad (alias@doimain.com) olan UPN’yi değil, sAMAccountName (diğer ad) adını görürsünüz.In the logs, you see the sAMAccountName (alias) and not the UPN, which is the alias followed by the domain (alias@doimain.com).

  Günlüklerdeki hesap bilgisi

   <setting name="ADUserNameReplacementProperty" serializeAs="String">
    <value>sAMAccount</value>
   </setting>
   <setting name="ADServerPath" serializeAs="String">
    <value />
   </setting>
   <setting name="CustomASDataSource" serializeAs="String">
    <value />
   </setting>
   <setting name="ADUserNameLookupProperty" serializeAs="String">
    <value>AADEmail</value>

Active Directory’de temsilciniz doğru yapılandırılmadıysa "-10709 Bağlantı başarısız oldu" hata iletisini alırsınız.You get the "-10709 Connection failed" error message if your delegation isn't configured correctly in Active Directory.

ÇözümSolution

 • Ağ geçidi hizmet hesabı için Active Directory’de temsilci sekmesinde SAP Hana sunucunuzun olduğundan emin olun.Make sure that you have the SAP Hana server on the delegation tab in Active Directory for the gateway service account.

  Temsilci sekmesi

Yenileme geçmişiRefresh history

Ağ geçidini zamanlanmış yenileme için kullandığınızda Yenileme geçmişi hangi hataların oluştuğunu görmenize yardımcı olabilir.When you use the gateway for a scheduled refresh, Refresh history can help you see what errors occurred. Ayrıca destek isteği oluşturmanız gerekirse kullanışlı veriler de sağlayabilir.It can also provide useful data if you need to create a support request. Zamanlanmış yenilemeleri ve isteğe bağlı yenilemeleri görüntüleyebilirsiniz.You can view scheduled and on-demand refreshes. Aşağıdaki adımlar yenileme geçmişine ulaşmak için yapmanız gerekenleri gösterir.The following steps show how you can get to the refresh history.

 1. Power BI gezinti bölmesindeki Veri Kümeleri bölümünde bir veri kümesi seçin.In the Power BI nav pane, in Datasets, select a dataset. Menüyü açın ve Yenilemeyi zamanla'yı seçin.Open the menu, and select Schedule refresh.

  Yenilemeyi zamanlamayı seçme

 2. Ayarlar: ... > Yenilemeyi zamanla bölümündeki Yenileme geçmişi'ni seçin.In Settings for... > Schedule refresh, select Refresh history.

  Yenileme geçmişini seçin

  Yenileme geçmişi ekranı

Yenileme senaryolarındaki sorunları giderme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yenileme senaryolarıyla ilgili sorunları giderme.For more information about troubleshooting refresh scenarios, see Troubleshoot refresh scenarios.

Fiddler ile izlemeFiddler trace

Fiddler, Telerik tarafından kullanıma sunulup HTTP trafiğini izlemeyi sağlayan ücretsiz bir araçtır.Fiddler is a free tool from Telerik that monitors HTTP traffic. İstemci makinesinden Power BI hizmetindeki gelen ve giden trafiği görebilirsiniz.You can see the back and forth with the Power BI service from the client machine. Bu trafik listesi hataları ve diğer ilgili bilgileri gösterebilir.This traffic list might show errors and other related information.

Fiddler izlemesini kullanma

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'nu deneyin.Try the Power BI Community.