Power BI raporlarındaki filtreleri tasarlamaDesign filters in Power BI reports

ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI serviceŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service

Yeni filtre deneyimiyle rapor filtresi tasarımı ve işlevleri üzerinde çok fazla denetiminiz vardır.With the new filter experience, you have a lot of control over report filter design and functionality. Filtreler bölmesini raporun kalan kısmına benzeyecek şekilde biçimlendirebilirsiniz.You can format the Filters pane to look like the rest of the report. Filtreleri kilitleyebilir, hatta gizleyebilirsiniz.You can lock and even hide filters. Raporunuzu tasarlarken Görselleştirmeler bölmesinde artık eski Filtreler bölmesini görmeniz gerekmez.When designing your report, you no longer see the old Filters pane at all in the Visualizations pane. Tüm filtre düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini tek bir Filtreler bölmesinde gerçekleştirirsiniz.You do all your filter editing and formatting in a single Filters pane.

Filtre deneyimi

Bir rapor tasarımcısı olarak yeni Filtreler bölmesinde yapabileceğiniz bazı görevler şunlardır:As a report designer, here are some of the tasks you can do in the new Filters pane:

 • Filtrenin uygulandığı alanları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.Add and remove fields to filter on.
 • Filtre durumunu değiştirebilirsiniz.Change the filter state.
 • Filtreler bölmesini raporunuzu bir parçası gibi görünecek şekilde biçimlendirebilir ve özelleştirebilirsiniz.Format and customize the Filters pane so that it feels part of your report.
 • Kullanıcı raporu açtığında Filtreler bölmesinin varsayılan olarak açık mı yoksa daraltılmış mı olacağını tanımlayabilirsiniz.Define whether the Filters pane is open or collapsed by default when a consumer opens the report.
 • Filtreler bölmesinin tamamını veya rapor kullanıcılarının görmesini istemediğiniz belirli filtreleri gizleyebilirsiniz.Hide the entire Filters pane or specific filters that you don't want report consumers to see.
 • Filtreler bölmesinin görünürlüğünü, açık ve daraltılmış durumunu denetleyebilir, hatta buna yer işareti ekleyebilirsiniz.Control and even bookmark the visibility, open, and collapsed state of the Filters pane.
 • Kullanıcıların düzenlemesini istemediğiniz filtreleri kilitleyebilirsiniz.Lock filters that you don't want consumers to edit.

Kullanıcılar raporu okurken herhangi bir görselin üzerine gelerek o görseli etkileyen tüm filtrelerin ve dilimleyicilerin salt okunur bir listesini görüntüleyebilir.When reading a report, users can hover over any visual to see a read-only list of all the filters or slicers affecting that visual.

Görsel için filtreler listesi

Rapor okuyucularının raporunuzdaki filtreleri nasıl kullandığı hakkında bilgi edinin.Read about how report readers use filters in your report.

Okuma modunda bir görselin filtrelerini görüntülemeView filters for a visual in Reading mode

Okuma modunda, bir görselin filtre simgesi üzerine gelin ve görseli etkileyen tüm filtreleri, dilimleyicileri, vb. içeren filtre açılan listesini görüntüleyin.In Reading mode, hover over the filter icon for a visual to see a pop-up filter list with all the filters, slicers, and so on, affecting that visual. Filtre açılan listesinin biçimlendirmesi Filtreler bölmesinin biçimlendirmesiyle aynıdır.The formatting of the pop-up filter list is the same as the Filters pane formatting.

Görseli etkileyen filtreler

Bu görünümde gösterilen filtre türleri şunlardır:Here are the types of filters this view shows:

 • Temel filtrelerBasic filters
 • DilimleyicilerSlicers
 • Çapraz vurgulamaCross-highlighting
 • Çapraz filtrelemeCross-filtering
 • Gelişmiş filtrelerAdvanced filters
 • Üst N filtrelerTop N filters
 • Göreli Tarih filtreleriRelative Date filters
 • Eşitleme dilimleyicileriSync-slicers
 • Ekleme/Dışlama filtreleriInclude/Exclude filters
 • URL aracılığıyla geçirilen filtrelerFilters passed through a URL

Okuma modunda filtrelerle etkileşim kurma hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more about interacting with filters in reading mode.

Filtreler bölmesini oluşturmaBuild the Filters pane

Yeni Filtreler bölmesini etkinleştirdikten sonra, bölmeyi rapor sayfasının sağ tarafında, geçerli rapor ayarlarınıza göre varsayılan olarak biçimlendirilmiş şekilde görürsünüz.After you enable the new Filters pane, you see it to the right of the report page, formatted by default based on your current report settings. Filtreler bölmesinde hangi filtrelerin ekleneceğini yapılandırır ve mevcut filtreleri güncelleştirirsiniz.In the Filters pane, you configure which filters to include, and update existing filters. Filtreler bölmesi, raporunuzu yayımladığınızda rapor tüketicilerinin göreceği gibi görünür.The Filters pane will look the same for your report consumers when you publish your report.

 1. Varsayılan olarak rapor tüketicileriniz Filtreler bölmesini görebilir.By default, your report consumers can see the Filters pane. Görmelerini istemiyorsanız Filtreler’in yanındaki göz simgesini seçin.If you don't want them to see it, select the eye icon next to Filters.

  Power BI filtre göz simgesine

 2. Filtreler bölmenizi oluşturmaya başlamak için, ilgilendiğiniz alanları görsel, sayfa veya rapor düzeyi filtreleri olarak Filtreler bölmesine sürükleyin.To start building your Filters pane, drag fields of interest into the Filters pane either as visual, page, or report level filters.

Rapor tuvaline görsel eklediğinizde, Power BI görseldeki her alan için Filtreler bölmesine otomatik olarak bir filtre ekler.When you add a visual to a report canvas, Power BI automatically adds a filter to the Filters pane for each field in the visual.

Düzenlerken Filtreler bölmesini gizlemeHide the Filters pane while editing

Power BI Desktop’ın önizlemesinde yeni bir şerit vardır.Power BI Desktop has a new ribbon in preview. Görünüm sekmesindeki Filtreler iki durumlu düğmesi, Filtreler bölmesini göstermenize veya gizlemenize olanak sağlar.On the View tab, the Filters toggle button allows you to show or hide the Filters pane. Bu özellik, Filtreler bölmesini kullanmadığınızda ve ekranda ek alana ihtiyaç duyduğunuzda kullanışlıdır.This feature is useful when you aren't using the Filters pane and need extra space on the screen. Bu ekleme, Filtreler bölmesini, Yer İşaretleri ve Seçimler bölmeleri gibi açıp kapatabileceğiniz diğer bölmelerle hizalar.This addition aligns the Filters pane with the other panes that you can open and close, such as the Bookmarks and Selection panes.

Düzenlerken Filtreler bölmesini gösterme veya gizleme

Bu ayar yalnızca Power BI Desktop’ta Filtreler bölmesini gizler.This setting only hides the Filters pane in Power BI Desktop. Son kullanıcılarınız için Filtreler bölmesini gizlemek istiyorsanız, bunun yerine Filtreler’in yanındaki göz simgesini seçersiniz.If you want to hide the Filters pane for your end users, you instead select the eye icon next to Filters.

Göz simgesi

Filtreleri kilitleme veya gizlemeLock or hide filters

Tek tek filtre kartlarını kilitleyebilir veya gizleyebilirsiniz.You can lock or hide individual filter cards. Filtreyi kilitlerseniz, rapor kullanıcılarınız filtreyi görebilir ama değiştiremez.If you lock a filter, your report consumers can see but not change it. Gizlerseniz, kullanıcılar filtreyi hiç göremez.If you hide it, they can't even see it. Normalde null değerlerle beklenmeyen değerleri dışlayan veri temizleme filtrelerini gizlemeniz gerektiğinde, filtre kartlarını gizleme özelliği yararlı olur.Hiding filter cards is typically useful if you need to hide data cleanup filters that exclude nulls or unexpected values.

 • Filtreler bölmesinde, filtre kartındaki Filtreyi kilitle veya Filtreyi gizle simgesini seçin veya temizleyin.In the Filters pane, select or clear the Lock filter or Hide filter icons in a filter card.

  Filtreleri gizleme veya kilitleme

Filtreler bölmesinde bu ayarları açtığınız ve kapattığınızda, değişikliklerin rapora yansıtıldığını görürsünüz.As you turn these settings on and off in the Filters pane, you see the changes reflected in the report. Gizli filtreler, görselin filtre açılan listesinde gösterilmez.Hidden filters don't show up in the pop-up filter list for a visual.

Ayrıca Filtreler bölmesinin durumunu, raporunuzun yer işaretleriyle akışa katılacak şekilde yapılandırabilirsiniz.You can also configure the Filters pane state to flow with your report bookmarks. Bölmenin açık, kapalı ve görünürlük durumlarının tümüne yer işaretleri eklenebilir.The pane's open, close, and visibility state are all bookmarkable.

Filtreler bölmesini biçimlendirmeFormat the Filters pane

Filtre deneyiminin önemli bir parçası, Filtreler bölmesini raporunuzun genel görünümüne uyacak şekilde biçimlendirebilmenizdir.A big part of the filter experience is that you can format the Filters pane to match the look and feel of your report. Ayrıca Filtreler bölmesini raporun her sayfası için farklı biçimlendirebilirsiniz.You can also format the Filters pane differently for each page in the report. Biçimlendirebileceğiniz öğeler şunlardır:Here are elements you can format:

 • Arka plan rengiBackground color
 • Arka plan saydamlığıBackground transparency
 • Kenarlık açık veya kapalıBorder on or off
 • Kenarlık rengiBorder color
 • Başlık ve üst bilgi yazı tipi, rengi ve metin boyutuTitle and header font, color, and text size

Bu öğeleri, uygulanmış (bir değere ayarlanmış) veya kullanılabilir (temizlenmiş) olup olmadıklarına bağlı olarak filtre kartları için de biçimlendirebilirsiniz:You can also format these elements for filter cards, depending on if they're applied (set to something) or available (cleared):

 • Arka plan rengiBackground color
 • Arka plan saydamlığıBackground transparency
 • Kenarlık: açık veya kapalıBorder: on or off
 • Kenarlık rengiBorder color
 • Yazı tipi, renk ve metin boyutuFont, color, and text size
 • Giriş kutusu rengiInput box color

Filtreler bölmesini ve kartlarını biçimlendirmeFormat the Filters pane and cards

 1. Raporda, raporun kendisine veya arka plana (duvar kağıdı) tıklayın ve Görselleştirmeler bölmesinde Biçimlendir'i seçin.In the report, click the report itself, or the background (wallpaper), then in the Visualizations pane, select Format. Rapor sayfasını, duvar kağıdını ve ayrıca Filtreler bölmesiyle Filtre kartlarını biçimlendirme seçeneklerini görürsünüz.You see options for formatting the report page, the wallpaper, and also the Filters pane and Filter cards.

 2. Arka plan, simge ve sol kenarlık rengini rapor sayfasını tamamlayacak şekilde ayarlamak için Filtreler bölmesini genişletin.Expand Filters pane to set color for the background, icon, and left border, to complement the report page.

  Filtreler bölmesini genişletme

 3. Kullanılabilir ve Uygulanmış kart rengini ve kenarlığını ayarlamak için Filtre kartlarını genişletin.Expand Filter cards to set the Available and Applied color and border. Kullanılabilir ve uygulanmış kartları farklı renklerde ayarlarsanız, hangi filtrelerin uygulandığı rahatça görülür.If you make available and applied cards different colors, it's obvious which filters are applied.

  Filtre kartını genişletme

Filtreler bölmesi için tema oluşturmaTheming for Filters pane

Artık tema dosyasıyla Filtreler bölmesinin varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.You can now modify the default settings of the Filters pane with the theme file. Aşağıda başlangıç yapmanıza yardımcı olacak bir örnek tema kod parçacığı verilmiştir:Here's a sample theme snippet to get you started:

"outspacePane": [{ 

"backgroundColor": {"solid": {"color": "#0000ff"}}, 

"foregroundColor": {"solid": {"color": "#00ff00"}}, 

"transparency": 50, 

"titleSize": 35, 

"headerSize": 8, 

"fontFamily": "Georgia", 

"border": true, 

"borderColor": {"solid": {"color": "#ff0000"}} 

}], 

"filterCard": [ 

{ 

"$id": "Applied", 

"transparency": 0, 

"backgroundColor": {"solid": {"color": "#ff0000"}}, 

"foregroundColor": {"solid": {"color": "#45f442"}}, 

"textSize": 30, 

"fontFamily": "Arial", 

"border": true, 

"borderColor": {"solid": {"color": "#ffffff"}}, 

"inputBoxColor": {"solid": {"color": "#C8C8C8"}} 

}, 

{ 

"$id": "Available", 

"transparency": 40, 

"backgroundColor": {"solid": {"color": "#00ff00"}}, 

"foregroundColor": {"solid": {"color": "#ffffff"}}, 

"textSize": 10, 

"fontFamily": "Times New Roman", 

"border": true, 

"borderColor": {"solid": {"color": "#123456"}}, 

"inputBoxColor": {"solid": {"color": "#777777"}} 

}] 

Filtreler bölmesini sıralamaSort the Filters pane

Filtreler bölmesinde özel sıralama işlevi kullanılabilir.Custom sort functionality is available in the Filters pane. Raporunuzu oluştururken filtreleri sürükleyip bırakarak herhangi bir sırada yeniden düzenleyebilirsiniz.When creating your report, you can drag and drop filters to rearrange them in any order.

Filtre sıralama düzenini yeniden ayarlama

Filtrelerin varsayılan sıralama düzeni alfabetiktir.The default sort order is alphabetical for filters. Özel sıralama modunu başlatmak için herhangi bir filtreyi yeni bir konuma sürüklemeniz yeterlidir.To start custom sort mode, just drag any filter to a new position. Filtreleri yalnızca uygulandıkları düzey içinde (görsel düzeyi, sayfa düzeyi veya rapor düzeyi filtresi) sıralayabilirsiniz.You can only sort filters within the level they apply to -- for example, a visual-level, page-level, or report-level filter.

Geliştirilmiş Filtreler bölmesi erişilebilirliğiImproved Filters pane accessibility

Filtreler bölmesinin klavye gezintisini geliştirdik.We've improved the keyboard navigation for the Filters pane. Filtreler bölmesinin her parçasına Sekme tuşuyla gidebilir ve klavyenizdeki içerik tuşunu kullanarak ya da Shift+F10 tuşlarına basarak içerik menüsünü açabilirsiniz.You can tab through every part of the Filters pane and use the context key on your keyboard or Shift+F10 to open the context menu.

Filtreler bölmesi erişilebilirliği

Filtreleri yeniden adlandırmaRename filters

Filtreler bölmesini düzenlerken, başlığa çift tıklayarak başlığı düzenleyebilirsiniz.When you're editing the Filters pane, you can double-click the title to edit it. Son kullanıcılarınızın daha iyi anlayabilmesi için filtre kartını güncelleştirmek istiyorsanız yeniden adlandırma kullanışlıdır.Renaming is useful if you want to update the filter card to make more sense for your end users. Unutmayın; filtre kartını yeniden adlandırmak alanlar listesindeki alanın görünen adını değiştirmez.Keep in mind renaming the filter card does not rename the display name of the field in the fields list. Yalnızca filtre kartında kullanılan görünen adını değiştirir.It just changes the display name used in the filter card.

Filtreyi yeniden adlandırma

Filtreler bölmesi araması özelliği, filtre kartlarınızda başlığa göre arama yapmanıza olanak sağlar.The Filters pane search feature allows you to search across your filter cards by title. Bu özellik, Filtreler bölmenizde birkaç farklı filtre kartınız varsa ve ilginizi çekenleri bulma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa kullanışlıdır.This feature is helpful if you have several different filter cards in your Filters pane and need help finding the ones of interest.

Filtre arama

Ayrıca, Filtreler bölmesinin diğer öğelerini biçimlendiriyormuş gibi arama kutusunu da biçimlendirebilirsiniz.You can also format the search box, just as you can format the other elements of the Filters pane.

Arama kutusunu biçimlendirme

Filtreler bölmesi araması özelliği varsayılan olarak açık olsa da, Seçenekler iletişim kutusunun Rapor ayarları bölümünde Filtreler bölmesi için aramayı etkinleştir seçeneğini belirleyerek bu özelliği açabilir veya kapatabilirsiniz.While this Filters pane search feature is on by default, you can also choose to turn it on or off by selecting Enable search for Filters pane in the Report settings of the Options dialog.

Aramayı açma veya kapatma

Filtre türündeki değişiklikleri kısıtlamaRestrict changes to filter type

Rapor ayarlarının Filtreleme deneyimi bölümünde, kullanıcıların filtre türünü değiştirip değiştiremeyeceğini belirleme seçeneğiniz vardır.Under the Filtering experience section of Report settings, you have an option to control if users can change the filter type.

Filtre türünü değiştirmeyi kısıtlama

Filtrelerin kaydedilmesine olanak tanımaAllow saving filters

Rapor okuyucuları varsayılan olarak raporunuzdaki filtreleri kaydedebilir.By default, your report readers can save filters for your report. Okuyucuların filtreleri kaydetme iznini kaldırabilirsiniz.You can choose to not allow them to save filters.

 • Ayrıca Seçenekler iletişim kutusundaki Rapor ayarlarının Kalıcı filtreler bölümünde Son kullanıcıların bu raporda filtre kaydetmesine izin verme'yi seçin.Also in Report settings of the Options dialog, under Persistent filters, select Don't allow end users to save filters on this report.

  Son kullanıcıların bu raporda filtre kaydetmesine izin verme seçeneğinin ekran görüntüsü.

Filtre uygula düğmesiApply filters button

Filtre bölmesine tek bir Uygula düğmesi ekleyebilirsiniz. Bu düğme sizin ve son kullanıcılarınızın tüm filtre değişikliklerini tek seferde eklemenize olanak tanır.You can add a single Apply button to the filter pane, allowing you and your end-users to apply all filter modifications at once. Filtre değişikliklerinin uygulanmasını geciktirmek istiyorsanız bu düğmenin bulunması yararlı olabilir.Having this button can be useful if you want to defer applying filter changes. Rapora veya görsellere tüm filtre değişikliklerini uygulaya hazır olduktan sonra, yalnızca bir kez beklemeniz yeterli olur.You only have to wait once, after you're ready to apply all the filter changes to the report or visuals.

Filtre uygula düğmesi

Uygula düğmesini açmaTurn on the Apply button

Bu özelliği rapor düzeyinde ayarlayabilirsiniz.You can set this feature at the report level. Bununla birlikte bu özellik varsayılan olarak kapalıdır.However, the feature is off by default.

 1. Dosya > Seçenekler ve ayarlar > Seçenekler > Sorgu azaltma öğesine gidin.Go to File > Options and settings > Options > Query reduction.

 2. Değişiklikleri aynı anda uygulamak için filtre bölmesine tek bir Uygula düğmesi ekleyin öğesini seçin.Select Add a single Apply button to the filter pane to apply changes at once.

  Filtre uygula düğmesini açma

Uygula düğmesini yapılandırmaFormat the Apply button

Şu anda düğmenin Uygula metninin biçimlendirmesini bazı yönlerden denetleyebilirsiniz.Currently, you can control some of the formatting for the Apply text for the button. Biçim bölmesinin Filtre bölmesi bölümünde şu seçenekleri ayarlayın:In the Filter pane section of the Format pane, set these options:

 • Onay kutusu ve Uygula rengi dolgu rengini denetler.Checkbox and Apply color controls fill color.

 • Yazı tipi ve simge rengi metnin rengini denetler.Font and icon color controls text color.

 • Üst bilgi metin boyutu metnin boyutunu denetler.Header text size controls text size.

 • Yazı tipi ailesi yazı tipini denetler.Font family controls font.

  Filtre uygula düğmesinin metnini biçimlendirme

Önemli noktalar ve sınırlamalarConsiderations and limitations

Web’de yayımla, Filtreler bölmesini göstermiyor.Publish-to-web doesn't display the Filters pane. Web’de rapor yayımlamayı planlıyorsanız filtreleme için dilimleyiciler eklemeyi düşünün.If you're planning to publish a report to the web, consider adding slicers for filtering.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community