Power BI görselleri API’si değişiklik günlüğüPower BI visuals API changelog

Bu sayfada API sürümleri genel hatlarıyla özetlenmiştir.This page contains a quick summary of the API versions. Burada listelenen sürümlerin kararlı sürümler olduğu kabul edilir ve bu sürümler değişmeyecektir.Versions listed here are considered stable and will not change.

API v3.4.0API v3.4.0

 • fetchMoreData : yeni aggregateSegments parametresi (varsayılan değeri true); toplama yapmadan fetchMoreData desteği içinfetchMoreData : new aggregateSegments parameter (default true), for supporting no-aggregation fetchMoreData

API v3.2.0API v3.2.0

API v2.6.0API v2.6.0

 • Güncelleştirme seçeneğine isInFocus , görsel konak için de switchFocusModeState yöntemi eklerAdds isInFocus to update option and switchFocusModeState method to visual host
 • subtotals özelleştirmesini desteklerSupports subtotals customization

API v2.5.0API v2.5.0

 • Analiz Bölmesi desteği sunarSupports Analytics Pane
 • SelectionIdBuilder withMatrixNode ve withTable yöntemlerini desteklerSupports SelectionIdBuilder withMatrixNode and withTable methods
 • DataRepetitionSelector arabirimini desteklemez, yerini data.CustomVisualOpaqueIdentity arabirimine bırakmıştırNo longer supports DataRepetitionSelector interface, replaced with data.CustomVisualOpaqueIdentity interface

API v2.3.0API v2.3.0

API v2.2.0API v2.2.0

API v2.1.0API v2.1.0

 • Performans iyileştirmeleri:Performance enhancements:
  • Daha kısa yükleme süreleriFaster load times
  • Daha küçük bellek ayak iziSmaller memory footprint
  • İyileştirilmiş veri ve olay işlemleriOptimized data and event transactions

Sürüm notlarıRelease notes

 • Yeniden düzenlenmiş filtreleme API'leri, API 2.2 sürümünde kullanıma sunulacaktır, API 2.1 sürümünde desteklenmez.Refactored filtering APIs will be available in API 2.2 and are not supported in API 2.1.
 • Görseller yalnızca özelliklerinde belirtilmiş olan dataView türünü alır.Visuals will only receive the dataView type that was declared in their capabilities. Bu güncelleştirmenin sonucunda birden fazla dataView türü kullanmış olan görseller bozulacaktır.Visuals that used multiple dataView types will break as a result of this update.
 • DataViewScopeIdentity arabirimini desteklemez, yerini data.DataRepetitionSelector arabirimine bırakmıştır.No longer supports DataViewScopeIdentity interface, replaced with data.DataRepetitionSelector interface. DataViewScopeIdentity arabiriminin anahtar özelliğini kullandıysanız bunu JSON.stringify(identity) ile değiştirebilirsiniz.If you used key property of the DataViewScopeIdentity interface, you can replace it with JSON.stringify(identity)
 • undefined, dataView içindeki null ile değiştirilmiştir.undefined is replaced with null inside the dataView. var item in myArray kullanarak bir dizide yinelendiğinde undefined öğesini atlar ancak null öğesini atlamaz.When iterating over an array using var item in myArray it skips on undefined, but doesn’t skip on null. Bu deseni kullanan görseller, bu güncelleştirmeden sonra bozulabilir.Visuals that use this pattern may be broken by this update. Dizilerde null olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın:Make sure to check for null in arrays:
  for (var item in myArray) {
    if (!item) {
     continue;
    }
    console.log(item);
  }
  
 • proto özelliği artık dataView içinde gizli meta veriler/veriler depolamaz.The proto property no longer stores hidden metadata\data inside the dataView. Bu güncelleştirme sonucunda özelliklere proto aracılığıyla erişen görseller bozulabilir.Visuals that access properties via proto may be broken by this update.

API v1.13.0API v1.13.0

API v1.12.0API v1.12.0

API v1.11.0API v1.11.0

API v1.10.0API v1.10.0

 • ILocalizationManager eklerAdds ILocalizationManager
 • Kimlik Doğrulama API'siAuthentication API

API v1.9.0API v1.9.0

API v1.8.0API v1.8.0

 • Özellikler şemasında yeni fillRule (gradyan) türünü desteklerSupports new type fillRule (gradient) in capabilities schema
 • Nesne özellikleri için özellikler şemasında rule özelliğini desteklerSupports rule property in capabilities schema for object properties

API v1.7.0API v1.7.0

API v1.6.2API v1.6.2

API v1.5.0API v1.5.0

API v1.4.0API v1.4.0

API v1.3.0API v1.3.0

API v1.2.0API v1.2.0

 • Görselinizde kullanılan renkleri yönetmek için colorPalette ekler.Adds colorPalette to manage the colors used on your visual.
 • Çoklu seçimi destekler. selectionManager, SelectionId dizisini kabul edebilir.Supports Multiple selection - selectionManager can accept an array of SelectionId.
 • R betiklerini kullanarak R görsellerini desteklerSupports R visuals using R scripts

API v1.1.0API v1.1.0

 • iFrame'de görseller için hata ayıklamayı desteklerSupports debug visual in iFrame
 • iFrame'in daha hızlı başlatılması için basit bir korumalı alan eklerAdds light weight sandbox with faster initialization of the iFrame
 • Capabilities.objects öğesinin "text" türünü desteklememesi sorununu düzeltirFixes Capabilities.objects does not support "text" type issue
 • Görsel API türü tanımlarını ve şemasını güncelleştirmek için pbiviz update desteği sunarSupports pbiviz update to update visual API type definitions and schema
 • Görselleri belirli bir API sürümüyle oluşturmak için pbiviz new içinde --api-version bayrağını desteklerSupports --api-version flag in pbiviz new to create visuals with a specific api version
 • API v1.2.0 alfa sürümünü desteklerSupports alpha release of API v1.2.0

Görsel KonakVisual Host

 • Veri seçimi için kullanılan benzersiz tanıtıcılar oluşturmak için createSelectionIdBuilder eklerAdds createSelectionIdBuilder to create unique identifiers used for data selection
 • Görselin seçim durumunu yönetmek ve değişiklikleri görsel konağa iletmek için createSelectionManager eklerAdds createSelectionManager to manage the selection state of the visual and communicates changes to the visual host
 • Görsellerde kullanılacak varsayılan colors dizisi eklerAdds an array of default colors to use in visuals

API v1.0.0API v1.0.0

 • İlk API sürümüInitial API release