Power BI hizmetinde toplamlarla (toplam, ortalama vb.) çalışmaWork with aggregates (sum, average, and so on) in the Power BI service

Toplam neye denir?What is an aggregate?

Bazı durumlarda verilerinizdeki değerleri matematiksel olarak birleştirmek istersiniz.Sometimes you want to mathematically combine values in your data. Bu matematiksel işlem toplam, ortalama, maksimum, sayım vb. olabilir.The mathematical operation could be sum, average, maximum, count, and so on. Verilerinizdeki değerleri birleştirmek için gerçekleştirdiğiniz işleme toplama adı verilir.When you combine values in your data, it's called aggregating. Bu matematik işleminin sonucu toplam olarak adlandırılır.The result of that mathematical operation is an aggregate.

Power BI hizmetinde ve Power BI Desktop'ta görselleştirmeler oluşturulurken verileriniz toplanabilir.When Power BI service and Power BI Desktop create visualizations, they may aggregate your data. Genellikle tüm ihtiyacınız olan toplama ulaşmaktır ancak belirli durumlarda değerleri farklı bir şekilde toplamanız gerekebilir.Often the aggregate is just what you need, but other times you may want to aggregate the values in a different way. Örneğin, toplam yerine ortalama.For example, a sum versus an average. Bir görselleştirmede Power BI’ın kullandığı toplama işlemini yönetmek ve değiştirmek için izlenebilecek birkaç farklı yol bulunur.There are several different ways to manage and change the aggregate Power BI uses in a visualization.

Power BI’ın verileri toplayıp toplayamayacağını ve nasıl toplayabileceği veri türüne göre belirlendiğinden, ilk olarak veri türlerini inceleyelim.First, let's take a look at data types because the type of data determines how, and whether, Power BI can aggregate it.

Veri türleriTypes of data

Çoğu veri kümesinde birden fazla türde veri bulunur.Most datasets have more than one type of data. En temel düzeyde veriler, sayısal veriler ve sayısal olmayan veriler olarak ayrılır.At the most basic level, the data is either numeric or it isn't. Power BI sayısal verileri toplam, ortalama, sayım, minimum, varyans veya daha pek çok toplama işlemi kullanarak toplayabilir.Power BI can aggregate numeric data using a sum, average, count, minimum, variance, and much more. Hizmet metinsel verileri (sıklıkla kategorik veriler olarak adlandırılır) bile toplayabilir.The service can even aggregate textual data, often called categorical data. Kategorik bir alanı Değerler veya Araç ipuçları gibi yalnızca sayısal bir demete yerleştirerek toplamayı denerseniz, Power BI her kategoriye ilişkin oluşumları ya da her kategoriye ilişkin benzersiz oluşumları sayabilir.If you try to aggregate a categorical field by placing it in a numeric-only bucket like Values or Tooltips, Power BI will count the occurrences of each category or count the distinct occurrences of each category. Tarihler gibi özel veri türlerine özgü birkaç toplama seçeneği bulunur: En erken, en geç, ilk ve son.Special types of data, like dates, have a few of their own aggregate options: earliest, latest, first, and last.

Aşağıdaki örnekte:In the example below:

 • Units Sold ve Manufacturing Price sayısal veriler içeren sütunlardırUnits Sold and Manufacturing Price are columns that contain numeric data

 • Segment, Country, Product, Month ve Month Name sütunları ise kategorik veriler içerirSegment, Country, Product, Month, and Month Name contain categorical data

  Örnek veri kümesinin ekran görüntüsü.

Power BI’da görselleştirme oluştururken hizmet sayısal alanları bazı kategorik alanlarla ilişkili olarak toplanır. (Varsayılan olarak toplam kullanılır.)When creating a visualization in Power BI, the service will aggregate numeric fields (the default is sum) over some categorical field. Örneğin, "Units Sold by Product”, "Units Sold by Month" ve "Manufacturing Price by Segment”.For example, "Units Sold by Product", "Units Sold by Month" and "Manufacturing Price by Segment". Power BI’da bazı sayısal alanlar ölçü olarak adlandırılır.Power BI refers to some numeric fields as measures. Power BI rapor düzenleyicisinde ölçüleri kolayca tanıyabilirsiniz: Alanlar listesinde ölçüler yanlarında ∑ sembolü ile gösterilir.It's easy to identify measures in the Power BI report editor -- The Fields list shows measures with the ∑ symbol next to them. Daha fazla bilgi için bkz. Rapor düzenleyicisi... tura katılın.See The report editor... take a tour for more info.

Power BI’da Alanlar listesinin vurgulandığı ekran görüntüsü.

Toplama işlemleri neden istediğim şekilde gerçekleştirilmiyor?Why don't aggregates work the way I want them to?

Power BI hizmetinde toplama işlemleriyle çalışmak kafa karıştırıcı olabilir.Working with aggregates in Power BI service can be confusing. Sayısal bir alanınız olabilir ve Power BI toplamayı değiştirmenize izin vermeyebilir.Maybe you have a numeric field and Power BI won't let you change the aggregation. Yıl gibi bir alanı ele alırken bu alanı toplamak değil, yalnızca oluşumları saymak istiyor da olabilirsiniz.Or maybe you have a field, like a year, and you don't want to aggregate it, you just want to count the number of occurrences.

Normalde temel sorun veri kümesindeki alan tanımıdır.Typically, the underlying issue is the field definition in the dataset. Veri kümesi sahibi alanı metin olarak tanımlamış olabilir ve işte bu nedenle Power BI alanda toplam veya ortalama hesaplaması yapamayabilir.Maybe the dataset owner defined the field as text and that explains why Power BI can't sum or average it. Ne yazık ki, bir alanın kategorisi yalnızca veri kümesi sahibi tarafından değiştirilebilir.Unfortunately, only the dataset owner can change the way a field is categorized. Bu, veri kümesine yönelik sahip izinlerinizin bulunması halinde, Desktop'ta veya veri kümesinin oluşturulması için kullanılan programda (örneğin, Excel) bu sorunu çözebileceğiniz anlamına gelir.So if you have owner permissions to the dataset, either in Desktop or the program used to create the dataset (for example, Excel), you can fix this problem. Aksi halde, yardım almak için veri kümesinin sahibine ulaşmanız gerekir.Otherwise, you'll need to contact the dataset owner for help.

Bu makalenin sonunda Önemli noktalar ve sorun giderme adlı özel bir bölüm vardır.There is a special section at the end of this article called Considerations and troubleshooting. Bu bölümde ipuçları ve rehberlik sağlanır.It provides tips and guidance. Yanıtı bu bölümde bulamamanız halinde, sorunuzu Power BI Topluluğu forumuna gönderin.If you don't find your answer there, post your question on the Power BI Community forum. Doğrudan Power BI takımından hemen yanıt alırsınız.You'll get a quick response directly from the Power BI team.

Bir sayısal alana yönelik toplama işlemini değiştirmeChange how a numeric field is aggregated

Farklı ürünler için satılan birim sayısının toplandığı bir grafiğe sahip olduğunuzu ancak bunun yerine ortalamaya ihtiyaç duyduğunuzu varsayalım.Say you have a chart that sums the units sold for different products, but you'd rather have the average.

 1. Ölçü ve kategori kullanan bir Kümelenmiş sütun grafik oluşturun.Create a Clustered column chart that uses a measure and a category. Bu örnekte, Units Sold by Product grafiğini kullanmayı tercih ettik.In this example, we're using Units Sold by Product. Varsayılan olarak Power BI, her ürün (kategoriyi Eksen kutusuna sürükleyin) için satılan birim sayısının (ölçüyü Değer kutusuna sürükleyin) toplamını veren bir grafik oluşturur.By default, Power BI creates a chart that sums the units sold (drag the measure into the Value well) for each product (drag the category into the Axis well).

  Grafiğin, Görsel Öğeler bölmesinin ve Toplam’ın vurgulandığı Alanlar listesinin ekran görüntüsü.

 2. Görsel Öğeler bölmesinde ölçüye sağ tıklayın ve ihtiyaç duyduğunuz toplama türünü seçin.In the Visualizations pane, right-click the measure, and select the aggregate type you need. Bu örnekte, Ortalama’yı seçiyoruz.In this case, we're selecting Average. Size gereken toplama seçeneğini görmüyorsanız Önemli noktalar ve sorun giderme bölümüne bakın.If you don't see the aggregation you need, see the Considerations and troubleshooting section.

  Ortalama’nın seçildiği ve vurgulandığı toplama listesinin ekran görüntüsü.

  Not

  Açılan listede yer alan seçenekler şu iki unsura göre değişiklik gösterir: 1) seçilen alan ve 2) veri kümesi sahibinin bu alanı kategorilere ayrılma şekli.The options available in the drop-down list will vary depending on 1) the field selected and 2) the way the dataset owner categorized that field.

 3. Görselleştirmeniz artık ortalama işlemiyle toplanmaktadır.Your visualization is now using aggregated by average.

  Artık Ürüne Göre Satılan Birim Sayısını görüntüleyen grafiğin ekran görüntüsü.

Verilerinizi toplamak için izleyebileceğiniz yollarWays to aggregate your data

Bir alanı toplamak için kullanılabilen seçeneklerden bazıları şunlardır:Some of the options that may be available for aggregating a field:

 • Özetleme.Do Not Summarize. Bu seçenek belirtildiğinde Power BI bu alandaki her değeri ayrı ele alır ve bu değerleri özetlemez.With this option chosen, Power BI treats each value in that field separately and doesn't summarize them. Hizmetin toplamaması gereken bir sayısal kimlik sütununuz olduğunda bu seçeneği kullanın.Use this option if you have a numeric ID column that the service shouldn't sum.

 • Toplam.Sum. Bu alandaki tüm değerleri toplar.Adds all the values in that field up.

 • Ortalama.Average. Değerlerin aritmetik ortalamasını alır.Takes an arithmetic mean of the values.

 • Minimum.Minimum. En küçük değeri gösterir.Shows the smallest value.

 • Maksimum.Maximum. En büyük değeri gösterir.Shows the largest value.

 • Sayı (Boş Olanları Değil).Count (Not Blanks). Bu alandaki boş olmayan değerleri sayar.Counts the number of values in that field that aren't blank.

 • Sayı (Benzersiz).Count (Distinct). Bu alandaki farklı değerleri sayar.Counts the number of different values in that field.

 • Standart sapma.Standard deviation.

 • Varyans.Variance.

 • Ortanca.Median. Ortanca (ortadaki) değeri gösterir.Shows the median (middle) value. Bu değerin üstünde ve altında aynı sayıda öğe vardır.This value has the same number of items above and below. İki ortancanın bulunması halinde Power BI, bu değerlerin ortalamasını alır.If there are two medians, Power BI averages them.

Örneğin, aşağıdaki veriler kullanıldığında,For example, this data:

ÜlkeCountry TutarAmount
Amerika Birleşik DevletleriUSA 100100
Birleşik KrallıkUK 150150
KanadaCanada 100100
AlmanyaGermany 125125
FransaFrance
JaponyaJapan 125125
AvustralyaAustralia 150150

Şu sonuçları elde edersiniz:Would give the following results:

 • Özetleme: Her değer ayrı bir şekilde gösterilirDo Not Summarize: Each value is shown separately

 • Toplam: 750Sum: 750

 • Ortalama: 125Average: 125

 • Maksimum: 150Maximum: 150

 • Minimum: 100Minimum: 100

 • Sayı (Boş Olanları Değil): 6Count (Not Blanks): 6

 • Sayı (Benzersiz): 4Count (Distinct): 4

 • Standart sapma: 20,4124145...Standard deviation: 20.4124145...

 • Varyans: 416,666...Variance: 416.666...

 • Ortanca Değer: 125Median: 125

Bir kategori (metin) alanı kullanarak toplam oluşturmaCreate an aggregate using a category (text) field

Sayısal olmayan bir alanı da toplayabilirsiniz.You can also aggregate a non-numeric field. Örneğin, bir ürün adı alanına sahipseniz bu alanı bir değer olarak ekleyebilir ve Sayı, Ayrı sayım, İlk veya Son olarak ayarlayabilirsiniz.For example, if you have a product name field, you can add it as a value and then set it to Count, Distinct count, First, or Last.

 1. Product alanını Değerler kutusuna sürükleyin.Drag the Product field into the Values well. Değerler kutusu genellikle sayısal alanlar için kullanılır.The Values well is typically used for numeric fields. Power BI bu alanın bir metin alanı olduğunu anlar ve toplama işlemini Özetleme olarak ayarlayıp size tek sütunlu bir tablo sunar.Power BI recognizes that this field is a text field, sets the aggregate to Do not summarize, and presents you with a single-column table.

  Değerler kutusundaki Product alanının ekran görüntüsü.

 2. Özetleme olan varsayılan toplama işlemini Sayı (Benzersiz) olarak değiştirirseniz, Power BI farklı ürünleri sayar.If you change the aggregation from the default Do not summarize to Count (Distinct), Power BI counts the number of different products. Bu örnekte dört farklı ürün bulunur.In this case, there are four.

  Farklı ürün sayısının ekran görüntüsü.

 3. Toplama işlemini Sayı olarak değiştirmeniz durumunda ise Power BI, toplam sayıyı verir.And if you change the aggregation to Count, Power BI counts the total number. Bu örnekte, Product için yedi girdi vardır.In this case, there are seven entries for Product.

  Ürün sayısının ekran görüntüsü.

 4. Aynı alanı (bu örnekte Product) Değerler kutusuna sürükleyip varsayılan toplamayı Özetleme olarak bıraktığımızda Power BI, sayımın ürünlere göre dağılımını verir.By dragging the same field (in this case Product) into the Values well, and leaving the default aggregation Do not summarize, Power BI breaks down the count by product.

  Ürünün ve ürün sayısının ekran görüntüsü.

Önemli Noktalar ve Sorun GidermeConsiderations and Troubleshooting

S: Özetleme seçeneğini neden görmüyorum?Q: Why don't I have a Do not summarize option?

Y: Seçtiğiniz alan büyük olasılıkla, Excel veya Power BI Desktop’ta oluşturulan bir hesaplanmış ölçü ya da çok boyutlu modeldir.A: The field you've selected is likely a calculated measure in a multidimensional model, or a measure created in Excel or Power BI Desktop. Her ölçünün kendi sabit kodlanmış formülü vardır.Each measure has its own hard-coded formula. Power BI’ın kullandığı toplama işlemini değiştiremezsiniz.You can’t change the aggregation Power BI uses. Örneğin, toplama işlemi toplam ise yalnızca toplam olarak kalabilir.For example, if it’s a sum, it can only be a sum. Alanlar listesinde hesap makinesi sembolüyle ölçüler gösterilir.The Fields list shows measures with the calculator symbol.

S: Alanım sayısal olmasına rağmen neden yalnızca Sayı ve Ayrı sayım seçeneklerini görüyorum?Q: My field is numeric, why are my only choices Count and Distinct count?

C1: Bu, büyük olasılıkla veri sahibinin alanı bir sayı olarak sınıflandırmamasından kaynaklanır.A1: The likely explanation is that the dataset owner has not classified the field as a number. Örneğin veri kümesinde yıl alanı varsa, veri kümesi sahibi değeri metin kategorisine ayırmış olabilir.For example, if a dataset has a year field, the dataset owner may categorize the value as text. Daha büyük olasılıkla Power BI yıl alanını sayacaktır (örneğin 1974’te doğan kişilerin sayısı).It's more likely that Power BI will count the year field (for example, number of people born in 1974). Power BI’ın bunun toplamını veya ortalamasını alması daha düşük bir olasılıktır.It's less likely that Power BI will sum or average it. Veri kümesinin sahibi sizseniz veri kümesini Power BI Desktop'ta açabilir ve Modelleme sekmesini kullanarak veri türünü değiştirebilirsiniz.If you're the owner, you can open the dataset in Power BI Desktop and use the Modeling tab to change the data type.

C2: Alanda hesap makinesi simgesinin olması bunun ölçü olduğu anlamına gelir.A2: If the field has a calculator icon, that means it's a measure. Her ölçünün yalnızca veri kümesi sahibi tarafından değiştirilebilen kendi formülü vardır.Each measure has its own formula that only the dataset owner can change. Power BI’ın kullandığı hesaplama, ortalama veya toplam gibi basit bir toplama olabilir.The calculation Power BI uses may be a simple aggregation like an average or sum. Öte yandan "üst kategoriye katkıda bulunma yüzdesi" ya da "yılın başlangıcından itibaren değişen toplam" gibi daha karmaşık bir işlem de olabilir.It may also be something more complicated like a "percent of contribution to parent category" or "running total since start of the year". Power BI sonuçları toplamayacak veya ortalamalarını almayacaktır.Power BI isn't going to sum or average the results. Bunun yerine her veri noktası için yeniden hesaplama yapacaktır (sabit kodlanmış formülü kullanarak).Instead, it will just recalculate (using the hard-coded formula) for each data point.

C3: Alanı yalnızca kategorik değerlere izin veren bir demete de yerleştirmiş olabilirsiniz.A3: Another possibility is that you've dropped the field into a bucket that only allows categorical values. Bu durumda, yalnızca sayı ve ayrı sayım seçeneklerine sahip olursunuz.In that case, your only options will be count and distinct count.

C4: Bir eksen alanı kullanıyor olmanız da dördüncü olasılıktır.A4: And a fourth possibility is that you're using the field for an axis. Örneğin; Power BI, bir çubuk grafik ekseninde her benzersiz değer için tek bir çubuk gösterir; alan değerlerine yönelik olarak toplama gerçekleştirmez.On a bar chart axis, for example, Power BI shows one bar for each distinct value -- it doesn't aggregate the field values at all.

Not

X ve Y eksenleri için değerlerin toplanmasını gerektiren dağılım grafikleri bu konuda bir istisna oluşturur.The exception to this rule is scatter charts, which require aggregated values for the X and Y axes.

S: SQL Server Analysis Services (SSAS) veri kaynaklarının metin alanlarını neden toplayamıyorum?Q: Why can't I aggregate text fields for SQL Server Analysis Services (SSAS) data sources?

Y: SSAS çok boyutlu modelleriyle kurulan canlı bağlantılar ilk, son, maksimum, minimum ve toplam gibi istemci tarafı toplama işlemlerine izin vermez.A: Live connections to SSAS multidimensional models don't allow any client-side aggregations, including first, last, avg, min, max, and sum.

S: Bir dağılım grafiğine sahibim ve alanımın toplanmamasını sağlamak istiyorum.Q: I have a scatter chart and I want my field to not aggregate. Nasıl yapabilirim?How?

Y: Alanı, X veya Y ekseni demetlerine değil, Ayrıntılar demetine ekleyin.A: Add the field to the Details bucket and not to the X or Y axes buckets.

S: Bir görselleştirmeye sayısal alan eklediğimde, alanların çoğu için varsayılan işlem toplam işlemi olarak ayarlanırken bazıları için de sayı veya başka bir toplama işlemi olarak belirleniyor.Q: When I add a numeric field to a visualization, most of them default to sum but some default to average or count or some other aggregation. Varsayılan toplama işlemi neden aynı kalmıyor?Why isn't the default aggregation always the same?

Y: Veri kümesi sahipleri her alan için varsayılan özetlemeyi ayarlayabilir.A: Dataset owners can set the default summarization for each field. Bir veri kümesi sahibiyseniz Power BI Desktop'ın Modelleme sekmesindeki varsayılan özetlemeyi değiştirin.If you're a dataset owner, change the default summarization in the Modeling tab of Power BI Desktop.

S: Ben bir veri kümesi sahibiyim ve bir alanın hiçbir zaman toplanmamasını sağlamak istiyorum.Q: I'm a dataset owner and I want to ensure that a field is never aggregated.

Y: Power BI Desktop'taki Modelleme sekmesinde, Veri türü'nü Metin olarak ayarlayın.A: In Power BI Desktop, in the Modeling tab, set Data type to Text.

S: Açılan listede Özetleme seçeneğini görmüyorum.Q: I don't see Do not summarize as an option in my drop-down list.

Y: Alanı kaldırıp tekrar eklemeyi deneyin.A: Try removing the field and adding it back in.

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community