Detaya gitme desteği eklemeAdd Drill-Down support

Power BI görsellerinde Power BI’ın detaya gitme özelliği kullanılabilir.Power BI visuals can use Power BI's drill-down.

Burada Power BI detaya gitme özelliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsinizRead more about Power BI drill-down here

Görselde detaya gitme desteğini etkinleştirmeEnable drill-down support in the visual

Görselinizde detaya gitmeyi desteklemek için capabilities.json dosyasına "drill-down" adlı ve tek özelliği olan yeni bir alan ekleyin:To support drill down in your visual, add a new field to capabilities.json named "drill-down", which has one property:

*roles - the name of the dataRole you want to enable drill-down on.

Not

Detaya gitme dataRole, Grouping türünde olmalıdır.The drill-down dataRole must be of Grouping type. dataRole koşullarındaki max özelliği 1 olarak ayarlanmalıdır.max property in the dataRole conditions must be set to 1.

Detaya gitmeye rolü eklediğinizde, kullanıcılar veri rolüne birden çok alanı sürükleyebilir.Once you add the role to drill-down, users can drag multiple fields into the data role.

örnek:example:

{
  "dataRoles": [
    {
      "displayName": "Category",
      "name": "category",
      "kind": "Grouping"
    },
    {
      "displayName": "Value",
      "name": "value",
      "kind": "Measure"
    }
  ],
  "drilldown": {
    "roles": [
      "category"
    ]
  },
  "dataViewMappings": [
    {
      "categorical": {
        "categories": {
          "for": {
            "in": "category"
          }
        },
        "values": {
          "select": [
            {
              "bind": {
                "to": "value"
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

Detaya gitme desteği olan görseli oluşturmaCreate the visual with drill-down support

ÇalıştırRun

pbiviz new testDrillDown -t default

komutunu çalıştırın.to create a default sample visual. Yukarıdaki örneğin capabilities.json dosyasını yeni oluşturulan görsele uygulayın.And apply the above sample of capabilities.json to the newly created visual.

Görselin HTML öğelerini tutmak üzere div kapsayıcısının özelliğini oluşturun:Create the property for div container to hold HTML elements of the visual:

"use strict";

import "core-js/stable";
import "./../style/visual.less";
// imports

export class Visual implements IVisual {
  // visual properties
  // ...
  private div: HTMLDivElement; // <== NEW PROPERTY

  constructor(options: VisualConstructorOptions) {
    // constructor body
    // ...
  }

  public update(options: VisualUpdateOptions) {
    // update method body
    // ...
  }

  private static parseSettings(dataView: DataView): VisualSettings {
    return <VisualSettings>VisualSettings.parse(dataView);
  }

  public enumerateObjectInstances(options: EnumerateVisualObjectInstancesOptions): VisualObjectInstance[] | VisualObjectInstanceEnumerationObject {
    return VisualSettings.enumerateObjectInstances(this.settings || VisualSettings.getDefault(), options);
  }
}

Görselin oluşturucusunu güncelleştirin:Update the constructor of the visual:


export class Visual implements IVisual {
  // visual properties
  // ...
  private div: HTMLDivElement;

  constructor(options: VisualConstructorOptions) {
    console.log('Visual constructor', options);
    this.target = options.element;
    this.updateCount = 0;

    const new_p: HTMLElement = document.createElement("p");
    new_p.appendChild(document.createTextNode("Hierarchy level:"));
    const new_em: HTMLElement = document.createElement("em");
    this.textNode = document.createTextNode(this.updateCount.toString());
    new_em.appendChild(this.textNode);
    new_p.appendChild(new_em);
    this.target.appendChild(new_p);

    this.div = document.createElement("div"); // <== CREATE DIV ELEMENT
    this.target.appendChild(this.div);
  }
}

button öğelerini oluşturmak için görselin update yöntemini güncelleştirin:Update the update method of the visual to create buttons:

export class Visual implements IVisual {
  // ...

  public update(options: VisualUpdateOptions) {
    this.settings = Visual.parseSettings(options && options.dataViews && options.dataViews[0]);
    console.log('Visual update', options);

    const dataView: DataView = options.dataViews[0];
    const categoricalDataView: DataViewCategorical = dataView.categorical;

    // don't create elements if no data
    if (!options.dataViews[0].categorical ||
      !options.dataViews[0].categorical.categories) {
      return
    }

    // to display current level of hierarchy
    if (typeof this.textNode !== undefined) {
      this.textNode.textContent = categoricalDataView.categories[categoricalDataView.categories.length - 1].source.displayName.toString();
    }

    // remove old elements
    // for better performance use D3js pattern:
    // https://d3js.org/#enter-exit
    while (this.div.firstChild) {
      this.div.removeChild(this.div.firstChild);
    }

    // create buttons for each category value
    categoricalDataView.categories[categoricalDataView.categories.length - 1].values.forEach( (category: powerbi.PrimitiveValue, index: number) => {
      let button = document.createElement("button");
      button.innerText = category.toString();

      this.div.appendChild(button);
    })

  }
  // ...

.\style\visual.less konumundaki basit stilleri uygulayın:Apply simple styles in .\style\visual.less:

button {
  margin: 5px;
  min-width: 50px;
  min-height: 50px;
}

Görseli test etmek için örnek verileri hazırlayın:Prepare sample data to test the visual:

H1H1 H2H2 H3H3 VALUESVALUES
AA A1A1 A11A11 11
AA A1A1 A12A12 22
AA A2A2 A21A21 33
AA A2A2 A22A22 44
AA A3A3 A31A31 55
AA A3A3 A32A32 66
BB B1B1 B11B11 77
BB B1B1 B12B12 88
BB B2B2 B21B21 99
BB B2B2 B22B22 1010
BB B3B3 B31B31 1111
BB B3B3 B32B32 1212

Power BI Desktop'ta Hiyerarşi oluşturun:And create Hierarchy in Power BI Desktop:

Bağlam menüsünde Yeni hiyerarşi'nin seçili olduğu Power BI Desktop uygulamasını gösteren ekran görüntüsü.

Tüm kategori sütunlarını (H1, H2, H3) yeni hiyerarşiye ekleyin:Include all category columns (H1, H2, H3) to the new hierarchy:

Yeni hiyerarşiye eklenebilecek kategori sütunlarının gösterildiği ekran görüntüsü.

Bu adımlardan sonra aşağıdaki görseli elde etmelisiniz:After those steps you should get following visual:

Düğmeleri olan geliştirme görseli

Görsel öğelere bağlam menüsü eklemeAdd context menu to visual elements

Bu adımda görseldeki düğmeye bağlam menüsü ekleyeceksiniz:In this step you'll add context menu to the button's on the visual:

Görseldeki bağlam menüsü

Bağlam menüsünü oluşturmak için görselin özelliklerinde host nesnesini kaydedin ve createSelectionManager yöntemini çağırarak seçim yöneticisini oluşturun ve Power BI Görselleri API'sini kullanarak bir bağlam menüsü görüntüleyin.To create context menu, save host object in the properties of the visual and call createSelectionManager method to the create selection manager to display a context menu by using Power BI Visuals API.

"use strict";

import "core-js/stable";
import "./../style/visual.less";
// imports

import powerbiVisualsApi from "powerbi-visuals-api";
import ISelectionManager = powerbiVisualsApi.extensibility.ISelectionManager;
import ISelectionId = powerbiVisualsApi.visuals.ISelectionId;
import ISelectionIdBuilder = powerbiVisualsApi.visuals.ISelectionIdBuilder;

export class Visual implements IVisual {
  // visual properties
  // ...
  private div: HTMLDivElement;
  private host: IVisualHost; // <== NEW PROPERTY
  private selectionManager: ISelectionManager; // <== NEW PROPERTY

  constructor(options: VisualConstructorOptions) {
    // constructor body
    // save the host in the visuals properties
    this.host = options.host;
    // create selection manager
    this.selectionManager = this.host.createSelectionManager();
    // ...
  }

  public update(options: VisualUpdateOptions) {
    // update method body
    // ...
  }

  // ...
}

forEach işlevi geri çağrısının gövdesini şöyle değiştirin:Change the body of forEach function callback to:

  categoricalDataView.categories[categoricalDataView.categories.length - 1].values.forEach( (category: powerbi.PrimitiveValue, index: number) => {
    // create selectionID for each category value
    let selectionID: ISelectionID = this.host.createSelectionIdBuilder()
      .withCategory(categoricalDataView.categories[0], index)
      .createSelectionId();

    let button = document.createElement("button");
    button.innerText = category.toString();

    // add event listener to click event
    button.addEventListener("click", (event) => {
      // call select method in the selection manager
      this.selectionManager.select(selectionID);
    });

    button.addEventListener("contextmenu", (event) => {
      // call showContextMenu method to display context menu on the visual
      this.selectionManager.showContextMenu(selectionID, {
        x: event.clientX,
        y: event.clientY
      });
      event.preventDefault();
    });

    this.div.appendChild(button);
  });

Verileri görsele uygulayın:Apply data to the visual:

Hiyerarşiyi gösteren ve H2'nin vurgulandığı ekran görüntüsü.

Son adımda seçimleri ve bağlam menüsü olan bir görsel elde etmelisiniz:In the final step you should get visual with selections and context menu:

Görsel bağlam menüsünden Detaya gitme ve Detaydan çıkma seçeneklerini gösteren animasyon.

Matris veri görünümü eşlemesi için detaya gitme desteği eklemeAdd drill-down support for matrix data view mapping

Görseli matris veri görünümü eşlemeleriyle test etmek için örnek verileri hazırlayın:Prepare sample data to test the visual with matrix data view mappings:

Row1Row1 Row2Row2 Row3Row3 Sütun1Column1 Sütun2Column2 Sütun3Column3 DeğerlerValues
R1R1 R11R11 R111R111 C1C1 C11C11 C111C111 11
R1R1 R11R11 R112R112 C1C1 C11C11 C112C112 22
R1R1 R11R11 R113R113 C1C1 C11C11 C113C113 33
R1R1 R12R12 R121R121 C1C1 C12C12 C121C121 44
R1R1 R12R12 R122R122 C1C1 C12C12 C122C122 55
R1R1 R12R12 R123R123 C1C1 C12C12 C123C123 66
R1R1 R13R13 R131R131 C1C1 C13C13 C131C131 77
R1R1 R13R13 R132R132 C1C1 C13C13 C132C132 88
R1R1 R13R13 R133R133 C1C1 C13C13 C133C133 99
R2R2 R21R21 R211R211 C2C2 C21C21 C211C211 1010
R2R2 R21R21 R212R212 C2C2 C21C21 C212C212 1111
R2R2 R21R21 R213R213 C2C2 C21C21 C213C213 1212
R2R2 R22R22 R221R221 C2C2 C22C22 C221C221 1313
R2R2 R22R22 R222R222 C2C2 C22C22 C222C222 1414
R2R2 R22R22 R223R223 C2C2 C22C22 C223C223 1616
R2R2 R23R23 R231R231 C2C2 C23C23 C231C231 1717
R2R2 R23R23 R232R232 C2C2 C23C23 C232C232 1818
R2R2 R23R23 R233R233 C2C2 C23C23 C233C233 1919

Görsel için aşağıdaki veri görünümü eşlemesini uygulayın:Apply following dataview mapping for the visual:

{
  "dataRoles": [
    {
      "displayName": "Columns",
      "name": "columns",
      "kind": "Grouping"
    },
    {
      "displayName": "Rows",
      "name": "rows",
      "kind": "Grouping"
    },
    {
      "displayName": "Value",
      "name": "value",
      "kind": "Measure"
    }
  ],
  "drilldown": {
    "roles": [
      "columns",
      "rows"
    ]
  },
  "dataViewMappings": [
    {
      "matrix": {
        "columns": {
          "for": {
            "in": "columns"
          }
        },
        "rows": {
          "for": {
            "in": "rows"
          }
        },
        "values": {
          "for": {
            "in": "value"
          }
        }
      }
    }
  ]
}

Verileri görsele uygulayın:Apply data to the visual:

Sütun ve satır hiyerarşisi ile üyeleri seçilmiş MatrixHierarchy öğesini gösteren ekran görüntüsü.

Matris veri görünümü eşlemelerini işlemek için gerekli arabirimleri içeri aktarın:Import required interfaces to process matrix data view mappings:

// ...
import DataViewMatrix = powerbi.DataViewMatrix;
import DataViewMatrixNode = powerbi.DataViewMatrixNode;
import DataViewHierarchyLevel = powerbi.DataViewHierarchyLevel;
// ...

Satır ve sütun öğelerinin iki div öğesi için iki özellik oluşturun:Create two properties for two divs of rows and columns elements:

export class Visual implements IVisual {
  // ...
  private rowsDiv: HTMLDivElement;
  private colsDiv: HTMLDivElement;
  // ...
  constructor(options: VisualConstructorOptions) {
    // constructor body
    // ...
    // Create div elements and append to main div of the visual
    this.rowsDiv = document.createElement("div");
    this.target.appendChild(this.rowsDiv);

    this.colsDiv = document.createElement("div");
    this.target.appendChild(this.colsDiv);
  }
  // ...
}

Öğeleri işlemeden önce verileri denetleyin ve geçerli hiyerarşi düzeyini görüntüleyin:Check the data before rendering elements and display the current level of hierarchy:

export class Visual implements IVisual {
  // ...
  constructor(options: VisualConstructorOptions) {
    // constructor body
  }

  public update(options: VisualUpdateOptions) {
    this.settings = Visual.parseSettings(options && options.dataViews && options.dataViews[0]);
    console.log('Visual update', options);

    const dataView: DataView = options.dataViews[0];
    const matrixDataView: DataViewMatrix = dataView.matrix;

    // if the visual doesn't receive the data no reason to continue rendering
    if (!matrixDataView ||
      !matrixDataView.columns ||
      !matrixDataView.rows ) {
      return
    }

    // to display current level of hierarchy
    if (typeof this.textNode !== undefined) {
      this.textNode.textContent = categoricalDataView.categories[categoricalDataView.categories.length - 1].source.displayName.toString();
    }
    // ...
  }
  // ...
}

Hiyerarşide geçiş yapmak için treeWalker işlevi oluşturun:Create function treeWalker for traverse the hierarchy:

export class Visual implements IVisual {
  // ...
  public update(options: VisualUpdateOptions) {
    // ...

    // if the visual doesn't receive the data no reason to continue rendering
    if (!matrixDataView ||
      !matrixDataView.columns ||
      !matrixDataView.rows ) {
      return
    }

    const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
      // ...
      if (matrixNode.children) {
        // ...
        // traversing child nodes
        matrixNode.children.forEach((node, index) => treeWalker(node, index, levels, childDiv));
      }
    }

    // traversing rows
    const rowRoot: DataViewMatrixNode = matrixDataView.rows.root;
    rowRoot.children.forEach((node, index) => treeWalker(node, index, matrixDataView.rows.levels, this.rowsDiv));

    // traversing columns
    const colRoot = matrixDataView.columns.root;
    colRoot.children.forEach((node, index) => treeWalker(node, index, matrixDataView.columns.levels, this.colsDiv));
  }
  // ...
}

Veri noktaları için seçimleri oluşturun.Generate the selections for datapoints.

const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
  // generate selectionID for each node of matrix
  const selectionID: ISelectionID = this.host.createSelectionIdBuilder()
    .withMatrixNode(matrixNode, levels)
    .createSelectionId();
  // ...
  if (matrixNode.children) {
    // ...
    // traversing child nodes
    matrixNode.children.forEach((node, index) => treeWalker(node, index, levels, childDiv));
  }
}

Her hiyerarşi düzeyi için div oluşturun:Create div for each level of hierarchy:

const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
  // generate selectionID for each node of matrix
  const selectionID: ISelectionID = this.host.createSelectionIdBuilder()
    .withMatrixNode(matrixNode, levels)
    .createSelectionId();
  // ...
  if (matrixNode.children) {
    // create div element for level
    const childDiv = document.createElement("div");
    // add to current div
    div.appendChild(childDiv);
    // create paragraph element to display next
    const p = document.createElement("p");
    // display level name on paragraph element
    const level = levels[matrixNode.level];
    p.innerText = level.sources[level.sources.length - 1].displayName;
    // add paragraph element to created child div
    childDiv.appendChild(p);
    // traversing child nodes
    matrixNode.children.forEach((node, index) => treeWalker(node, index, levels, childDiv));
  }
}

Görselle etkileşim kurmak ve matris veri noktalarında bağlam menüsünü görüntülemek için buttons oluşturun:Create buttons to interact with visual and display context menu for matrix datapoints:

const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
  // generate selectionID for each node of matrix
  const selectionID: ISelectionID = this.host.createSelectionIdBuilder()
    .withMatrixNode(matrixNode, levels)
    .createSelectionId();

  // create button element
  let button = document.createElement("button");
  // display node value/name of the button's text
  button.innerText = matrixNode.value.toString();

  // add event listener on click
  button.addEventListener("click", (event) => {
    // call select method in the selection manager
    this.selectionManager.select(selectionID);
  });

  // display context menu on click
  button.addEventListener("contextmenu", (event) => {
    // call showContextMenu method to display context menu on the visual
    this.selectionManager.showContextMenu(selectionID, {
      x: event.clientX,
      y: event.clientY
    });
    event.preventDefault();
  });

  div.appendChild(button);

  if (matrixNode.children) {
    // ...
  }
}

Öğeleri yeniden işlemeden önce div öğelerini temizleyin:Clear div elements before render elements again:

public update(options: VisualUpdateOptions) {
  // ...
  const treeWalker = (matrixNode: DataViewMatrixNode, index: number, levels: DataViewHierarchyLevel[], div: HTMLDivElement) => {
    // ...
  }

  // remove old elements
  // to better performance use D3js pattern:
  // https://d3js.org/#enter-exit
  while (this.rowsDiv.firstChild) {
    this.rowsDiv.removeChild(this.rowsDiv.firstChild);
  }
  // create label for row elements
  const prow = document.createElement("p");
  prow.innerText = "Rows";
  this.rowsDiv.appendChild(prow);

  while (this.colsDiv.firstChild) {
    this.colsDiv.removeChild(this.colsDiv.firstChild);
  }
  // create label for columns elements
  const pcol = document.createElement("p");
  pcol.innerText = "Columns";
  this.colsDiv.appendChild(pcol);

  // render elements for rows
  const rowRoot: DataViewMatrixNode = matrixDataView.rows.root;
  rowRoot.children.forEach((node, index) => treeWalker(node, index, matrixDataView.rows.levels, this.rowsDiv));

  // render elements for columns
  const colRoot = matrixDataView.columns.root;
  colRoot.children.forEach((node, index) => treeWalker(node, index, matrixDataView.columns.levels, this.colsDiv));
}

Son adımda bağlam menüsü olan bir görsel elde etmelisiniz:At the final step you should get visual with context menu:

Görsel için detaya gitme ve detaydan çıkma seçeneklerinin bulunduğu bağlam menüsünü gösteren animasyon.

Sonraki adımlarNext steps

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI görsellerinde veri görünümü eşlemesini anlama.For more information, see Understand data view mapping in Power BI visuals.