Power BI Desktop'ta birden çok veri öğesini, veri noktasını ve görseli seçmeMulti-select data elements, data points, and visuals in Power BI Desktop

Power BI Desktop'ı kullanarak bir görselde birden çok veri öğesini, bir görselde birden çok veri noktasını veya bir rapordaki birden çok görseli seçebilirsiniz.You can select multiple data elements in one visual, multiple data points in a visual, or multiple visuals in a report using Power BI Desktop. Aşağıdaki bölümlerde bu seçenekler sırasıyla açıklanmıştır.The following sections describe each in turn.

Birden çok veri noktası seçmeSelect multiple data points

Power BI Desktop’ta belirli bir görseldeki bir veri noktasını basitçe görselde veri noktasına tıklayarak vurgulu hale getirebilirsiniz.In Power BI Desktop, you can highlight a data point in a given visual by simply clicking on the data point in the visual. Örneğin, önemli bir çubuk veya grafik öğeniz varsa ve sayfadaki diğer görsellerin yaptığınız seçime göre verileri vurgulamasını istiyorsanız bir görselde veri öğesine tıklayabilir ve sonuçların sayfadaki diğer görsellerde yansıtıldığını görebilirsiniz.For example, if you have an important bar or chart element, and you want other visuals on the report page to highlight data based on your selection, you can click the data element in one visual and see results reflected in other visuals on the page. Bu, basit veya tekli seçim vurgulamadır.This is basic, or single-select highlighting. Aşağıdaki görüntüde basit bir vurgulama gösterilmektedir.The following image shows a basic highlight.

Tek veri noktası seçildi

Çoklu seçim ile artık Power BI Desktop rapor sayfanızda birden fazla veri noktası seçebilir ve sonucu sayfadaki tüm öğelerde vurgulayabilirsiniz.With multi-select, you can now select more than one data point in your Power BI Desktop report page, and highlight the results across the visuals on the page. Bu, bir ve deyimine veya işlevine eşdeğerdir (örneğin, "Idaho ve Virginia için sonuçları vurgula").This is equivalent to an and statement, or functionality, such as "highlight results for Idaho and Virginia". Görsellerdeki veri noktalarına çoklu seçim uygulamak için CTRL+Tıklama ile birden çok veri noktasını seçin.To multi-select data points in visuals use CTRL+Click to select multiple data points. Aşağıdaki resimde seçili olan birden fazla veri noktası (çoklu seçim) gösterilmiştir.The following image shows multiple data points selected (multi-select).

Birden çok veri noktası seçildi

Bu basit bir özellik gibi görünse de rapor oluşturma, paylaşma ve raporlarla etkileşim kurma konusunda birçok yeni fırsat sağlar.This sounds like a simple capability, but it opens all sorts of opportunities when creating, sharing, and interacting with reports.

Dikdörtgen seçim aracını kullanarak birden çok öğe seçme (önizleme)Select multiple elements using rectangle select (preview)

Dikdörtgen seçim aracını (kement seçimi olarak da adlandırılır) kullanarak bir görselde birden çok veri öğesini veya bir raporda birden çok görseli seçebilirsiniz.You can select multiple data elements in a visual, or multiple visuals in a report, using rectangular select, often also referred to as lasso select.

Tuvalde birden çok görsel seçmeSelect multiple visuals on the canvas

Tuvalin bir noktasına tıklayıp sürükleyerek dikdörtgen bir seçim çerçevesi oluşturarak birden çok görsel ve farklı rapor öğesi seçebilirsiniz.Select multiple visuals and other report elements by clicking and dragging over the canvas to create a rectangular lasso. Tamamı seçim çerçevesinin içinde kalan tüm görseller seçilir.All visuals that are entirely encapsulated within the lasso are selected. Ctrl veya Shift tuşuna basarsanız (görselleri Ctrl tuşuyla birlikte tıklayarak çoklu seçim yaptığınız gibi) geçerli çoklu seçime daha fazla görsel ekleyebilirsiniz.If you press the Ctrl or Shift key (as you multi-select by Ctrl + clicking individual visuals), further lassoing adds visual selections to the current multi-select.

Seçili görsele Ctrl veya Shift tuşuyla birlikte tıklarsanız ilgili seçim kapatılır.If a visual is already selected and is lassoed, using Ctrl or Shift toggles off that selection. Seçim çerçevesi, grupların içindeki görselleri ayrı ayrı seçmez ancak grubun tamamını kapsayarak seçebilir.The lasso does not select single visuals within groups, but can select groups by encapsulating the entire group.

Tuval, dikdörtgen seçim aracıyla birlikte otomatik olarak kaydırılmaz.The canvas does not automatically scroll with the rectangular lasso selection.

Bir görselde birden çok veri noktası seçmeSelect multiple data points in a visual

Aynı dikdörtgen seçim aracı adımlarını izleyerek bir görsel içinde bulunan birden çok veri noktasını seçebilirsiniz.You can select multiple data points within a visual using the same rectangular lasso steps. Birden çok veri noktasını seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklayıp sürükleyin.While holding down the Ctrl key, click and drag within a visual to select multiple data points. Fare düğmesini bıraktığınızda seçim dikdörtgeniyle çakışan tüm noktalar seçilir ve daha önce yapılan seçimler korunur.When you release the mouse button, all points overlapping the selection rectangle are selected, and any previous lasso selections are also preserved. Seçim çerçevesiyle seçim yaparken Ctrl tuşunu basılı tutarsanız daha önce seçilmiş olan veri noktalarının seçimi kaldırılır. Seçim çerçevesini kullanmak, her noktaya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklamakla aynı etkiye sahiptir.If you lasso select an area that incorporates previously selected points using Ctrl while selecting, those data points are unselected (toggled off); using the lasso has the same effect and Ctrl-clicking each point individually.

Çerçeveyle seçim yaparken Shift tuşunu kullanırsanız önceden yapılan seçimler korunur ve seçilmiş olan veri noktaları seçili halde kalır.When you use the Shift key while making a lasso-selection, previous selections are preserved and already-selected data points remain selected. Dolayısıyla seçim çerçevesini kullanırken Shift tuşuna basarsanız ilgili noktaların seçimi kaldırılmaz, bu noktalar seçime eklenir.So using Shift while performing a lasso-select only adds data points to your selection, rather than toggling data points in the selected area.

Klavyede herhangi bir tuşa basmadan çizim alanının boş bir noktasına tıklayarak geçerli seçimi iptal edebilirsiniz.You can clear your current selection by clicking an empty space on the plot area without pressing a keyboard key.

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için bu özellikle ilgili blog gönderisini inceleyin.For more information on this feature, see the blog post about the release of this feature.

Bir görsel içinde birden çok veri noktası seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar ve sınırlamalar vardır:There are a few limitations and considerations for multi-selecting data points within a visual:

  • Çizgi, alan, dağılım grafiği, ağaç haritası ve haritalar seçim çerçevesini desteklerLine, area, scatter chart, treemap, and maps support lasso select
  • Tek seferde en fazla 300 veri noktası seçebilirsinizThe maximum number of data points you can select at once is 300
  • Power BI hizmetinde bir raporu görüntülerken dikdörtgen seçim yalnızca kement seçim özelliğinin raporun kaydedilmesi ve yayımlanması sırasında etkinleştirilmiş olması durumunda etkinleştirilirWhen viewing a report in the Power BI service, rectangle select is enabled only if the lasso select feature was enabled when the report was saved and published

Sonraki adımlarNext steps

Aşağıdaki makaleler de ilginizi çekebilir:You might also be interested in the following articles: