Power BI Desktop'ta özel sütun eklemeAdd a custom column in Power BI Desktop

Power BI Desktop'ta Sorgu Düzenleyicisi'ni kullanarak modelinize veri içeren yeni bir özel sütunu kolayca ekleyebilirsiniz.In Power BI Desktop, you can easily add a new custom column of data to your model by using Query Editor. Sorgu Düzenleyicisi ile özel sütununuzu oluşturup yeniden adlandırarak, özel sütununuzu tanımlamak için PowerQuery M formül sorguları oluşturun.With Query Editor, you create and rename your custom column to create PowerQuery M formula queries to define your custom column. PowerQuery M formül sorguları kapsamlı bir işlev başvurusu içerik kümesine sahiptir.PowerQuery M formula queries have a comprehensive function reference content set.

Sorgu Düzenleyicisi'nde özel bir sütun oluşturduğunuzda Power BI Desktop bu sütunu sorgunun Sorgu Ayarları’nda Uygulanan Adım olarak ekler.When you create a custom column in Query Editor, Power BI Desktop adds it as an Applied Step in the Query Settings of the query. Her zaman değiştirilebilir, taşınabilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.It can be changed, moved, or modified at any time.

Özel Sütun Ekle sayfası

Özel sütun eklemek için Sorgu Düzenleyicisi'ni kullanmaUse Query Editor to add a custom column

Özel bir sütun oluşturmaya başlamak için şu adımları izleyin:To start creating a custom column, follow these steps:

 1. Power BI Desktop’ı başlatın ve bazı verileri yükleyin.Launch Power BI Desktop and load some data.

 2. Şeritteki Giriş sekmesinden Sorguları Düzenle'yi ve sonra menüden Sorguları Düzenle'yi seçin.From the Home tab on the ribbon, select Edit Queries, and then select Edit Queries from the menu.

  Sorguları Düzenle’yi seçme

  Sorgu Düzenleyicisi penceresi görüntülenir.The Query Editor window appears.

 3. Şeritteki Sütun Ekle sekmesinden Özel Sütun’u seçin.From the Add Column tab on the ribbon, select Custom Column.

  Özel Sütun seçme

  Özel Sütun Ekle penceresi görüntülenir.The Add Custom Column window appears.

Özel Sütun Ekle penceresiThe Add Custom Column window

Özel Sütun Ekle penceresi aşağıdaki özellikleri içerir:The Add Custom Column window has the following features:

 • Sağ taraftaki Kullanılabilir sütunlar listesinde kullanılabilir sütunların listesi.A list of available columns, in the Available columns list on the right.

 • Yeni sütun adı kutusunda özel sütununuzun ilk adı.The initial name of your custom column, in the New column name box. Bu sütunu yeniden adlandırabilirsiniz.You can rename this column.

 • Özel sütun formülü kutusunda PowerQuery M formülü sorguları.PowerQuery M formula queries, in the Custom column formula box. Bu sorguları, yeni özel sütununuzun tanımlandığı formülü oluşturarak oluşturursunuz.You create these queries by building the formula on which your new custom column is defined.

  Özel Sütun Ekle sayfası

Özel sütununuz için formül oluşturmaCreate formulas for your custom column

 1. Sağ taraftaki Kullanılabilir sütunlar listesinden bir sütun seçin ve sonra listenin altındaki << Ekle düğmesini seçerek sütunu özel sütun formülüne ekleyin.Select a column from the Available columns list on the right, and then select Insert below the list to add them to the custom column formula. Ayrıca, listede çift tıklayarak da bir sütun ekleyebilirsiniz.You can also add a column by double-clicking it in the list.

 2. Formülü girip sütununuzu oluştururken Özel Sütun Ekle penceresinin altındaki göstergeyi not edin.As you enter the formula and build your column, note the indicator in the bottom of the Add Custom Column window.

  Hata yoksa, yeşil bir onay işareti ile birlikte Söz dizimi hatası algılanmadı iletisini görürsünüz.If there are no errors, you'll see a green check mark and the message No syntax errors have been detected.

  Özel Sütun Ekle sayfasındaki başarılı söz dizimi denetimi

  Söz dizimi hatası varsa, sarı bir uyarı simgesi ile birlikte hatanın formülünüzdeki yerinin bağlantısını görürsünüz.If there's a syntax error, you'll see a yellow warning icon, along with a link to where the error occurred in your formula.

  Özel Sütun Ekle sayfasındaki hata

 3. Tamam’ı seçin.Select OK.

  Power BI Desktop, özel sütununuzu modele ekler ve Özel Eklendi adımını Sorgu Ayarları’nda sorgunuzun Uygulanan Adımlar listesine ekler.Power BI Desktop adds your custom column to the model, and adds the Added Custom step to your query's Applied Steps list in Query Settings.

  Sorgu Ayarlarına eklenen özel sütun

 4. Özel sütununuzu değiştirmek için Uygulanan Adımlar listesindeki Özel Eklendi adımına çift tıklayın.To modify your custom column, double-click the Added Custom step in the Applied Steps list.

  Özel Sütun Ekle penceresi, oluşturduğunuz özel sütun formülüyle birlikte görüntülenir.The Add Custom Column window appears with the custom column formula you created.

Özel sütunlar için Gelişmiş Düzenleyici'yi kullanmaUse the Advanced Editor for custom columns

Sorgunuzu oluşturduktan sonra, sorgunuzun herhangi bir adımını değiştirmek için Gelişmiş Düzenleyici’yi de kullanabilirsiniz.After you've created your query, you can also use the Advanced Editor to modify any step of your query. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:To do so, follow these steps:

 1. Sorgu Düzenleyicisi penceresinde şeritteki Görünüm sekmesini seçin.In the Query Editor window, select the View tab on the ribbon.

 2. Gelişmiş Düzenleyici seçeneğini belirleyin.Select Advanced Editor.

  Sorgunuz üzerinde tam denetime sahip olmanızı sağlayan Gelişmiş Düzenleyici sayfası görüntülenir.The Advanced Editor page appears, which gives you full control over your query.

  Gelişmiş Düzenleyici sayfası

Sonraki adımlarNext steps