Power BI raporlarındaki filtreler ve vurgulamaFilters and highlighting in Power BI reports

Bu makalede, Power BI hizmetindeki filtreleme ve vurgulama özellikleri tanıtılmaktadır.This article introduces you to filtering and highlighting in the Power BI service. Power BI Desktop ile sunulan deneyim de neredeyse aynıdır.The experience is almost exactly the same in Power BI Desktop. Filtreler, odaklanmak istedikleriniz dışındaki tüm verileri kaldırır.Filters remove all but the data you want to focus on. Vurgulama, filtreleme değildir.Highlighting isn't filtering. Bu işlev verileri kaldırmaz, bunun yerine görünen verilerin bir alt kümesini vurgular. Vurgulanmayan veriler görünür kalır ancak gridir.It doesn't remove data, but instead highlights a subset of the visible data; the data that isn't highlighted remains visible but dimmed.

Power BI'da raporları çok çeşitli yollarla filtreleyebilir ve vurgulayabilirsiniz.There are many different ways you can filter and highlight reports in Power BI. Tüm bu bilgilerin tek bir makalede ele alınması karmaşıklık yaratacağından tüm konuyu aşağıdaki şekilde bölümlere ayırmayı tercih ettik:Putting all of that information in one article would get confusing, so we've broken it into these sections:

Biliyor muydunuz?Did you know? Power BI yeni bir filtre deneyimine sahiptir.Power BI has a new filter experience. Power BI raporlarında yeni filtre deneyimi hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about the new filter experience in Power BI reports.

Yeni filtre deneyimi

Filtreler bölmesine girişIntro to the Filters pane

Filtreleri Filtreler bölmesinden veya doğrudan rapor üzerindeki dilimleyicilerde seçim yaparak uygulayabilirsiniz.You can apply filters in the Filters pane or by making selections in slicers directly on the report itself. Filtreler bölmesi, raporda kullanılan tabloların ve alanların yanı sıra uygulanan filtreleri (varsa ) gösterir.The Filters pane shows the tables and fields used in the report and the filters that have been applied, if any.

Filtreler bölmesi

Dört tür filtre vardır.There are four types of filters.

  • Sayfa filtresi, rapor sayfasındaki tüm görsellere uygulanırpage filter applies to all the visuals on the report page
  • Görsel filtresi, bir rapor sayfasındaki tek bir görsele uygulanır.visual filter applies to a single visual on a report page. Rapor tuvalinde bir görsel seçtiyseniz yalnızca görsel düzeyi filtrelerini görürsünüz.You only see visual level filters if you've selected a visual on the report canvas.
  • Rapor filtresi, rapordaki tüm sayfalara uygulanırreport filter applies to all pages in the report
  • Detaylandırma filtresi, bir rapordaki tek bir varlığa uygulanırdrillthrough filter applies to a single entity in a report

Okuma veya Düzenleme görünümünde sayfa, görsel ve rapor filtrelerinde arama yaparak istediğiniz değeri bulabilir ve seçebilirsiniz.You can search in page, visual, and report filters, in Reading or Editing view, to find and select the value you want.

Filtrede arama yapma

Filtrenin yanında Tümü ifadesinin bulunması, alandaki tüm değerlerin filtreye dahil edilmiş olduğunu gösterir.If the filter has the word All next to it, that means all the values in the field are included in the filter. Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde Chain (Tümü) , bu rapor sayfasının tüm mağaza zincirleriyle ilgili verileri içerdiğini gösterir.For example, Chain(All) in the screenshot below means this report page includes data about all the store chains. Diğer yandan, FiscalYear 2013 veya 2014 değeridir rapor düzeyi filtresi, bize raporun yalnızca 2013 ve 2014 mali yıllarına ilişkin verileri içerdiğini gösterir.On the other hand, the report-level filter FiscalYear is 2013 or 2014 tells us that the report only includes data for the fiscal years of 2013 and 2014.

Okuma veya Düzenleme görünümündeki filtrelerFilters in Reading or Editing view

Raporlarla etkileşim kurmak için kullanabileceğiniz iki mod vardır: Okuma görünümü ve Düzenleme görünümü.There are two modes for interacting with reports: Reading view and Editing view. Kullanabileceğiniz filtreleme özellikleri hangi modda olduğunuza bağlıdır.The filtering capabilities available to you depend on which mode you're in.

  • Düzenleme görünümünde, rapor, sayfa, detaylandırma ve görsel filtreler ekleyebilirsiniz.In Editing view, you can add report, page, drillthrough, and visual filters. Raporu kaydettiğinizde, mobil uygulamada açsanız bile filtreler raporla birlikte kaydedilir.When you save the report, the filters are saved with the report, even if you open it in a mobile app. Okuma görünümünde rapora göz atan kişiler eklediğiniz filtrelerle etkileşim kurabilir ancak yeni filtreler ekleyemez.People looking at the report in Reading view can interact with the filters you added, but can't add new filters.
  • Okuma görünümünde önceden raporda bulunan filtrelerle etkileşim kurabilir ve yaptığınız seçimi kaydedebilirsiniz.In Reading view, you can interact with any filters that already exist in the report, and save the selections you make. Yeni filtre ekleyemezsiniz.You can't add new filters.

Okuma görünümündeki filtrelerFilters in Reading view

Bir rapora yalnızca Okuma görünümünde erişim sahibiyseniz Filtreler bölmesi aşağıdaki gibi görünür:If you only have access to a report in Reading view, the Filters pane looks similar to this:

Okuma görünümündeki filtreler

Raporun bu sayfasında altı sayfa düzeyi filtresi ile bir rapor düzeyi filtresi bulunur.So this page of the report has six page-level filters and one report-level filter.

Bir görselde bulunan tüm alanlara filtre uygulanmış olabilir ve rapor yazarı daha fazla filtre ekleyebilir.Each visual can have filters for all the fields in the visual, and a report author may add more. Aşağıdaki görüntüde, kabarcık grafiğinde altı filtre vardır.In the image below, the bubble chart has six filters.

Görsel düzeyde filtre

Okuma görünümünde, mevcut filtreleri değiştirerek verileri araştırabilirsiniz.In Reading view, explore the data by modifying the existing filters. Raporu mobil uygulamada açsanız bile, yaptığınız değişiklikler rapora kaydedilir.The changes you make are saved with the report, even if you open the report in a mobile app. Nasıl yapıldığını öğrenmek için Power BI Filtreler bölmesine ilişkin tura katılınLearn how when you take a tour of the report Filters pane

Rapordan çıktığınızda filtreleriniz kaydedilir.When you exit the report, your filters are saved. Filtreleme işlemini geri almak ve rapor yazarı tarafından ayarlanan varsayılan filtreleme, dilimleme, detaylandırma ve sıralamaya geri dönmek için, üst menü çubuğundan Varsayılana sıfırla’yı seçin.To undo your filtering and return to the default filtering, slicing, drill, and sorting set by the report author, select Reset to default from the top menubar.

Varsayılana sıfırla simgesi

Düzenleme görünümündeki filtrelerFilters in Editing view

Bir rapor için sahip izinleriniz olduğunda ve raporu Düzenleme görünümünde açtığınızda Filtreler'in, kullanılabilir birkaç düzenleme bölmesinden yalnızca biri olduğunu görürsünüz.When you have owner permissions for a report and open it in Editing view, you see that Filters is just one of several editing panes available.

Düzenleme Görünümü'nde filtreler bölmesi

Okuma görünümünde olduğu gibi raporun bu sayfasında da altı sayfa düzeyi filtresi ile bir rapor düzeyi filtresi bulunur.As in Reading view, we see this page of the report has six page-level filters and one report-level filter. Kabarcık grafiği seçtiğimizde ise altı görsel düzeyi filtresinin uygulanmış olduğunu görürüz.And by selecting the bubble chart, we'd see it has six visual level filters applied.

Düzenleme görünümünde filtreler ve vurgulama ile daha fazla işlem gerçekleştirebilirsiniz.We can do more with filters and highlighting in Editing view. Özellikle yeni filtreler ekleyebilirsiniz.Mainly, we can add new filters. Rapora filtre eklemeyi ve çok daha fazlasını öğrenin.Learn how to Add a filter to a report and much more.

Anlık vurgulamaAd hoc highlighting

Sayfadaki diğer görselleri vurgulamak için bir görseldeki değeri veya eksen etiketini seçin.Select a value or axis label in a visual to highlight the other visuals on the page. Vurgulamayı kaldırmak için değeri yeniden seçin veya aynı görselde herhangi bir boş alanı seçin.To remove the highlighting, select the value again, or select any empty space in the same visual. Vurgulama, veri etkilerini hızla keşfetmenin eğlenceli bir yoludur.Highlighting is a fun way to quickly explore data impacts. Görsel etkileşimler makalesine giderek bu türdeki çapraz vurgulama işlemlerinin nasıl çalıştığına ilişkin ayrıntılara ulaşabilirsiniz.To fine-tune how this type of cross-highlighting works, see Visual interactions.

Çapraz vurgulama

Sonraki adımlarNext steps

Power BI raporlarındaki yeni filtre deneyimiThe new filter experience in Power BI reports

Bir rapora filtre ekleme (Düzenleme görünümünde)Add a filter to a report (in Editing view)

Rapor filtrelerine ilişkin bir tura katılınTake a tour of report filters

Rapor görsellerinin birbirini çapraz filtreleme ve çapraz vurgulama şeklini değiştirmeChange how report visuals cross-filter and cross-highlight each other

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community