Power BI Desktop'ta veri analizi için ölçü oluşturmaCreate measures for data analysis in Power BI Desktop

Power BI Desktop, birkaç tıklamayla verilerinizle ilgili içgörüler oluşturmanıza yardımcı olur.Power BI Desktop helps you create insights into your data with just a few clicks. Ancak bazen bu veriler en önemli soruların yanıtlarına ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi sunmaz.But sometimes that data just doesn’t include everything you need to answer some of your most important questions. Ölçüler bu noktada size yardımcı olabilir.Measures can help you get there.

Ölçüler en sık kullanılan veri çözümlemelerinde kullanılır.Measures are used in some of the most common data analyses. Toplama, ortalama, en küçük, en büyük ve sayma gibi basit özetlemeler Alanlar kutusu aracılığıyla ayarlanabilir.Simple summarizations such as sums, averages, minimum, maximum and counts can be set through the Fields well. Ölçülerin hesaplanan sonuçları raporunuzdaki etkileşime göre sürekli değişerek, güncel verileri hızlı ve dinamik bir şekilde keşfetmenizi sağlar.The calculated results of measures are always changing in response to your interaction with your reports, allowing for fast and dynamic ad-hoc data exploration. Şimdi bu yöntemlere daha yakından bakalım.Let’s take a closer look. Daha fazla bilgi için bkz. Ölçümler oluşturma.For more information, see Create measures.

Ölçüleri anlamaUnderstanding measures

Power BI Desktop'ta ölçüler, Rapor Görünümü veya Veri Görünümü'nde oluşturulur ve görüntülenir.In Power BI Desktop, measures are created and displayed in Report View or Data View. Kendi oluşturduğunuz ölçüler, Alanlar listesinde yanında hesap makinesi simgesiyle görüntülenir.Measures you create yourself appear in the Fields list with a calculator icon. Ölçülere istediğiniz adı verip bunları tıpkı diğer alanlar gibi yeni veya mevcut görselleştirmelere ekleyebilirsiniz.You can name measures whatever you want, and add them to a new or existing visualization just like any other field.

Alanlardaki ölçü alanları

Not

İletişim kutularından seçebileceğiniz kullanıma hazır ölçüler olan hızlı ölçüler de ilginizi çekebilir.You might also be interested in quick measures, which are ready-made measures you can select from dialog boxes. Hızlı ölçüleri kullanarak hızlıca ölçü oluşturabilir, ayrıca bunları oluşturan Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) formüllerini inceleyerek DAX söz dizimini öğrenebilirsiniz.They're a good way to quickly create measures, and also a good way to learn Data Analysis Expressions (DAX) syntax, since they're automatically created DAX formulas are available to review. Daha fazla bilgi için bkz. Hızlı ölçüler.For more information, see quick measures.

Veri Çözümleme İfadeleriData Analysis Expressions

Ölçüler, bir ifade formülünün sonucunu hesaplar.Measures calculate a result from an expression formula. Kendi ölçülerinizi oluştururken Veri Çözümleme İfadeleri (DAX) formül dilini kullanırsınız.When you create your own measures, you’ll use the Data Analysis Expressions (DAX) formula language. DAX 200'den fazla işlev, işleç ve yapıdan oluşan bir kitaplığa sahiptir.DAX includes a library of over 200 functions, operators, and constructs. Bu kitaplık veri çözümleme ihtiyacı için sonuçları hesaplayacak ölçüler oluşturma konusunda yüksek esneklik sunar.Its library provides immense flexibility in creating measures to calculate results for just about any data analysis need.

DAX formülleri Excel formülleriyle oldukça benzerdir.DAX formulas are a lot like Excel formulas. DAX ile DATE, SUM ve LEFT gibi Excel işlevlerini bile kullanabilirsiniz.DAX even has many of the same functions as Excel, such like DATE, SUM, and LEFT. Ancak DAX işlevleri, Power BI Desktop'takiler gibi ilişkisel verilerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır.But the DAX functions are meant to work with relational data like we have in Power BI Desktop.

Bir örneğe göz atalımLet’s look at an example

Jan, Contoso'da satış yöneticisi olarak çalışmaktadır.Jan is a sales manager at Contoso. Jan’dan bir sonraki mali yıl için bayi satış tahminlerini sunması istenmektedir.Jan has been asked to provide reseller sales projections over the next fiscal year. Jan, tahmin için önceki yılın satış rakamlarını temel alarak sonraki altı ayda yapılması planlanan promosyonlar nedeniyle yıllık yüzde altı artış uygulamak istemektedir.Jan decides to base the estimates on last year's sales amounts, with a six percent annual increase resulting from various promotions that are scheduled over the next six months.

Jan, tahminleri rapor haline getirmek için önceki yılın satış verilerini Power BI Desktop'a aktarır.To report the estimates, Jan imports last year's sales data into Power BI Desktop. Jan, Reseller Sales tablosundaki SalesAmount alanını bulur.Jan finds the SalesAmount field in the Reseller Sales table. İçeri aktardığı veriler yalnızca önceki yılın satış rakamlarını içerdiği için Jan, SalesAmount alanının adını Last Years Sales olarak değiştirir.Because the imported data only contains sales amounts for last year, Jan renames the SalesAmount field to Last Years Sales. Jan ardından Last Years Sales alanını rapor tuvaline sürükler.Jan then drags Last Years Sales onto the report canvas. Alan için, önceki yılın bayi satışlarının toplamı olarak tek bir değerin gösterildiği bir grafik görselleştirmesi oluşturulur.It appears in a chart visualization as single value that is the sum of all reseller sales from last year.

Jan, hesaplama belirtilmemiş olmasına rağmen otomatik bir hesaplama yapıldığını fark eder.Jan notices that even without specifying a calculation, one has been provided automatically. Power BI Desktop, Last Years Sales alanındaki tüm değerleri toplayarak bir ölçü oluşturmuştur.Power BI Desktop created its own measure by summing up all of the values in Last Years Sales.

Ancak Jan'ın yüzde 6'lık artışa ulaşmak için, önceki yılın satışlarının 1,06 ile çarpılmış hali olan gelecek yılın satış tahminlerini hesaplamak üzere bir ölçü oluşturması gerekmektedir.But Jan needs a measure to calculate sales projections for the coming year, which will be based on last year's sales multiplied by 1.06 to account for the expected 6 percent increase in business. Jan, bu hesaplama için bir ölçü oluşturacak.For this calculation, Jan will create a measure. Jan, Yeni Ölçü özelliğini kullanarak yeni bir ölçü oluşturup şu DAX formülünü girer:Using the New Measure feature, Jan creates a new measure, then enters the following DAX formula:

    Projected Sales = SUM('Sales'[Last Years Sales])*1.06

Ardından, Jan yeni oluşturduğu Projected Sales ölçüsünü grafiğe sürükler.Jan then drags the new Projected Sales measure into the chart.

Yeni Projected Sales görseli

Jan hızlı ve kolay bir şekilde tahmini satışları hesaplamış oldu.Quickly and with minimal effort, Jan now has a measure to calculate projected sales. Jan diğer alanları raporuna ekleyip belirli bayileri filtreleyerek tahminleriyle ilgili daha fazla çözümleme gerçekleştirebilir.Jan can further analyze the projections by filtering on specific resellers or by adding other fields to the report.

Ölçüler için veri kategorileriData categories for measures

Ölçüler için de veri kategorileri belirleyebilirsiniz.You can also pick data categories for measures.

Diğer seçeneklere ek olarak veri kategorileri, ölçüler kullanarak dinamik URL'ler oluşturmanızı ve veri kategorisini Web URL'si olarak işaretlemenizi sağlar.Among other things, data categories allow you to use measures to dynamically create URLs, and mark the data category as a Web URL.

Ölçüleri Web URL'leri olarak görüntüleyen tablolar oluşturabilir, seçiminize göre oluşturulan URL'leri tıklayarak hedefe gidebilirsiniz.You could create tables that display the measures as Web URLs, and be able to click on the URL that's created based on your selection. Bu yaklaşım özellikle URL filtresi parametreleri ile diğer Power BI raporlarına bağlantı vermek istediğinizde kullanışlıdır.This approach is especially useful when you want to link to other Power BI reports with URL filter parameters.

Ölçülerinizi düzenlemeOrganizing your measures

Ölçülerin, alan listesinde nerede bulunduklarını tanımlayan bir Giriş tablosu vardır.Measures have a Home table that defines where they're found in the field list. Modelinizdeki tablolardan bir konum seçerek bunların konumunu değiştirebilirsiniz.You can change their location by choosing a location from the tables in your model.

Ölçünüz için tablo seçme

Ayrıca tablodaki alanları Görüntü Klasörleri'nde de düzenleyebilirsiniz.You can also organize fields in a table into Display Folders. Power BI Desktop'ın sol kenarından Model'i seçin.Select Model from the left edge of the Power BI Desktop. Özellikler bölmesinde, kullanılabilir alanlar listesinden taşımak istediğiniz alanı seçin.In the Properties pane, select the field you want to move from the list of available fields. Klasör oluşturmak için Klasörü görüntüle alanına yeni klasörün adını girin.Enter a name for a new folder in Display folder to create a folder. Seçilen alan, oluşturulan klasöre taşınır.Creating a folder moves the selected field into that folder.

Ölçüler için bir alan oluşturma

Ters eğik çizgi karakterini kullanarak alt klasörler oluşturabilirsiniz.You can create subfolders by using a backslash character. Örneğin Finans\Para Birimleri girişi bir Finans klasörü ve bunun içinde bir Para Birimleri klasörü oluşturur.For example, Finance\Currencies creates a Finance folder and within it, a Currencies folder.

Klasör adlarını noktalı virgülle ayırarak bir alanın birden çok klasörde görünmesini sağlayabilirsiniz.You can make a field appear in multiple folders by using a semicolon to separate the folder names. Örneğin Ürünler\Adlar;Departmanlar girişi alanın Ürünler klasörü içinde hem Departmanlar klasöründe hem de Adlar klasöründe görünmesiyle sonuçlanır.For example, Products\Names;Departments results in the field appearing in a Departments folder as well as a Names folder inside a Products folder.

Yalnızca ölçüleri içeren özel bir tablo oluşturabilirsiniz.You can create a special table that contains only measures. Bu tablo her zaman Alanlar bölmesinde en üstte görünür.That table always appears at the top of the Fields. Bunu yapmak için tek sütunlu bir tablo oluşturun.To do so, create a table with just one column. Bu tabloyu oluşturmak için Veri Girin öğesini kullanabilirsiniz.You can use Enter Data to create that table. Sonra ölçülerinizi bu tabloya taşıyın.Then move your measures to that table. Son olarak, oluşturduğunuz sütunu (tabloyu değil) gizleyin.Finally, hide the column, but not the table, that you created. Değişikliklerinizi görmek üzere alanlar listesini kapatmak ve yeniden açmak için Alanlar bölmesinin en üstündeki oku seçin.Select the arrow at the top of Fields to close and reopen the fields list to see your changes.

Ölçüleri düzenleme ve bunları Alan Listesinin en üstünde tutma

Daha fazla bilgiLearn more

Burada ölçülere yalnızca kısa bir giriş yaptık.We’ve only provided you with a quick introduction to measures here. Kendi ölçülerinizi oluşturmayı öğrenmek için yardım alabileceğiniz birçok farklı kaynak vardır.There’s a lot more to help you learn how to create your own. Daha fazla bilgi için bkz. Öğretici: Power BI Desktop'ta kendi ölçülerinizi oluşturma.For more information, see Tutorial: Create your own measures in Power BI Desktop. Örnek dosyayı indirebilir ve daha fazla ölçü oluşturmayla ilgili adım adım dersleri takip edebilirsiniz.You can download a sample file and get step-by-step lessons on how to create more measures.

DAX hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Power BI Desktop'ta DAX kullanımıyla ilgili temel bilgiler.To dive a little deeper into DAX, see DAX basics in Power BI Desktop. Veri Çözümleme İfadeleri Başvurusu'nda işlevler, söz dizimi, işleçler ve adlandırma stilleri hakkında ayrıntılı makaleler yer almaktadır.The Data Analysis Expressions Reference provides detailed articles on each of the functions, syntax, operators, and naming conventions. DAX, birkaç yıldır Excel'deki Power Pivot özelliğinde ve SQL Server Analysis Services uygulamasında kullanılmaktadır.DAX has been around for several years in Power Pivot in Excel and SQL Server Analysis Services. Bu nedenle başka birçok faydalı kaynak da mevcuttur.There are many other great resources available, too. BI topluluğunun önde gelen üyelerinin DAX bilgilerini paylaştığı DAX Resource Center Wiki sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın.Be sure to check out the DAX Resource Center Wiki, where influential members of the BI community share their knowledge of DAX.