Power BI hizmetinde sayfalandırılmış rapor yayımlamaPublish a paginated report to the Power BI service

ŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service ✔️ Power BI sayfalandırılmış raporları✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ❌ Power BI Desktop❌ Power BI DesktopŞUNLAR İÇİN GEÇERLİDİR:APPLIES TO: ✔️ Power BI hizmeti✔️ Power BI service ✔️ Power BI sayfalandırılmış raporları✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ❌ Power BI Desktop❌ Power BI Desktop

Bu makalede, sayfalandırılmış bir raporu yerel bilgisayarınızdan yükleyerek Power BI hizmetinde yayımlama hakkında bilgi edineceksiniz.In this article, you learn about publishing a paginated report to the Power BI service by uploading it from your local computer. Sayfalandırılmış raporları Çalışma Alanım’a veya Premium kapasitede olan başka bir çalışma alanına yükleyebilirsiniz.You can upload paginated reports to your My Workspace or any other workspace, as long as the workspace is in a Premium capacity. Çalışma alanı adının yanındaLook for the diamond icon Power BI Premium kapasite elmas simgesi elmas simgesini arayın.next to the workspace name.

Rapor veri kaynağınız şirket içindeyse, raporu karşıya yükledikten sonra bir ağ geçidi oluşturmanız gerekir.If your report data source is on premises, you need to create a gateway after you upload the report. Bu makalenin ilerleyen kısımlarındaki Ağ geçidi oluşturma bölümüne bakın.See the Create a gateway section later in this article.

Çalışma alanını Premium kapasiteye eklemeAdd a workspace to a Premium capacity

Çalışma alanı adının yanında baklava simgesiIf the workspace doesn't have the diamond icon Power BI Premium kapasite elmas simgesi yoksa, çalışma alanını bir Premium kapasiteye eklemeniz gerekir.next to the name, you need to add the workspace to a Premium capacity.

 1. Çalışma Alanları ’nı seçin, çalışma alanı adının yanındaki üç noktayı ( ... ) ve sonra Çalışma alanını düzenle ’yi seçin.Select Workspaces , select the ellipsis ( ... ) next to the workspace name, then select Edit workspace.

  Çalışma alanını düzenle seçeneğini belirleme

 2. Çalışma alanını düzenle iletişim kutusunda Gelişmiş ’i genişletin, ardından Ayrılmış kapasite ’yi Açık seçeneğine sürükleyin.In the Edit workspace dialog box, expand Advanced , then slide Dedicated capacity to On.

  Ayrılmış kapasite seçme

  Bunu değiştirmeniz mümkün olmayabilir.You may not be able to change it. Mümkün değilse, çalışma alanınızı bir Premium kapasiteye eklemek üzere size atama haklarını vermesi için Power BI Premium kapasite yöneticinize başvurun.If not, then contact your Power BI Premium capacity admin to give you assignment rights to add your workspace to a Premium capacity.

Report Builder'dan sayfalandırılmış rapor yayımlamaFrom Report Builder, publish a paginated report

 1. Rapor Oluşturucusu'nda sayfalandırılmış raporunuzu oluşturun ve yerel bilgisayarınıza kaydedin.Create your paginated report in Report Builder and save it to your local computer.

 2. Report Builder'ın Dosya menüsünde Farklı kaydet 'i seçin.On the Report Builder File menu, select Save as.

  Dosya menüsü > Kaydet > Farklı kaydet

  Henüz Power BI'da oturum açmadıysanız bu aşamada oturum açmanız veya hesap oluşturmanız gerekir.If you aren't signed in to Power BI yet, you need to sign in or create an account now. Report Builder'ın sağ üst köşesinde Oturum aç 'ı seçip gerekli adımları tamamlayın.In the upper-right corner of Report Builder, select Sign in and complete the steps.

 3. Sol taraftaki çalışma alanları listesinden adının yanında elmas simgesi Power BI Premium kapasite elması simgesi bulunan çalışma alanlarından birini seçin.In the list of workspaces on the left, select a workspace with the diamond icon Power BI Premium capacity diamond icon next to its name. Dosya adı kutusuna bir ad yazıp Kaydet 'i seçin.Type a File name in the box > Save.

  Premium çalışma alanı seçme

 4. Power BI hizmetini bir tarayıcıda açın ve sayfalandırılmış raporu yayımlamak istediğiniz Premium çalışma alanına göz atın.Open the Power BI service in a browser and browse to the Premium workspace where you published the paginated report. Raporlar sekmesinde raporunuzu görebilirsiniz.On the Reports tab, you see your report.

  Raporlar listesinde sayfalandırılmış rapor

 5. Power BI hizmetinde açmak için sayfalandırılmış raporu seçin.Select the paginated report to open it in the Power BI service. Parametreleri varsa, raporu görüntüleyebilmeniz için bunları seçmeniz gerekir.If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

  Parametreleri seçme

 6. Raporunuzun veri kaynağı şirket içi ortamdaysa bu veri kaynağına erişim sağlama amacıyla ağ geçidi oluşturma hakkında bilgi edinin.If your report data source is on premises, read about how to create a gateway in this article to access the data source.

Power BI hizmetinden sayfalandırılmış rapor yüklemeFrom the Power BI service, upload a paginated report

İsterseniz işlemi Power BI hizmetinden başlatabilir ve sayfalandırılmış raporu karşıya yükleyebilirsiniz.You can also start from the Power BI service and upload a paginated report.

 1. Rapor Oluşturucusu'nda sayfalandırılmış raporunuzu oluşturun ve yerel bilgisayarınıza kaydedin.Create your paginated report in Report Builder and save it to your local computer.

 2. Power BI hizmetini bir tarayıcıda açın ve raporu yayımlamak istediğiniz Premium çalışma alanına göz atın.Open the Power BI service in a browser and browse to the Premium workspace where you want to publish the report. Adın yanındaki elmas simgesineNote the diamond icon Power BI Premium kapasite elmas simgesi dikkat edin.next to the name.

 3. Veri Al ’ı seçin.Select Get Data.

  Power BI Veri Alma

 4. Dosyalar kutusunda Al 'ı seçin.In the Files box, select Get.

  Power BI Dosya Al

 5. Yerel dosya ’yı seçin > sayfalandırılmış rapora göz atın > ’ı seçin.Select Local file > browse to the paginated report > Open.

  Yerel Dosya seçme

 6. Devam > Kimlik bilgilerini düzenle ’yi seçin.Select Continue > Edit credentials.

  Kimlik bilgilerini düzenle’yi seçin

 7. Kimlik bilgilerinizi yapılandırın > Oturum aç ’ı seçin.Configure your credentials > Sign in.

  Kimlik bilgilerini düzenle

  Raporlar sekmesinde raporunuzu görebilirsiniz.On the Reports tab, you see your report.

  Raporlar listesinde sayfalandırılmış rapor

 8. Power BI hizmetinde açmak için seçin.Select it to open it in the Power BI service. Parametreleri varsa, raporu görüntüleyebilmeniz için bunları seçmeniz gerekir.If it has parameters, you need to select them before you can view the report.

  Parametreleri seçme

 9. Raporunuzun veri kaynağı şirket içi ortamdaysa bu veri kaynağına erişim sağlama amacıyla ağ geçidi oluşturma hakkında bilgi edinin.If your report data source is on premises, read about how to create a gateway in this article to access the data source.

Ağ geçidi oluşturmaCreate a gateway

Diğer tüm Power BI raporlarında olduğu gibi, rapor veri kaynağı şirket içindeyse verilere erişmek için bir ağ geçidi oluşturmanız veya bir ağ geçidine bağlanmanız gerekir.Just like any other Power BI report, if the report data source is on premises, then you need to create or connect to a gateway to access the data.

 1. Rapor adının yanındaki Yönet ’i seçin.Next to the report name, select Manage.

  Sayfalandırılmış raporu yönetme

 2. Ayrıntılı bilgi ve sonraki adımlar için şu Power BI hizmeti makalesine bakın: Şirket içi veri ağ geçidi nedir?See the Power BI service article What is an on-premises data gateway for details and next steps.

Sonraki adımlarNext steps