PowerApps'e ilişkin genel sorunlar ve çözümleriCommon issues and resolutions for PowerApps

En son eklenen/değiştirilenRecently added/changed

 1. SharePoint formlarının düzenini değiştirmeChanging the layout of SharePoint forms

  Bir SharePoint listesi formunu belirli dillerde özelleştirirken, dikey (varsayılan) düzeni yatay olarak değiştirmeye çalışırsanız uygulamada birden fazla hata (denetimlerdeki sarı üçgenler) oluşabilir.While customizing a SharePoint list form in certain languages, if you try to change the layout from portrait (default) to landscape, the app may show multiple errors (yellow triangles in controls). Bu hataları gidermek ve yatay düzeni korumak için Geri Al seçeneğine tıklayın.To resolve these errors and retain the landscape layout, click Undo.

 2. Uygulama çalışmıyorApp won't work

  Oluşturduğunuz bir uygulama uyarı vermeden çalışmayı durdurduysa uygulamayı son altı ay içinde güncelleştirmemiş veya yeniden yayımlamamış olabilirsiniz.If an app you created stops working without warning, it might be because you haven't updated or re-published it in the last six months. Bu sorunu çözmek için, PowerApps'in en son sürümüyle eşzamanlamak üzere uygulamanızı güncelleştirin ve/veya yeniden yayımlayın. Ardından, son yayımlama tarihinin üzerinden altı ay geçmeden uygulamayı güncelleştirmeye ve/veya yeniden yayımlamaya devam ettiğinizden emin olun.To resolve this issue, update and/or re-publish your app to sync it with the latest version of PowerApps, and then make sure that you continue to update and/or re-publish the app within six months of last publishing it.

 3. Veri Tablosu denetimiData Table control

  Items özelliğinin Filter işlevi içeren bir formül olarak ayarlandığı bir Veri Tablosu denetimini kopyalayıp yapıştırırsanız yeni Veri Tablosu denetimindeki Items özelliğine ilişkin formül, bir _1 soneki içeren alan adlarına sahip olur.If you copy and paste a Data Table control for which the Items property is set to a formula that contains a Filter function, the formula for the Items property on the new Data Table control ends up with field names that contain a _1 suffix. Bu durumda, alan adları geçersiz hale gelir ve veri tablosunda hiçbir veri gösterilmez.This makes the field names invalid and results in no data showing up in the data table. Bu sorunu çözmek için denetimi kopyalamadan önce Filter işlevinin, Veri Tablosu denetimindeki bir sütun ile aynı ada sahip veri kaynağında herhangi bir alana başvurmadığını onaylayın.To work around this issue, before you copy the control, confirm that the Filter function doesn't reference any field in the data source that has the same name as a column in the Data Table control. Başvuruyorsa Veri Tablosu denetimindeki sütunu yeniden adlandırın.If it does, rename the column in the Data Table control. Alternatif olarak, varlıktaki adlarla eşleşmesi için geçersiz alan adlarından _1 sonekini kaldırın.Alternatively, remove the _1 suffix from the invalid field names so they match the names in the entity.

 4. Windows için PowerApps Studio'daki kamera denetimleriCamera controls in PowerApps Studio for Windows

  Kamera denetimi eklemeniz veya kamera denetimi kullanan bir uygulamayı açmanız halinde Windows için PowerApps Studio kilitlenebilir.PowerApps Studio for Windows may crash if you add a camera control or open an app that uses a camera control. Bu sorundan kaçınmak üzere, kamera denetimi eklerken veya kullanırken Web için PowerApps Studio'yu kullanın.To avoid this problem, use PowerApps Studio for web when adding or using a camera control.

 5. Sürüm 2.0.700 (Android cihazlar)Release 2.0.700 on Android devices

  Bir Android cihaza 2.0.700 sürümünü yüklerseniz ve uygulamaları açamazsanız (veya bir uygulama yanıt vermeyi durdurursa) PowerApps'i kaldırın, cihazı yeniden başlatın ve ardından PowerApps'i yeniden yükleyin.If you install release 2.0.700 on an Android device and then can't open apps (or an app stops responding), uninstall PowerApps, restart the device, and then reinstall PowerApps.

 6. Bir uygulamanın açıldığı sırada karşılaşılan "Boş" galeri"Empty" gallery when opening an app

  Verilerden otomatik olarak bir uygulama oluşturur, uygulamayı kaydeder ve yeniden açarsanız göz atma galerisi hemen herhangi bir veri göstermeyebilir.If you generate an app automatically from data, save the app, and then reopen it, the browse gallery might not immediately show any data. Bu sorunu gidermek için arama kutusuna en az bir karakter yazın ve ardından yazdığınız metni silin.To resolve this issue, type at least one character in the search box, and then delete the text that you typed. Bu işlemden sonra galeri, verileri beklendiği şekilde gösterir.The gallery will then show data as expected.

 7. Windows 8.1’de PowerApps’i yükseltmeUpgrading PowerApps on Windows 8.1

  PowerApps’i, Windows 8 veya Windows 8.1’in kullanıldığı bir bilgisayara yüklerseniz Windows Mağazası uygulamasının açık ve etkin olmasını sağlayın; Ayarlar düğmesini kullanarak güncelleştirmeleri denetleyip yükleyin.If you install PowerApps on a computer that’s running Windows 8 or Windows 8.1, keep the Windows Store app open and active, use the Settings charm to check for updates, and then install them.

 8. Özel bağlayıcılar ve Common Data ServiceCustom connectors and the Common Data Service

  PowerApps 2.0.540 veya önceki derlemeleri kullanarak oluşturulan bir uygulama, Common Data Service'teki bir veritabanından ve farklı bir ortamdaki en az bir adet özel bağlayıcıdan yararlanıyorsa bağlayıcıyı veritabanıyla aynı ortama dağıtmanız ve uygulamayı yeni bağlayıcıyı kullanacak şekilde güncelleştirmeniz gerekir.If an app created using PowerApps build 2.0.540 or earlier relies on a database in the Common Data Service and at least one custom connector in a different environment, you’ll need to deploy the connector to the same environment as the database and update the app to use the new connector. Aksi takdirde, kullanıcılara API’nin bulunamadığını bildiren bir iletişim kutusu açılır.Otherwise, a dialog box will notify users that the API was not found. Daha fazla bilgi için Ortamlara genel bakış konusunu inceleyin.For more information, see the overview of environments.

 9. Windows 8.1’de uygulama çalıştırmaRunning an app on Windows 8.1

  Windows 8.1 için bu güncelleştirmeyi yüklerseniz PowerApps Studio’da açtığınız uygulamaları bu işletim sisteminde çalıştıramazsınız.If you install this update for Windows 8.1, you can't run apps that you open in PowerApps Studio on that operating system. Ancak powerapps.com’da veya PowerApps Mobile’ı kullanarak açtığınız uygulamaları çalıştırmaya devam edebilirsiniz.However, you can still run apps that you open in powerapps.com or using PowerApps Mobile.

 10. Boşluk içeren sütun adlarıColumn names with spaces

  Boşluk içeren bir sütun adının bulunduğu bir SharePoint listesi veya Excel tablosu kullanıyorsanız PowerApps bunu "_x0020_" ile değiştirir.If you're using a SharePoint list or an Excel table in which a column name contains a space, PowerApps will replace it with "_x0020_". Örneğin, SharePoint veya Excel'deki "Column Name", yerleşimde görüntülendiğinde veya bir formülde kullanıldığında "Column_x0020_Name" olarak görünür.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

EskiOlder

 1. Paylaşılan bir uygulamada akışı değiştirmeChanging a flow in a shared app

  Uygulamaya bir akış ekler, bu akışı paylaşır ve akışta bir hizmet ekler veya bir bağlantıyı değiştirirseniz akışı paylaşılan uygulamadan kaldırmanız, akışa yeniden eklemeniz ve uygulamayı tekrar paylaşmanız gerekir.If you add a flow to an app, share it, and then add a service or change a connection in the flow, you must remove the flow from the shared app, re-add the flow, and reshare the app. Aksi takdirde, akışı tetikleyen kullanıcılar kimlik doğrulama hatası alır.Otherwise, users who trigger the flow will get an authentication failure.

 2. Yerelleştirilmiş bir sürümü kullanma.Using a localized version.

  Windows 8.1’de 2.0.531 sürümünü çalıştırıyorsanız, cihazın IME penceresi gerektiren bir dile ayarlanması halinde Metin girişi denetiminde yazı yazamazsınız.If you're running release 2.0.531 on Windows 8.1, you can't type in a Text input control if the device is set to a language that requires an IME window.

 3. Windows Phone'da kamera denetimiCamera control on a Windows Phone

  Kamera denetimi içeren bir uygulamayı 10.0.10586.107 derlemesini çalıştıran bir Windows Phone'da açarsanız, uygulama kilitlenebilir.An app that contains a camera control might crash if you open the app on a Windows Phone that's running build 10.0.10586.107. Bu sorunu önlemek için en son derlemeye yükseltin (örneğin, Yükseltme Danışmanı’nı çalıştırabilirsiniz).To avoid this problem, upgrade to the most recent build (for example, by running the Upgrade Advisor).

 4. Şablondan uygulama açma.Opening an app from a template.

  2.0.500 veya daha eski bir sürümü çalıştırıyorsanız şablondan uygulama oluşturmayı denediğinizde bir hata iletisi görüntülenir.If you're running release 2.0.500 or older, an error message appears when you try to create an app from a template. Bu özelliği kullanabilmek için sürümü yükseltmeniz gerekir.You must upgrade to be able to use this feature.

  2.0.510 veya daha yeni bir sürümü çalıştırıyorsanız şablondan uygulama oluşturmayı denediğinizde bir uyarı görüntülenebilir.If you're running release 2.0.510 or later, an warning might appear when you try to create an app from a template. Ancak, iletiyi kapatıp uygulamayı oluşturabilirsiniz.However, you can close the message and create the app.

 5. Barkod taramaScanning a barcode

  Bir Barkod denetimi kullanmaya ilişkin sınırlamalar ve en iyi uygulamalar için bkz. Barkod tarama.For information about limitations and best practices when you use a Barcode control, see Scan a barcode.

 6. Tarayıcıda uygulama oluşturma ve değiştirmeCreating and modifying apps in a browser

  Windows için PowerApps Studio'da yapabildiğiniz birçok şeyi (ancak hepsini değil) Web için PowerApps Studio'da da yapabilirsiniz.You can do many, but not all, of the same things in PowerApps Studio for web as you can in PowerApps Studio for Windows. Daha fazla bilgi için bkz. Tarayıcıda uygulama oluşturma.For more information, see Create an app in a browser.

 7. Bir varlıkta Başlık alanını değiştirmeChanging a Title field in an entity

  Diğer varlıkların bir veya daha fazla aramayla başvurduğu bir varlığın Başlık alanını değiştirirseniz değişikliği kaydetmeyi denediğinizde bir hata oluşur.If you change the Title field for an entity that other entities reference through one or more lookups, an error will occur when you try to save the change. Bu sorunu çözmek için Başlık alanını değiştirmek istediğiniz varlığın aramalarını kaldırın, değişikliği yapın ve ardından aramaları yeniden oluşturun.To work around this issue, remove any lookups to the entity for which you want to change the Title field, make the change, and then recreate the lookups. Aramalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Varlıklar arasında ilişki oluşturma.For more information about lookups, see Build a relationship between entities.

 8. Şirket içi SharePoint sitesine bağlanan uygulamalarApps that connect to on-premises SharePoint

  Otomatik olarak paylaşılmayan bağlantılar (örneğin, şirket içi SharePoint sitesi) kullanan bir uygulamayı paylaşırsanız, uygulamayı bir tarayıcıda açan kullanıcılar Oturum açın’a tıkladığında içinde metin olmayan bir iletişim kutusu görür.If you share an app that relies on connections that aren’t automatically shared (for example, an on-premises SharePoint site), users who open the app in a browser will see a dialog box with no text when they click or tap Sign in. İletişim kutusunu kapatmak için sağ üst köşedeki kapat (X) simgesine tıklayın veya dokunun.To close the dialog box, click or tap the close (X) icon in the upper-right corner. Uygulamayı PowerApps Studio veya PowerApps Mobile’da açarsanız iletişim kutusu görünmez.The dialog box doesn’t appear if you open the app in PowerApps Studio or PowerApps Mobile. Paylaşılan bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama kaynaklarını paylaşma.For more information about shared connections, see Share app resources.

 9. PowerApps verilerden uygulama oluşturduğunda, sıralama ve arama için kullanılan alan otomatik olarak yapılandırılmaz.When PowerApps generates an app from data, the field used for sorting and searching isn't automatically configured.

  Bu alanı yapılandırmak için galerinin Items formülünü, Galeri ekleme içindeki filtreleme ve sıralama bölümlerinde açıklanan şekilde düzenleyin.To configure this field, edit the Items formula for the gallery, as the sections for filtering and sorting in Add a gallery describe.

 10. Verilerden oluşturulan uygulamalar için bir veri kaynağının yalnızca ilk 500 kaydına erişilebilir.For apps that are created from data, only the first 500 records of a data source can be accessed.

  Genel olarak, PowerApps işlemler için veri kaynağını temsilci atayarak herhangi bir boyuttaki veri kaynağı ile çalışır.In general, PowerApps works with any size data source by delegating operations to the data source. Temsilci atanamayan işlemler için PowerApps, yazma sırasında bir uyarı verir ve yalnızca veri kaynağının ilk 500 kaydı üzerinde çalışır.For operations that can't be delegated, PowerApps will give a warning at authoring time and operate on only the first 500 records of the data source. Temsilci atama hakkında daha fazla bilgi için Filtreleme işlevi makalesine bakın.See the Filter function article for more details about delegation.

 11. Excel verileri tablo olarak biçimlendirilmelidir.Excel data must be formatted as a table.

  Excel’i bir veri kaynağı olarak kullanmaya ilişkin sınırlamalar için bkz. Bulut depolama bağlantıları.For information about limitations when you use Excel as a data source, see Cloud-storage connections.

 12. SharePoint özel listeleri desteklenirken kitaplıklar, liste sütunlarının bazı türleri veya birden fazla değeri ya da seçimi destekleyen sütunlar desteklenmez.SharePoint custom lists are supported but not libraries, some types of list columns, or columns that support multiple values or selections.

  Daha fazla bilgi için bkz. SharePoint Online.For more information, see SharePoint Online.

 13. Ortak yazma desteklenmez. Aynı anda yalnızca bir yazar olmalıdır.Co-authoring isn't supported. One author at a time, please.

  Bir uygulamayı aynı anda birden fazla kişi değiştirirse uygulama bozulabilir veya başkalarının yaptığı değişikliklerin üzerine yazılabilir.You can corrupt an app or over-write others’ changes if more than one person modifies the same app at the same time. Başka birisi düzenlemeden önce uygulamayı kapatın.Close the app before someone else edits it.

 14. Yeni paylaşılan bir uygulamanın kullanılabilmesi için biraz zaman geçmesi gerekebilir.It can sometimes take a moment before a newly shared app can be used.

  Bazı durumlarda, yeni paylaşılan bir uygulama hemen kullanılabilir olmaz.In some cases, a newly shared app won't be immediately available. Birkaç dakika beklediğinizde kullanılabilir hale gelir.Wait a few moments, and it should become available.

 15. Form denetimi içinde özel bir kart kullanarak verileri değiştiremezsiniz.In the Form control, you can't change data by using a custom card.

  Stok özel kartında değişiklikleri geri yazmak için gerekli olan Update özelliği yoktur.The stock custom card is missing the Update property, which is required to write back changes. Bu sorunu çözmek için:To work around this:

  • Form denetimini seçin ve kartın göstermesini istediğiniz alana göre sağdaki bölmeyi kullanarak bir kart ekleyin.Select the form control, and insert a card by using the right-hand pane based on the field that you want the card to show.
  • Veri kartlarını anlama bölümünde açıklandığı gibi kartın kilidini açın.Unlock the card, as described in Understanding data cards.
  • Kartın içindeki denetimleri, tıpkı özel kart ile yaptığınız gibi uygun gördüğünüz şekilde kaldırın veya yeniden düzenleyin.Remove or rearrange controls within the card as you see fit, just as you would with the custom card.
 16. Android 5.0, Nexus 6 Webview sürüm v48 veya v49 üzerinde çalışan bir uygulama kilitlenebilir.An app that's running on Android 5.0, Nexus 6 with Webview versions v48 or v49 may crash.

  Kullanıcılar daha düşük bir Webview (3x) sürümüne veya Android 6.0’a güncelleştirme yaparak bu sorunu düzeltebilir.Users can fix this problem by updating to a lower version of Webview (3x) or update to Android 6.0.

 17. Bellek düşükse kamera kullanımı geçici olarak devre dışı bırakılabilir.Camera usage may be temporarily disabled if memory is low.

  Mobil cihazınızın belleği düşükse, cihazın kilitlenmesini önlemek için kamera geçici olarak devre dışı bırakılır.If your mobile device is low on memory, the camera is temporarily disabled to avoid crashing the device.

 18. Office 365 Video bağlayıcısı desteklenmez.Office 365 Video connector isn't supported.

 19. Kart galerisi kullanım dışı bırakılmıştır.Card gallery is deprecated.

  Bu özelliği kullanan mevcut uygulamalar şimdilik çalışmaya devam eder, ancak bir kart galerisi ekleyemezsiniz.Existing apps that use this feature will continue to run for the time being, but you can't add a card gallery. Lütfen kart galerilerini yeni Düzenleme formu ve Görüntüleme formu denetimleriyle değiştirin.Please replace card galleries with the new Edit form and Display form controls.