Power BI’daki görsel türleriVisual types in Power BI

Görselleri raporlarda, panolarda ve Soru-Cevap’ta bulabilirsiniz.You'll find visuals in reports, dashboards, and Q&A. Bu görsel türlerinden bazıları Power BI ile paketlenir ve bazıları da özel görsellerdir.Some of these visual types are packaged with Power BI, and some are custom visuals. Özel görseller Power BI’ın dışında ve rapor tasarımcılarının bunları Power BI raporlarına ve panolarına ekleyebileceği şekilde oluşturulur.Custom visuals are created outside of Power BI and in a way that allows report designers to add them to Power BI reports and dashboards.

Bu makale Power BI hizmetiyle paketlenen görsellere genel bir bakış sağlar.This article is an overview of the visuals that are packaged with the Power BI service. Bunlar en sık karşılaşacağınız görsellerdir.These are the visuals that you'll encounter most often. Bu görsellerden herhangi biriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için Görsel türleriyle ilgili Power BI rapor tasarımcısı belgelerine bakınFor in-depth information about any of these visuals, see the Power BI report designer documentation on visual types

Not

Özel görseller hakkında daha fazla bilgi edinmek için bunları Microsoft AppSource’un Power BI görselleri bölümünde arayın.To learn about custom visuals, search for them in the Power BI visuals section of Microsoft AppSource. Her görsel için bir açıklama, oluşturucu bilgileri ve ekran görüntüsü veya video bulabilirsiniz.For each visual, you'll find a description, creator information, and either screenshots or a video.

Power BI’da sağlanan görsellerin listesiList of visuals available in Power BI

Bu görsellerin tümü Power BI panolarıyla raporlarında bulunabilir ve Soru-Cevap’ta belirtilebilir.All of these visuals can be found in Power BI dashboards and reports, and specified in Q&A. Görsellerle etkileşimli çalışmayı öğrenmek için bkz. Raporlarda, panolarda ve uygulamalardaki görsellerle etkileşimli çalışmaTo learn how to interact with visuals, see Interact with visuals in reports, dashboards, and apps

Alan grafikleri: Basit (Katmanlı) ve YığılmışArea charts: Basic (Layered) and Stacked

alan grafiği

Basit alan grafiği için çizgi grafik temel alınır ve eksen ile çizgi arasındaki alan doldurulur.The basic area chart is based on the line chart with the area between the axis and line filled in. Alan grafikleri, zaman içindeki değişimin büyüklüğünü vurgular ve bir eğilime ilişkin toplam değere dikkat çekmek için kullanılabilir.Area charts emphasize the magnitude of change over time, and can be used to draw attention to the total value across a trend. Örneğin, zaman içindeki kârı gösteren veriler, bir alan grafiğinde toplam kârı vurgulayacak şekilde gösterilebilir.For example, data that represents profit over time can be plotted in an area chart to emphasize the total profit.

Çubuk grafikler ve sütun grafikleriBar and column charts

sütun grafik

çubuk grafik

Belirli bir değere farklı kategorilerde bakmak için standart olarak çubuk grafikler kullanılır.Bar charts are the standard for looking at a specific value across different categories.

Kartlar: Tek sayıCards: Single number

tek sayı kartı

Tek sayı kartları tek bir olguyu, tek bir veri noktasını görüntüler.Single number cards display a single fact, a single data point. Bazen Power BI panonuzda veya raporunuzda izlemek istediğiniz en önemli şey (örneğin, toplam satış, yıldan yıla pazar payı veya toplam fırsat) tek bir sayı olabilir.Sometimes a single number is the most important thing you want to track in your Power BI dashboard or report, such as total sales, market share year over year, or total opportunities.

Kartlar: Çok satırlıCards: Multi row

çok satırlı kart

Çok satırlı kartlar, satır başına bir tane olmak üzere bir veya birden çok veri noktasını görüntüler.Multi row cards display one or more data points, one per row.

Birleşik haritalarCombo charts

birleşik harita

Birleşik haritada sütun grafikleri ile çizgi grafikler birleştirilir.A combo chart combines a column chart and a line chart. Bu iki grafiği tek bir görselleştirmede birleştirdiğinizde verileri daha hızlı karşılaştırabilirsiniz.Combining the two charts into one lets you make a quicker comparison of the data. Birleşik haritalarda bir veya iki Y ekseni olabilir; bu nedenle yakından bakın.Combo charts can have one or two Y axes, so be sure to look closely.

Birleşik haritalar aşağıdaki durumlarda harika bir seçimdir:Combo charts are a great choice:

 • aynı X eksenine sahip bir çizgi grafiğiniz ve sütun grafiğiniz olduğunda.when you have a line chart and a column chart with the same X axis.
 • farklı değer aralıklarına sahip birden fazla ölçüyü karşılaştırmak istediğinizdeto compare multiple measures with different value ranges
 • bir görselde yer alan iki ölçü arasındaki bağıntıyı göstermek istediğinizdeto illustrate the correlation between two measures in one visual
 • bir ölçünün, başka bir ölçü tarafından tanımlanan hedefi karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek istediğinizde.to check whether one measure meet the target which is defined by another measure
 • tuval alanını tasarruflu kullanmak istediğinizdeto conserve canvas space

Halka grafiklerDoughnut charts

halka grafik

Halka grafikler, pasta grafiklerine benzer.Doughnut charts are similar to pie charts. Parçaların bütünle ilişkisini gösterir.They show the relationship of parts to a whole. Tek fark ortasının boş ve bir etiket veya simge yerleştirmeye müsait olmasıdır.The only difference is that the center is blank and allows space for a label or icon.

Huni grafiklerFunnel charts

huni grafik

Huniler, aşamalardan oluşan bir işlemin görselleştirilmesine yardımcı olur ve öğe akışı bir aşamadan diğerine sıralı olarak yapılır.Funnels help visualize a process that has stages, and items flow sequentially from one stage to the next. Fırsat ile başlayan ve alımın tamamlanmasıyla biten bir satış işlemi buna örnektir.One example is a sales process that starts with leads and ends with purchase fulfillment.

Örneğin, şu aşamalarda müşterileri izleyen bir satış hunisi: Müşteri Adayı > Nitelikli Müşteri Adayı > Olası Müşteri > Sözleşme > Kapanış.For example, a sales funnel that tracks customers through stages: Lead > Qualified Lead > Prospect > Contract > Close. Huninin şekli ilk bakışta takip ettiğiniz sürecin ilerleme durumu hakkında bilgi verir.At a glance, the shape of the funnel conveys the health of the process you're tracking. Huninin her aşaması, toplamın belirli bir yüzdesini temsil eder.Each funnel stage represents a percentage of the total. Bu nedenle çoğu durumda huni grafik bir huniye benzer. İlk aşama en büyüktür ve sonraki her aşama da bir öncekinden küçüktür.So, in most cases, a funnel chart is shaped like a funnel -- with the first stage being the largest, and each subsequent stage smaller than its predecessor. Armut şeklindeki huni de kullanışlıdır. Süreçte bir sorun olduğunu belirtebilir.A pear-shaped funnel is also useful -- it can identify a problem in the process. Ancak genellikle ilk aşama olan "giriş" aşaması en büyük olandır.But typically, the first stage, the "intake" stage, is the largest.

Ölçek grafikleriGauge charts

ölçek grafiği

Radyal ölçerler dairesel bir yay içerir ve belirli bir hedefe/KPI'ye yönelik ilerlemeyi ölçen tek bir değer görüntüler.A radial gauge chart has a circular arc and displays a single value that measures progress toward a goal/KPI. Hedef veya hedef değer çizgi (iğne) ile gösterilir.The goal, or target value, is represented by the line (needle). Hedefe yönelik ilerleme gölgelendirme ile gösterilir.Progress toward that goal is represented by the shading. İlerlemeyi gösteren değer ise yayın içinde kalın olarak gösterilir. Olası tüm değerler, minimumdan (en soldaki değer) başlayıp maksimumda (en sağdaki değer) sonlanacak şekilde yay boyunca eşit olarak dağılır.And the value that represents that progress is shown in bold inside the arc. All possible values are spread evenly along the arc, from the minimum (left-most value) to the maximum (right-most value).

Yukarıdaki örnekte, Satış ekibimizin aylık ortalama satışlarını izleyen bir araba satıcısı olduğumuzu varsayıyoruz.In the example above, we are a car retailer, tracking our Sales team's average sales per month. Hedefimiz olan 140 değeri siyah bir iğneyle gösterilmektedir.Our goal is 140 and represented by the black needle. Mümkün olan minimum ortalama satışı 0, maksimum ortalama satışı ise 200 olarak belirledik.The minimum possible average sales is 0 and we've set the maximum as 200. Mavi gölge, bu ay ortalama yaklaşık 120 satışa ulaştığımızı gösteriyor.The blue shading shows that we're currently averaging approximately 120 sales this month. Şanslıyız ki hedefimize ulaşmak için bir haftamız daha var.Luckily, we still have another week to reach our goal.

Radial ölçerler şunlar için harika bir seçimdir:Radial gauges are a great choice to:

 • bir hedefe yönelik ilerlemeyi göstermekshow progress toward a goal
 • KPI gibi bir yüzde değerini göstermekrepresent a percentile measure, like a KPI
 • tek bir ölçünün durumunu göstermekshow the health of a single measure
 • hızla taranabilen ve anlaşılabilen bilgiler görüntülemekdisplay information that can be quickly scanned and understood

Ana etmenler grafiğiKey influencers chart

ana etmen

Ana etmenler grafiği, seçili bir sonuç veya değere en çok katkıda bulunanları gösterir.A key influencer chart displays the major contributors to a selected result or value.

Bir ana ölçümü etkileyen faktörleri anlamak için ana etmenlerden faydalanabilirsiniz.Key influencers are a great choice to help you understand the factors that influence a key metric. Örneğin, müşterilerin ikinci siparişi vermelerindeki etmenler veya satışların geçen Haziran ayında çok yüksek olmasının nedenleri.For example, what influences customers to place a second order or why were sales so high last June.

KPI'lerKPIs

kpi

Ana Performans Göstergesi (KPI), ölçülebilen bir hedefe yönelik ilerlemeyi gösteren bir görsel ipucudur.A Key Performance Indicator (KPI) is a visual cue that communicates the amount of progress made toward a measurable goal.

KPI'ler şunlar için harika seçimdir:KPIs are a great choice:

 • ilerlemeyi ölçme (ne kadar geride ne kadar ilerideyim?)to measure progress (what am I ahead or behind on?)
 • bir hedef için kalan mesafeyi ölçme (ne kadar yakın ne kadar uzağım?)to measure distance to a goal (how far ahead or behind am I?)

Çizgi grafiklerLine charts

çizgi grafik

Çizgi grafikler değerler dizisinin tümünün, genellikle zaman içindeki genel şeklini vurgular.Line charts emphasize the overall shape of an entire series of values, usually over time.

Haritalar: Temel haritalarMaps: Basic maps

temel harita

Hem kategorik hem de nicel bilgileri uzamsal konumlarla ilişkilendirmek için bir temel harita kullanın.Use a basic map to associate both categorical and quantitative information with spatial locations.

Haritalar: ArcGIS haritalarıMaps: ArcGIS maps

ArcGis haritası

ArcGIS haritaları ile Power BI birlikte kullanıldığında eşleme deneyimi, haritada belirli noktaları göstermenin ötesinde yepyeni bir boyut kazanıyor.The combination of ArcGIS maps and Power BI takes mapping beyond the presentation of points on a map to a whole new level. Temel haritalar, konum türleri, temalar, sembol stilleri ve başvuru katmanları için sağlanan seçenekler, göz kamaştırıcı ve bilgilendirici harita görselleri oluşturur.The available options for base maps, location types, themes, symbol styles, and reference layers creates gorgeous informative map visuals. Harita üzerindeki güvenilir veri katmanlarıyla (nüfus sayımı verileri gibi) uzamsal analizin bileşimi, görselinizdeki verilerin daha derinden anlaşılmasını sağlar.The combination of authoritative data layers (such as census data) on a map with spatial analysis conveys a deeper understanding of the data in your visual.

Haritalar: Kartogramlar (Koroplet)Maps: Filled maps (Choropleth)

kartogram

Bir kartogram, değerlerin bir coğrafya veya bölge üzerinde orantısal olarak nasıl farklılık gösterdiğini görüntülemek için gölgelendirmeyi ya da tonlandırmayı veya desenleri kullanır.A filled map uses shading or tinting or patterns to display how a value differs in proportion across a geography or region. Bu göreli farklılıkları açıktan (daha az sık/daha düşük) koyuya (daha fazla sık/daha yüksek) çeşitlilik gösteren gölgelendirme ile hızlıca görüntüleyin.Quickly display these relative differences with shading that ranges from light (less-frequent/lower) to dark (more-frequent/more).

Haritalar: Şekil haritalarıMaps: Shape maps

şekil haritası

Şekil haritaları haritadaki bölgeleri renk kullanarak karşılaştırır.Shape maps compare regions on a map using color. Şekil haritası, harita üzerinde veri noktalarının hassas coğrafi konumlarını gösteremez.A shape map can't show precise geographical locations of data points on a map. Bunun yerine, ana amacı bölgelerin göreli karşılaştırmalarını, farklı şekilde renklendirerek bir haritada göstermektir.Instead, its main purpose is to show relative comparisons of regions on a map by coloring them differently.

MatrisMatrix

matris

Matris görseli basamaklı düzeni destekleyen bir tür tablo görselidir (aşağıdaki "Tablo" bölümüne bakın).The matrix visual is a type of table visual (see "Table" below) that supports a stepped layout. Genellikle rapor tasarımcıları rapor ve panolara matrisler ekler ve bu matrisler kullanıcıların rapor sayfasındaki diğer görselleri çapraz vurgulayabilmek için matristeki bir veya birden fazla öğeyi (satır, sütun, hücre) seçebilmesini sağlar.Often, report designers include matrixes in reports and dashboards to allow users to select one or more element (rows, columns, cells) in the matrix to cross-highlight other visuals on a report page.

Pasta grafikleriPie charts

pasta grafiği

Pasta grafikleri parçaların bütünle ilişkisini gösterir.Pie charts show the relationship of parts to a whole.

Şerit grafikRibbon chart

Şerit grafik

Şerit grafikleri hangi veri kategorisinin en yüksek derecelendirmeye (en büyük değer) sahip olduğunu gösterir.Ribbon charts show which data category has the highest rank (largest value). Şerit grafikler, sıralama değişimini gösterme konusunda etkili bir araçtır; en yüksek sıra (değer) her bir zaman aralığı için her zaman en üstte görüntülenir.Ribbon charts are effective at showing rank change, with the highest range (value) always displayed on top for each time period.

Dağılım ve kabarcık grafikleriyle noktalı grafiklerScatter, bubble, and dot plot charts

Dağılım grafiğinde her zaman, biri yatay eksende bir sayısal veri kümesi gösteren, diğeri ise dikey eksen üzerinde bir sayısal değer kümesi gösteren iki değer ekseni bulunur.A scatter chart always has two value axes to show one set of numerical data along a horizontal axis and another set of numerical values along a vertical axis. Grafik, X ve Y sayısal değerlerinin kesişim noktalarını görüntüler ve bu değerleri tekli veri noktalarına dönüştürür.The chart displays points at the intersection of an x and y numerical value, combining these values into single data points. Bu veri noktaları, verilere bağlı olarak yatay eksende eşit veya eşit olmayan şekilde dağıtılabilir.These data points may be distributed evenly or unevenly across the horizontal axis, depending on the data.

kabarcık grafiği

Kabarcık grafiğinde veri noktaları yerine kabarcıklar kullanılır ve kabarcığın boyutu verilerin farklı bir boyutunu gösterir.A bubble chart replaces data points with bubbles, with the bubble size representing an additional dimension of the data.

Noktalı grafik, kabarcık grafiğine ve dağılım grafiğine benzer ancak onlardan farklı olarak X ekseninde sayısal veya kategorik veriler çizilmesine imkan tanır.A dot plot chart is similar to a bubble chart and scatter chart except that it can plot numerical or categorical data along the X axis. Bu örnekte daireler yerine kareler kullanılır ve satışlar X ekseni boyunca çizilir.This example happens to use squares instead of circles and plots sales along the X axis.

noktalı grafik

Yüksek yoğunluklu dağılımScatter-high density

yüksek yoğunluklu dağılım

Tanımı gereği, görsellerin makul bir hızla oluşturulması ve etkileşime yanıt vermesi için yüksek yoğunluklu verilerde örnekleme yapılır.By definition, high-density data is sampled to create visuals reasonably quickly that are responsive to interactivity. Yüksek yoğunluklu örnekleme çakışan noktaları ortadan kaldıran bir algoritma kullanır ve veri kümesindeki tüm noktaların görsele yansıtılmasını sağlar.High-density sampling uses an algorithm that eliminates overlapping points, and ensures that all points in the data set are represented in the visual. Verilerin yalnızca temsili bir örneğini çizmez.It doesn't just plot a representative sample of the data.

Veri kümesinin tamamındaki önemli noktalar için yanıtlama, temsil ve korumanın en iyi bileşimini sağlamayı güvence altına alır.This ensures the best combination of responsiveness, representation, and clear preservation of important points in the overall data set.

DilimleyicilerSlicers

dilimleyici

Dilimleyici, sayfadaki diğer görselleri filtrelemek için kullanılabilen tek başına bir grafiktir.A slicer is a standalone chart that can be used to filter the other visuals on the page. Dilimleyiciler birçok farklı biçimde (kategori, aralık, tarih vb.) gelir ve kullanılabilir değerlerin yalnızca birini, birçoğunu veya tümünü seçecek şekilde biçimlendirilebilir.Slicers come in many different formats (category, range, date, etc.) and can be formatted to allow selection of only one, many, or all of the available values.

Dilimleyiciler aşağıdaki durumlarda harika seçimdir:Slicers are a great choice to:

 • daha kolay erişim sağlamak amacıyla, sık kullanılan veya önemli filtreleri rapor tuvalinde görüntülemekdisplay commonly-used or important filters on the report canvas for easier access
 • açılan bir listeyi açmak zorunda kalmadan, o sırada filtreli olan durumu daha kolay görüntülemekmake it easier to see the current filtered state without having to open a drop-down list
 • veri tablolarında gereksiz ve gizli sütunlara göre filtreleme yapmakfilter by columns that are unneeded and hidden in the data tables
 • dilimleyicileri önemli görsellerin yanına koyarak daha iyi odaklanmış raporlar oluşturmakcreate more focused reports by putting slicers next to important visuals

Tek başına resimlerStandalone images

tek başına resim

Tek başına resim rapora veya panoya eklenmiş bir grafiktir.A standalone image is a graphic that has been added to a report or dashboard.

TablolarTables

tablo grafiği

Tablo, mantıksal satır ve sütun dizilerinde ilgili verileri içeren bir kılavuzdur.A table is a grid that contains related data in a logical series of rows and columns. Tabloda başlık ve toplam satırı da bulunabilir.It may also contain headers and a row for totals. Tablolar, tek bir kategoriye ait birden fazla değeri incelediğiniz nicelik karşılaştırmaları için idealdir.Tables work well with quantitative comparisons where you are looking at many values for a single category. Örneğin bu tabloda Category için beş farklı ölçü gösterilmektedir.For example, this table displays five different measures for Category.

Tablolar şunlar için harika seçimdir:Tables are a great choice:

 • ayrıntılı verileri ve tam değerleri görüp karşılaştırmak için (görsel gösterimler yerine)to see and compare detailed data and exact values (instead of visual representations)
 • verileri tablo biçiminde görüntülemek içinto display data in a tabular format
 • sayısal verileri kategorilere göre ayrılmış şekilde görüntülemek içinto display numerical data by categories

Ağaç haritalarıTreemaps

ağaç haritası grafiği

Ağaç haritaları, renkli dikdörtgenlerden oluşan grafiklerdir ve boyutlar değerleri temsil eder.Treemaps are charts of colored rectangles, with size representing value. Bu grafikler hiyerarşik (ana dikdörtgenlerde iç içe geçmiş dikdörtgenler halinde) olabilir.They can be hierarchical, with rectangles nested within the main rectangles. Her dikdörtgenin içindeki alan, ölçülmekte olan değere bağlıdır.The space inside each rectangle is allocated based on the value being measured. Ayrıca dikdörtgenler, sol üstten (en büyük) sağ alta (en küçük) doğru boyutlarına göre düzenlenir.And the rectangles are arranged in size from top left (largest) to bottom right (smallest).

Ağaç haritaları aşağıdaki durumlarda kullanım için mükemmel seçimdir:Treemaps are a great choice:

 • büyük miktarlarda hiyerarşik veri görüntülemeto display large amounts of hierarchical data
 • çubuk grafik, yüksek miktarlardaki değerleri etkili bir şekilde işleyemediğindewhen a bar chart can't effectively handle the large number of values
 • her bir parça ve bütün arasındaki oranları göstermeto show the proportions between each part and the whole
 • hiyerarşideki kategorilerin her düzeyinde ölçü dağılımının desenini göstermeto show the pattern of the distribution of the measure across each level of categories in the hierarchy
 • boyut ve renk kodlaması kullanarak öznitelikleri göstermeto show attributes using size and color coding
 • desenleri, aykırı değerleri, en önemli katkıda bulunanları ve istisnaları bulmato spot patterns, outliers, most-important contributors, and exceptions

Şelale grafiklerWaterfall charts

Şelale grafiği

Şelale grafikler, değerler eklenirken veya çıkarılırken değişen toplamı gösterir.A waterfall chart shows a running total as values are added or subtracted. Bir başlangıç değerinin (örneğin, net gelir) bir dizi pozitif ve negatif değişiklikten nasıl etkilendiğini anlamak için faydalıdır.It's useful for understanding how an initial value (for example, net income) is affected by a series of positive and negative changes.

Artış ve azalışları hızlıca görebilmeniz için sütunlar renk kodludur.The columns are color coded so you can quickly tell increases and decreases. Başlangıç değeri ve son değer sütunları genellikle yatay eksende başlar ve ara değerler de yüzen sütunlar olarak görünür.The initial and the final value columns often start on the horizontal axis, while the intermediate values are floating columns. Bu "görünüm" nedeniyle şelale grafikler köprü grafikleri olarak da adlandırılır.Because of this "look", waterfall charts are also called bridge charts.

Şelale grafikler aşağıdaki durumlarda harika bir seçimdir:Waterfall charts are a great choice:

 • zaman içinde veya farklı kategorilerde ölçü için değişiklikler yapıldığındawhen you have changes for the measure across time or across different categories
 • toplam değere etki eden büyük değişiklikleri denetlemek içinto audit the major changes contributing to the total value
 • çeşitli gelir kaynaklarını göstererek şirketinizin yıllık kârının çizimini yapmak ve toplam kâra (veya zarara) ulaşmak için.to plot your company's annual profit by showing various sources of revenue and arrive at the total profit (or loss).
 • şirketinizin bir yılın başındaki ve sonundaki çalışan sayısını göstermek içinto illustrate the beginning and the ending headcount for your company in a year
 • her ay kazandığınız ve harcadığınız para tutarını ve hesabınızın değişen bakiyesini görselleştirmek için.to visualize how much money you make and spend each month, and the running balance for your account.

Soru-Cevap’a hangi görselin kullanılacağını bildirmeTell Q&A which visual to use

Power BI Soru-Cevap’ta doğal dilde sorgular yazarken, sorgunuzda görsel türünü belirtebilirsiniz.When typing natural language queries with Power BI Q&A, you can specify the visual type in your query. Örnek:For example:

"sales by state as a treemap" (ağaç haritası olarak eyalete göre satışlar)"sales by state as a treemap"

soru-cevap oturumu

Sonraki adımlarNext steps

Raporlarda, panolarda ve uygulamalardaki görsellerle etkileşimli çalışma Interact with visuals in reports, dashboards, and apps
Doğru görsel başvuruları ile ilgili sqlbi.com sayfasıThe right visual reference from sqlbi.com