Power BI hizmetinde oturum açmaSign in to Power BI service

ŞUNUN İÇİN GEÇERLİDİR: Şunun için geçerlidir:İşletme kullanıcıları için Power BI hizmeti Şunun için geçerlidir:Tasarımcılar ve geliştiriciler için Power BI hizmeti Şunun için geçerli değildir:Power BI Desktop Şunun için geçerli değildir:Pro veya Premium lisansı gerekir APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Power BI hesaplarıPower BI accounts

Power BI’da oturum açabilmeniz için önce hesabınız olması gerekir.Before you can sign in to Power BI, you'll need an account. Power BI hesabı almanın iki yolu vardır.There are two ways to get a Power BI account. İlk yolu, kuruluşunuzun çalışanları için Power BI lisansları satın almasıdır.The first is when your organization purchases Power BI licenses for its employees. İkinci yoluysa, bireylerin ücretsiz denemelere veya kişisel lisanslara kaydolmasıdır.And the second is when individuals sign up for free trials or personal licenses. Bu makalede ilk senaryo ele alınır.This article covers the first scenario.

İlk kez oturum açmaSign in for the first time

1. Adım: Power BI hizmetini açınStep 1: open the Power BI service

Power BI hizmeti, tarayıcı üzerinden çalışır.The Power BI service runs in a browser.

  • İş arkadaşınızdan bir pano veya raporun bağlantısını içeren bir e-posta aldıysanız, Bu raporu açma veya Bu panoyu açma bağlantısını seçin.If you've received an email from a colleague, with a link to a dashboard or report, select the link to Open this report or Open this dashboard.

    Rapor bağlantısının bulunduğu bir e-postayı gösteren ekran görüntüsü.

  • Aksi takdirde tercih ettiğiniz tarayıcıyı açın ve app.powerbi.com yazın.Otherwise, open your favorite browser and type app.powerbi.com.

    app.powerbi.com adresinin açık olduğu bir tarayıcıyı gösteren ekran görüntüsü.

2. Adım: E-posta adresinizi girinStep 2: type your email address

İlk kez oturum açtığınızda Microsoft zaten bir Microsoft 365 hesabınız olup olmadığını denetler.The first time you sign in, Microsoft checks to see if you already have a Microsoft 365 account. Aşağıdaki örnekte Pradtanna’nın diğer Microsoft hizmetleri için zaten lisansı vardır.In the example below, Pradtanna already has a license for other Microsoft services.

Oturum açma iletisini gösteren ekran görüntüsü.

Parolanızı girin.Enter your password. Bu Microsoft 365 hesabınızın parolasıdır.This is your Microsoft 365 account password. Outlook ve Office gibi diğer Microsoft ürünlerinde kullandığınız e-posta ve parolanın aynısıdır.It is the same email and password that you use for other Microsoft products, such as Outlook and Office. Hesabınızın nasıl ayarlandığına bağlı olarak, e-postanıza veya mobil cihazınıza gönderilen bir kodu girmeniz de istenebilir.Depending on how your account is set up, you may also be prompted to enter a code sent to your email or mobile device.

Parola girin iletişim kutusunu gösteren ekran görüntüsü.

Bazen genel yöneticiniz size bir lisans atar ve bu bilgiyi içeren bir e-posta gönderir.Sometimes, your global administrator will assign you a license and send you an email with this information. Gelen Kutunuzda hoş geldiniz e-postasını bulun ve ilk kez oturum açmak için yönergeleri izleyin.Look in your Inbox for a welcome email and follow the instructions to sign in for the first time. Oturum açarken yine bu e-posta hesabını kullanın.Use this same email account for your sign-in.

3. Adım: Hüküm ve koşulları gözden geçirinStep 3: Review the terms and conditions

Hüküm ve koşulları gözden geçirin, kabul ediyorsanız ilgili onay kutusunu seçin ve sonra da Başlat’ı seçin.Review the terms and conditions, and if you agree, select the checkbox and choose Start.

hüküm ve koşullar ekranı

4. Adım: Giriş sayfanızı gözden geçirinStep 4: review your Home landing page

İlk ziyaretinizde Power BI, Giriş sayfanızı açar.On your first visit, Power BI opens your Home landing page. Giriş sayfası açılmazsa gezinti bölmesinden bunu seçin.If Home doesn't open, select it from the nav pane.

Giriş sayfasının seçili olduğunu gösteren ekran görüntüsü

Giriş sayfasında, kullanma iznine sahip olduğunuz tüm içerikleri görürsünüz.On Home, you'll see all the content that you have permission to use. İlk başta çok fazla içerik bulunmayabilir, ancak endişelenmeyin, Power BI’ı iş arkadaşlarınızla kullanmaya başladıkça bu değişecektir.At first, there may not be much content, but don't worry, that will change as you start to use Power BI with your colleagues. İş arkadaşınızın sizinle e-posta yoluyla paylaştığı raporu anımsıyor musunuz?Remember that report that your colleague shared with you via email? Bu rapor Giriş sayfanızda, Benimle paylaşılan başlığı altında yer alır.It's on your Home landing page under the heading Shared with me.

Giriş sayfası

Power BI’ın Giriş sayfanızda açılmasını istemiyorsanız bunun yerine Öne çıkan bir panonun veya raporun açılmasını ayarlayabilirsiniz.If you don't want Power BI to open to Home, you can set a Featured dashboard or report to open instead.

İçerikle güvenli etkileşim kurmaSafely interact with content

Bir işletme kullanıcısı olarak, diğer kişiler sizinle içerik paylaşır ve siz de bu içerikle etkileşimli çalışarak verileri inceler ve iş kararları alırsınız.As a business user, others will share content with you and you'll interact with that content to explore the data and make business decisions. Filtreme, dilimleme, abone olma, dışarı aktarma ve yeniden boyutlandırma işlemleri yaparken endişelenmeyin; yaptığınız işlemler temel alınan veri kümesini veya paylaşılan özgün içeriği (pano ve raporlar) etkilemez.As you filter, slice, subscribe, export, and resize, don't worry -- your work is not impacting the underlying dataset or the original shared content (dashboards and reports). Power BI keşfedip denemeniz için güvenli bir alandır.Power BI is a safe space for you to explore and experiment. Bu, değişikliklerinizi kaydedemeyeceğiniz anlamına gelmez; kaydedebilirsiniz.That doesn't mean you can't save your changes - you can. Ancak bu değişiklikler yalnızca sizin içeriği nasıl göreceğinizi etkiler.But those changes only affect your view of the content. Varsayılan özgün görünüme geri dönmek de bir düğmeye tıklamak kadar kolaydır.And reverting to the original default view is as easy as clicking a button.

Varsayılana sıfırla düğmesi

Power BI hizmetinde oturumu kapatmaSign out of the Power BI service

Power BI hizmetini kapattığınızda veya oturumu kapattığınızda değişiklikleriniz kaydedilir, bu sayede bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz.When you close or sign out of the Power BI service, your changes are saved so you can pick up right where you left off.

Power BI’ı kapatmak için üzerinde çalıştığınız tarayıcı sekmesini kapatın.To close Power BI, close the browser tab where you are working.

sekmeyi kapatmak için x işaretini seçin

Bilgisayarınızı paylaşıyorsanız Power BI’ı her kapattığınızda oturumu kapatmanızı öneririz.If you share a computer, we recommend signing out each time you close Power BI. Oturumu kapatmak için, sağ üst köşeden Profil resminizi ve Oturumu kapat’ı seçin.To sign out, from the upper right corner, select your Profile picture, and choose Sign out.

seçili profil

Sorun giderme ve önemli noktalarTroubleshooting and considerations

  • Power BI’a bireysel olarak kaydolduysanız, kaydolurken kullandığınız e-posta adresi ile oturum açın.If you've signed up for Power BI as an individual, sign in with the email address you used to sign up.

  • Bazı kişiler Power BI’ı birden fazla hesapla kullanır.Some people use Power BI with more than one account. Bu durumda, oturum açarken bir listeden hesap seçmeniz istenir.If so, when signing in, you will be prompted to select an account from a list.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI uygulamasını görüntülemeView a Power BI app