Power BI raporunda görsellerin etkileşim kurma biçimini değiştirmeChange how visuals interact in a Power BI report

Bir rapor için düzenleme izinleriniz varsa, bir rapor sayfasındaki görsellerin birbirlerini nasıl etkileyeceğini değiştirmek için Görsel etkileşimleri kullanabilirsiniz.If you have edit permissions for a report, you can use Visual interactions to change how visualizations on a report page impact each other.

Görsel etkileşimlere girişIntroduction to visual interactions

Varsayılan olarak, bir rapor sayfasındaki görselleştirmeleri kullanıp sayfadaki diğer görselleştirmeler için çapraz filtreleme ve çapraz vurgulama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.By default, visualizations on a report page can be used to cross-filter and cross-highlight the other visualizations on the page. Örneğin, bir harita görselleştirmesinde bir eyaleti seçtiğinizde görselleştirme, yalnızca söz konusu eyaletle ilgili verilerin görüntülenmesi için çizgi grafiği filtreler ve sütun grafiğini vurgular.For example, selecting a state on a map visualization highlights the column chart and filters the line chart to display only data that applies to that one state. Bkz. Filtreleme ve vurgulama hakkında.See About filtering and highlighting. Ayrıca, ayrıntılara gitmeyi destekleyen bir görselleştirmeniz varsa, bir görselleştirmenin ayrıntısına inmek rapor sayfasındaki diğer görselleştirmeleri varsayılan olarak etkilemez.And if you have a visualization that supports drilling, by default, drilling one visualization has no impact on the other visualizations on the report page. Ancak bu varsayılan davranışların her ikisi de geçersiz kılınabilir ve etkileşimler, görselleştirme temelinde ayarlanabilir.But both of these default behaviors can be overridden, and interactions set, on a per-visualization basis.

Bu makalede, Power BI Desktop'ta görsel etkileşimlerin nasıl kullanılacağı gösterilir.This article shows you how to use visual interactions in Power BI Desktop. İşlem, Power BI hizmeti Düzenleme görünümüyle aynıdır.The process is the same in the Power BI service Editing view. Yalnızca Okuma görünüm erişiminiz varsa veya rapor sizinle paylaşıldıysa, görsel etkileşimler ayarlarını değiştiremezsiniz.If you only have Reading view access, or the report has been shared with you, you will not be able to change the visual interactions settings.

Görselleştirmeleri filtrelemek ve vurgulamak için Filtreler bölmesini kullandığınızda gerçekleşen davranış ile burada açıklanan davranış arasındaki farkı belirtmek için çapraz filtreleme ve çapraz vurgulama terimleri kullanılmıştır.The terms cross-filter and cross-highlight are used to distinguish the behavior described here from what happens when you use the Filters pane to filter and highlight visualizations.

Not

Bu videoda Power BI Desktop'ın ve Power BI hizmetinin eski sürümleri kullanılır.This video uses older versions of Power BI Desktop and the Power BI service.

Görsel etkileşim denetimlerini etkinleştirmeEnable the visual interaction controls

Rapor üzerinde düzenleme izinleriniz varsa görsel etkileşim denetimlerini açabilir ve rapor sayfanızda görselleştirmelerin birbirlerini nasıl filtrelediğini ve vurguladığını özelleştirebilirsiniz.If you have edit permissions to a report, you can turn on the visual interaction controls and then customize how the visualizations on your report page filter and highlight each other.

 1. Etkin duruma getirmek için bir görselleştirmeyi seçin.Select a visualization to make it active.

 2. Görsel Etkileşimler seçeneklerini görüntüleyin.Display the Visual Interactions options.

  • Masaüstü'nde Biçim > Etkileşimler’i seçin.In Desktop, select Format > Interactions.

   Biçim’i ve sonra Etkileşimler’i seçme

  • Power BI hizmetinde, raporu Düzenleme görünümünde açın ve rapor menü çubuğunda açılan listeyi seçin.In the Power BI service, open the report in Editing view and select the dropdown from the report menu bar.

   Görsel etkileşimler açılan menüsü

 3. Görselleştirme etkileşimi denetimlerini görüntülemek için Etkileşimleri düzenle’yi seçin.To display the visualization interaction controls, select Edit interactions. Power BI, rapor sayfasındaki diğer tüm görselleştirmelere filtreleme ve vurgulama simgeleri ekler.Power BI adds filter and highlight icons to all of the other visualizations on the report page. Ağaç haritasının çizgi grafiğe çapraz filtreleme ve sütun grafiğe de çapraz vurgulama uyguladığını görebiliriz.We can see that the tree map is cross-filtering the line chart and the map, and is cross-highlighting the column chart. Şimdi seçilen görselleştirmenin rapor sayfasındaki diğer görselleştirmelerle etkileşim kurma biçimini değiştirebilirsiniz.You can now change how the selected visualization interacts with the other visualizations on the report page.

  Görsel etkileşimlerin açık olduğu rapor

Etkileşim davranışını değiştirmeChange the interaction behavior

Rapor sayfanızda her görselleştirmeyi teker teker seçerek görselleştirmelerinizin etkileşim kurma biçimini öğrenin.Get familiar with how your visualizations interact by selecting each visualization on your report page, one at a time. Bir veri noktasını, çubuğu veya şekli seçin ve bunun diğer görselleştirmeler üzerindeki etkisini izleyin.Select a data point or a bar or a shape and watch the impact on the other visualizations. Tercih ettiğiniz davranışı görmüyorsanız, etkileşimleri değiştirebilirsiniz.If the behavior you see is not what you'd prefer, you can change the interactions. Bu değişiklikler raporla birlikte kaydedilir, dolayısıyla hem siz hem de rapor tüketicileriniz aynı görsel etkileşim deneyimini elde eder.These changes are saved with the report, so you and your report consumers will have the same visual interaction experience.

Başlangıç olarak görselleştirmeyi seçerek etkinleştirin.Start by selecting a visualization to make it active. Sayfadaki diğer tüm görselleştirmelerin şimdi etkileşim simgeleri görüntülediğine dikkat edin.Notice that all the other visualizations on the page now display interaction icons. Uygulanmış olan simge kalın yazı tipiyle gösterilir.The bolded icon is the one that is being applied. Ardından seçili görselleştirmenin diğer görselleştirmeler üzerinde nasıl bir etkisi olmasını istediğinizi belirleyin.Next, determine what impact you'd like the selected visualization to have on the others. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, bu işlemi rapor sayfasındaki tüm görselleştirmeler için yineleyebilirsiniz.And, optionally, repeat for all other visualizations on the report page.

Seçili görselleştirme:If the selected visualization should:

 • sayfadaki diğer görselleştirmelerden birine çapraz filtre uygulayacaksa, söz konusu görselleştirmenin sağ üst köşesindeki filtre simgesini seçin filtre simgesi.cross-filter one of the other visualizations on the page, select the filter icon in the upper right corner of that visualization filter icon.
 • sayfadaki diğer görselleştirmelerden birine çapraz vurgulama uygulayacaksa, vurgu simgesini seçin vurgu simgesi.cross-highlight one of the other visualizations on the page, select the highlight icon highlight icon.
 • sayfadaki diğer görselleştirmelerden hiçbirini etkilemeyecekse, etki yok simgesini seçin etki yok simgesi.have no impact on one of the other visualizations on the page, select the no impact icon no impact icon.

Detaylandırılabilir görselleştirmelerin etkileşimlerini değiştirmeChange the interactions of drillable visualizations

Bazı Power BI görselleştirmeleri detaylandırılabilir.Certain Power BI visualizations can be drilled. Varsayılan olarak bir görselleştirmeyi detaylandırdığınızda, bu işlem rapor sayfasındaki diğer görselleştirmeleri etkilemez.By default, when you drill a visualization, it has no impact on the other visualizations on the report page. Ama bu davranış değiştirilebilir.But, that behavior can be changed.

İpucu

İnsan Kaynakları örnek PBIX dosyasını kullanarak bunu kendiniz deneyin.Try it yourself using the Human Resources sample PBIX file. New hires sekmesinde detaya gitme özelliği olan bir sütun grafik vardır.There's a column chart with drill down on the New hires tab.

 1. Detaylandırılabilir görseli seçip etkin duruma getirin.Select the drillable visual to make it active.

 2. Detaya gitme simgesini seçerek detaya gitmeyi açın.Turn on drill down by selecting the drill down icon.

  detaylandırmayı açma

 3. Menü çubuğunda Biçim > Diğer görselleri detaylandırma filtreleri'ni seçin.From the menu bar, select Format > Drilling filters other visuals. Bundan sonra bir görselleştirmede ayrıntıya indiğinizde (ve çıktığınızda), rapor sayfasındaki diğer görselleştirmeler geçerli ayrıntıya gitme seçiminizi yansıtacak şekilde değişir.Now when you drill down (and up) in a visualization, the other visualizations on the report page change to reflect your current drilling selection.

  Diğer görselleri detaylandırma filtreleri

 4. Tercih ettiğiniz davranışı görmüyorsanız, etkileşimleri yukarıda açıklandığı gibi değiştirebilirsiniz.If the behavior you see is not what you'd prefer, you can change the interactions as described above.

Önemli noktalar ve sorun gidermeConsiderations and troubleshooting

Farklı tablolardaki alanlarla matris oluşturup hiyerarşinin farklı düzeylerinde yer alan birden fazla öğeyi seçerek çapraz vurgulama yapmaya çalışırsanız, diğer görsellerde hata alırsınız.If you build a matrix with fields from different tables, then try to cross-highlight by selecting multiple items at different levels of the hierarchy, you get errors on the other visuals.

Hiyerarşinin farklı düzeylerinde filtreleme yapılırken karşılaşılan hatanın videosu

Sonraki adımlarNext steps

Power BI raporlarındaki filtreleme ve vurgulamaFiltering and highlighting in Power BI reports