Zamanlanmış yenileme yapılandırmaConfigure scheduled refresh

Not

İki ay etkin olunmaması durumunda veri kümenizdeki zamanlanmış yenileme duraklatılır.After two months of inactivity, scheduled refresh on your dataset is paused. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Zamanlanmış yenileme bölümüne bakın.For more information, see Scheduled refresh later in this article.

Bu makalede Şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod) hem de Şirket içi veri ağ geçidi için zamanlanmış yenilemeye yönelik olarak sağlanan seçenekler açıklanır.This article describes the options available for scheduled refresh for the On-premises data gateway (personal mode) and the On-premises data gateway. Power BI hizmeti: Gateway bağlantısı, veri kaynağı kimlik bilgileri ve Zamanlanmış yenileme seçeneklerinin aşağıdaki alanlarında yenileme seçeneklerini belirtirsiniz.You specify refresh options in the following areas of the Power BI service: Gateway connection, Data source credentials, and Scheduled refresh. Her birini sırayla gözden geçireceğiz.We'll look at each in turn. Yenileme zamanlamalarıyla ilgili sınırlamalar da dahil olmak üzere veri yenileme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri yenileme.For more information about data refresh, including limitations on refresh schedules, see Data refresh.

Zamanlanmış yenileme ekranına gitmek için:To get to the Scheduled refresh screen:

  1. Gezinti bölmesinde, veri kümeleri altında, listelenen bir veri kümesinin yanındaki diğer seçenekler (...) seçeneğini belirleyin.In the navigation pane, under Datasets, select More options (...) next to a dataset listed.

  2. Yenilemeyi zamanla' yı seçin.Select Schedule refresh.

    Yenileme Zamanlama

Ağ geçidi bağlantısıGateway connection

Kişisel veya kurumsal bir ağ geçidiniz olup olmadığına bağlı olarak, çevrimiçi ve kullanılabilir farklı seçenekler görürsünüz.You see different options here depending on whether you have a personal, or enterprise, gateway online and available.

Ağ Geçidi yoksa, Ağ Geçidi bağlantısı devre dışı görürsünüz.If no gateway is available, you see Gateway connection disabled. Kişisel ağ geçidinin nasıl yükleneceğini belirten bir ileti de görürsünüz.You also see a message indicating how to install the personal gateway.

Yapılandırılmış bir kişisel ağ geçidiniz varsa ve çevrimiçi ise, ' yi seçebilirsiniz.If you have a personal gateway configured and it's online, it's available to select. Kullanılabilir değilse çevrimdışı görüntülenir.It shows offline if it's not available.

Ağ geçidi bağlantısı

Erişim iznine sahip olmanız durumunda ilgili kurumsal ağ geçidini de seçebilirsiniz.You can also select the enterprise gateway if one is available for you. Yalnızca hesabınız, belirli bir ağ geçidi için yapılandırılan veri kaynağının Kullanıcılar sekmesinde listeleniyorsa kullanılabilir bir kurumsal ağ geçidi görürsünüz.You only see an enterprise gateway available if your account is listed in the Users tab of the data source configured for a given gateway.

Veri kaynağı kimlik bilgileriData source credentials

Power BI Gateway - PersonalPower BI Gateway - Personal

Verileri yenilemek için kişisel ağ geçidi kullanıyorsanız arka uç veri kaynağına bağlanmak için kimlik bilgilerini sağlamanız gerekir.If you are using the personal gateway to refresh data, you must supply the credentials to connect to the back-end data source. Çevrimiçi bir hizmetin içerik paketine bağlıysanız bu bağlantı için girdiğiniz kimlik bilgileri, zamanlanmış yenileme için taşınır.If you connected to a content pack from an online service, the credentials you entered to connect are carried over for scheduled refresh.

Veri kaynağı kimlik bilgileri

Yalnızca bu veri kümesinde Yenile 'yi ilk kez kullandığınızda bir veri kaynağında oturum açmanız gerekir.You're only required to sign in to a data source the first time you use refresh on that dataset. Girdiğiniz kimlik bilgileri veri kümesinde tutulur.Once entered, those credentials are retained with the dataset.

Not

Bazı kimlik doğrulama yöntemlerinde, bir veri kaynağında oturum açmak için kullandığınız parolanın süresi dolarsa veya değiştirilirse veri kaynağı kimlik bilgilerinde veri kaynağı için de değiştirmeniz gerekir.For some authentication methods, if the password you use to sign into a data source expires or is changed, you need to change it for the data source in Data source credentials too.

Şeyler yanlış gittiğinde, genellikle ağ geçidi, Windows 'da oturum açarken ve hizmeti başlatamadığından Power BI ya da güncelleştirilmiş verileri sorgulamak için veri kaynaklarında oturum açması başarısız olduğu için ağ geçidinin çevrimdışı olmasıyla ilgili bir şey vardır.When things go wrong, the problem usually has something to do with either the gateway being offline because it couldn't sign in to Windows and start the service, or Power BI couldn't sign in to the data sources to query for updated data. Yenileme başarısız olursa, veri kümesi ayarlarını kontrol edin.If refresh fails, check the dataset settings. Ağ geçidi hizmeti çevrimdışıysa durum , hatayı gördüğünüz yerdir.If the gateway service is offline, Status is where you see the error. Veri kaynaklarında oturum Power BI, veri kaynağı kimlik bilgilerinde bir hata görürsünüz.If Power BI can't sign into the data sources, you see an error in Data Source Credentials.

Şirket içi veri ağ geçidiOn-premises data gateway

Verileri yenilemek için şirket içi veri ağ geçidini kullanıyorsanız ağ geçidi yöneticisi tarafından veri kaynağı için tanımlanan kimlik bilgilerini sağlamanız gerekmez.If you are using the On-premises data gateway to refresh data, you do not need to supply credentials, as they are defined for the data source by the gateway administrator.

Yenileme Zamanla komutu

Not

Power BI, veri yenileme amacıyla şirket içi SharePoint veri kaynaklarına bağlanmak için yalnızca Anonim, Temel ve Windows (NTLM/Kerberos) kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılmasını destekler.When connecting to on-premises SharePoint for data refresh, Power BI supports only Anonymous, Basic, and Windows (NTLM/Kerberos) authentication mechanisms. Power BI, şirket içi SharePoint veri kaynaklarındaki verilerin yenilenmesi için ADFS veya Form Tabanlı Kimlik Doğrulama yöntemlerini desteklemez.Power BI does not support ADFS or any Forms-Based Authentication mechanisms for data refresh of on-premises SharePoint data sources.

Zamanlanmış yenilemeScheduled refresh

Zamanlanmış yenileme bölümü, veri kümesini yenilemek için sıklık ve zaman yuvalarını tanımladığınız yerdir.The Scheduled refresh section is where you define the frequency and time slots to refresh the dataset. Bazı veri kaynaklarında yenileme için yapılandırılabilecek bir ağ geçidi gerekmez; diğer veri kaynakları ise ağ geçidi gerektirir.Some data sources do not require a gateway to be configurable for refresh; other data sources require a gateway.

Ayarları yapılandırmak için Verilerinizi güncel tutun kaydırıcısını Açık olarak ayarlayın.Set the Keep your data up to date slider to On to configure the settings.

Not

Hedef, yenilemeyi zamanlanan zaman aralığının 15 dakika içerisinde başlatmaktır. Ancak, hizmet gerekli kaynakları daha erken ayıramazsa, bir saati bulabilen gecikmeler ortaya çıkabilir.The target is to initiate the refresh within 15 minutes of the scheduled time slot, but a delay of up to one hour can occur if the service can't allocate the required resources sooner.

Zamanlanmış yenileme iletişim kutusu

Not

İki ay etkin olunmaması durumunda veri kümenizdeki zamanlanmış yenileme duraklatılır.After two months of inactivity, scheduled refresh on your dataset is paused. Veri kümesinde bir kullanıcı tarafından ziyaret edilen herhangi bir pano veya rapor bulunmuyorsa veri kümesinin etkin olmadığı varsayılır.A dataset is considered inactive when no user has visited any dashboard or report built on the dataset. Bu sırada veri kümesi sahibine zamanlanmış yenilemenin duraklatıldığını belirten bir e-posta gönderilir.At that time, the dataset owner is sent an email indicating the scheduled refresh is paused. Veri kümesinin yenileme zamanlaması devre dışı olarak görüntülenir.The refresh schedule for the dataset is then displayed as disabled. Zamanlanmış yenilemeyi sürdürmek için, veri kümesi üzerinde oluşturulmuş herhangi bir panoyu veya raporu yeniden ziyaret etmeniz yeterlidir.To resume scheduled refresh, simply revisit any dashboard or report built on the dataset.

Neler desteklenir?What's supported?

Not

Zamanlanan yenileme, art arda dört hatalardan sonra otomatik olarak devre dışı bırakılır.Scheduled refresh will also get disabled automatically after four consecutive errors.

Zamanlanmış yenileme için farklı ağ geçitlerinde desteklenen çeşitli veri kümeleri vardır.Certain datasets are supported against different gateways for scheduled refresh. Kullanabileceğiniz veri kümelerine ilişkin fikir edinmek için aşağıya göz atabilirsiniz.Here is a reference to understand what is available.

Power BI Gateway - PersonalPower BI Gateway - Personal

Power BI DesktopPower BI Desktop

  • Power BI Desktop veri al ve Power Query düzenleyicisinde gösterilen tüm çevrimiçi veri kaynakları.All online data sources shown in Power BI Desktop's Get data and Power Query Editor.
  • Power BI Desktop ' de gösterilen tüm şirket içi veri kaynakları, Hadoop dosyası (bir) ve Microsoft Exchange dışında veri al ve Power Query Düzenleyicisi.All on-premises data sources shown in Power BI Desktop's Get data and Power Query Editor except for Hadoop file (HDFS) and Microsoft Exchange.

ExcelExcel

  • Power Query'de gösterilen tüm çevrimiçi veri kaynakları.All online data sources shown in Power Query.
  • Hadoop dosyası (HDFS) ve Microsoft Exchange dışında, Power Query'de gösterilen tüm şirket içi veri kaynakları.All on-premises data sources shown in Power Query except for Hadoop file (HDFS) and Microsoft Exchange.
  • Power Pivot'ta gösterilen tüm çevrimiçi veri kaynakları.All online data sources shown in Power Pivot.
  • Hadoop dosyası (HDFS) ve Microsoft Exchange dışında, Power Pivot'ta gösterilen tüm şirket içi veri kaynakları.All on-premises data sources shown in Power Pivot except for Hadoop file (HDFS) and Microsoft Exchange.

Not

Excel 2016 ve üzeri sürümlerde, veri şeridinde veri al bölümünde Power Query düzenleyiciyi Başlat kullanılabilir.In Excel 2016 and later, Launch Power Query Editor is available from Get Data in the Data ribbon.

Power BI Ağ GeçidiPower BI Gateway

Desteklenen veri kaynakları hakkında bilgi için bkz. Power BI veri kaynakları.For information about supported data sources, see Power BI data sources.

Sorun gidermeTroubleshooting

Bazen verileri yenileme işlemi beklendiği gibi gitmeyebilir.Sometimes refreshing data may not go as expected. Bu, genellikle ağ geçidiyle bağlantılı bir sorundan kaynaklanır.Typically this will be an issue connected with a gateway. Araçlar ve bilinen sorunlara yönelik sorun giderme makalelerine göz atın.Take a look at the gateway troubleshooting articles for tools and known issues.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community